Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Af Lene Bjerregaard Ph.d

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Af Lene Bjerregaard Ph.d"— Præsentationens transcript:

1 Af Lene Bjerregaard Ph.d
Forsvar Af Lene Bjerregaard Ph.d Forudsætning for at sige noget om det at indlevere og at forsvare sin phd. afhandling er, at jeg for kort tid siden selv har været igennem det forløb og derfor kan fortælle om mine oplevelser i forbindelse med indlevering og forsvar. Jeg var indskrevet her på sundhedsvidenskab og tilknyttet enheden for sygeplejeforskning. Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

2 Disposition Præindlevering Indlevering Bedømmelse Forberedelse af forsvar Forsvar Jeg har lavet denne disposition for mit oplæg, som varer ca. 20 minutter. Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

3 bekendtgørelsen § 12: Universitetet fastsætter interne regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen Præindlevering : Resume Oversigt over afhandling, artikler, forfattere Forslag til to sagkyndige, eksterne bedømmere Pressemeddelelse § 16. Senest umiddelbart efter indlevering af ph.d.-afhandlingen nedsætter universitetet et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, der består af 3 medlemmer. Universitetet udpeger en formand blandt udvalgets medlemmer. Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere inden for det relevante fagområde. 2 af medlemmerne skal være udefrakommende, hvoraf mindst et skal være fra udlandet ….hovedvejleder er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret. § 17. Umiddelbart efter sammensætningen af bedømmelsesudvalget underretter universitetet forfatteren herom. Forfatteren kan gøre indsigelse mod medlemmerne inden for en frist på mindst en uge. Fakultetet har brug for 1 måned til at vurdere de foreslåede opponenter, og evt. vælge ikke at anvende disse, samt at finde andre de mener er bedre egnede. Sagsbehandling i UVAA, udvalget vedrørende akademiske afhandlinger. Den endelige udpegning af bedømmelsesudvalget foretages af dekanen efter indstilling fra Ph.d.-udvalget. Check sagsbehandling, både ift. Præindlevering og indlevering, hvor langt er afhandlingen kommet i processen, erfaring med at en afhandling har ligget ”glemt” i en skuffe i 6 uger uden at være sendt ud, eller at der ikke er taget stilling til bedømmere efter præindlevering, hvilket forsinker processen

4 indlevering Efter indlevering har de fleste lyst til – og behov for – at slappe lidt af og beskæftige sig med noget helt andet end artikler og afhandling. Imidlertid er realiterne ofte en anden. Hverdagens alvor indhenter hurtigt en

5 Bekendtgørelsen § 13. Den ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ophører ved indlevering af afhandlingen. Begynd i god tid at snakke med hovedvejleder eller arbejdsgiver om mulighed for ansættelse, post doc eller andet. Søg i ouh eller region 2 x årligt Ofte er man slet ikke færdig med at bearbejde data, færdiggøre substudier og artikler, der måske bare ligger i manuskriptform ved indlevering af afhandling.

6 Bek. § 20: Universitetet fastsætter tid og sted for det offentlige forsvar.
Hovedvejleders ansvar At aftale foreløbig dato for forsvaret med den ph.d.-studerende og bedømmelsesudvalget. At forhåndsreservere et egnet lokale til forsvaret. At aftale endelig dato med bedømmelsesudvalget og ph.d.-kandidaten og meddele dato, sted og tidspunkt til Ph.d.-skolen Stk. 2. Forsvaret finder sted tidligst 2 uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling, jf. § 18, stk. 1, og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen Når bedømmelsesudvalget er nedsat, og afhandlingen er sendt til bedømmelse, er den hovedansvarlige vejleder ansvarlig for de praktiske opgaver som fx at reservere lokale - kan ofte delegeres til den phd.studernde selv

7 From: noreply@evolvera. se [mailto:noreply@evolvera. se] Sent: 9
From: Sent: 9. september :59 Subject: Reservationsbekræftelse fra TimeEdit Lokal TimeEdit Lokal Syddansk universitet Ordrenummer: 242582 Tid: : :00 Status: Reserveret Lokale: Emil Aarestrup Kunde: Klinisk Inst.n (101) Formål Forsvar/Lene Bjerregaard Kontaktperson Lotte Vittrup Lokaleanvender Yvonne/Lene Bjerregaard Råd: Check reservationer og andre aftaler, så der ikke er tvivl om hvem der har gjort – og gør – hvad, og hvilke aftaler man har og på hvilke dage og tidspunkt.

