Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan ruster branchen sig til nye tider?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan ruster branchen sig til nye tider?"— Præsentationens transcript:

0 Berlingske Business Konkurrence, prispres og regulering Jesper Koefoed, adm. direktør 6. februar 2013

1 Hvordan ruster branchen sig til nye tider?
Opkøb Vækst Effekti-visering Risiko og kvalitet Talentud-vikling Inter-nationali-sering Udvikling Advisory Kunde-fokus Hvordan ruster branchen sig til nye tider? Hvordan ruster branchen sig til nye tider? Året, der er gået. Her er nogle af de faktorer som er i spil i KPMG.

2 De små bliver færre og de store bliver større
Globalisering, intens konkurrence, kompleks lovgivning De små bliver færre og de store bliver større Konsolideringen vil fortsætte "Generationsbølgen" - hvem driver virksomheden videre? Den faglige udvikling og krav om specialisering Øget internationalisering Konkurrence og prispres De store rev. firmaer ser både op og ned. Kunderne søger mod større revisionsfirmaer - Små til mellem - Mellem til store - Store til Big 4 Fra Top 100 er der kun Big 4 Driver konsolidering! Vi drøfter revisionens omfang, og hvilke opgaver kunder selv kan/vil udføre Valg af revisor træffes i revisionsudvalg - ikke i indkøbsafdelingen Big 3-4 er "adgangsbilletten" til større internationale kunder - pris, kvalitet, relationer mv. gør forskellen Differentiering og effektivisering bliver vigtige parametre

3 Værdien af retvisende regnskabs- information
Værdien af revision Retvisende finansiel information er en afgørende forudsætning for kreditvurdering, samhandel mellem virksomheder, skatte- og afgiftsopkrævning mv. Revisionsfirmaerne skaber en stor samfunds-mæssig nytteværdi i form af tillid til finansiel information, til virksomheder og på kapitalmarkeder. Det forpligter os i forhold til omverdenen, i vores interaktion med kunder, i den rådgivning vi yder og i rollen som "offentlighedens tillidsrepræsentant". Vi har omfattende kvalitetssikringsprocesser Vi har rettigheder + vi har forpligtelser + vi er underlagt kontrol fra revisortilsynet. Vi har ikke fokuseret på at kommunikere værdien af revision. I DK har opfattelsen hos politikere endda været, at det var en administrativ byrde. Revision har en enorm præventiv og dermed positiv effekt. Mine 27 år i branchen har ført til utallige rettelser i regnskaber Når det gælder kvalitet og integritet, skal vi leve op til omverdenens krav og forventninger og værne om tilliden til branchen. Kvalitets- og risikostyring skal være en integreret del af måden at drive forretning på. Værdien af retvisende regnskabs- information

4 Revision giver bonus på bundlinjen
Hvad siger kunderne? Revision giver bonus på bundlinjen: 75% mener, at revisorer har bedre forudsætninger for at give økonomisk rådgivning end andre rådgivere. 66% mener, at professionel økonomisk rådgivning i nogen eller høj grad kan styrke deres økonomiske resultater. 66% vil have mindre tillid til samarbejdspartnere, som fravælger revision. 82% vurderer, at det vil gøre det vanskeligere at få lån eller kredit i banken, hvis de fravælger revision. Going Concern - Revisors evne til at vurdere virksomhedens fortsatte drift: 78% af de virksomheder, der gik konkurs inden for ét år efter balancedatoen havde et forbehold eller en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. 79% af konkursramte virksomheder går konkurs mere end ét år efter balancedatoen (dvs. efter den periode, hvor revisor forventes at kunne vurdere muligheden for at fortsætte driften. Revision giver bonus på bundlinjen: Undersøgelse fra Dansk Erhverv 2011 (235 svar) Going Concern: Undersøgelse fra FSR & Beierholm, 2012

5 Høj kundeloyalitet i branchen
Der er generelt stor tilfredshed med revision og revisionsfirmaernes rådgivning. Jeg vil ikke sætte firmanavne på, men som denne oversigt over de seks største revisionsfirmaers kundeloyalitet blandt virksomheder med over 50 ansatte fra Aalund Business Research taler et tydeligt sprog. Jeg kan dog sige så meget, at KPMG har en positiv udvikling - også i 2012. I et marked hvor de seks største virksomheder konkurrerer intenst (og med andre mellemstore firmaer), hvor forskelle i kundeloyalitet er så relativt små, er dette kun med til at skærpe konkurrencen. Virksomheder med 50+ ansatte

