Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læreruddannelsens didaktik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læreruddannelsens didaktik"— Præsentationens transcript:

1 Læreruddannelsens didaktik
Lektor, ph.d. Bodil Nielsen University College Capital

2 Profession og linjefag
Professionen som udgangspunkt Træk fra to undersøgelser Bud på Lærerkompetencer Forbindelseslinjer teori-praksis Prioritering i linjefagsundervisning

3 Professionsuddannelse
Autonomi skal forvalte et frirum Vidensgrundlag om undervisning og læring Altruisme Anerkendelse, monopol? Skal fastholdes midt i et krydsfelt

4 En professionel skal kunne
varetage en daglig målrettet & kompleks praksis analysere og udvikle praksis med et længere perspektiv for øje finde vej i krydsfeltet sin egen vej veje sammen med kolleger, forældre osv.

5 Teori og praksis i læreruddannelsen
Samarbejde mellem det der nu er Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Syd og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole I: En interviewundersøgelse af 34 studerende fra 1. og 4. årgang på fem læreruddannelsessteder om hvad en lærer skal kunne, og hvordan man lærer det. II:Tre delundersøgelser: En interviewundersøgelse af læreruddannere Et forløb i et af læreruddannelsens fag og Studerendes beskrivelse og analyse af praksis

6 Udsagn om teori og praksis
Teori = det faglige stof man underviser i en selvfølgelighed Teori = metoder, redskaber (der ”virker”) ønsker et forråd de kan afprøve i praksis Pædagogiske, psykologiske teorier forbindelsen til praksis svær at se

7 Analyse af kaos - redningsberedskab
A: Faktisk burde der være en del undervisning, der skulle være sådan et eller andet med: Hvordan redder man undervisningen på trods af folkeskolen og deres remedier, fordi det, der lidt er problemet, synes jeg, når man kommer ud, det er, at man har, uuh, vi har altså set en masse gode læsebøger i dansk for de mindre klasser (…)Og så kommer man så ud på den der folkeskole i en 1. klasse og får at vide: Ja, den her bog det er den, I skal bruge, og der er ikke [andet]. Basta! Og så er man sådan lidt: O.k., det har vi ikke lært. Vi har ikke lært, hvordan vi prøver på at redde situationen med det der materiale, som vi ikke har, fordi vi troede jo, vi skulle have det gode materiale, for det har vi fået at vide, at det er sådan, man skal undervise. Det er sådan en boble, vi er i herude, hvor vi bare sådan får ...

8 Analyse af kaos – redningsberedskab 2
Int.: Det er for ideelt? A: Ja, det er det. (…) Og hvor vores didaktiklærer jo altid siger: Nu skal I huske at tage højde for og bla bla bla, og så er det bare sådan, at så smider man det uden for døren, når man går ind på skolen, fordi ... Int.: Altså nogle mere rodede situationer, kunne man næsten sige? A: Ja, kaos. S: Realistisk. J: Du sagde noget vigtigt dér også, som også har været en af mine kæpheste i snart 4 år herude, og det er netop det der med, at det er for ideelt. Altså f.eks. pædagogik. Der har vi gennemgået alle de forskellige pædagogiske teoretikere, som vi så skiftevis har skullet redegøre for, som vi snakkede om før, men det har alt sammen været teorier, pædagoger, som forholder sig netop til barnets positive fremadrettede udvikling. (…) [Man skal] forberede sig noget mere, som A siger, på kaos.

9 Mulige konsekvenser af skel mellem praktik og øvrige fag
at nogle studerende opfatter professionens praksis som en forestående nød man skal ruste sig til at klare, ikke som noget man skal bidrage til at udvikle at de studerende kommer til at fokusere mere på elevernes accept af deres person end på elevernes læreproces at de studerende hurtigt svinger fra ideale forestillinger om at være fornyer af fag og undervisning til at efterspørge konkrete metoder der kan sikre dem – i hvert fald mod elevernes modvilje.

10 Studerende skriver om praksis
I alt godt 120 tekster Ca. 40: Elever, der er meget urolige Ca. 25: Elever, der ikke gør det, læreren beder dem gøre gruppesammensætninger, der giver uro elever, der er i konflikt med hinanden elever, der ganske vist ikke larmer, men er passive 18: Elever, der er fagligt svage eller kræver særlig omsorg. 9: Lærerens rolle, specielt lærerens autoritet. 17: Undervisningens faglige indhold hvordan man rammer elevernes faglige niveau hvordan konkrete opgaver fungerede, hvad der fanger elever 12: Praktiklæreren. ½ omtaler professionen meget negativt ½, hvis handlemåde den studerende tager afstand fra. 7: Planlægningssituation i praktikgruppen, - uenighed

11 Gennemgående træk efterlysning af metoder der kan klare problemer
situationer som andre må klare situationer den studerende har følt sig magtesløs overfor situationer hvor den studerende har måttet handle på en måde han/hun selv tager afstand fra overvejelser over om uddannelsen og professionen er noget for ham/hende situationer som den studerende (også) går i gang med at analysere

