Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energiforbrug og energikilder såsom Olie, Gas. Olie migration Olie Sand Vand  Hypotese: Migration af olie:  Sand  Olie  Vand  Der blandes sammen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energiforbrug og energikilder såsom Olie, Gas. Olie migration Olie Sand Vand  Hypotese: Migration af olie:  Sand  Olie  Vand  Der blandes sammen,"— Præsentationens transcript:

1 Energiforbrug og energikilder såsom Olie, Gas

2 Olie migration Olie Sand Vand  Hypotese: Migration af olie:  Sand  Olie  Vand  Der blandes sammen, hvad er resultatet af denne kombination? Hvilket lag ligger øverst eller nederst?

3 Hvad bruger vi energien til? • Elektricitet • Varme • Transport Hvem bruger energi i Danmark? • Husholdninger – ca. 25% • Virksomheder – ca. 40% • Transport – ca. 25 % • Andet, f.eks. indvinding – ca. 10%

4 Hvor får vi energien fra i Danmark? Hvad er de vigtigste energikilder for Danmark? Hvad kaldes de tre vigtigste kilder under et? Giv et bud? Hvad er grunden til reduktion af olie forbruget fra 1973?

5 Hvor får vi energien fra - globalt set? Danmarks energiforbrug er ca. 0,18 % af verdens samlede forbrug i 2003.

6 Hvem bruger mest energi?

7 Vejen ud af olieafhængighed: Danmarks energipolitik fra 1973  1973 og 1979: Markant fald i olieforbrug – hvorfor?  Omstilling til andre energikilder – hvilke?  Og hvorfor?

8 Alternative energikilder  Vindkraft  Vandkraft  Solenergi  Bølgeenergi  Geotermiske varme  Atomkraft  Biobrændsel CO 2 -fri, vedvarende CO 2 -fri, ikke-vedvarende CO 2 -neutral, semivedvarende Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem CO2 neutral og CO2 fri?

9 Sammenhæng mellem atmosfærens CO 2 -indhold og temperatur

10 COCA COLA  Forbruget af energi til produktion af en dåse cola.  national geographic ultimate factories coca cola national geographic ultimate factories coca cola

11 Olie og gas – vigtige råstoffer med begrænsninger

12 Disposition  Hvad er olie/gas og hvordan de dannes?  Hvor gemmer olien/gassen sig?  Hvordan finder man olien/gassen?  Hvor er olien/gassen i Danmark

13 Hvad er olie/gas?  Organisk materiale plankton (alger) og plante plankton er udgangsmateriale for dannelse af olie og gas.  I det organiske materiale findes brint(H), svovl(S), ilt(O2) kulstof (C) og en del Kvælstof(N).   Når organisk slam i en aflejring udsættes for højt tryk og temperatur sker en omdannelse af det kemiske forbindelser.  En langsom proces, hvor ilt og brint frigøres far slammet og bevæger sig opad. Noget er i gas form (gas) og noget er i væske form(olie og vand).

14 Hvad er organisk materiale? Planter og specielt planteplankton er vigtige kilder til organisk materiale. (Planter bliver til kul, mens plankton og alger bliver til olie)

15 Hvor forefindes større mængder dødt organisk materiale Planter Alger GAS/(kul)OLIE/GAS Hvad skal der til for at danne olie/gas?

16 Hvad skal der til for at dannes olie/gas? 1.Der skal være tilstrækkeligt dødt organisk materiale. 2.Aflejringer skal ske tæt på land. 3.Der skal være den rigtige temperatur. 4. Stillestående vand. 5. Der skal være nok tid med den rigtige temperatur.

17 Olie- og naturgasdannelse Krav til dannelsen: 1.Kildebjergart med organisk materiale – typisk gammel havbund (f.eks. skifer) 2.Tryk på kildebjergarten fra overliggende sediment, så organisk materiale omdannes til olie og gas. 3.Reservoirbjergart tæt ved kildebjergarten, der kan opsamle olien og gassen i hulrum (f.eks. porøs sandsten eller kridt) 4.En fælde(et uigennemtrængelig lag), hvor olien samles 5.En tæt dæk(kappe)bjergart, der holder olien nede i jorden. - Alle fem krav skal være til stede, ellers får vi ikke olie eller gas.

18 Hvad er en kildebjergart?  En kildebjergart indeholder de organiske bestanddele (materiale), der i løbet af geologisk tid vil kunne omdannes til olie og gas.  Kildebjergarten er typisk en lersten, en kalksten eller en skifer med et indhold af organisk materiale på 2-5%.  Kildebjergarten for olie og gas i Danmark er hovedsageligt skifre/kalk fra Jura-perioden med aldre fra 142 til 155 millioner år. Hvordan begraves organisk materiale?