6 Kunderne efterspørger revision OG rådgivning
Hvad gør branchen? Styrkelse af rådgivningsområdet. Revisionsfirmaer størst på skatterådgivning. Markante på it-sikkerhed, risikostyring, M&A, Management Consulting, outsourcing.. Hvorfor? Vigtigt og effektivt for kunderne. Afgørende for SMV, hvor revisors rolle er central. Vigtigt for rekruttering, uddannelse og karriereudvikling af medarbejdere. Indsigt fra skatterådgivning og øvrig rådgivning styrker revisors forretningsforståelse. Muliggør fastholdelse af specialistviden, der styrker revision. Effektiv udnyttelse af systemer mv. Hvordan - konflikt til revisorrolle? Vi har systemer, som håndterer uafhængighedstrusler. På PII er allerede en række begrænsninger, bl.a. deltager revisionsteamet ikke i rådgivning. Revisionskomiteer overvåger uafhængighed. Vi har lovpligtig efteruddannelse. Vi er underlagt kontrol fra Revisortilsynet. Fokus på "OG"

7 Vi får ikke bygget bro over forventnings-kløften!
? The “Expectation Gap” The Relevance Dilemma Der er meget forskellige opfattelser af, hvad revision er og bidrager med. Investorer og aktionærer vil (også) have mere relevant information og mere kommunikation. En del ledelser oplever “check the box-revision”, mens myndigheder betvivler uafhængigheden. Der er en forestilling om, at vi skulle have gjort mere for at forhindre finanskrisen. Information i virksomheders regnskaber er ikke fulgt med udviklingen i teknologi, regulering, kapitalmarkedernes behov og den globale kompleksitet. Den nuværende revision (rød, gul, grøn) er forbundet til historiske data. Hvordan kan vi blive opfattet som mere relevante? Relevans af revision og forventningskløften (konkurser og besvigelser) Revisors rolle i finanskrisen, revisors uafhængighed Differentiering vs "commoditization" Vi bør være åbne ved "sager" + kommunikere relevansen. Lagt op til mere indenfor scope i stedet for at være risikoaverse. Fortsætte med at styrke revisors rolle Der findes også dårlige revisorer og dårlige revisioner. 100 sager i revisornævnet årligt, heraf 50 dømt! Det er ud af påtegninger. Det skal vi adressere, og ikke kun når sager når medierne. Når stormen raser og støvet er hvirvlet op, så kan ingen hverken se eller høre. Svaret på dilemmaet: - styrke retvisende finansiel information Styrke kvaliteten af revision - fremadrettet information - risikostyring Styrke governance i selskaber (revisionskomiteer) Hvad skulle vi have gjort? Hvad kan vi gøre?

