Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulær sagsudarbejdelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulær sagsudarbejdelse"— Præsentationens transcript:

1 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Naboskel - formodningsregler Udgangspunktet for hegning er princippet om ”halvt hegn”, som allerede kendes fra landskabslovene, og som er fasthold i senere lovgivning. Formodningen er derfor, at skellet ligger i midten af fælles-hegn gælder også vandløb - skellet ligger i midtstrømslinjen Men i en række tilfælde er hegn placeret ensidigt Hegn mod hovedgårde og fredskove etableret før udskiftnin-gen eller før 1794 Egne hegn (grund mod landbrugsjord og læhegn) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

2 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Særlige hegnsforhold I en række tilfælde er hegnet ikke sat i skellet kirkegårde (u-den for diget kan der være et ”fortorv” - der typisk fremstår som et grus- eller græsareal) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

3 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Særlige hegnsforhold I en række tilfælde er hegnet ikke sat i skellet jernbanehegn sat med forsiden i skel hegn mod veje er ofte ikke placeret således, at hegnet helt står på egen grund (jf. HL § 11) - men i skellet skellet mod udskilt vej og jernbane ligger fast skellet i kanaler og større vandløb følger ikke nødvendigvis midtstrømslinjen, som markerer skellet i naturlige vandløb Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

4 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Hvorfor fastlægge skellene? Vi ønsker: et datagrundlag (skelpunktskoordinater) til ejendomsgrænserne (som ikke nødvendigvis svarer til de matrikulære grænser) Er der overensstemmelse mellem de faktiske og de matrikulære grænser, kan skelpunktsdata tilvejebringes på grundlag af måle-bladet - hvis transformationsgrundlaget er i orden - målebladet skal have den fornødne nøjagtighed Derfor unødvendigt at afsætte/afmærke/indmåle sådanne skel Når skellene er fastlagt, har vi etableret udgangspositionen for den matrikulære sag. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

5 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Markarbejdet Der findes måloplysninger hvordan er målingens kvalitet? hvis afmærkning: er mærkerne uberørt? ingen synlig afmærkning: er grænserne i marken originale? kan målingen udnyttes transformation mulig? genafsætning nødvendig? Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

6 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Transformation af måleblade Måleblade skal som udgangspunkt fastholdes, hvis målingen repræsenterer de gældende ejendomsgrænser Derfor må det undersøges, om skellene i marken er originale I så fald opsøges et transformationsgrundlag bestående af min. 3 (stabile, veldefinerede) fællespunkter som ligger passende spredt Fællespunkterne indmåles Og den foreliggende måling kan transformeres Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

7 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Transformationspunkter Det er væsentligt at sikre sig, at transformationspunkterne er originale/uberørte er bygningen genopført? eller der skalmuret? står skelrøret korrekt? er fikspunktet uberørt? er elmasten fornyet? (se på træmaster evt. årstallet på ibanket, lille, runde skilt, der angiver imrægneringsårstallet) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

8 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Udnyttelse af en vejudskillelsesmåling - 138 - 137 vejskel sideskel indmålt punkt Vej- og jernbanemålinger skal som helt overvejende hovedregel fastholdes ved skelfastlæggelse idet grundejere ikke kan vinde hævd efter 1957/1988 mens vejbestyrelsen/jernbaneselskabet godt kan Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

9 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Sideskel til udskilte veje Sideskellet blev ikke nødvendigvis været fastlagt, da vejen blev udskilt men på målebladet er sideskellet anført som et alm. skelpunkt i så fald kan koordinaterne kun fast-holdes som grundlag for fastlæggelse af vejskellet mens sideskellet må fastlægges i marken og sideskelpunktet fastlægges enten i marken eller beregningsmæssigt (efter indmåling af sideskellet) Sideskelspunktet Grænser i marken Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

10 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Vejskel Ved udskillelse fast-lægges vejskellet i dyrkningsgrænsen (NB! pløjegrænsen) Er vejen udskilt, er der ikke den aktuelle dyrkningsgrænse, men den registrerede, udskilte vejgrænse, der fastlægger skel-let. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

