Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vejledning om indsatsplaner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vejledning om indsatsplaner."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vejledning om indsatsplaner Anne Line Højgaard Henriksen, grundvandskortlægning Sanne Hjorth Henriksen, klimatilpasning, vandsektor og grundvand

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 2 Program -Definition af indsatsområder -Indsatsplanernes indhold -Gennemførelse af indsatsplanen -Særligt om nitrat -Særligt om sprøjtemidler

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 3 » Giftfrit drikkevand er højt prioriteret«

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Definition af indsatsområder Miljømålslovens § 8 a For hvert vanddistrikt udpeges områder med særlige drikkevandsinteresser, 2)udpeges områder med drikkevandsinteresser, 3)kortlægges områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, 4)udpeges de delområder inden for de i nr. 3 nævnte områder, som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer forurening de anses for følsomme over for, og der 5)udpeges områder på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder). INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Definition af indsatsområder Ny vandforsyningslov (ikke vedtaget endnu!) § 11 a. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges 1) områder med drikkevandsinteresser, 2) områder med særlige drikkevandsinteresser, 3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 2, 4) delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, som er særligt følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening de anses for følsomme over for, og 5) delområder indenfor de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder). Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler for myndigheders administration i de udpegede områder. INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 5

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Definition af indsatsområder •Kun ministeren kan udpege indsatsområder! •I indsatsområder er kommunerne forpligtet til at udarbejde indsatsplaner. Indsatsplanerne skal vedtages efter vandforsyningslovens § 13. •Er kommunerne uenige i NST’s prioritering og fastsatte retningslinjer, kan kommunerne vedtage en indsatsplan efter vandforsyningslovens § 13 a. INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Definition af indsatsområder Overblik over anvendelsesområde INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 7 OSD NFI Indsatsom råde/ § 13 Område / § 13 a

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Fra kortlægning til indsatsplan •Kortlægningen afleverer indsatsområder (IO) dvs. områder, ”hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig” overfor nitrat. •Som udgangspunkt skal alle stoffer vurderes. Helhedstilgang. •Kortlægningens nitratudvaskning skal betragtes som en screening og kan ikke bruges til opgørelse af et detaljeret behov for beskyttelse. •Kortlægningsredegørelser fra 2013 og frem vil ikke indeholde indsatsforslag, men udelukkende en oversigt over grundvandsmæssige problemstillinger, der er fundet ved kortlægningen (faglige, objektivt konstaterbare). •Vifte over indsatsforslag findes i vejledningen om indsatsplaner. INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 8

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen 1-års fristen Husk udkast til foranstaltninger inden for et år efter afslutning (modtagelse) af statens kortlægning, jf. bekendtgørelsens § 4. -Ikke nødvendigvis et udkast til selve planen. -Sikrer en tidlig inddragelse af berørte parter, således at parterne rent faktisk har mulighed for at påvirke udarbejdelsen af planen. -Parterne ved, om de er ”købt eller solgt”. Ingen afgørelser i dag på overtrædelse af denne regel. INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 9

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Krav til indhold En indsatsplan skal mindst indeholde Miljømål (anbefales). A.Kvalitet og mængde – klarhed. B.Af hensyn til vandforsyningsselskabers mulighed for at få udgifter til drikkevandsbeskyttelse indregnet til tillæg til prisloftet. Indsatsplanbekendtgørelsens § 3 1)et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen. Statens og øvrig kortlægning resuméres hver for sig. 2)en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres. Tydelige kortbilag. INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 10

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Krav til indhold - fortsat 3) en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen, 4) en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen, og 5) en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse. Hvorfor gennemføre en indsats? Stk. 2. En indsatsplan skal indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan mv. Herunder hvornår er målene nået? INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 11

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Krav til indhold - eksempler på retningslinjer Nitrat Sprøjtemidler Andre stoffer -Boringsnære beskyttelsesområder og påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 -Sløjfning af boringer og brønde -Beredskab ved forurenende ulykker -Vilkår i vandindvindingstilladelser -Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a -Aftaler om dyrkningspraksis -Husdyrgodkendelser -Tilsyn med virksomheder og landbrug -Skovrejsning -Boringsnære beskyttelsesområder og påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 -Sløjfning af boringer og brønde -Beredskab ved forurenende ulykker -Vilkår i vandindvindingstilladelser -Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a -Aftaler om dyrkningspraksis -Vaskepladser -Tilsyn med virksomheder og landbrug -Skovrejsning -Boringsnære beskyttelsesområder og påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 -Sløjfning af brønde og boringer -Beredskab ved forurenende ulykker -Vilkår i vandindvindingstilladelser -Anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål -Jordvarmeanlæg -Kloakrenovering -Aftaler om ophør med eller restriktiv anvendelse af andre stoffer end nitrat og sprøjtemidler -Særlige vilkår ved virksomhedsgodkendelser INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 12

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Krav til indhold - eksempler på foranstaltninger (aftaler) INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 13 Nitrat Sprøjtemidler Andre stoffer -Skovrejsning -Opkøb af arealer -Informationsmateriale og –møder -Kampagner -Reduktion i nitrat -Braklægning -Etablering af overvågningsboring -Udarbejdelse af overvågningsprogram -Vandanalyser udover det lovpligtige niveau -Opsporing af ubenyttede brønde og boringer -Renovering af aktive vandværksboringer -Skovrejsning -Opkøb af arealer -Informationsmateriale og –møder -Kampagner -Sprøjtemiddelfri drift -Sprøjtemiddelfri renholdelse af diverse arealer -Braklægning -Etablering af overvågningsboring -Udarbejdelse af overvågningsprogram -Vandanalyser udover det lovpligtige niveau -Opsporing af ubenyttede brønde og boringer -Renovering af aktive vandværksboringer -Skovrejsning -Opkøb af arealer -Informationsmateriale og –møder -Kampagner -Besigtigelse og risikovurdering af olietanke mv. -Etablering af overvågningsboring -Udarbejdelse af overvågningsprogram -Vandanalyser udover det lovpligtige niveau -Opsporing af ubenyttede brønde og boringer -Renovering af aktive vandværksboringer

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Gennemførelse af indsatsplanen Gennemførelse -Aftaler -Dyrkningspraksis -Andre restriktioner -Overtagelse af ejendom -Påbud (MBL§ 26 a) -Nitrat -Sprøjtemidler INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 14

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Særligt om nitrat •Retningslinjen kan tage stilling til al gødskning, herunder husdyrgødning. Retningslinjen skal beskrive, hvis der planlægges påbud om rådighedsindskrænkninger over for nitrat. •Regulering til planteavlsniveau (evt. nitratklasse 3) erstatningsfrit. •Hvis man vil under dette krav § 26 a + erstatning •Skævdeling •Farm-N INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 15

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Særligt om sprøjtemidler • Tag udgangspunkt i områder med stor grundvandsdannelse. • Risikoen for udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet er alt andet lige større i disse områder. • Rådighedsindskrænkninger skal bygges på viden om 1.Stor grundvandsdannelse 2.Arealanvendelsen 3.Forureningskilder • Rådighedsindskrænkninger efter § 26 a medfører erstatning. • Naturstyrelsen har endnu ikke afgrænset sprøjtemiddelfølsomme områder. INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 16

17 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, ENVINA, 27. NOVEMBER 2013SIDE 17 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Vejledning om indsatsplaner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google