Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Campus Service SUND Infomøde 4. marts 2011 om vand i Bygning 27, 29, 31 og 33 på Panum Program: Velkomst v/

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Campus Service SUND Infomøde 4. marts 2011 om vand i Bygning 27, 29, 31 og 33 på Panum Program: Velkomst v/"— Præsentationens transcript:

1 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Campus Service SUND Infomøde 4. marts 2011 om vand i Bygning 27, 29, 31 og 33 på Panum Program: Velkomst v/ Henrik Kudal, driftschef, SUND Sagen kort v/ Thomas Warrer, EKJ Vandkvalitet og prøvetagning v/ Annette Raben, Rambøll: Løsning på problemet v/ Henrik Kudal, CS SUND SUND, 4. Marts 2011

2 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 2 Campus Service SUND Sagen kort, 1 November 2009: Kloreringsanlægget nedlægges December 2009: Klager over vandkvaliteten Januar 2010: GLAD tager vandprøver 18. februar 2010: EKJ inddrages 26. februar 2010: Vandet er ikke drikkevand 1. marts 2010: Myndighederne orienteres 8. marts 2010: Vandprøver tages 16. marts 2010: Resultaterne foreligger SUND, 4. Marts 2011

3 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 3 Analyseresultater af vandprøverne, marts 2010 Tidsmålinger fra 4 tapsteder: Ingen E.Coli eller coliforme bakterier Høje kimtal Høj vandtemperatur Årsag: Stort ledningsnet Konsekvens: Alternativ drikkevandsforsyning Tiltag: Gennemgang af det kolde drikkevand Afhjælpning af fundne fejl og reduktion af enkelte hovedledninger Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

4 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 4 Sagen kort, 2 April 2010: Udbud og tilbud fra entreprenøren på diverse rørarbejder Juni – juli 2010: Rørarbejder på anlægget 13. september 2010: Nye vandprøver 20. september 2010: Resultaterne foreligger Oktober 2010: EKJ registrerer 5. byggeafsnits vandforsyningssystem 19. nov. 2010: Myndighederne udbedes svar om målingsmetode 12. Januar 2011: Rambøll kontaktes Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

5 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 5 Kontrol af drikkevandskvalitet Hvor skal der foretages kontrol af drikkevandets kvalitet i Danmark? Boringer Afgang vandværk Ledningsnet (første tappested i ejendom ved tilfældige forbrugere efter 5 minutters udskylning) Altså ingen krav om kontrol af vandkvalitet i vandinstallationer i bygninger Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

6 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 6 Kontrol af drikkevandskvalitet Hvor findes der grænseværdier til drikkevandets kvalitet? Afgang vandværk Indgang til ejendom (vand leveret af vandforsyningen til forbrugerens grundskel) Ved forbrugers taphane (dog ikke for mikrobiologiske parametre) Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

7 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 7 Principskitse af vandinstallation Forsynings- ledning Grundskel SUND, 4. Marts 2011

8 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 8 Vandkvalitet i vandinstallationer Parametre, der påvirkes af vandinstallationer: Bakteriologi Temperatur Metaller, herunder: Nikkel Arsen Bly Cadmium Krom Zink Risici ved tilbagestrømninger pga. manglende/defekt tilbagestrømningssikring ved tappesteder Stillestående vand Omgivelsernes temperatur Afsmitning fra armaturer, fittings og ledningsmaterialer SUND, 4. Marts 2011

9 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 9 Døde ender og store ledninger kan forværre vandkvaliteten Forsynings- ledning Grundskel SUND, 4. Marts 2011

10 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 10 Målinger på Panum januar-februar 2011 Der er målt for: Kimtal v. 22 o C Kimtal v. 37 o C E. coli Coliforme bakterier Legionella Temperatur Iltindhold Hydrogensulfid (H2S) NVOC Methan (CH4) Hej Antimon Arsen Bor Bly Barium Cadmium Chrom Nikkel Zink Kobber Kviksølv Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

