Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.lpa.dk Planlovsdage 2004 Nyt fra Landsplanafdelingen Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.lpa.dk Planlovsdage 2004 Nyt fra Landsplanafdelingen Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 www.lpa.dk Planlovsdage 2004 Nyt fra Landsplanafdelingen Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen

2 www.lpa.dk Ny struktur i Miljøministeriet Ministeren Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser Departemente t Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Landsplanafdelingen Kort/ og Matrikelstyrelsen Danmarks Miljøundersøgelser Forskningscentret for Skov og Landskab MiljøklagenævnetNaturklagenævnet Institut for Miljøvurdering Adm. Service Fællesskab

3 www.lpa.dk Landsplanafdelingens team-organisering

4 www.lpa.dk Landsplanredegørelsens Vision 2025

5 www.lpa.dk Befolkningsvækst 2003 - 2030 Hele landet 0,8 % 4 til 6,4 % 0 til 4 % -4 til 0 % -8 til -4 % -15,3 til -8 %

6 www.lpa.dk Landsplanredegørelsens Dialogprojekter Dialogprojektet Sydfyn Eksisterende aktiviteter, analyser og strategier Rollefordeling Udkast til fælles regional vækststrategi: Overordnede væksttemaer - Attraktive livsrammer - Videns- og oplevelsesøkonomi Indsatsområder

7 www.lpa.dk Naturparker Baggrund Wilhjelm-udvalget Friluftsrådet Pilotprojekterne Lokale styregrupper Rapport juli 2005 Styrke natur, friluftsliv, kulturmiljø Borgerinddragelse National følgegruppe Modeller for dansk nationalpark

8 www.lpa.dk Miljøvurdering af planer og programmer L 147 - fremsat 28. 1 - ikrafttræden 21. juli Opfølgning af EU-direktiv Vejledning følger Lovens indhold Formål: Bæredygtig udvikling Hvilke planer og programmer er omfattet? Screening Miljørapport i høring fx. som en del af redegørelsen for planforslaget

9 www.lpa.dk Byomdannelse- lovændring juni 2003 Planloven Byomdannelsesområder i kommuneplaner m. rækkefølge Grundejerforeninger Adgang til vandet Midlertidige støjgrænser Ændring af støjvejledning Byfornyelsesloven Støtte til forundersøgelser og handlingsplaner Pas på de eksisterende virksomheder!

10 www.lpa.dk Håndbog i miljø og planlægning Samspil - miljø og plan Eksempler fra forskellige byområder Virksomhedsbeskrivelser Zoning af erhvervsområder Trafik og lokalisering - ”Rette virksomhed på rette sted - ABC på dansk” Foråret

11 www.lpa.dk Planlovens detailhandelsregler Regionplan 2001 gælder indtil en samlet kommuneplan er vedtaget Butikker over 3.000/1.500 kvm kræver regionplanlægning og en særlig planlægningsmæssig begrundelse Butiksområder > 3.000 kvm uden for bymidten kræver regionplanlægning VVM ved visse butikker og butikscentre Dialog med HUR, Ringkøbing og Vejle amter

12 www.lpa.dk Landzoneadministration Evaluering 2004 Nabogeneudvalget om husdyrbrug Skærpede afstandskrav 3 mio. m 2 landbrugs- byggeri de næste 10 år Brev til kommunerne den 6. Februar 2004

13 www.lpa.dk Regionplanudvalget 2. etape Centrale emner: Byudvikling og byomdannelse Infrastruktur Detailhandel VVM, SMV Hovedstadsregionen Digital forvaltning Kystnærhedszonen (juni 2003) Naturplanlægning Friluftsliv og turisme Landbrug og miljø Kystnært havområde Arbejdsdeling : Landsplanlægning Regionplanlægning Kommuneplanlægning Regionale udfordringer: Strategisk udviklingsplan Beskyttelse contra benyttelse i det åbne land Digitale planer

14 www.lpa.dk Planlægning og kommunalreformen


Download ppt "Www.lpa.dk Planlovsdage 2004 Nyt fra Landsplanafdelingen Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google