8 bekendtgørelsen § 18. Bedømmelsesudvalget afgiver senest 2 måneder efter indleveringen af afhandlingen indstilling til universitetet om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Universitetet sender snarest forfatteren en kopi af indstillingen. Stk. 2. Er afhandlingen efter indstillingen egnet, kan forsvaret finde sted. Stk. 3. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, angiver bedømmelsesudvalget i sin indstilling, om ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form og i så fald inden for hvilken frist. Forfatteren og hovedvejlederen skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til indstillingen. Fristerne er klart beskrevne, men overholdes ikke altid. Det at indstilling skal omkring UVAA gør, at processen ofte forsinkes, og det kan betyde noget for den enkelte f.eks i ft at tiltræde i ny stilling. Bemærk at der i bekendtgørelsen er mulighed for at hovedvejleder og den ph.d-studerende kan kommentere på indstillingen, hvis bedømmerne har vurderet afhandlingen ikke egnet til forsvar.

9 forsvaret Bek § 20, Stk. 2. Universitetet skal sørge for, at ph.d.-afhandlingen er offentligt tilgængelig i rimelig tid før forsvaret. Fakultetet betaler trykning af 50 eksemplarer af afhandlingen. Man får en rekvisition tilsendt fra Ph.d-sekretariatet til universitetets trykkeri (Print & Sign). Proofreading, grafisk opsætning og layout er for egen regning, der afleveres en pdf-fil, der trykkes fra. Ingen ser materialet kritisk igennem, så vær sikker på at layout og redigering, figurer og bilag er sat op som de skal. Selv hente, selv bringe, og de fylder og vejer meget.

10 Annoncering af forsvar
Forskeruddannelsens sekretariat er ansvarlig for: At sende officiel meddelelse om forsvaret til den ph.d.-studerende og bedømmelsesudvalgets medlemmer At annoncere forsvaret. At sikre, at den endelige indstilling foreligger. Det annonceres elektronisk på fakultetets hjemmeside (www.sdu­.dk/studieinfo/phdhealth/) og i Syddansk Universitets aktivitetskalender (www.sdu.dk/­kalender/), og opslag herom sendes til den ph.d.-studerende, fagområdet og instituttet, hvorfra ph.d.-projektet udgår.

11 Dette officielle opslag udkommer fra Phd-kontoret, og sættes på sdu’s kalender. Man kan benytte det til rundsendelse til de personer, man gerne vil invitere til sit forsvar. Vær opmærksom på, at dette ofte først udkommer sent, måske bare 14 dage før forsvaret.

12 Bek. § 19. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter interne regler fastsat af universitetet ved et offentligt forsvar Handlingslederen har til opgave at sikre, at auditoriet er klar til handlingen: Talerstole/skrivepulte er så vidt muligt placeret, så den ph.d.-studerende og bedømmerne står ligeværdigt over for hinanden i den akademiske diskussion. Bedømmelsesudvalget placeres på forreste række/ved det forreste bord. Mikrofoner til ph.d.-studerende og bedømmer er tændte og fungerer. Audiovisuelle apparater fungerer. Handlingslederen er formand for bedømmelsesudvalget. I mit tilfælde kom han fra København og ankom 2 min før formødet, så det kan påhvile den phd-studerende at sørge for alt det praktiske vedr. forsvaret. Fakultets betjente eller ouh’s personale fra klinisk foto vil være tilstede / kan tilkaldes Mit tilfælde: Møde et par dage forinden, blev vist hvordan det tekniske fungerer, Husk medbringe computer, prøv den af med auditoriets projektor. Selve dagen: komme i god tid, rydde op, stille borde op osv Medbringe afhandlinger til auditoriet

13 Selve forsvaret Formøde Forsvarshandlingen
En forelæsning på minutter, hvor den ph.d.-studerende redegør for centrale resultater i afhandlingen. Formøde: Bedømmelsesudvalget mødes en time før forsvaret. Den ph.d.-studerende slutter sig til mødet en halv time inden forsvaret for at hilse på bedømmelsesudvalget Mødetid og sted er anført i fakultetssekretariatets invitation til parterne. Bedømmelsesudvalget og den ph.d.-studerende går ind i rækkefølge med handlingslederen forrest. Handlingslederen tilkendegiver, at tilhørerne rejser sig i respekt for den akademiske handling. Handlingslederen præsenterer sig selv, byder velkommen og introducerer deltagerne. Handlingen begynder præcist.

