Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fødevarer giver også CO2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fødevarer giver også CO2"— Præsentationens transcript:

1 Fødevarer giver også CO2
Food are also reason for CO2

2 Fødevarer giver også CO2
Vores forbrug af varer og tjenesteydelser er forbundet med udledning af drivhusgasser. Det gælder ikke mindst produktion og forbrug af fødevarer. I Danmark bidrager de fødevarer, som en enkelt dansker konsumerer i løbet af et år, med 3,5 tons CO2. Hvis man medtager alle de processer, der er forbundet med fødevareforbrug – også de konsekvenser som inddragelsen af naturarealer til landbrugsproduktion har – så er udledningen af CO2 fra al verdens landbrug 32 % af det globale udslip. Husdyrproduktionen alene er ansvarlig for 18 %, hvilket svarer til udslippet fra samtlige kulkraftværker i verden. Klimapyramide Fødevarernes klimaaftryk Fra produktion til forbrug Spanien eller Danmark? Vi smider da fødevarer i skraldespanden Menu

3 Fødevarer giver også CO2
Landbrugsproduktion medfører primært udledning af klimagasserne metan (CH4), lattergas (N2O) og kuldioxid (CO2). Drøvtyggernes fordøjelse er den største enkeltkilde til metan fra landbruget. Lattergas i jord dannes primært som mellemprodukt i det bakterielle kvælstofkredsløb. Metan er en 23 gange kraftigere drivhusgas end CO2, og lattergas er 296 gange så kraftig. Når beregningerne foretages, omregnes lattergas og metan til noget, man kalder CO2-ækvivalent. Verdens befolkning stiger – alene af den grund vil der ske en kraftig stigning i udledningen af drivhusgasser. Klimapyramide Fødevarernes klimaaftryk Fra produktion til forbrug Spanien eller Danmark? Vi smider da fødevarer i skraldespanden Menu

4 Klimapyramide Menu

5 Fødevarernes klimaaftryk
Klimaaftrykket er her angivet i kg CO2-ækivalent fra produktion af 1 kg fødevare inklusiv alle led i fødevarekæden, indtil varen ligger i supermarkedet. Mejeriprodukter Kg CO2 per kg fødevare Letmælk 1,2 Ost 11,3 Is 1,0 Smør 6,5 Æg 2,0 Kød Kg CO2 per kg. fødevare Oksekød 19,4 Svinekød 3,6 Kylling, fersk 3,1 Kylling, frossen 3,7 Lam, udenlandsk 11,6 – 17,4 Grøntsager Kg CO2 per kg fødevare Salat 0,3 – 3,3 Løg 0,4 Gulerod 0,1 Kartoffel 0,2 Sojabønner 0,6 Menu

6 Fødevarernes klimaaftryk
Klimaaftrykket er her angivet i kg CO2-ækivalent fra produktion af 1 kg fødevare inklusiv alle led i fødevarekæden, indtil varen ligger i supermarkedet. Frugt Kg CO2 per kg fødevare Æbler, dansk 0,1 Æbler, import 0,4 Appelsiner, import 0,7 Bananer, import 0,5 Jordbær 1,0 Fisk Kg CO2 per kg fødevare Torsk, fersk 1,2 Torsk, frossen 3,2 Rejer, ferske 3,0 Rejer, frosne 10,5 Fladfisk, fersk 3,3 Drikkevarer Kg CO2 per kg fødevare Kaffe 0,2 Appelsinjuice 1,0 Vand, flaske 0,1 Øl 0,5 – 1,4 Jordbær 2,1

7 Fødevarer fra produktion til forbrug
Måden fødevarer er pakket ind på gør en stor forskel med hensyn til CO2 udslippet. Tager man fx en almindelig Cola (33 cl), så vil en Cola på flaske belaste miljøet med 360 g CO2, mens en på dåse kun belaster med 170 g. En drikkekarton til mælk og juice giver alene 60 g CO2, hvilket svarer til 0,3 km’s kørsel i en gennemsnitlig dansk bil. Forretningernes kølediske, airconditions anlæg, lys osv. bidrager ganske meget til de enkelte fødevarers samlede CO2-udslip. Menu