12 Forestillinger om uddannelse og profession
Årgang 2007 Cirka 200 studerende har formuleret svar på spørgsmål om begrundelser for valg af uddannelsen forestillinger om professionen forventninger til uddannelsesstedet

13 Begrundelser for valg af uddannelse
(være en person der) gør en forskel, præger, giver viden Bredde i uddannelsens fagrække Både teori og praksis Bredde og variation i lærerjobbet Valg mellem skoleformer og specialiseringer Mulighed for videreuddannelse

14 Forestillinger om lærerarbejde og elever
Givende at have betydning for andre Gensidig respekt og tillid vigtig Mange børn har ikke respekt Mange børn kan eller vil ikke lære Forældre kræver, men værdsætter ikke Lærere og skoler omtales negativt af ”alle”

15 Forventninger Ønsker sikkerhed i det de skal undervise i, let
Forventer redskaber til at ”lære fra sig”, motivere, ramme niveau, ”få alle med” at håndtere vanskelige situationer Forventer at afprøve dem i praktik Let/svært ”at være på” Let at få kontakt med børn, svært at indtage lærerrollen,respekt/autoritet

16 Centrale lærerkompetencer
kompetence til at skabe og udvikle en dialog med børn og unge med henblik på at kunne forstå deres verden og støtte dem i en udvikling at planlægge, gennemføre og evaluere konkret undervisning og dele af skolens øvrige virksomhed

17 Kompetence til analyse og refleksion
udvikle egne teorier og syn på fag, undervisning og læring at analysere og overveje egen og andres praksis og bringe flere dele i samspil: erfaringer, analyser, indsigt i rammer, undersøgelser og teorier at undersøge udvalgte dele af praksis

18 Kompetence til at udvikle
udvikle egen praksis og bidrage til udviklingen af skolens fælles praksis  udvikling af egne kompetencer at supplere egne kundskaber og færdigheder at videreuddanne sig

19 Kompetence til at samarbejde
at formulere sig om sin professionelle virksomhed samarbejde med elever, kolleger, forældre, ledelse m.fl.

20 Forbindelseslinjer teori og praksis
Udvikling af studerendes egne teorier Analyse af eksempler på praksis Sammenhæng mellem konkrete situationer og generelle problemstillinger Teori anvendt i analyse af praksis Teori som inspiration til udvikling

21 Studerendes forudsætninger
Tænkning om eget uddannelsesvalg Opfattelse af og kundskaber om Lærerrollen og egen person i rollen undervisning og læring fag Formulering af begrundelser, planer m.m. Samarbejde om undervisning

22 Undervisning i analyse af praksis
generelle forhold generelle forhold som praksis er eksempel på som praksis er eksempel på Planlægning af praksis Analyse af praktik/praksis Syn på fag, uv og METODE Mål som metoden kan læring bag være velegnet til at tilgodese

23 Undervisning i analyse af praksis
  PRAKSISEKSEMPEL METODE Syn på fag, undervisning Mål som metoden/eksemplet kan og læring bag være velegnet til at tilgodese tilpasningsmuligheder differentieringsmuligheder generelle fh vedr generelle fh vedr generelle fh vedr. syn på fag, uv og læring differentiering mål

24 Linjefag Prioritering af skolefagenes områder
Løbende udvikling af fagsyn Mening og mål Elevforudsætninger og læreprocesser Metoder, midler og refleksioner Faglig progression og differentiering Evaluering Samarbejde om faget

25 Litteratur Nielsen, Bodil og Lars Christensen: Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession, Professionshøjskolen UCC 2008 Henningsen, Fibæk Laursen, Nielsen, Paulsen: Teori og praksis i læreruddannelsen. En interviewundersøgelse, Forlaget CVU København & Nordsjælland 2006 Braad, Henningsen, Fibæk Laursen, Nielsen, Paulsen: Teori og praksis i læreruddannelsen II. Analyser og perspektiver, Forlaget CVU København & Nordsjælland 2007 Nielsen, Bodil: Fag i samspil med praktik i professionsuddannelser1, Forlaget CVU København & Nordsjælland 2007 Nielsen, Bodil: Lærerstuderendes valg af læreruddannelsen og valg og prioriteringer inden for uddannelsen. Ph.d.-afhandling, Danmarks Pædagogiske Universitet 2005, udgivet CVU København & Nordsjælland 2006 Jensen, Lone, Annelise Kristensen, Bodil Nielsen, Praktik i læreruddannelsen 1 Nielsen, Bodil: Praktik i læreruddannelsen 2, Rapport fra et udviklingsprojekt på N. Zahles Seminarium, CVU København & Nordsjælland 2004 Nielsen, Bodil: Praktik og dansk. Lærerkompetencer i praksis, Dansklærerforeningens Forlag 2008, Nielsen, Bodil: At studere til lærer, Dansklærerforeningens forlag 2008

26 Litteratur om teori - praksis
Korthagen, Fred: Linking practice and theory, The Pedagogy of Realistic Teacher Education, Lawrence Erlbaum Associates, London 2001 Handal, Gunnar og Per Lauvås: På egne vilkår, Forlaget Klim 2002


Download ppt "Læreruddannelsens didaktik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google