14 Ph.d - forsvar af Lene Bjerregaard 18. oktober 2011
”Alkoholvaner hos forældre til børn indlagt på hospital” Forældres og personales indtryk af og erfaringer fra et Kort Interventions og Screenings Studie der inkluderede metoderne Motivationssamtalen og CAGE-C. Jeres egen andel er forelæsningen, hvor I præsenterer hovedresultater fra phd. -studiet. I har 30 – 45 minutter, og det er ikke særlig lang tid, når det er resultater fra flere delstudier det drejer sig om, og man også gerne vil sætte tilhørerne ind i den videnskabelig kontekst og referenceramme der er arbejdet ud fra, eller delagtiggøre tilhørerne i den mere overordnede diskussion der kan rejses på baggrund af resultaterne. Imidlertid er det vigtigt at man her er meget struktureret og får sagt netop det der skal siges, og indenfor den givne tidsramme. En tommelfingerregel er 1 slide pr. minut. Et godt råd er at prøve Jeres forelæsning af i fuld længde, mindst en gang, gerne flere gange, f.eks til vejledere og / eller kollegaer Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

15 Vær forberedt i den mindste detalje.
Der er på denne dag, ud over at man skal præstere et vældigt stort intellektuelt stykke arbejde, også mange andre bolde i luften at man skal tage sig af, ikke mindst de praktiske.

16 Forsvarshandling, fortsat
Eksamination af den ph.d.-studerende af bedømmelses­udvalgets medlemmer (max. 1 time). Evt. spørgsmål fra tilhørere Votering og meddelelse af resultatet Når handlingen er afsluttet, går bedømmelsesudvalget samlet ud af lokalet for at afslutte bedømmelsen og underskrive fakultetets ph.d.-protokol, såfremt forløbet har været tilfredsstillende. Tilhørerne og den ph.d.-studerende forbliver i auditoriet. Bedømmelsesudvalget vender tilbage til auditoriet, og handlings­lederen meddeler resultatet af voteringen. Handlingslederen takker de eksterne bedømmere for deres arbejde. Den officielle del er hermed afsluttet. Den ph.d.-studerende kan evt. takke fakultetet og bedømmerne. Hele handlingen varer max. to timer.

17 Her står mit bedømmelsesudvalg og meddeler, at de har skrevet under på protokollen. Det var et lykkeligt øjeblik

18 Tak Det er vigtigt at få sagt tak til de formelle samarbejdspartnere man har haft i forløbet. Det kan man gøre i en decideret takketale eller via en slide som denne her, der kan være det afsluttende slide i ens egen præsentation. Det er en god ide at strukturere det man vil sige, fordi man – uanset hvor garvet man er rent formidlingsmæssigt, så sker der noget i en følelsesmæssigt, når hele processen er ved vejs ende, og det kan være svært at holde hovedet koldt og få sagt alt det man gerne vil, hvis det ikke er forberedt. Man kan takke sine vejledere, opponenterne og formanden, projektmedarbejder eller andre deltagere der har medvirket til ens phd-forløb. Nogle takker også deres familer og kærester osv, og det er op til en selv hvor grænsen for dette går. Husk dog altid dem, der har støttet Jer økonomisk. Hovedvejleder: Professor Lis Wagner, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, SDU Projektvejleder: 1. reservelæge, Klinisk lektor ph.d. Sune Rubak, Århus Universitetshospital og AaU Medvejledere: Ledende overlæge, Professor, Dr. Med. Arne Høst, H.C.Andersen Børnehospital, OUH og SDU Statistiker, ph.d. Oke Gerke, Enheden for biostatistik, Klinisk Institut, SDU Projektmedarbejder: Lene Sjöberg, Projektsygeplejerske, MI træner, Kvalitetssekretariatet, OUH Projektkoordinator: Else Marie Lønvig, forebyggelseskonsulent, Kvalitetssekretariatet, OUH Studiet blev støttet okonomisk af Tryg-fondet, H.C.Andersen Hospital og OUH og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Lene L.B. Bjerregaard, H.C. Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU 18 18

19 Så er der grund til at feste…..
…for egen regning Et vel overstået forsvar er en god anledning til at holde en reception eller andet. Man kan være heldig at en forskningsenhed vil give et bidrag, eller at der er penge tilovers på annuum-kontoen. Ellers er det ens egen lomme, man må ty til. Det er nemt og overkommeligt at bestille hos Euresta, universitets catering, men det er temmelig dyrt. Mange vælger – som jeg – at stå for arrangementet med venners hjælp. Det betød at der i forberedelserne op til forsvaret også indgik indkøb og koordinering af papirduge, engangsbestik- og glas, mad, snacks, vand, vin, champagne, kransekage osv. På selve forsvarsdagen skulle det hele bringes til auditoriet og der skulle stilles borde op osv. Jeg havde allieret mig med en studentermedhjælp til at gøre det hele klar, så receptionen kunne foregå i umiddelbar forlængelse af forsvaret. Efterfølgende skal der ryddes op, både i auditoriet og efter receptionen, medmindre andet er aftalt. Det er en god ide at alliere sig med gode venner/familie

20 Efter et par uger får man tilsendt dokumentation for erhvervelse af graden og man inviteres til en højtidelighed på SDU en dag i den efterfølgende juni måned.