11 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Vejmåling Kan vejmålingen ikke reta-bleres, kan matrikelkortets koordinater - efter kontrol - bruges til skelafsætning disse koordinater forelig-ger som systemkoordinater som I ikke kan udnytte, fordi I arbejder i lokale systemer derfor må I til brug for kortudarbejdelsen indmåle brugs-grænserne men bruge sytstemkoordinaterne i den matrikulære sag Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

12 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Vejmåling Traditionelt måleblad for en vejudskillelse Er der ingen faste gen-stande indmålt, kan genafsætning være u-mulig Men matrikelkortets koordinater kan da bruges med omtanke Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

13 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Problemer i forbindelse med vejmålinger Skellet er fastlagt ved målebladets data, der næsten altid skal fastholdes, når skellet fastlægges. Men man må da være opmærksom på: at skelafmærkning normalt ikke kan forventes om fikspunkterne findes/står uberørt/kan retableres om målingen kan retableres at der kan være netspændinger om koordinaterne repræsenterer de faktiske forhold kan målebladet ikke udnyttes, må matrikelkortets koordina-ter lægges til grund (efter kontrol for tastefejl og overens-stemmelse) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

14 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Markarbejdet Der findes ikke måloplysninger eller skellet er ændret afmærkning kan ikke forventes (men er ikke udelukket, da der senere kan være foretaget afmærkning, uden at der er registreret mål - ikke mere muligt) er skellet skarpt? brug formodningsregler er skellet uskarpt eller blindt? matrikelkortet (analoge og digitale) NB! Parterne bør altid inddrages i disse tilfælde, hvor der er usikkerhed om skellets beliggenhed, samt i tilfælde, hvor der er uoverensstemmelser mellem mål og de faktiske forhold. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

15 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden God hvis skellet er uoverskueligt Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

16 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden Situationsplan vandløb levende hegn længdeprofil: Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

17 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden 1. Punktvalg vandløb levende hegn x x x x x Punkterne vælges i hegnets fysiske midte med ”passende afstand” Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

18 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden 2. Forskydning vandløb levende hegn o o o o o l = f.eks. 5 m x x x x x Parallelforskydning så der opnås frit sigte (afhængigt af terrænet, bevoksning og bebyggelse) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

19 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden 2. Forskydning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

20 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden 3. Udjævning vandløb levende hegn o o o o o Justering, så punkterne kommer på linje Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

21 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden Billedet er taget i den udjæv-nede linje 3. Udjævning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

22 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden 4. Tilbageføring vandløb levende hegn Parallelforskydning med den valgte udflytningsafstand Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

23 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden o o x kan anvendes både ved x rette skel krumme forløb o x d For opretningen gælder følgende principper: den fastlagte linje skal ligge indenfor hegnets fysiske grænse differencen d (mellem den fastlagte linje og hegnets midte): max. ca. 40 cm ikke nødvendigt at opsøge matrikelkortets knæk (x) hvis grænsen er uforandret = teknisk ændring hvis grænser er ændret = ejendomsberigtigelse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

24 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Opretningsmetoden Skellet er ret I så fald kan man i stedet foretage ud-jævningen og bereg-ningen på grundlag af en GPS-opmåling af enten midtpun-kter i skellet (in-gen skygge) eller af den udflyt-tede (og udjævne-de) linje (skygge) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

25 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Skellet fastlægges på grundlag af en samlet vurdering af: de matrikulære oplysninger og deres kvalitet skellets alder forholdene i marken (skelmærker, hegn, brugsgrænser m.v.) parternes oplysninger, hvis der er uoverensstemmelse/tvivl Tekniske problemer måloplysningernes kvalitet og anvendelighed usikkerhed vedr. definitionen af hegn og grænser i marken Formelle problemer uoverensstemmelser som følge af hævd, aftale, labile grænser, fejl/unøjagtigheder eller manglende registrering Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

