Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver?"— Præsentationens transcript:

1 Balancen – Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder
Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver? Hvilken værdi optager virks. dem til i balancen? Hvordan klassificerer virks. aktiverne i balancen? Hvilke krav på ressourcerne optræder i balancen som gæld? Hvordan klassificerer virks. gælden i balancen?

2 Definitioner Årsregnskabslovens (herefter ÅRL) § 33 IASB = FASB i USA
Aktiv: En ressource som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden

3 Økonomisk fordel Det (service-)potentiale, der direkte eller indirekte bidrager til pengestrømmene i virksomheden Eks. Indirekte: Køb at maskine, giver produktionspotentiale, som kan sælges, som giver positive pengestrømme Eks. Indirekte: Køb af maskine, som reducerer produktionsomkostningerne, som reducerer negative pengestrømme Eks. Direkte: Tilgodehavende fra varesalg, som vil blive betalt = positiv pengestrøm

4 Forventes Det skal være sandsynligt at de økonomiske fordele som en ressource indeholder vil tilflyde virksomheden i fremtidige regnskabsperioder Sandsynligt er et vurderingsspørgsmål, som afhænger af de oplysninger der er tilgængelige på det tidspunkt, hvor regnskabet aflægges Se Stickney & Weils amerikanske tommelfingerregler på passivsiden s. 52….probable = greater than %

5 Ressource Fysisk substans: ofte, men ikke afgørende for om der er et aktiv eller ej Patenter og varemærker kan være aktiver, såfremt de kan forventes at medføre en fremtidig indtjening i virksomheden og såfremt de kontrolleres af virksomheden

6 Kontrol Kontrol vil sige at man har adgang til ressourcens fordele, og kan hindre andre i at opnå disse. Juridisk ejerskab: ofte, men ikke afgørende for om der er et aktiv eller ej Leasing-kontrakter, der er skruet sammen, så de i bund og grund ligner køb på afbetaling, behandles som aktiver, selvom den juridiske ejen-domsret fortsat er hos leasinggiver

7 Tidligere begivenhed Begivenhed: typisk køb, produktion, men også gaver eller opdagelse af f.eks. mineraler kvalificerer. Tidligere: Balancen er et øjebliksbillede, som viser hvad der eksisterer af ressourcer og gæld på balancetidspunktet. Transaktioner eller begivenheder, der forventes at finde sted i fremtiden, frembringer ikke i sig selv aktiver. Eks.: hensigten om køb af varebeholdninger opfylder ikke def. på et aktiv.

8 Indregningskriteriet pålidelig værdi
Anskaffelsesprisen eller værdien skal kunne opgøres rimeligt sikkert Skøn er ofte involveret - det er ikke i sig selv nok til at diskvalificere en post fra indregning Men nogle gange kan et rimeligt skøn ikke foretages

9 Indregningskriteriet pålidelig værdi
Eks. kan forventede erstatninger fra en retssag opfylde def. på et aktiv (og en indtægt.), men det kan falde på, at det ikke er muligt at opgøre kravet rimeligt sikkert. Virksomheden kan f.eks. have afholdt udgifter til at opbygge et godt ry, men de fremtidige økonomiske fordele kan ikke opgøres tilstrækkeligt pålideligt

10 Regnskabspraksis frasorterer
IASBs begrebsramme §91: I praksis bliver kontraktmæssige forpligtelser, som modsvares af aktiver og som endnu er uopfyldte (f.eks. gæld for varer, der er bestilt, men endnu ikke modtaget) sædvanligvis ikke medtaget som gæld i regnskabet. Sådanne forpligtelser kan imidlertid opfylde def. På gæld, og såfremt indregningskriteriet er opfyldt…er det berettiget at de medtages. I sådanne tilfælde medfører medtagelsen af gæld en medtagelse af de tilhørende aktiver eller udgifter.

11 Værdiansættelse aktiver
Nutidsværdi af pengestr. (Nytteværdi) Anskaffelsesværdi Kostpris Afskrevet værdi Nedskrevet værdi Genansk.værdi Nettoreal. BOGFØRT VÆRDI Opskrevet

12 Værdiansættelse af aktiver i ÅRL
ÅRLs hovedregler vedr. værdiansættelse: Driftstilknyttede aktivposter Værdiansættes ved købet til kostpris, og efterfølgende ud fra kostpris, medmindre de har lavere genindvindingsværdi, som de i givet fald SKAL nedskrives til. (genindvindingsværdi = nettoværdi ved salg eller brug af aktivet, dvs. værdi ved ”mindst ringe mulighed”).

