Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Debatmøde om lokale interesser i Ll. Næstved - Præsentation af Kommuneplanstrategi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Debatmøde om lokale interesser i Ll. Næstved - Præsentation af Kommuneplanstrategi."— Præsentationens transcript:

1

2 Debatmøde om lokale interesser i Ll. Næstved - Præsentation af Kommuneplanstrategi

3 Byrådets overordnede strategi for Næstveds udvikling Budget Kommuneplanstrategien ”Ny Kommune – Ny Fremtid” Kommuneplanen Sundhedspolitikken Kultur- og Fritidspolitik Ko m mu nep lan Øvrige politikker og sektorplaner

4 Proces Hovedvægt på byrådets interne dialog om deres vision for den nye kommune Opstart af politisk proces: oktober 2006 Cafemøde i byrådet, Individuelle interviews Hvidbog med byrådets overordnede visioner Input fra Borgere og erhvervsliv Innovationskonference (jan. 2007) Generationskonference (jan. 2007) Tværgående administrative arbejdsgrupper (maj-juli 2007) Godkendelse af Forslag i Byrådet (september 2007) Offentlig høring (Nu! – udløber 5. december) Behandling af kommentarer og ideer i udvalg (jan. 2008) Endelig vedtagelse i byrådet (februar 2008)

5 Byrådets 6 strategiske temaer 1.Fremtidens Næstved er Nærhed 2.Fundamentet 3.Næstved er lokomotivet 4.Drift og udvikling 5.Lokaldemokrati og Borgerinddragelse 6.Samarbejde Ligger til grund for hele strategien og arbejdet med de 10 faglige temaer som gennemgås om lidt

6 10 faglige temaer - fokusområder  Agenda 21  Sundhed  Natur  Trafik  Kultur, fritid og oplevelse  Uddannelse  Erhverv og arbejde  Turisme  Bymidten  Bosætning

7 1. Agenda 21 Næstved skal være i front blandt danske kommuner i arbejdet med Agenda 21 og bæredygtighed set i et miljømæssigt, trafikalt, erhvervsmæssigt, socialt, etnisk, sundhedsmæssigt, kulturelt og økonomisk perspektiv. Indsatsområder:  Helhedssyn og langsigtede perspektiver  Fælles lokale handlinger i et globalt perspektiver  Forankring og synlighed  Fej for egen dør!

8 2. Sundhed Byrådet har særligt fokus på sundhed – både for krop og sjæl. Der skal ikke alene lægges år til livet, men også gives liv til årene. Næstved skal være Region Sjællands centrum for viden, kompetencer og tilbud inden for sundhedsområdet. Indsatsområder:  Sundhed som erhvervs og uddannelsesudviklingsprojekt  Sundhed i dagligdagen  Sundhed, bæredygtighed og borgerinddragelse

9 3. Natur Naturen er en af grundpillerne i Næstveds historie og udvikling, og samtidig et af kommunens helt store udviklingspotentialer. Derfor skal naturen ikke bare bevares og beskyttes. Der skal også skabes mere natur. Kommunens borgere skal være aktive ambassadører for vores natur og dyreliv. Indsatsområder:  Vi beskytter den nuværende natur og skaber ny  Vi skal kende og bruge naturen  Vi skabe helhed og sammenhæng, og borgerne skal være med

10 4. Trafik Næstveds placering på Sjælland er en trafikal udfordring, som forstærkes af rollen som bosætningskommune i vækst. Internt i kommunen er det vigtigt at sikre en god tilgængelighed for borgere, gæster og erhvervslivet. Gode kollektive forbindelser imellem kommunens bycentre skal binde kommunen sammen og skabe samlet udvikling. Indsatsområder:  Vejnettet – overordnet og lokalt  Kollektiv trafik og bløde trafikanter  Samarbejde og dialog om trafikudvikling

11 5. Kultur, fritid og oplevelse Det er Byrådets ambition at bringe kommunens kultur- og fritidsliv på danmarkskortet. Der skal skabes sammenhæng mellem de mange tilbud og kulturinstitutioner i kommunen og findes en balance imellem tradition og fornyelse. Som supplement til de foreningsbaserede og de professionelle tilbud skal der udvikles rammer for det uorganiserede og spontane kultur- og fritidsliv. Indsatsområder:  Samarbejde mellem virksomheder, initiativtagere og kulturinstitutioner  Tradition og fornyelse  Bedre rammer for uorganiseret kultur og fritid

