Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsatser og vandværker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsatser og vandværker"— Præsentationens transcript:

1 Indsatser og vandværker
Gennemgang af mulige indsatser Indsatser relevante for vandværkerne på Orø Kort vandværksgennemgang 22. juni 2010 Orø kortlægningsområde

2 Dyrknings- og driftsmæssige tiltag
Mulige indsatser Dyrknings- og driftsmæssige tiltag Indsats Formål Etablering af økologisk landbrug Reducerer kvælstofudvaskning og ophør i brug af pesticider Efterafgrøder Reducerer kvælstofudvaskning Reduceret N-norm Permanent ophør med brug af pesticider Fjerner pesticidbelastning Etablering af fyld- og vaskepladser Begrænser pesticidforurening 13. april 2010 Orø Kortlægningsområde

3 Ændret arealanvendelse
Mulige indsatser Ændret arealanvendelse Indsats Formål Køb af landbrugsjord Reducerer kvælstof- og pesticidbelastning Skovrejsning Reducerer kvælstof- og pesticidbelastning. Øger grundvandsdannelsen 13. april 2010 Orø Kortlægningsområde

4 Mulige indsatser Ændret vandværksdrift og indvindingsstruktur Indsats
Formål Flytning af kildepladser og omfordeling af indvinding Forbedret vandkvalitet Nye vandværksspecifikke indvindingsstrategier Reduktion/ophør af markvanding Større tilgængelig ressource Lokalisering og sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Forhindrer utilsigtet nedsivning Tætning af utætte og dårligt vedligeholdte brønde og boringer Beredskabsplan Begrænsning af forurening ved uheld Vandsamarbejde Nedbringer udgifter til tiltag og letter administration 13. april 2010 Orø Kortlægningsområde

5 Mulige indsatser Indsats Formål
Ændret spildevandshåndtering Indsats Formål Opsporing og risikovurdering af nedsivningsanlæg. Evt. sløjfning Reducerer risiko for forurening Opsporing, risikovurdering og reparation af utættet spildevandsledninger og septiktanke Etablering af nye nedsivningsanlæg 13. april 2010 Orø Kortlægningsområde

6 Prioritering og oprydning på V2-lokaliteter
Mulige indsatser Forurenede lokaliteter Indsats Formål Prioritering og oprydning på V2-lokaliteter Reducerer risiko for forurening Kortlægning af V1-lokaliteter 13. april 2010 Orø Kortlægningsområde

7 Mulige indsatser Indsats Formål
Kampagner Indsats Formål Grundvandsbeskyttelse i indvindings- og grundvandsdannende oplande Giver inspiration til miljøvenligt havebrug og håndtering af kemikalier Information om korrekt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Øger interessen hos borings-/brøndejere og kan føre til flere sløjfninger Information om olie- og benzintanke Kan føre til øget interesse hos tankejere og måske føre til korrekt afblænding 13. april 2010 Orø Kortlægningsområde

8 Mulige indsatser Indsats Formål Tilsyn med enkeltindvindere
Reducerer antallet af dårlige boringer/brønde Tilsyn af landbrugskonsulent Reducerer pesticidanvendelsen Prioritering af virksomhedstilsyn Fokus på virksomheder hvor der anvendes grundvandstruende stoffer Opsporing og/eller tilsyn med etablerede vaske- og fyldpladser Reducerer pesticidbelastningen 13. april 2010 Orø Kortlægningsområde

9 Mulige indsatser Ændring af planforhold Indsats Formål
Stop for yderligere befæstelse i OSD og oplande Fastholder eksisterende grundvandsdannelse Friholdelse af (OSD) og oplande for forurenende aktiviteter og virksomheder Reducerer forureningsrisiko Stop for byudvikling i områder med gode vandindvindingsforhold Lettere etablering af fremtidige kildepladser Revision af områdeudpegninger Nedbringer kvælstofbelastning og sikrer mod grundvandstruende aktiviteter Grundvandshensyn i lokalplaner Større sikring af ressourcen 13. april 2010 Orø Kortlægningsområde

