Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ATV-møde den 25. november 2009 Advokat Mads Kobberø.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ATV-møde den 25. november 2009 Advokat Mads Kobberø."— Præsentationens transcript:

1 ATV-møde den 25. november 2009 Advokat Mads Kobberø

2 Dansk regulering af habitatbeskyttelse Regulering: Enkelte bestemmelser i en række love og bekendtgørelser Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Vejledning: Høringsudkast: Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Hvis man vil vide mere: Kommissionens vejledning, 2000, Forvaltning af Natura 2000-områder, habitatdirektivets artikel 6, 92/43/EØF Rapport fra artikel 12-arbejdsgruppe ”Contribution to the interpretation of the strict protection of species (habitats Directive article 12)

3 Habitatreglernes 2 beskyttelsesobjekter 1)Arealbeskyttelse (artikel 6, stk. 3) 2) Artsbeskyttelse (artikel 12)

4 Hvilke afgørelser er omfattet? Habitatbekendtgørelsens § 8: ”§ 8. Følgende sager efter planloven er omfattet af § 7: … Stk. 2. Følgende sager efter skovloven er omfattet af § 7: ….” Jordforureningsloven er der ikke henvist til

5 Hvilke afgørelser er omfattet? Lov 508 af 17. juni 2008 – ny JFL § 62a: ”Miljøministeren fastsætter med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår … dispensationer efter § 52, stk. 2, meddeles.”

6 Hvilke afgørelser er omfattet? Lov 508 af 17. juni 2008 – ny JFL § 62a – lovbemærkningerne: ”Lovforslagets formål er at gennemføre ændringer i en række natur- og miljøbeskyttelseslove som følge af, at Danmark i juli 2006 modtog to åbningsskrivelser … vedrørende … habitatdirektivet. I åbningsskrivelserne påpegede Kommissionen mangler ved primært den formelle gennemførelse af direktiverne i dansk ret.”

7 Hvilke afgørelser er omfattet? Lov 508 af 17. juni 2008 – ny JFL § 62a – lovbemærkningerne: ”Bestemmelsen sikrer, at der skabes klar hjemmel til at fastsætte regler om vurdering af virkningerne på internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter … Bestemmelsen skal sikre opfyldelsen af habitatdirektivets artikel 6 og 12.”

8 Hvilke afgørelser er omfattet? Lov 508 af 17. juni 2008 – ny JFL § 62a – høringsbrev: ”Lovforslaget indeholder ingen reelle ændringer af retstilstanden, idet myndighederne i forvejen har været forpligtet til at overholde direktiverne.”

9 Hvilke afgørelser er omfattet? Konkret sag (1) Henvendelse til BLST om, hvor vidt der efter BLST’s opfattelse er en: ”… forpligtelsen til at foretage en habitatvurdering i forbindelse med en afgørelse efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, allerede finder anvendelse nu, eller om forpligtelsen til at foretage en habitatvurdering ved en afgørelse efter jordforureningslovens § 52, stk. 2, først indtræder, når og såfremt den pågældende bemyndigelsesbestemmelse i jordforureningslovens § 62a er udnyttet af ministeren.”

10 Hvilke afgørelser er omfattet? Konkret sag (2) BLST’s svar: ”Hensigten er, at jordforureningslovens dispensationsbestemmelse snarest muligt skal indføjes i en revideret habitatbekendtgørelse … Det er styrelsens opfattelse i lyset af EF-domstolens praksis, at myndigheder i tilfælde af fravær af tilstrækkeligt præcise regler, der gennemfører et direktiv, er forpligtet til i videst muligt omfang at fortolke nationale regler i overensstemmelse med direktivernes formål og ordlyd. Dette forhold er da også slået igennem i forhold til Naturklagenævnets praksis, som i afgørelser har tillagt habitatdirektivet direkte bindende virkning for myndighederne … Det er styrelsens opfattelse, at denne direkte bindende virkning også gælder ved afgørelser efter jordforureningslovens § 52, stk. 2 … uanset at bemyndigelsesbestemmelsen i § 62a ikke aktuelt er udnyttet af ministeren. Miljøstyrelsen er som ressortmyndighed på jordforureningsloven enig i ovenstående svar.”