12 6. Uddannelse Et højt niveau i folkeskolerne og ungdomsuddannelserne skal sikre, at flest muligt får en videregående uddannelse. Særlig vigtigt er en strategisk satsning på at sætte Næstved by på landkortet som den vigtigste by i Region Sjælland, når det gælder sundhedsuddannelser, og Byrådet satser også på at udvikle byens styrker indenfor de merkantile og finansielle uddannelser. Indsatsområder:  Flere skal gennemføre en uddannelse  Samarbejdet omkring uddannelsesområdet skal styrkes  Fastholde og udvikle attraktive studiemiljøer

13 7. Erhverv og arbejde En aktiv arbejdsmarkedspolitik præget af helhedssyn og fokus på alle er nødvendig, hvis man vil udvikle lokalområderne, sikre livskvalitet for borgerne og ekspandere i bosætning, sundhed, kultur og uddannelse. Vores centrale placering indenfor detailhandel, uddannelse, turisme og specialiserede offentlige ydelser skal udvikles og styrkes. Indsatsområder:  Erhvervspolitik og effektiv erhvervsservice  Vi skal satse på det vi er gode til  Tiltrække nye virksomheder til Næstved Kommune

14 8. Turisme Attraktioner som BonBon Land, Holmegaards Glasværk, Karrebæksminde, Tystrup-Bavelse søerne og Susåen skal markedsføres og udvikles som en helhed. vil vi skabe en af landets førende destinationer for Helårsturisme ved en koordineret indsats mellem kommunen, virksomhederne og organisationerne inden for overnatnings- og oplevelsesindustrien. Indsatsområder:  Helårsdestination Næstved – dobbelt op 2015  Planlægning for overnatning og attraktioner

15 9. Bymidten Der skal arbejdes aktivt for, at nytænkning og tradition går hånd i hånd. Detailhandlen er motoren i bymidten. Derfor skal bymidtens detailhandel gøres til den mest attraktive i regionen. kulturen skal være mere synlig i gadebilledet end i dag. Tilbud og aktiviteter, som efterspørges af de unge, skal vægtes højt, og borgerne skal have lyst til at komme i bymidten, bruge den og nyde den. Bymidtens og havnens udvikling skal ses i en sammenhæng. Indsatsområder:  Opfattelse – samarbejde og fælles ejerskab mellem alle aktører  Oplevelser – store og små begivenheder  Omgivelser – rammen om livet i bymidten

16 9. Bymidten Der skal arbejdes aktivt for, at nytænkning og tradition går hånd i hånd. Detailhandlen er motoren i bymidten. Derfor skal bymidtens detailhandel gøres til den mest attraktive i regionen. kulturen skal være mere synlig i gadebilledet end i dag. Tilbud og aktiviteter, som efterspørges af de unge, skal vægtes højt, og borgerne skal have lyst til at komme i bymidten, bruge den og nyde den. Bymidtens og havnens udvikling skal ses i en sammenhæng. Indsatsområder:  Opfattelse – samarbejde og fælles ejerskab mellem alle aktører  Oplevelser – store og små begivenheder  Omgivelser – rammen om livet i bymidten

17 10. Bosætning For at skabe grundlag for udbygning af service og serviceniveau skal vi fortsat føre en aktiv bosætningspolitik. Det betyder, at vi må prioritere indsatsen der, hvor bosætning kan understøtte servicefunktioner og bidrage til udvikling. Ved at skabe mobilitet på boligmarkedet og gode rammer for forsøg med nye boligformer vil vi sikre den befolkningsmæssige variation i kommunens boligområder. Vi vil gå nye veje i dialogen og sikre, at borgerne bliver udgangspunktet for udviklingen i lokalområderne. Indsatsområder:  Bosætning for at understøtte og udbygge vores service  Variation og kvalitet i by- og boligområderne  Dialog og nye værktøjer til borgerinddragelse

18


Download ppt "Debatmøde om lokale interesser i Ll. Næstved - Præsentation af Kommuneplanstrategi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google