11 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 11 Målinger på Panum januar-februar 2011 Der er målt for: Kimtal v. 22 o C Kimtal v. 37 o C E. coli Coliforme bakterier Legionella Temperatur Iltindhold Hydrogensulfid (H2S) NVOC Methan (CH4) Hej Antimon Arsen Bor Bly Barium Cadmium Chrom Nikkel Zink Kobber Kviksølv Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

12 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 12 Kimtal Kimtal 22 o C Indikatormåling for indholdet af bakterier i drikkevandet. Ved indhold over grænseværdien kan det tyde det på tilførsel af bakterier fra omgivelserne (overfladevand, plantedele eller jord) eller opformering i vandet i form af mikrobiel vækst på vandværket, i ledningsnet eller vandinstallationer. Kimtal 37 o C Indikatormåling for bakterier, der kan vokse ved legemstemperatur, herunder en række sygdomsfremkaldende bakterier. Høje kimtal kan være tegn på sygdomsfremkaldende bakterier i vandet, men ses også ved opformering i vandet i form af mikrobiel vækst på vandværket, i ledningsnet eller vandinstallationer Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

13 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 13 SUND, 4. Marts 2011

14 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 14 Målinger for metaller ParmeterEnhedMålt værdiGrænseværdi ved taphane Bor g/l 1301000 Antimon g/l <0,25 Arsen g/l 0,1210 Bly g/l 0,4710 Cadmium g/l 0,0115 Barium g/l 34700 Chrom g/l <0,0450 Kobber g/l 4,82000 Kviksølv g/l <0,21 Nikkel g/l 1,120 Zink g/l 1883000

15 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 15 Vurdering af resultaterne Mikrobiologiske parametre Forventelige høje kimtal ses ved åbning af vandhaner, når vandet har stået stille. Tydelig sammenhæng mellem temperatur og kimtal Ingen tegn på at der trænger bakteriologiske forureninger ind i vandinstallationen (ingen coliforme bakterier, E.Coli, Legionella) Kimtal falder til normale, lave niveauer, når stillestående vand i installationen er skyllet ud og der er frisk vand i hanen Metaller Målinger for metaller ligger alle langt under grænseværdier Tyder på en typisk, ældre vandinstallation, hvor problemer med metaludvaskning er overstået Er gennemsnitsværdier ved normal brug – sørg altid for at tømme stillestående vand fra armatur for at undgå metal-risiko Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

16 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 16 Samlet vurdering Ingen tegn på unormale forhold i vandinstallationen på Panum Det er forventeligt, at der ses forhøjede kimtal og en vis metalafgivelse i vandinstallationer, når vandet står stille. Store bygninger med lange ledninger giver ofte anledning til forhøjede kimtal 22C og 37C, som det ses på Panum. Det er ikke sundhedsskadeligt. Fjernelse af døde ender giver lavere kimtal end ved tidligere målinger. Ingen tegn på problemer med metalafgivelser. Risiko størst ved nye armaturer - kan udgøre en sundhedsfare over lang tid og kan give nikkelallergikere unødvendige gener. Problemerne kan mindskes, men vil altid kunne findes umiddelbart efter åbning af vandhaner. Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

17 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 17 Samlet vurdering Efter nedlukning af den tidligere natlige kloring og gennemskylning af vandinstallationen i tandlægeafsnittet har der i en længere periode været unormal bakterievækst i vandinstallationen, fordi den mikrobielle biofilm i vandinstallationen har indstillet sig - sandsynligvis over flere måneder. Den subjektive opfattelse af smag og lugt vil ændre sig, når man omlægger et system fra kloring og gennemskylning til normal vandinstallation med stillestående vand uden desinfektion. Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011 kimtal tid

18 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 18 Erfaringer om eftervækst efter kloring Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

19 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 19 Løsninger På kort sigt: Lad vandet løbe til det er koldt På lang sigt: Yderligere tekniske forbedringer Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

20 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 20 hej Spørgsmål? Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011

21 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 21 Campus Service SUND SUND, 4. Marts 2011


Download ppt "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Campus Service SUND Infomøde 4. marts 2011 om vand i Bygning 27, 29, 31 og 33 på Panum Program: Velkomst v/"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google