Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strukturerede datakilder. Spørgeskemaer, interview og dokumentanalyser. Metode, Evaluering og Videnskabsteori i relation til området lærings- og uddannelsesforskning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strukturerede datakilder. Spørgeskemaer, interview og dokumentanalyser. Metode, Evaluering og Videnskabsteori i relation til området lærings- og uddannelsesforskning."— Præsentationens transcript:

1 Strukturerede datakilder. Spørgeskemaer, interview og dokumentanalyser. Metode, Evaluering og Videnskabsteori i relation til området lærings- og uddannelsesforskning Oktober 2009 Annette Rasmussen

2 Spørgemuligheder/interviewtyper ud fra graden af struktur: 1. Spørgeskemaer (skriftlige interview) 2. Strukturerede interview (mundtligt spørgeskema) 3. Semi-strukturerede interview (interviewguide med anslag af temaer eller indledning til beretning) 4. Ustruktureret (fx livshistorie)

3 Nogle forudsætninger for spørgeskema-metoden: 1. At de emner, der stilles spørgsmål omkring, er kendt i generelle termer og på samme måde af respondenterne 2. At det er muligt at sammenligne forskellige sæt af data fra forskellige respondenter (opgøres i tællelig form) 3. At respondenterne er i stand til at udtrykke sig omkring deres egne betydningsrammer og handlinger på skrift (har et tilstrækkeligt udviklet forhold til skriftsproget)

4 Spørgeskemaer: enquete eller interview? 1. Hvor kontroversielle er spørgsmålene? 2. Hvor forståelige for målgruppen? 3. Hvor tidskrævende er besvarelsen? 4. Hvor mange ressourcer har forskeren til rådighed?

5 Ved valg af spørgeskemaer: valg af respondenter/stikprøve  Populationen skal afgrænses i forhold til hvem, hvad, hvor og hvornår  Stikprøven skal være repræsentativ

6 Udvælgelsesmetode 1. Tilfældighed (sandsynlighed) a. Simpel, tilfældig udvælgelse b. Stratificeret udvælgelse c. Udvælgelse i klynger 2. Ikke-tilfældighed a. Skønsmæssig udvælgelse b. Selvselektion c. Slumpmæssig udvælgelse

7 Stikprøvens størrelse  Krav om generaliserbarhed  Grad af præcision  Praktiske/økonomiske hensyn  Homogen eller heterogen gruppe

8 Hvad er svarprocenten? Bortfaldsanalyse  Hvor mange har svaret/ikke svaret?  Hvem har ikke svaret?  Er det bestemte grupper/personer?  Hvad er årsagen til, at der svares/ikke svares?  Hvad betyder det for den samlede undersøgelse?  Hvordan kunne bortfaldet minimeres?

9 ”Strukturer” i alle interview  Arrangement (sted og formål)  Fokus (dagsorden og indhold)  Rammer (sprog, orden og spørgemåde)  Registrering af data (optagelse)  Tidsplacering og -udstrækning  Dagsordenens tydelighed

10 Graden af struktur afhænger af undersøgelsens bagvedliggende formål og dens videnskabsteoretiske afsæt  Eksplorative undersøgelser - svagt strukturerede spørgsmål  Komparative undersøgelser - standardiserede spørgsmål

11 7 stadier i en interviewundersøgelse (Kvale 2001, s. 96)

12 Gruppearbejde om en konkret interviewundersøgelse (se vedlagte word-fil med interviewuddraget) 1. Udvælg en passage i interviewet til en analyse 2. ”Oversæt” uddraget/citatet fra tale til skrift 3. Kom med forslag til analyse af det valgte uddrag/citat 4. Præsenter citat + analyse på power point for resten af holdet

13 Fokusgruppeinterview egner sig især til analytiske formål med interesse for:  Mønstre af betydninger i gruppers beretninger, vurderinger og forhandlinger  Hvordan sociale processer fører til bestemte indholdsmæssige fortolkninger  Normer for gruppers praksisser og fortolkninger (Halkier 2002)

14 Gruppe interview Fordele Tryghed Gruppefortolkninger (normer og kultur) Gruppeinteraktionen Ulemper Utryghed (gruppepres) Social kontrol (kan hindre, at forskelle i erfaringer/perspektiv er kommer frem) Vanskeligere at afkode optagelsen

15 Udvælgelse af interviewpersoner – hvordan og hvor mange?  Bevidst udvælgelse; én er i princippet nok (jf. Bourdieu 1999)  Så mange som nødvendigt – mætningspunkt eller statistisk signifikans. Vigtigt at kunne skelne mønstre i sine data. (jf. Kvale 2001)  Afhænger bl.a. af undersøgelsens formål - komparativt eller eksplorativt

16 Etnografiske interview  Struktur og spørgsmål bør være produkt af interaktion mellem interviewer og interviewede  Refleksivt frem for standardiseret  Varierer mellem styring og ikke-styring (mellem styrende og åbne spørgsmål) (Jf. Hammersley & Atkinson 1983)

17 Biografiske interview  Tilføjelse af en historisk dimension  Studier af forandringsprocesser  Studier af grupper/professioner/institutioner  Studier af overgange (fx mellem institutionstyper og/eller livsfaser)  Fokus på relationer (fx mellem strukturer og aktører)

18 Dokumentanalyse  Beskæftiger sig med hvordan dokumenter konkret kan anvendes i forskning?  Omhandler rene tekstproduktioner (fx journaler, politiske taler/meddelelser og virksomhedsplaner) og materiale, der både indeholder tekst og grafik  Inddrager her en bestemt videnskabelig tilgang (en sociologisk metode) – frem for en rent sprogvidenskabelig eller historisk

19 Fokusområder i dokumentanalysen 1. Institution og kontekst • Hvilke organisatoriske sammenhænge indgår dokumentet i? • Hvilke institutionelle og lokalt specifikke forhold? 2. Proces og interaktion • Hvordan bliver dokumentet anvendt blandt sociale aktører i en række sammenhænge? 3. Standardisering og fakta • Hvordan fører tekstens opbygning til, at læserne ”overtales” til bestemte tolkninger/handlinger? • Hvordan er dokumentet opbygget, så det antager karakter af fakta? (Mik-Meyer 2005)

20 Almindelige gyldighedskriterier:  Gennemsigtighed: at kunne se processen – hele processen. Ikke mindst i forhold til den empiriske undersøgelses analyser og resultater  Teoretisk og empirisk forankring: at sikre, at de teoretiske og empiriske analyser og resultater bygger videre på hinanden  Forskellighed: at tilstræbe at den empiriske forskelligartethed, som genstandsfelt/gruppe omfatter, også kommer frem i udvælgelsen af respondenter og metoder til undersøgelsen

21 Yderligere referencer  Olsen, Henning: Fra spørgsmål til svar. Konstruktion og kvalitetssikring af spørgeskemadata. Akademisk Forlag, 2005.  Kvale; Steinar: InterView. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag, 2001 (6. oplag).  Halkier, Bente: Fokusgrupper. Samfundslitteratur & Roskilde Universitetsforlag, 2002.


Download ppt "Strukturerede datakilder. Spørgeskemaer, interview og dokumentanalyser. Metode, Evaluering og Videnskabsteori i relation til området lærings- og uddannelsesforskning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google