Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

6. marts 2012 ”Rent drikkevand” Hvordan sikrer vi rent drikkevand i Odder kommune Bent Hodde Mortensen, Afdelingsleder Miljø.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "6. marts 2012 ”Rent drikkevand” Hvordan sikrer vi rent drikkevand i Odder kommune Bent Hodde Mortensen, Afdelingsleder Miljø."— Præsentationens transcript:

1 6. marts 2012 ”Rent drikkevand” Hvordan sikrer vi rent drikkevand i Odder kommune Bent Hodde Mortensen, Afdelingsleder Miljø

2 Organisering • EUVandrammedirektivet (god tilstand – kvantitet og kemisk), drikkevandsdirektivet (kvalitet), Nitratdirektivet • Stat:Overordnet myndighed, lovgivning Vandplaner, kortlægning, Pesticidgodkendelse – og kontrol • Kommune:Myndighed Vandhandleplaner, Indsatsplaner, Vandforsyningsplaner Tilsyn, tilladelser • Vandværker:Levere rent drikkevand til deres forbrugere Følge gældende planer • Vandrådet: Kontaktorgan for vandværkssamarbejde Forhandler i forhold til offentlige myndigheder Bistå almene vandforsyninger

3 Staten Sky-Tem overflyvning

4 Sårbarhed - nitrat

5 Staten

6 Særlige drikkevandsinteresseområder OSD • Indsatsområde Boulstrup Indsatsplan fra 2004 • Indsatsområde Tunø Indsatsplan næsten færdig • Indsatsområde Boulstrup Vest Kortlægning er færdig og kommunen skal i gang med at udarbejde en indsatsplan • Indsatsområde Fillerup Kortlægning færdig i 2013 • Indsatsområde Hundslund Kortlægning færdig i 2012

7 Særlige drikkevandsinteresseområder OSD

8 Flyvetur under jorden • • Boulstrup - Del 1 af 2 - Naturstyrelsen Århus: http://www.youtube.com/watch?v=jYhOPMrtC2k • • Boulstrup - Del 2 af 2 - Naturstyrelsen Århus: • http://www.youtube.com/watch?v=QUNi7ZpVWXU http://www.youtube.com/watch?v=QUNi7ZpVWXU •

9 Hvad er en indsatsplan? • Angiver de områder, hvor der skal ske en indsats • Angiver de foranstaltninger der skal gennemføres • Angiver retningslinjer for tilladelser og afgørelser, som har betydning for vandressourcen • Angiver om der skal ske overvågning – og af hvem der skal gennemføre overvågningen • Opgørelse over behov for beskyttelse • Tidsplan for gennemførelse af den samlede indsatsplan

10 Indsatsplan - proces • Naturstyrelsen afleverer redegørelse samt kortlægning af indsatsområde • Opstartsmøde og nedsættelse af følgegruppe Følgegruppe består af de berørte vandværker, landbruget og kommunen • Udarbejdelse af udkast til indsatsplan • Følgegruppemøder undervejs i forløbet, indgåelse af aftaler • Udkast forelægges byrådet og i koordinationsforum • Færdig udkast til indsatsplan sendes i høring i 12 uger • Eventuel orientering af følgegruppe og koordinationsforum om revideret forslag • Endelig vedtagelse af indsatsplan i Byrådet

11 Planer til sikring af grundvandet • Vandplaner – sikring af al vand – grundvand, vandløb, søer, fjorde, kyst • Indsatsplaner – sikre grundvand mod forureningskilder: - nitrat fra landbruget - pesticider fra landbruget, private og offentlige arealer - forurenende virksomheder - spildevandsanlæg – nedsivningsanlæg • Vandforsyningsplan – sikre rent og nok drikkevand til kommunens borgere • Indvindingstilladelser