21 Et godt råd Forbered dig selv Vær forberedt på de spørgsmål der kommer
Læs indstillingen fra bedømmerne meget nøje igennem og forbered svar ud fra den kritik eller fra de reflektioner, bedømmerne fremkommer med – de vil helt sikkert spørge ind til disse områder. En del kan selvfølgelig inddrages i din egen forelæsning. Hav gerne nogle ekstra slides klar til illustration af nogle af de problemstillinger, der diskuteres Prøv forsvaret af Vær udhvilet, hav noget tøj på du føler dig tilpas i

22 Scatter plots Et godt råd: Hvis der er figurer eller andet der kan illustrere indhold i din afhandling og som kan blive diskuteret ved forsvaret, så hav dem parat som ekstra slides som kan tages frem – noget af det der ikke var tid og plads til at uddybe i din egen forelæsning. Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

23 Phenomenological reduction and condensation of meaning
Natural unit (step two) Central theme (step three) “The dialogue made me reflect, and if a had a problem I believe the dialogue may cause a revelation…I think the dialogue can make a mother to a newborn baby think, and change her lifestyle….You don’t give it much thought in the everyday life, but the dialogue made med consider how much we drink during the week and how we use alcohol in general – that’s exactly when I thought of that” (female, screened negative) “Next time I pour a glass of wine, I will probably think about the dialogue and what it does my children, because it was brought up… (Female, screened negative) “I used the dialogue as a means to talk to my mother in-law about her abusive alcohol habits afterwards; I used it to jump-start that conversation” (Female, screened negative) ”It [the dialogue] provided food for thought. I was reinforced in my decision, that my child shall not be exposed to alcohol the way I was. I have put away alcohol for the sake of my child, and the dialogue made med reflect upon that decision once more, reinforcing my decision” (Female, screened positive). “The dialogue made me aware of my actual use of alcohol and how it has developed lately, and that was fine” (Male, screened positive)  SBI causing reflections of own use of alcohol eksempel på analyseprocessen med at fænomenologisk reduktion og meningskondensering Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

24 Statistician, ph.d Oke Gerke; Professor, Dr.PH Lis Wagner
Implementeringsproces Efter de to medvirkende afsnit havde sagt ja til at deltage 3 informationsmøder om undersøgelsen for al personale i de to børneafdelinger 4 grunduddannelser á 5 dage 2 temadage for personale, der ikke blev uddanned i MI Etablering af nøglepersongruppe Tilbud om supervision og coaching af personale i hele projektperioden Etablering af cafémøder hvor erfaringer udveksles og diskuteres Deltagelse i personalemøder Hyppig tilstedeværelse i afsnittende Gulerødder ex Lene L.B. Bjerregaard, H.C. Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU 24

25 Table 1 – Results CAGE-C questions 1-4, 6, 7.
Results by Cage-C N=779 Group Yes Women N=501 Men N=278 No Screens positive/Yes N = 86 Screens neg/Yes N= 691 Cage1. Have felt you ought to cut down on your drinking 37 4,7% 15 3,0% 22 8,0% 742 95,3% 31 36,0% 6 0,9% Cage2. People annoyed you by criticizing your drinking 33 4,2% 1,2% 27 9,8% 746 95,8% 2 0,3% Cage3. Felt bad or guilty about your drinking 46 5,9% 19 3,8% 732 94,1% 31,4% 2,7% Cage4. Have you had a drink first thing in the morning to steady nerves (eye-opener) 4 0,5% 1 0,2% 3 1,1% 775 99,5% 0,0% Cage6. Do you drink alcohol on weekdays outside mealtimes? 158 20,3% 48 9,7% 111 40,7% 621 79,7% 66 76,7,0% 94 13,6% Cage7. Want contact information to alc. Treatment clinic 20 2,6% 12 2,4% 8 2,9% 737 94,6% 7 8,1% 13 1,9% ex Lene L.B. Bjerregaard, H.C. Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

26 Illustration af et alkoholproblems udvikling
Fysisk afhængighed Antal daglige genstande 10-40 ♀ 20-60 ♂ Storforbrug 3-10 ♀ 4-20 ♂ ex 2 ♀ 3 ♂ Kilde: Kirsten Mundt, 2002 Tid / År

27 Hospitalets kerneopgaver
Sundheds fremme Sygdoms- forebyggelse Rehabili- tering Behandling Lindring ex patogenese salutogenese Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU


Download ppt "Af Lene Bjerregaard Ph.d"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google