Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BALANCEN PASSIVER AKTIVER Egenkapital Anlægsaktiver - Selskabskapital

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BALANCEN PASSIVER AKTIVER Egenkapital Anlægsaktiver - Selskabskapital"— Præsentationens transcript:

1 BALANCEN PASSIVER AKTIVER Egenkapital Anlægsaktiver - Selskabskapital
- Reserver - Overført overskud Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser - Langfristet gæld - Kortfristet gæld AKTIVER Anlægsaktiver - Immaterielle - Materielle - Finansielle Omsætningsaktiver - Varebeholdninger - Tilgodehavender - Værdipapir & kapitalandele - Likvide beholdninger

2 SAMMENHÆNG Aktiver = Anlægsaktiver + Omsætningsaktiver.
Anlægsaktiver = Immaterielle- + Materielle- + Finansielle Anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver = Patent + Goodwill + Varemærker + Licenser & Koncessioner. Materielle anlægsaktiver = Grunde & Bygninger + Tekniske anlæg + Biler + Skibe + Fly. Finansielle anlægsaktiver = Aktier + Obligationer (længere ejertid)

3 SAMMENHÆNG Omsætningsaktiver = Varebeholdninger + Tilgodehavender + Værdipapir & kapitalandele + Likvide beholdninger. Varebeholdninger = Råvarer- & hjælpematerialer + Varer under fremstilling + Færdigvarer + Igangværende arbejder. Tilgodehavender = Varedebitorer + Forventet tab på varedebitorer + Periodeafgrænsningsposter. Værdipapir & Kapitalandele: Aktier + Obligationer (eget i kortere tid) Likvide beholdninger: Kasse + Bank + Giro + Kassekredit disponibel.

4 SAMMENHÆNG Passiver = Egenkapital + Gældsforpligtelser
Egenkapital = Aktiekapital + Reserver + Overført resultat Gæld = Langfristet gældsforpligtelser + Kortfristet gælds- forpligtelser gæld Langfristet gæld = Prioritetsgæld + Forretningslån(løbetid > 1 år) Kortfristet gældsforpligtelser = Kassekredit + Varekreditorer + Selskabsskat + Moms + Skyldige omkostninger + Periodeaf-grænsningsposter + Skyldig udbytte

5 EGENKAPITAL, SELSKAB Egenkapital, primo 1.000.000
+ Årets overskud - Årets underskud = Egenkapital, ultimo

6 EGENKAPITAL, PERSONLIG
Egenkapital, primo + Årets overskud - Årets hævninger = Egenkapital, ultimo

7 VAREFORBRUGET Varebeholdning, primo 2.500.000 + Varekøb 6.000.000
= Til rådighed - Varebeholdning, ultimo = Vareforbrug

8 DET DOBBELT BOGHOLDERIS PRINCIP
OMKOSTNINGER INDTÆGTER DEBET KREDIT DEBET KREDIT SALDO SALDO X X D K AKTIVER PASSIVER

9 DOBBELT BOGHOLDERI Ligevægt mellem AKTIVER & PASSIVER
AKTIVER = EGENKAPITAL + GÆLD NEGAVTIVE TRANSAKTIONER: Kreditforeningslån + Gæld POSITIVE TRANSAKTIONER: Revisor + Bank 2 TRANSAKTIONER PÅ AKTIVER: Computer + Bank 2 TRANSAKTIONER PÅ PASSIVER: Kassekredit + Varekreditor TRANSAKTIONER MED EGENKAPITAL: POSITIV BÅDE EK + AKTIVER: Opskrivning + Bygninger POSITIV BÅDE EK + INDTÆGTER: Salg + Overført overskud NEGATIV BÅDE EK + AKTIVER: Afskrivning + egenkapital NEGATIV BÅDE EK + OMKOSTNINGER: Telefon + Egenkapital

10 RESULTATOPGØRELSEN Opgørelse af difference mellem indtægter og omkostninger i en given periode. Perioden er normalt 12 måneder Opstillingsmodeller: - Artsopdelt - Handelsvirksomheder - Funktionsopdelt - Produktionsvirksomheder Vigtige mellemtotaler: - Bruttofortjeneste - Dækningsbidrag - Funktionsopdelt - Indtjeningsbidrag - Resultat før renter

11 PRINCIPOPSTILLING Nettoomsætning XXX - Vareforbrug XXX
BRUTTOFORTJENSTE XXX - Andre eksterne omkostninger Reklameomkostninger XXX Lokaleomkostninger XXX Kontorholdsomkostninger XXX XXX - Personale omkostninger XXX INDTJENINGSBIDRAG XXX Afskrivninger XXX RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT XXX Forsætter næste side.

12 PRINCIPOPSTILLING RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT XXX + Renteindtægter XXX
- Renteomkostninger XXX XXX RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT XXX - Skat XXX ORDINÆRT RESULTAT EFTER SKAT XXX + Ekstraordinære indtægter XXX - Ekstraordinære omkostninger XXX XXX EKSTRAORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT XXX - Skat af ekstraordinært resultat XXX = ÅRETS RESULTAT XXX


Download ppt "BALANCEN PASSIVER AKTIVER Egenkapital Anlægsaktiver - Selskabskapital"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google