Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indledning Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indledning Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen"— Præsentationens transcript:

1 Indledning Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2 række korte film Denne film vil give en introduktion til en
der fokuserer på centrale emner indenfor Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Introduktionen har til formål at danne rammerne for disse film og i det hele taget gøre det nemmere at få et godt udbytte heraf. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

3 Indholdet vil være Hvad er ”Managerial Economics”?
Filmenes fokusområde Struktur og oversigt Målsætning Terminologi Omkostningsbegreber, herunder Business og Economic profit Den erhvervsøkonomiske model Optimeringsprincipper - bare lidt lige nu Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4 Hvad er Managerial Economics?
Ifølge Salvatore* er det ”the application of economic theory and the tools of decision science to examine how an organization can achieve its aims or objectives most efficiently” Dette fortæller os bl.a. Vores disciplin arbejder ud fra et ledelsesperspektiv Vi ”anvender economic theory”, altså mikro- og makroøkonomi Vores udgangspunkt og hovedproblem er altså ”knaphed på ressourcer” og begrænsninger i enhver form Fortsættes * Salvatore: Managerial Economics in a Global Economy, 7. udg. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

5 Fokus er på organisationer, ikke individer
Vi anvender ”beslutningsværktøjer”, altså matematik, statistik, lineær programmering etc. ”to examine how”; At etablere modeller af, hvordan organisationen optimerer sin målopnåelse er altså vigtigt Fokus er på organisationer, ikke individer Faget kan også anvendes i ikke profit-skabende organisationer, f.eks. det offentlige, NGO’er etc. Organisationen er målstyret og arbejder for at opnå sine mål Målene er ikke nødvendigvis økonomiske ”most efficiently”, organisationen ønsker at optimere sin adfærd Fortsættes Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

6 Derfor er vores opgave i Managerial Economics:
Baseret på knaphed af ressourcer anvendes beslutningsværktøjer til at modellere, hvordan en organisation fra et ledelsesmæssigt perspektiv styres mod at optimere sin målopfyldelse. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

7 Filmenes fokusområde Det er formålet at give afgrænsede film-baserede gennemgange af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og optimeringsmodeller Filmene har hver en varighed på ca. 15 minutter og skal betragtes og anvendes som supplement til undervisning og ikke som erstatning Filmene har den fordel frem for læreren, at den kan afspilles, hvor og hvornår man ønsker det – igen og igen – helt eller delvist Filmene har ikke til formål at dække alle emner indenfor faget, men fokuserer på økonomisk optimering af Pris, Mængde og tilhørende begreber Strategi, Lineær programmering, Investering og finansiering er ikke behandlet Filmene er ikke ”hægtet op” på en specifik lærebog. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 Struktur og oversigt Hver boks på de efterfølgende 2 slides med ”Oversigt” repræsenterer én film Hver film er baseret på et PowerPoint-show, der kan hentes og ses uafhængigt af filmene På efterfølgende s. 1/2 er der film, som fokuserer på centrale teoretiske emner, som er forudsætningen/bygger op til Pris- og Mængdeoptimering På s. 2/2 fokuseres der på modeller for Pris-/Mængde optimering. Alle film i 2/2 er opbygget efter samme fremgangsmåde, og alle på nær 1 PowerPoint-show afsluttes med, at den gennemgåede model anvendes på et regneeksempel, som er beregnet til selvstudium og ikke gennemgås på filmene. Fortsættes Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

9 Managerial Economics er så stort et fagområde, at der til stadig- og evighed vil være plads og muligheder for tilføjelser indenfor såvel de 1. Teoretiske emner som 2. Optimeringsmodellerne For sidstnævnte er en række af udvidelsesmulighederne antydet på efterfølgende oversigt 2/2 På de efterfølgende sider er der i teksten indbygget ”hyperlinks” direkte til de pågældende film og PowerPoints. Fortsættes Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

10 Oversigt over film, 1/2 Teoretiske emner Pr. 3/12 2012 Fortsættes
A. Indledning PP Pr. 3/ B. Forudsætninger PP C. EØ Løsningsmodel PP I. Efterspørgsel PP D. Produktionsteori Isokvanter PP J. Elasticiteter Grundmodel + Pris PP K. Elasticiteter EP,XY, EI og EM E. Produktionsfunktion Kort sigt G. Produktionsfunktion Lang sigt PP PP PP L. Markedsformer Grundmodel F. Produktionsøkonomi Kort sigt H. Produktionsøkonomi Lang sigt PP PP PP M. Markedsformer Monopol, MK, FK N. Markedsformer Oligopol, Duopol PP PP Optimering Se spec. næste slide Fortsættes Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