26 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Blinde skel Et skel er blindt, når det ikke fremtræder fysisk i marken - typisk fordi skellet afgrænser arealer under samme ejendom (a) eller arealer, som drives sammen (landbrug) (b) ad (a) - normalt ikke nødven-digt at fastlægge (skellet slettes i den matrikulære sag) ad (b) - kan kun fastlægges på grundlag af de registre-rede oplysninger Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

27 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Uoverensstemmelser Hvis der ikke er overensstemmelse mellem forholdene i marken og de registrerede oplysninger om skellet, må forholdene under-søges med henblik på at undersøge, om det hvilken grænse, der er ejendomsgrænsen Vurdér uoverensstemmelsens karakter hvordan er uoverensstemmelsen opstået? hvor længe har uoverensstemmelsen bestået? hvordan fremtræder grænsen i marken? Vurdér kvaliteten af matriklens oplysninger Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

28 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Uoverensstemmelser Vær opmærksom på at en afsætning kan synliggøre en uoverensstemmelse om ønsker at fastholde den faktiske grænse at der ved køb kan opstå uenighed om, hvad der er erhvervet at uenighed om skellets beliggenhed kan nødvendiggøre en skelforretning Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

29 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Forskellige situationer ved skelfastlæggelse (også andre for-hold kan spille ind) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

30 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Hvad omfatter skelfastlæggelsen i projektarbejdet? fastlægge områdets afgrænsning sammen med vejleder vurdere informationskilderne (kortindhold, luftfotos m.v.) vurdere og sortere måloplysninger på skelforløb/delområder eftersøge skelmærker/fikspunkter/indmålte terrængenstande vurdere hegnene i marken (originalitet og alder) fastlægge grænserne i marken - afmærkning kun hvis det er nødvendigt at indmåle (fordi skellet er forandret eller der savnes brugbare mål) etablere opmålingsnet og foretage opmåling beregne koordinater skel, som er fastlagt ved transformation efter afsætning/opmåling i marken Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

31 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Skelfastlæggelsen i marken Der er i princippet kun tre muligheder: Der findes anvendelige måloplysninger: transformation hvis mulig (forudsætter et transformationsgrundlag og at grænserne er uforandrede). Er transformation ikke mulig, fastlægges (et uforandret) skel ud fra anvendelige data kombineret med forholdene i marken. Er der ingen anvendelig mål, kan et uforandret (diffust) skel evt. fastlægges på grundlag af matrikelkortet, men er skellet forandret, må det fastlægges på grundlag af forholdene i marken og parternes oplysninger. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

32 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Lodsejerkontakt Inden markarbejdet påbegyndes, skal der etableres kontakt til lodsejerne, hvor I afleverer præsentationsbrevet, præsenterer jer og redegør for jeres ærinde afklarer, om I har adgang til hele ejendommen Kan der ikke opnås kontakt, skal præsentationsbrevet afleveres Forholdsregler ved markarbejdet optræd hensynsfuldt (parkering, ophold, færdsel) opmålingspunkter placeres, så de ikke volder gener, f.eks. i færdselsarealer opmåling i haver og tæt på boliger bør kun ske efter aftale, hvis beboerne er hjemme Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

33 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Afrapportering I Focuserer på det særlige, jeres overvejelser, valg og vurderinger Hvad var formålet? både for jer selv om læseren er det vigtigt at vide, hvilket ærinde I er ude i Generel karakteristik af situationen informationskildernes art, kvalitet og anvendelighed skelsituationen i marken - udseende, alder, afmærkning m.v. gerne understøttet af fotos, skitser og detailkort/kortudsnit Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

34 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Afrapportering II Uddybning af særlige situationer hvordan var forholdene? uoverensstemmelsens karakter (gerne illustreret ved fotos, kort og skitser) hvordan mener I, at problemet er opstået? hvordan løses problemet? hvordan vurderer I resultatet? Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

35 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Eksempler Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

36 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Eksempler Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

37 Matrikulær sagsudarbejdelse
Skelfastlæggelse Eksempler Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Matrikulær sagsudarbejdelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google