Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

God regnskabspraksis i DLBR

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "God regnskabspraksis i DLBR"— Præsentationens transcript:

1 God regnskabspraksis i DLBR
Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Indhold i årsrapporten 2010
Forside Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Ledelsesberetning (frivillig) Anvendt regnskabspraksis

3 Indhold i årsrapporten 2010
Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse (frivillig) Noter Internt regnskab (frivillig)

4 Opstilling af årsrapporten
Fra 2010 er der kun 1 opstilling Gælder for alle: Personligt drevne virksomheder I/S Selskaber Andre Erhverv Der er ingen forskel i anbefalingerne til regnskabs-praksis for landbrugsvirksomheder! Hvorfor kun 1 opstilling: Ønsket om sammenlignelighed med landbrug i selskabsform og med andre erhverv. Forventer stor stigning i antallet af landbrugsselskaber Billigere i drift Man får den ”gamle” opstilling i det interne regnskab

5 Generelt om anbefalingerne
Værdibaseret regnskabsaflæggelse Måling til dagsværdi Fokus på balancens poster Resultatopgørelsen er sekundær Til analyser bruges det interne regnskab Dagsværdien: Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter.

6 Generelt om anbefalingerne
Årsregnskabslovens bestemmelser: Omfattede regnskabsposter Regulering 38 Investeringsaktivitet, biologiske aktiver. Via resultatopgørelsen 41 Anlægsaktiver Via egenkapitalen dog nedskrivning via resultatopgørelsen For at få forståelsen af hvorfor noget går via resultatopgørelsen og noget går direkte på egenkapitalen.

7 Regnskabspraksis for de enkelte poster
Generelt Det er dagsværdien på statusdagen der skal anvendes – efterfølgende begivenheder skal ikke medtages Undtagelse – virksomheden er ikke længere en going concern Husk udskudt skat af opskrivninger mv.

8 Immaterielle anlægsaktiver
Anbefaling til regnskabspraksis: Betalingsrettigheder – dagsværdi Mælkekvoter – dagsværdi Goodwill – kostpris Udviklingsomkostninger – kostpris Opskrivning til dagsværdi via egenkapitalen. Der af-skrives ikke på mælkekvoter og betalingsrettighe-der. Nedskrivning under kostpris via resultatet

9 Materielle anlægsaktiver
Anbefaling til regnskabspraksis: Jord, grunde og bygninger – dagsværdi Driftsmidler og maskiner - dagsværdi Ikke-erhvervsmæssige aktiver – dagsværdi Opskrivning til dagsværdi via egenkapitalen. Der af-skrives ikke på jord og grunde. Nedskrivning under kostpris via resultatet

10 Materielle anlægsaktiver
Anbefaling til regnskabspraksis: Flerårige afgrøder – dagsværdi Stambesætning – dagsværdi Reguleres via resultatet.

11 Finansielle anlægsaktiver
Anbefalinger til regnskabspraksis: Leveringsrettigheder – dagsværdi Tilknyttede virksomheder – indre værdis metode Andre værdipapirer – dagsværdi Pensioner – dagsværdi Reguleringen / opskrivninger sker via resultatopgørelsen

12 Varebeholdninger Anbefalinger til regnskabspraksis
Råvarer og hjælpematerialer – dagsværdi Varer under fremstilling – kostpris Fremstillet varer – dagsværdi Handelsbesætning - dagsværdi Reguleringen til dagsværdi via resultatopgørelsen

13 Tilgodehavender Anbefaling til regnskabspraksis:
Tilgodehavender – dagsværdi Typisk vil det være normal værdi Hensættelse til forventet tab Reguleringen via resultatopgørelsen

14 Finansielle kontrakter
Anbefalinger til regnskabspraksis: Spekulation – regulering via resultatopgørelsen Sikring af dagsværdi – regulering via resultatopgørelsen Sikring af fremtidige pengestrømme – regulering via egenkapitalen Placeres under tilgodehavender / anden gæld

15 Værdipapirer Anbefalinger til regnskabspraksis:
Værdipapirer – dagsværdi Reguleringen via resultatopgørelsen

16 Likvide midler Anbefaling til regnskabspraksis:
Likvide midler – dagsværdi Udenlandske beholdninger reguleres til statusdagens kurs Reguleringen via resultatopgørelsen

17 Egenkapitalen Personligt ejet virksomheder
Egenkapitalen vises i 1 linje Noten viser årets bevægelser Selskaber Selskabskapital Overkurs Reserve for opskrivninger Overført overskud Forslag til udbytte indregnes som gæld

18 Udskudt skat Anbefaling til regnskabspraksis:
Der afsættes udskudt skat af alle tidsmæssige fordele mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier For ejendomme anbefales det, at der ved opgørelsen af de skattemæssige værdier anvendes reglerne i EBL Der anvendes den skattesats der forventes at være gældende på udligningstidspunktet. Eventuelt udskudt skatteaktiv flyttes til tilgodehavender. Den skattemæssig værdi for ejendommene, herunder jord, opgøres efter reglerne i EBL, da der ellers vil forekomme enorme udskudte skatter som følge af manglende indekseringer, der har stor betydning i landbruget. Selve opgørelsen kan udmærket være en tilnærmet beregning, da en præcis beregning medføre store omkostninger. Endvidere er det vigtigt at understrege, at udskudt skat er placeret under hensatte forpligtelser. Hensatte forpligtelser er pr. definition usikre mht. til størrelse og forfalds tidspunkt. Dette skal selvfølgelig præciseres på kundemødet.

19 Udskudt skat Anbefaling til regnskabspraksis: Skattesats:
Personligt drevne virksomheder 55,5% Selskaber, 25% Forskellen mellem de to skattesatser kommer til udtryk i aktionærens formueopgørelse i form af udskudt skat på unoterede aktier.

20 Udskudt skat Anbefaling til regnskabspraksis: Skattesats personlig drevne virksomheder: Forskel mellem regnskabs- og skattemæssige værdier 100,0 Am-bidrag, 8% -8,0 92,0 Skat, 51,5 -47,5 Rest 44,5 Svarende til en skatteprocent på 55,5 % (100 – 44,5)

21 Gældsforpligtelser Anbefaling til regnskabspraksis:
Personligt eget virksomheder Gælden måles til dagsværdi og reguleres via resultatopgørelsen Selskaber Amortiseret kostpris

22 Afvigelser i forhold til Årsregnskabsloven
Opskrivning af immaterielle anlægsaktiver til dagsværdi Fortjeneste og tab indregnes i en særskilt linje efter afskrivninger Tilpasning af benævnelser for regnskabsposterne – f.eks. ”Jord”

23 Bogen udkommer i en opdateret version den 1. oktober 2010


Download ppt "God regnskabspraksis i DLBR"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google