8 Hvor er EU-reguleringen på vej hen?
Var/er formålet at forhindre en ny finanskrise, EU-Kommissær Michel Barnier? Hvor er EU-reguleringen på vej hen? Manglende uafhængighed? Manglende konkurrence? "The watchdog that didn't bark"? Ikke fokus på kvalitet af revision eller på, hvad revision skal omfatte (fremadrettet og risikoorienteret) Et marked med 4 globalt omtrent lige store konkurrenter, en række mellemstore udfordrere og en bred vifte af mindre konkurrenter. Er det ikke konkurrencepræget? Er det svaret på dilemmaet! Et marked hvor fire store virksomheder globalt alle kan konkurrere med omtrent lige stor styrke og er yderligere presset af en række mellemstore virksomheder (hvoraf en yderligere konsolidering potentielt ville kunne skabe 1-3 store) samt af en stor gruppe mindre lokale konkurrenter (som f.eks. i Danmark sidder på over 50 % af det samlede marked) vil indenfor de fleste brancher betragtes som en meget ideel konkurrencesituation. Oligopol: For de største og mest komplekse virksomheder i Danmark er der få revisionsfirmaer at vælge imellem. Der er ganske få andre, der kan matche niveauet på skatterådgivning, mens anden rådgivning er et mere broget felt med flere etablerede spillere, det gælder f.eks. et område som "Management Consulting". Et forslag om at indføre skrappere krav til kompetencerne for revisorer, der reviderer finansielle virksomheder (krav som KPMG allerede stiller) vil yderligere begrænse antallet af virksomheder, der vil kunne matche kravene. Man kan stille spørgsmålet, om yderligere konkurrence øger eller mindsker kvaliteten af revision? KPMG har i lighed med brancheorganisationer i Danmark og øvrige lande samt en række virksomheder og eksperter udtrykt bekymring om dele af udkastet og de ideer, som i første omgang kom frem i EU's Grønbog i Helt generelt er det KPMG's holdning, at eventuelle forandringer bør sigte mod at styrke værdi og kvalitet. Revisors rolle og funktion skal opleves som værdiskabende for virksomhederne, kapitalmarkederne og samfundet. Det ser ud til, at nogle af de oprindelige forslag ikke længere er aktuelle, bl.a. "audit-only-firms i EU", krav om brug af to revisorer (joint audits), herunder krav om at anvende et mindre revisionsfirma og tvungen firmarotation efter maksimalt ni år. Ingen af disse forslag ville styrke værdien og kvaliteten af revision, men ville derimod øge omkostningerne for virksomhederne. Det er ærgerligt, at disse forslag har fyldt debatten. To-revisor-systemet, som vi kendte i Danmark frem til 2005, er der meget få der savner. Og det havde ikke hverken forudset, forebygget eller forhindret en global finanskrise. Heldigvis har der også været en konstruktiv debat om revision, lovgivning, uafhængighed, den nuværende revisionsmodel mv. Grønbogen åbner en god mulighed for at fokusere på revision og værdien af revision. I kølvandet på den finansielle krise rejser mange spørgsmålet om, hvorvidt krisen kunne have været undgået eller virkningen begrænset. Selvom den økonomiske afmatning skyldes en finanskrise og ikke en revisionskrise, så er der også grund til at fokusere på revision, som en forudsætning for stabile og effektive kapitalmarkeder og se på forbedringsmuligheder. Det er derfor afgørende, at vi leverer revision og andre ydelser af højeste kvalitet, for værdien af god revision er stadig høj, og det er vigtigt, at vi får synliggjort denne værdi bredt i samfundet. Det ultimative krav har været at splitte Big 4 op

9 EU-regulering - hvad kan vi forvente?
Lang kompliceret lovgivningsmæssig proces Hovedemner: "Audit-only-firms" ÷ Tvungen firmarotation/-udbud () Krav om joint-audit ÷ Forbud mod non-audit services () Styrke revisors rapportering og  revisionskomiteens rolle Implementering som "regulation" vs. "direktiv" Vi er med på alt, som styrker kvaliteten af revision - Vedrører primært firmaer med PII's - Til tider præget af heksejagt - Advokatsamfundet har været aktive med høringssvar

10 Samarbejde og konkurrence med advokaterne?
Overlap er forholdsvis begrænset Der er meget samarbejde - godt samarbejde om skattesager - godt samarbejde om rekonstruktionsarbejde - kniber stadig på konkursområdet (omstødelige dispositioner, frasalg, boregnskaber mv.) Vi driver ikke advokatvirksomhed Advokater forsøger på skatteområdet - for kunderne handler skat mere om økonomi end jura - kunne vi få adgang til markedet for konkursboer? Kunderne skal købe deres ydelser, hvor de vil! - vi hilser al konkurrence fra advokater og andre rådgivere velkommen! Advokatbranchens høringssvar, december 2011. "Revisionsmarkedet i Danmark er karakteriseret ved, at 5-6 store revisionsvirksomheder sidder på en betydelig del af det samlede marked for revisionsydelser. Disse virksomheder deltager i store internationale netværk. Det danske marked er således kendetegnet ved at have en høj koncentration. Efter Danske Advokaters opfattelse, er en så høj grad af koncentration ikke medvirkende til at øge konkurrencen på revisionsmarkedet. Efter Danske Advokaters vurdering har den manglende koncentration på markedet for egentlige revisionsydelser den sideeffekt, at konkurrencen på markedet for ikke-revisionsydelser, som revisionsvirksomhederne udfører i dag heller ikke optimal."

11 Kontakt: Jesper Koefoed
CEO & Senior Partner, KPMG Telephone: Mobile: Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning. © 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International.


Download ppt "Hvordan ruster branchen sig til nye tider?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google