Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PRAKSISRESERVELÆGER REGION HOVEDSTADEN

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PRAKSISRESERVELÆGER REGION HOVEDSTADEN"— Præsentationens transcript:

1 PRAKSISRESERVELÆGER REGION HOVEDSTADEN
16. September 2010

2 Vigtigste klageveje Driftsherre Service P A T I E Patientklage- nævnet
O R Patientklage- nævnet Faglig virksomhed Patient- forsikringen Ankenævn Erstatning Domstole Tvang i psykiatrien Lokale psykiatriske patient- klagenævn Patientklage- nævnet Befordring mm Region Kommune Patientklage- nævnet

3 Hvorfor et Patientklagenævn?
Disciplinerende funktion Styrke kvalitet i sundhedsvæsenet

4 Hvad er Patientklagenævnet?
En offentlig, administrativ myndighed Kollegial forvaltningsmyndighed Uafhængig

5 Nævnets sammensætning
Formand 2 sundhedspersoner 2 lægmænd

6 Hvorfor klage? Være med til at sikre, at det samme ikke overgår andre
Led i bearbejdelse af sorg Led i forståelse af behandlingsforløb Vrede

7 Patientklagenævn og Patientforsikring
Erstatning fra Patientforsikring, selvom sundhedspersonen ikke kan bebrejdes skaden Kun kritik fra Patientklagenævnet, hvis sundhedspersonen har handlet under almindelig anerkendt faglig standard

8 Udvælgelsen af sagkyndige
Det videnskabelig selskab udformning af stillingsannonce vurdering af ansøgerne samtaler - sikre klinisk arbejde akut behov

9 Lovgrundlaget: Autorisationslovens § 17: omhu og samvittighedsfuldhed (Lægelovens § 6) Klage- og erstatningslovens § 3: PKN kan give udtryk for sin opfattelse, herunder fremsætte kritik og søge iværksat andre sanktioner ( CL § 14)

10 Vurdering af klagesager 1
Tilstrækkelige oplysninger Relevant klinisk undersøgelse Relevant undersøgelsesprogram Relevant vurdering af undersøgelsesresultater Relevant behandling Fornøden assistance

11 Vurdering af klagesager 2
Relevant kontrol Tilstrækkelig Information Journalføring Ansvarsplacering Overlægens ansvar Oplæring Instruktion Delegation

12 Partshøring i PKN: Klageren og de indklagede sundhedspersoner (uanset om kritik eller ej): - Forslag til nævnsafgørelse - Sagkyndige vurderinger - Klagen - Indhentede udtalelser - Relevant journalmateriale m.v.

13 Nævnets afgørelsesformer
Ingen kritik Hensigtsmæssighed Kritik af eksempelvis 1) behandlingen 2) informationen 3) journalføringen Indskærpelse Oversendelse til politiet (autorisationslovens § 75) grovere eller gentagen forsømmelse

14 Formandsafgørelser Klage- og erstatningslovens § 16, stk. 2: Sager der ikke skønnes at frembyde tvivl - Praksis skal være klar - Ingen kritik - Patient ikke død

15 Ny behandling af sagen Anmodning om genoptagelse
Ingen administrativ klageinstans Domstolene Ombudsmanden

16 Nye sager Fra 2000 til 2004 steg antallet af nye sager med 20,2 %

17 Verserende sager primo

18 Sagsbehandlingstid

19 Sagsbehandlingstid

20 Har kritik betydning? Den kritiserede sundhedsperson vil næppe gøre det samme igen Sygehuset/afdelingen bruger afgørelserne til at overveje ændringer i rutiner og instrukser mm. En del afgørelser offentliggøres (hjemmeside, årsberetning, nyhedsbreve mm.), og bruges af sundhedsvæsenet til at bedre kvaliteten Alle afgørelser sendes til Sundhedsstyrelsen, der bruger dem til dels tilsynet med sundhedspersoner dels faglige udmeldinger til sundhedssektoren

21 Offentliggørelse med navn
Indskærpelser og sager til anklagemyndighed 3 kritik-sager indenfor 5 år Kosmetisk kirurgi Sundhedsstyrelsens skærpede overvågning, påbud, indskrænkning og fratagelse af autorisation På nettet i 2 år

22 Offentliggørelse med navn
Ca. 2 % af alle årets afgørelser offentliggøres med navn Ca. 10 % af alle afgørelser med kritik offentliggøres med navn

23 Sammenhæng mellem klage, rapportering og tilsyn
SST PKN PF RAPP

24 Nyt klagesystem

25 Hovedformål: styrke patienters retsstilling
Bedre klagemuligheder Lettere klageadgang Hurtigere afgørelser Højere grad af læring

26 Patientombud PKNs sekretariat Utilsigtede hændelser ELI
PSAN sekretariat Klage over frit valg osv. Patientombud Forordning1408 PKNs sekretariat

27 Patientombudet region Regions-tandlæge-nævn PF Region dialog

28 Patientombudet Det rådgivende Praksisudvalg
Læring – utilsigtede hændelser Det rådgivende Praksisudvalg Disciplinær-nævn Klage over behandling Det Psyk. Ankenævn Patientrettigheder Adm. ankesager Forordning 1408 Sekretariat for nævn PSAN


Download ppt "PRAKSISRESERVELÆGER REGION HOVEDSTADEN"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google