11 Oversigt over film, 2/2 Pris/mængde optimering Pr. 3/12 2012
Fra foregående slide Pris/mængde optimering Pr. 3/ Én vare Flere varer 41 PP Transfer pricing Forenet produktion 42 PP Kapacitet Forsk. omkostn. Ét marked Flere markeder Knap Fælles omkostninger Uden 43 PP Monopol Fri Optimering 16 PP Kapacitet 3 PP Duopol Markeds-delingskartel Prisdiskr. af 1. grad 8 PP Forskellige priser Samme pris Knap Prisdiskr. af 2. grad Centraliseret kartel 9 PP 1 anlæg 31 PP 4 PP Kapacitet Oligopol Fri Fuldko. konkur. 6 PP 2 anlæg 11 PP 35 PP Knækket afs. fkt. Monopolistisk konkurrence anlæg 1 Uden Optimering 10 PP Prislederskab Monopol. konkurr. anlæg Lang sigt 2 PP Fuldkommen konkurrence 12 1 PP 2 Optimering 17 PP Fortsættes Knap Lang sigt 7 PP Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

12 De ”åbne” pinde (på 2/2) foran repræsenterer andre modeller indenfor Managerial Economics, og som alle også optimerer P og Q Mange heraf er at betragte som variationer over et tema Husk, at vi har en endelig pulje af modeller, som vi skal bruge på en uendelig variation af virkelige problemstillinger Vi bliver så at sige aldrig færdige med at stå overfor virkelighedens nye og anderledes udfordringer, hvor vi skal bruge vores i denne sammenligning begrænsede - men dog fleksible - ”værktøjskasse”. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

13 Målsætning Organisationens formål er maksimering af
”Value of the firm” = Σ (It – Ut) * (1 + r)-t for t gående 0 => T Time I dag Beløbene føres tilbage til d.d. Dette er altså en ganske almindelig formel for fastsættelse af organisationens nutidsværdi, altså kapitalværdi d.d. Der er mere om ”Målsætning” i filmen om ”Forudsætninger” for Managerial Economics Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

14 Terminologi Der anvendes engelsk/amerikanske betegnelser, som f.eks.
Q = kvantitet pr. periode P = pris pr. periode TVC = Total variable cost FC = Fixed cost TC = Total cost MC = Marginal cost AVC = Average variable costs AFC = Average fixed cost ATC = Average total cost SAC = Short term average cost LAC = Long term average cost SMC = Short term marginal cost LMC = Long term marginal cost O som fodtegn betegner en optimalværdi m.fl. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

15 Omkostningsbegreber Udgift = Forpligtelse til at betale for modtagelse af ydelse Omkostning = Forbrug af produktionsfaktorer Udbetaling = Flytning af likviditet Fortsættes Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

16 Business og Economic profit
If. Bogholderen: ”Explicit costs” er omkostninger i henhold til foreliggende bilag; ”out-of-pocket”. Dette kaldes også ”accounting costs” Indtægter – explicit costs = Business profit If. Økonomen: ”Omkostninger” er de værdier, som ofres ved at gennemføre et givet alternativ. Altså ”hvad ofres?” Man ofrer, hvad man alternativt kunne have haft som indtægt ved at gennemføre det bedste alternativ Indtægter – offeromkostninger = Economic profit Fortsættes Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

17 Og vi anvender Economic Profit som resultat-begreb (Profit).
Eksempler: 1. Frugtsælgeren kl ved Nørreport: Hans alternativ til salg af den resterende frugt er selv at smide den ud Derfor skal han kl sørge for at maksimere sin omsætning for resten af frugten – uden hensyn til indkøbsprisen 2. Udsalg i en butik på Strøget: Ved salg af en rest-tøjkollektion er bedste alternativ til et udsalg en meget lav salgspris som klude - eller at gi’ det til Røde Kors! Derfor skal butikken nu optimere sin salgspris med disse alternative indtægter som sine Marginale omkostninger (MC) Konklusion: Overalt i Managerial Economics anvender vi ”Offeromkostninger” (”Opportunity costs”) som omkostningsbegreb (TVC, MC etc.) Og vi anvender Economic Profit som resultat-begreb (Profit). Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

18 Den erhvervsøkonomiske model
Anvendes ved problemløsning på en struktureret facon Fremgangsmåde Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning af model Løsning Test af løsning Tolkning Analyse af resultater Implementering Mere herom i en selvstændig film Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

19 Optimeringsprincipper – bare lidt lige nu
TC DKK Totalmetoden Netto resultat = TR – TC TR = TR – (TVC + FC) TVC P (”Excel-metoden”) PO FC MC Marginalmetoden Q MR = MC QO MR Den foretrukne Og meget mere om dette senere Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

20 Nu har vi forhåbentligt etableret rammerne for det videre arbejde
Så derfor vil jeg sige ”Tak for nu”. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS


Download ppt "Indledning Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google