10 Indsatser 8 generelle indsatser på Orø
Reduktion af kvælstofbelastning på udvalgte arealer inden for indsatsområderne mht. nitrat. Udlægning af boringsnære beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer. Opsporing af brønde inden for grundvandsdannende oplande Information til landmænd fra landbrugskonsulenter samt uddannelse af tilsynsmedarbejdere og planafdeling i kommunen. Informationskampagner Undersøgelser af pesticider i brønde og boringer uden krav til dette. Sløjfning af filtersatte sonderinger. Anvendelse af undersøgelsesboringerne som moniteringsboringer Ingen fast tidsplan, pauser undervejs, frokost ved 11:30-tiden 22. juni 2010 Orø kortlægningsområde

11 Nitrat og lertykkelse Mange nitratfund i både sekundære og primært magasin Ingen tydelig sammenhæng mellem lertykkelse og nitratforekomster Mange fund i oplandene, men kun i en indvindingsboring (Salvig Vv) Men nitratfronten nærmer sig sandsynligvis ! 22. juni 2010 Orø kortlægningsområde

12 Bybjerg-Orø Vandværk Lertykkelse 5-15 m i oplandet. Nitrat i grundvand, men ikke i drikkevand. Relativ høj pot. nitratudvaskning. MTBE i en moniteringsboring, men ikke analyseret igen Indsats: Nedbringelse af kvælstofbelastning. Monitering i U-boringer. 22. juni 2010 Orø kortlægningsområde

13 Færgebakkerne Vandværk
Lertykkelse 5-12 m i oplandet. Ingen nitrat i drikkevandet, men høj konc. (100 mg/l) 5 mut. Ingen øvrige problemstoffer i grundvandet. Indsats: Nedbringelse af kvælstofbelastning i indsatsområdet. Monitering i U-boringer. 22. juni 2010 Orø kortlægningsområde

14 Børrehoved Vandværk Lertykkelse m i oplandet. Ingen nitrat i drikkevandet, men flere fund over grænseværdien i primært mag. i oplandet. Formentligt relativ høj N- belastning i oplandet. Indsats: Ingen forøgelse af N-belastning i indsatsområ- det. Monitering i brønd på Skovhøjgård. 22. juni 2010 Orø kortlægningsområde

15 Salvig Vandværk 10 m ler i nordlig del af opland, men under 5 m i den sydlige del. Relativt høj pot. nitratudvaskning. Høj nitratkonc. (29 mg/l) i sydlig boring. Lav konc. i den nordlige boring. Indsats: Nedbringelse af N-belastning i indsatsområdet. Begrænset indvinding fra sydlig boring. Jævnlig monitering for nitrat i sydlig boring. 22. juni 2010 Orø kortlægningsområde

16 Orøgård Vandværk Over 10 m ler i meste af opland. Høj pot. nitratudvaskning ( mg/l). Ingen nitrat i grundvandet, men fund af høj konc. i primært magasin på Elmely. Muligvis nedsivning af spildevand tæt på boring. Indsats: Ingen forøgelse af N- belastning i indsatsområdet. Klarhed over afløbsforhold i den nordlige del af oplandet. 22. juni 2010 Orø kortlægningsområde

17 Næsby Vandværk 10-15 m m ler i meste af opland. Middel pot. nitratudvaskning. Ingen nitrat i grundvandet, men fund af høj konc. i primært magasin på Elmely. Kloridindholdet er forhøjet (114 mg/l) grundet boringsplacering tæt på kysten. Indsats: Ingen forøgelse af N- belastning i indsatsområdet. Opmærksomhed på kloridindholdet. 22. juni 2010 Orø kortlægningsområde


Download ppt "Indsatser og vandværker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google