11 Hjertemuslinge-dommen Sag C-127/02, præmis 70: ”Det femte spørgsmål skal derfor besvares med, at en national ret, når den skal tage stilling til lovligheden af en tilladelse til en plan eller et projekt i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, kan efterprøve, om de grænser, der er fastsat i denne bestemmelse for de kompetente nationale myndigheders skøn, er blevet overholdt, selv om bestemmelsen ikke er blevet gennemført i den pågældende medlemsstats lovgivning til trods for udløbet af den herfor fastsatte frist.”

12 Hvilke afgørelser er omfattet? Konkret sag (3) Klage til MKN: ”Bestemmelsen i JFL § 62a tager direkte sigte på at sikre opfyldelsen af habitatdirektivets artikel 6 og 12, men bemyndigelsesbestemmelsen er endnu ikke udnyttet. Der er derfor ikke hjemmel til at fastsætte bebyrdende vilkår overfor adressaten i forbindelse med dispensationsudstedelse efter JFL § 52, stk. 2.”

13 Arealbeskyttelse Habitatproceduren har 3 trin: 1.Screening 2.Konsekvensvurdering 3.Tilladelse Hvad er hensigten med habitatproceduren? Hvornår skal habitatproceduren foretages?

14 Arealbeskyttelse 1.Screening: § 6 og § 7, stk. 1 En foreløbig vurdering Hvilke planer og projekter? § 6 Landsplan-, kommune-, lokal- og råstofplanlægning og §§ 8-9 tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning mv. + direkte virkning Tidsbegrænsede tilladelser? Undtaget: Planer og projekter med et forvaltningsmæssigt sigte Bagatelgrænse? Både projekter inden for og uden for Natura 2000-områder Vurderingen SKAL fremgå af afgørelsen!

15 Arealbeskyttelse Hvornår udløser en screening en konsekvensvurdering? Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000- område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering Fortolkningsbidrag: Hjertemuslinge-dommen

16 Hjertemuslinge-dommen Fastslår forsigtighedsprincippet: Præmis 45: ”… alle planer og projekter … vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne lokalitet, såfremt det på baggrund af objektive kriterier ikke kan udelukkes, at planen eller projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke den pågældende lokalitet væsentligt.” Præmis 43: Konsekvensvurdering hvis ”… en sandsynlighed eller en risiko for, at planen eller projektet påvirker den omhandlede lokalitet væsentligt.” Præmis 44: ”… i tilfælde af tvivl med hensyn til, om der er væsentlige virkninger, skal foretages en sådan vurdering …”

17 MKN af 2. maj 2008 ”Miljøklagenævnet skal især gøre opmærksom på, at der ikke kan meddeles miljøgodkendelse til den ansøgte svineproduktion før de principper for administration af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, der er fastlagt i EF-domstolens dom af 7. september 2004 i sag C-127/02 (Waddenzee-dommen), er iagttaget.” Tilsidesættelse af habitatreglerne er en væsentlig retlig mangel, der i denne sag var medvirkende til, at sagen blev hjemvist.

18 Arealbeskyttelse 2.Konsekvensvurdering: § 6 og § 7, stk. 2 Hvad vurderes? Habitatreglerne indeholder ingen metode til vurdering Projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område Hjælp at hente i habitatvejledningen afsnit 5.4.4

19 Arealbeskyttelse 3.Tilladelse: § 6, stk. 2, og § 7, stk. 2 Alene tilladelse, hvis ingen risiko for skadevirkninger på habitatområdets bevaringsmålsætning. Dispensation: § 10 Bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

20 Hjertemuslinge-dommen Forsigtighedsprincippet: Præmis 61: Der kan kun meddeles tilladelse til en plan eller et projekt, hvis miljømyndigheden ud fra konklusionen på konsekvensvurderingen ”har opnået vished for, at aktiviteten ikke har skadelige virkninger for den pågældende lokalitets integritet. Det forholder sig således, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er sådanne virkninger.”

21 § 11, stk. 1 – artsbeskyttelse §11. Ved administration af de i §§ 8 - 9 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.


Download ppt "ATV-møde den 25. november 2009 Advokat Mads Kobberø."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google