12 Vandværker I Odder Kommune er der følgende almene vandforsyningsanlæg: • 17 vandværker med egne boringer og vandværk, • og 3 distributionsværker, som køber vand fra et andet vandværk Inden for de sidste 15 år er der lukket 4 vandværker – • 2 vandværker pga. BAM i boringerne • 2 små vandværker pga. økonomi

13 Vandkvalitet • Kommunen fører tilsyn med vandkvaliteten på vandforsyningsanlæg - herunder vandværkerne • Vandværkerne skal sørge for, at drikkevand til deres forbrugere bliver undersøgt jævnligt – i h.t. Tilsynsbekendtgørelsen • Antal vandprøver er afhængig af hvor meget vandværket oppumper om året. • Vandanalyser fra de enkelte vandværker kan ses på Geus´ hjemmeside: www.geus.dk

14 Bakteriologisk forurening • Forurenet vandprøve – coliforme bakterier, kimtal, e-coli • Kontakt til vandværket • Ændringer på vandforsyningsanlægget? • Embedslægen – ny vandprøve eller kogepåbud • Kontakt til vandværket • Vandværket undersøger eventuelt vandforsyningsanlægget for forureningskilde • Ved kogepåbud: Vandværket informerer forbrugerne både ved kogeanbefaling og ved ophør af kogeanbefaling Kommunen informerer på kommunens hjemmeside om kogeanbefaling og ved ophør af kogeanbefaling • Ny vandprøve hurtigst mulig

15 Bakteriologisk forurening Mulige forureningskilder: • Renovering på vandforsyningsanlægget • Utæthed på ledningsanlægget • Uhensigtsmæssige installationer • Manglende vedligeholdelse af vandforsyningsanlægget • Ikke korrekt udtagning af vandprøve

16 Nitrat • Problem ved Tunø Vandværk er løst • Stenkalven vandværk – ligger ved grænseværdien. • Enkelt vandværk som ligger ved på 30 mg/l

17 Pesticider • I 1998 fik de fleste vandværker analyseret deres boringer for 30 pesticider. • 3 vandværker med BAM over grænseværdien - Hou Vandværk, Falling- Aalstrup Vandværk og Gylling Vandværk • Ansøgning fra det fælles vandværkssamarbejde (Vandværksgruppen) • Udvalgsbeslutning i 1998 om at alle vandværkernes boringer skal analyseres for 30 pesticider • I 2001 lovkrav om at der skal analyseres for 23 pesticider i boringer og på afgang vandværk (bla. BAM = 2,6-dichlorbenzamid) • I 2011 lovkrav om at der skal analyseres for 33 pesticider i boringer og på afgang vandværk (bla. glyphosat)

18 Pesticider • Siden 1998 er der fundet følgende pesticider og nedbrydningsprodukter i vandværksboringer: BAM – nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmiddel Prefix eller Casoron - gårdspladser, udyrkede arealer Bentazon – sprøjtegift mod ukrudt - kløver-, majs- og ærtemarker Dichlorprop – sprøjtegift mod ukrudt - korn- og græsmarker, udyrkede arealer

19 Pesticider Hos følgende vandværker i kommunen er der fundet en eller flere pesticider / nedbrydningsprodukter: • Boulstrup Vandværk: BAM og bentazon • Fensten Vandværk: BAM og dichlorprop • Gosmer-Halling Vandværk, BAM • Gylling Vandværk: BAM • Over Randlev Vandværk: BAM • Vandværket ”Skovkilde”: dichlorprop De forurenede boringer hos Gosmer-Halling Vandværk, Over Randlev Vandværk og vandværket ”Skovkilde” anvendes stort set ikke mere. Det er kun hos Gylling Vandværk, at værdierne overskrider grænseværdien.