13 Værdiansættelse af aktiver i ÅRL
For finansielle tilgodehavender opfattes ”kostpris” som nutidsværdi af de lovede betalinger, tilbagediskonteret med den rentefod, der fandtes dengang tilgodehavendet opstod (men man undlader dog oftest tilbagediskontering, hvis der ikke er aftalt rente og løbetiden er kort, dvs. de opgøres til nominel værdi)

14 Værdiansættelse af aktiver i ÅRL
Materielle anlægsaktiver og varelagre kan opskrives, hvis de har højere genindvindingsværdi, varelagre dog højst til genanskaffelsespris (men denne mulighed benyttes ikke meget i praksis). Handelsbeholdninger af værdipapirer mv. og afledte finansielle instrumenter Værdiansættes til markedspris (det er dog desværre meget uklart, hvad ”handelsbeholdninger” omfatter)

15 Begrundelser for kostprisværdiansættelse
Nødvendighed: Oftest ingen klar aktuel værdi for realaktiver (i mange tilfælde kan aktivet slet ikke handles, og kan det handles, er købspris og salgspriser meget forskellige, meget subjektive og ofte langt fra nytteværdi) Grundantagelse: Kostpris må afspejle ejerens forventning om mulig fortjeneste, og markedskræfter tilsiger, at der kun kan forventes normal fortjeneste ved et køb. Hensigt: Man vil have, at fortjeneste vises ved salg (og kun der)

16 Lovgivningsbestemmelser
En driftsaktivitet formodes opretholdt, medmindre den ikke skal/kan fortsættes (going concern), ÅRL § 13 =>kostpris formodes som udgangspunkt at være en rentabel investering) I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, ÅRL § 49 (indtægter anerkendes først ved ”afgørende hændelse”)

17 Lovgivningsbestemmelser
Under (produktions-)omkostninger i resultatopgørelsen indregnes de omkostninger, der er forbundet med at opnå omsætningen, ÅRL § 29 (=matching: =>fortjeneste skal henregnes til salg => kostpriser skal opsamles indtil salget finder sted)

18 Definitioner En gældspost er en nuværende forpligtelse for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at resultere i et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer

19 Definitioner Forpligtelse: En pligt eller ansvar for at handle eller udføre noget på en bestemt måde Typisk juridisk men kutymer, virksomhedens frivillige forretnings-praksis e.lign. opfylder også def.

20 Definitioner Nuværende: Står i modsætning til fremtidig.
Eks.: en beslutning af ledelsen i en virks. om at anskaffe aktiver i fremtiden er ikke en aktuel forpligtelse. En forpligtelse opstår sædvanligvis først, når aktivet er leveret eller virks. indgår en uigenkaldelig aftale om køb af aktivet.

21 Definitioner Tidligere begivenhed:
Gæld hidrører fra tidligere transaktioner, når en virksomhed modtager goder eller ydelser og til gengæld lover at yde noget af værdi Eks.: Optagelse af et lån medfører en forpligtelse til at betale lånet tilbage Eks.: En virksomhed kan også medtage kvantumsrabatter baseret på kunders årsomsætning som gæld i balancen. I dette tilfælde er det det forudgående salg, som er transaktionen, der forårsager gælden.

22 Definitioner Træk på virksomhedens økonomiske ressourcer:
Typisk er forpligtelsen at yde kontant betaling Kan også være at overføre andre aktiver, f.eks. modtagne forudbet. fra kunder

23 Indregningskriteriet pålidelig værdi
Gælden medtages, når det er sandsynligt, at der i fremtiden vil ske et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og beløbet, som forpligtelsen afvikles med, kan opgøres pålideligt. Eks. kan forventede erstatningsbetalinger fra en retssag anlagt mod virks. opfylde def. på en gæld, men det kan falde på, at det ikke er muligt at opgøre kravet rimeligt sikkert. => minimum eventualforpligtelse (note), men hensat forpligtelse (balance) ved rimeligt sikkert skøn

24 Værdiansættelse gæld Driftstilknyttede gældsposter:
Amortiseret kostpris (=nominel værdi, hvis der ikke foretages diskontering) Værdiansættelse typisk nemmere end for aktiver, da de fleste gældsposter består i forpligtelse til at betale bestemte beløb - men vanskeligt/svært for hensatte forpligtelser (ofte stort skønselement, der lægger op til vurdering af aktuel værdi) Handelsbeholdninger/afledte finansielle instrumenter: Markedsværdi Klassificering: Kort/lang gæld og hensættelser (obs! afviger fra US-praksis)

25 Egenkapital Residualbestemt, jf. Aktiver = Gæld + Egenkapital.
Typisk aktie-/anpartskapital (=indskudskapital) og overført overskud. Evt. Opskrivningshenlæggelser og overkurs. Mere uddybende i kapitel 12. Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.


Download ppt "Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google