19 Den rigtige temperatur og hvor den forefindes I Danmark stiger temperaturen ned igennem jorden med ca. 2 grad pr. 100 m. Det vil sige, at oliedannelsen starter i ca. 2 km´s dybde mens de optimale betingelser er på 3 – 5 km´s dybe. I iltfattigt miljø og under stigende temperatur og temperatur vil organisk materiale efter millioner af år blive omdannet til kulbrinter (olie og gas). Omdannelsen til olie begynder ved ca. 60ºC og forløber bedst ved 100 – 150 ºC. Ved temperaturer over 150 ºC dannes gas. Hvad skal der til for at danne olie/gas?

20 Hvordan begraves organisk materiale? Erosion Sediment Sediment begraver det organiske materiale Erosion danner ved hjælp af rindende vand, vind, bølger og gletscher Sediment ud fra fremsætte grundfjeld (eksempelvis bjerge). Sedimentet bliver med tiden transporteret mod havet og andre bassiner. Disse bassiner kaldes for sedimentære bassiner.

21 Sand Ler Grus Sediment bliver naturligt sorteret Store kornstørrelser transporteres ikke så langt som små Hvordan begraves organisk materiale?

22 Hvor gemmer olien/gassen sig? I hulrum i begravede bjergarter Hvad er et hulrum og hvordan dannes de? Kan I komme med nogen forslag?

23 Porøsitet Porøsitet er et udtryk for, hvor stor en del af bjergarten, der er hulrum. Porøsiteten angiver porernes andel (rumfanget/volumen) af bjergartens samlede rumfang. Hvor gemmer olien/gassen sig?

24 Porøsitet Sukkerknaldseksemplet Hvor gemmer olien/gassen sig?

25 Permeabilitet gennemstrømmelighed Strømning (migration) gennem porer og sprækker Migrationen stopper ved et impermeabelt (uigennemtrængeligt) lag (ex. ler) ) Høj-permeabel sandsten Lav-permeabel sandsten med ler Hvor gemmer olien/gassen sig?

26 Migration af olie/gas i undergrunden •Olie og gas fra kildebjergarter migrerer (bevæger sig) ofte ind i fælder i porøse kalk- og sandstenslag. •Der kan dannes enorme samlinger af olie eller gas der kan blive så store, at man kan få op til 1 milliard m 3 op af undergrunden. •Man kan se ud fra boreprøver om en aflejring har afgivet olie/gas, selve olien/gassen befinder sig for det meste længere oppe da det jo migrerer opad. Hvor gemmer olien/gassen sig?

27 Organisk rige skifre Porøst sand impermeabelt ler Forkastning Olie-reservoir $$ Migration af olie/gas i undergrunden Olie og gas har begge lave densiteter. Olie har f.eks. en densitet på 0,8.g/cm3. Derfor vil olien søge op mod overfladen og migrere op gennem forskellige permeable bjergarter, hvis den kan. Støder olien på et impermeabelt lag (ler) kan olien samle sig i en fælde, hvis forudsætningerne er rigtige. Hvor gemmer olien/gassen sig? fælde Olie D=0.8 g/cm3 Vand D=1.0 g/cm3

28 Fældetyper Forkastning Saltdiapir Folder Hvor gemmer olien/gassen sig?

29 Fældetyper Forkastning Kildebjergart Impermeabelt lag ler Porøst lag Hvor gemmer olien/gassen sig? Migrationsretning af olie

30 Fældetyper Saltdome Impermeabelt lag Kildebjergart Porøst lag Hvor gemmer olien/gassen sig?

31 Fældetyper Folder Porøst lag Kildebjergart Impermeabelt lag Hvor gemmer olien/gassen sig?

32 Fordele og ulemper ved de enkelte fossile brændstoffer Fordele Ulemper  Kul  Billigt  Findes i store mængder  Jævnt fordelt over hele verden  Olie  Kan omdannes til benzin mm.  Naturgas  Ren afbrænding (undtagen CO 2 )  Kul  Indeholder svovl, der kan skabe syreregn  Risiko for CO2-dannelse  Smog  Forurening ved minedrift  Olie  Meget ujævn global fordeling  Begrænset ressource  Smog (røg og tåge)  Olieudslip ved udvinding og transport  Naturgas  Begrænset ressource,  Ujævnt global fordeling  Eksplosionsrisiko ved indvinding og transport

33 Olieudvinding i 2006 Hvordan finder man så olie og gas? Borerig platform Hvad er forskellen mellem platform og borerigge?


Download ppt "Energiforbrug og energikilder såsom Olie, Gas. Olie migration Olie Sand Vand  Hypotese: Migration af olie:  Sand  Olie  Vand  Der blandes sammen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google