Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ejendomsdannelse Præsentation af projektet, lovgrundlaget og det matrikulære system Projektet Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj litt.: MS, s.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ejendomsdannelse Præsentation af projektet, lovgrundlaget og det matrikulære system Projektet Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj litt.: MS, s."— Præsentationens transcript:

1 Ejendomsdannelse Præsentation af projektet, lovgrundlaget og det matrikulære system Projektet Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj litt.: MS, s. 1-5, VMA afsn. 2., 3. og 5.

2 ejendomsregistreringens forløb, og den tekniske og det retlige grundlag for ejendomsregistreringen Projektets formål og indhold Focus ligger på den matrikulære sagsudarbejdelse Projektet har til formål at give jer indgående viden om: som afspejler ændringerne i ejendomsforholdene håndteret på en MIA-platform samt den privat- og offentligretlige dokumentation for ændringerne Hertil en mere dybtgående udredning af et udvalgt emne Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Ejendomsdannelse

3 Lovgrundlaget Bekendtgørelser (udstedt med hjemmel i UL) og vejledninger Udstykningsloven om matrikulære arbejder - BMA (VMA) –udførelsen af matrikulære sager om udstykningskontrollen - BKT (VKT) –forholdet til plan- og arealanvendelseslovgivningen om udstykningskravet - BUK (VUK) –tinglysningskontrollen vedr. den matrikulære registrering om matrikulære afgifter og gebyrer - BAG (VAG) –registreringsudgift til staten og KMS om skelforretninger - BSF (VSF) –(procedure)regler for gennemførelse af skelforretninger Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Ejendomsdannelse

4 København Frederiksberg Resten af Danmark (Sønderjylland decentralt) Matriklen KMS matrikelregister indeholder: 3 separate matrikler - ejendomsregistre - i Danmark ca. 2.2 mill. matr.nre og 1.9 mill. ejendomme i en database et digitalt matrikelkort ca. 1.5 mill. måleblade Fikspunktregistret indeholder: ca. 360.000 MV-punkter med skitser Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Ejendomsdannelse

5 KMS´s organisation Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Generelle forespørgsler Matrikulære sager Ejendomsdannelse

6 afhændelse (hovedparten) bortleje for mere end 30 år pantsætning Matrikulære forandringer skyldes Tvangsindgreb Aftale man ønsker at få officielle (fastlagte) grænser rådgiveren véd det det er nødvendigt for at kunne disponere retligt og økono- misk (på en måde, der kræver tinglysning) Registrering foretages fordi Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Matrikulære forandringer kan også skyldes andet, f.eks.at ejendomsforhol- dene i marken er ændret Ejendomsdannelse

7 Ajourføring af ejendomsregistreringen (matriklen) af h.t. bl.a. –tingbogen –ESR (det fælleskommunale ejendomsdatasystem) som fordrer pålidelig og sikker ejendomsidentifikation Kontrol med plan- og arealanvendelseslovgivningen Det matrikulære system Den matrikulære sags hovedformål: Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Ejendomsdannelse

8 matriklen tingbogen ESR (det fælleskommunale ejendomsdatasystem) Udstykningskravet er fundamentet for Ajourføring af EjerLandinspektørLokale myndigheder Matriklen matr.nr. areal noteringer Tingbogen adkomst pantehæftelser servitutter ESR vurderinger ejendomsskatter BBR kloakbidrag skorstensfejerbidrag udstykningssager ejerlejlighedssager overdragelse Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Ejendomsdannelse


Download ppt "Ejendomsdannelse Præsentation af projektet, lovgrundlaget og det matrikulære system Projektet Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj litt.: MS, s."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google