20 Sløjfning af brønde og boringer • Kampagne i 2006 og 2007 om sløjfning af brønde og boringer • Vandværkerne og kommunen betaler for sløjfning af gamle brønde og boringer • Siden 2006 er der sløjfet 40 brønde og 13 boringer • Der resterer ca. 100 brønde og boringer

21 Sløjfede brønde og boringer

22 Stiller vi krav? – Landbrug - udspredning af husdyrgødning, supplerende afgrøder, aktiviteter der kan forurene – Virksomheder – oplag af kemiske stoffer, aktiviteter der kan forurene – Spildevand – vurdering af sårbarhed på lokaliteten – Inaktive brønde og boringer skal sløjfes – Sprøjtefri arealer

23 Teknik og miljøpolitik Pejlemærke: Rent vand til alle – også de næste generationer INDSATSMÅL: For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser f.eks. skal der Undersøges muligheder for skovrejsning. RESULTATMÅL: At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet

24 Undersøgelse: Muligheder for skovrejsning i Boulstrupområdet Proces: • Kontakt til Vandrådet • Kontakt til de lokale vandværker • Kontakt til Odder Vandværk – fælles projekt • Udpegning af mulig skovrejsningsområde • Kontakt til berørte lodsejere/organisationer • Information om muligheder for økonomisk kompensation

25 Skovrejsning Finansieringsmuligheder • Statslig skovrejsning – eventuelt samarbejde med kommune og vandværker • Kommunal skovrejsning - EU-støtte op til 50 % • Vandværket kan opkøbe hele eller noget af en landbrugsejendom ved finansiering over taksterne • Statslig tilskud til privat skovrejsning (min. 5 ha) • Enkeltbetalingstilskud (staten) • Vandværker kan kompensere for varig pesticidfri drift samtidig med at lodsejer får statslig tilskud til skovrejsning • Privat lodsejer kan plante skov og sælge arealet til vandværket • Løvskov med jagtleje

26 25 m sikringszone • Krav! • Miljøbeskyttelseslovens § 21 b ”Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden for en radius på 25 m fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg.” • Ny regel gældende fra 01.08.2011 • Tidligere krav var 10 m • 25 m sikringszone – årlig kompensation • Kontrolmyndighed er NaturErhvervstyrelsen

27 Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO • Miljøbeskyttelsesloven, § 24: ”Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.” • Miljøbeskyttelsesloven, § 26a: ”Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens § 13 eller §13a, kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.” • BNBO – virkemiddel til beskyttelse af grundvandet – geologiske, klimatiske og indvindingsmæssige forhold

28 Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO • Hvad kan for eksempel reguleres? - gødnings- og pesticidanvendelse - påbud om omlægning af kloaker - fjernelse af olietanke - oplag og håndtering af kemikalier - anlæg og drift af vaskepladser - etablering af jordvarmeanlæg • Der er tale om mindre områder!

29 Tilskud til boringsnære beskyttelsesområder! • Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der afsat 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til kommunernes arbejde med at udlægge boringsnære beskyttelsesområder. • Der bliver etableret en tilskudspulje, som kan søges af kommunerne til at gennemføre BNBO-udredninger, og Naturstyrelsen opretter et rejsehold, som vil tage rundt og vejlede kommunerne. » ……… Mere information følger fortæller Naturstyrelsen

30 Hvilke opgaver ligger forude? • Handleplan i henhold til Miljømålsloven - 2012 • Indsatsplan Tunø – 2012 • BNBO – Boringsnære Beskyttelsesområde – mulighed for projekt 2012 • Revision af kommuneplanen • Byudvikling, arealanvendelse, skovrejsning, landbrugets udvikling – store dyrehold, biogasanlæg. • Indsatsplan for Boulstrup Vest – revision af Indsatsplan Boulstrup? - 2013 • Tiltag for beskyttelse:? • Indsatsplan for Fillerup og Hundslund - 2013 og 2014 • Revision af vandforsyningsplan for Odder Kommune • Fremtidig vandforsyningsstruktur, ringforbindelser og ??

31


Download ppt "6. marts 2012 ”Rent drikkevand” Hvordan sikrer vi rent drikkevand i Odder kommune Bent Hodde Mortensen, Afdelingsleder Miljø."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google