8 Fødevarer fra produktion til forbrug
Transporten fra fabrikken til forretningen belaster relativt lidt, mens transporten fra forretning til hjem kan gøre den store forskel, især hvis den foregår i bil. Menu

9 Skal tomaten være spansk eller dansk ?
Skal man vælge danske tomater eller spanske, hvis man gerne vil være klimarigtig forbruger? Svaret blæser lidt i vinden. Problemstillingen er: at danske tomater dyrkes i drivhuse, der kræver lys og opvarmning at spanske tomater skal transporteres til Danmark I 2008 fremkom undersøgelser, der viste at et kilo danske tomater var årsag til udledning af 3,4 kg CO2, mens spanske kun var årsag til 0,5 kg. Begge købt i Danmark. Menu

10 Skal tomaten være spansk eller dansk ?
I 2009 fandt et andet analyseinstitut, på foranledning af de danske gartnere, frem til, at de danske tomater, rent klimamæssigt, er de bedste. Når denne undersøgelse når frem til dette positive resultat for den danske tomat, hænger det sammen med, at mange danske drivhusgartnere har mikrokraftværker, der fyrer med enten flis eller naturgas. Disse små kraftværker laver både varme og el og er årsag til mindre udledning af CO2. Menu

11 Skal tomaten være spansk eller dansk ?
Det der trækker i den rigtige retning for drivhuse med mikrokraftværker er, at de udnytter brændslet godt, at brændsels udleder mindre CO2 end kraftværkernes, og at disse værker til tider leverer el til nettet. Og sker disse leverancer på tidspunkter, hvor strømmen herfra kan fortrænge el fra kulkraftværker, ja så tæller det positivt. Det er lige før, at de danske tomater efter disse beregninger kan bidrage positivt til det danske udslip af CO2. Eksemplet med de spanske og danske tomater viser, at disse CO2 beregninger kan være ganske komplicerede og med mange usikkerhedsmomenter. Menu

12 Vi smider da fødevarer i skraldespanden
Hvert år smides der pr. dansker 151 kg mad ud til ingenting. De 26 kg kommer fra industrien og forretningerne, mens de 125 kg stammer fra de private hjem. Det vil sige, at 30 % af de indkøbte fødevarer ender som affald. Undersøgelser viser at 2/3 af det mad, der smides ud, er ”undgåeligt spild” – dvs. at større omhu ville have kunnet gøre disse fødevarer brugbare. Ud af en samlet klimabelastning på 3,5 ton CO2 pr. dansker fra fødevarer kunne den ene ton således have været undgået. Menu

13 Food are also reason to CO2
Our consumption of goods and services are related to emission of greenhouse gases. It is also very much the case with production and consumption of food. In Denmark the foods that one Dane consumes over a year will cause emission of 3.5 tons of CO2. If you include all the processes associated with food production and consumption - and also the impact which the inclusion of natural areas for agricultural production has - so are CO2 emissions from all the world's agriculture 32% of global emissions. Animal husbandry alone is responsible for 18%, equivalent to emissions from all coal plants in the world. From production to consumption Spain or Denmark? Throwing food Menu

14 Food are also reason to CO2
Agricultural production resulting primarily in emission of 3 different climate gases: methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide (CO2). Ruminant’s digestion is the single largest source of methane from agriculture. Nitrous oxide in soil is formed primarily as an intermediate in the bacterial nitrogen cycle. Methane is a 23 times stronger greenhouse gas than CO2, and nitrous oxide is 296 times as strong. When the calculations are done, nitrous oxide and methane are converted to something called CO2-equivalent. World population is increasing – of that reason alone there will be a major increase in the emission of greenhouse gases. From production to consumption Spain or Denmark? Throwing food Menu

15 Food from production to consumption
The way food is wrapped up make a big difference in terms of CO2 emissions. If we take an ordinary Coke (33 cl), then a Coke bottled will effect the environment with 360 grams of CO2, while a canned only gives 170 g. A beverage cartons for milk and juice provides only 60 grams of CO2, which represents 0.3 km's driving in an average Danish car. The coolers in the supermarket, air conditioning, lights, etc. contribute greatly to individual foods total CO2 emissions. Menu

16 Food from production to consumption
Transport from factory to store has relatively little effect on each products carbon footprint, while transport from store to home can make a difference, especially if it takes place in a car. Menu

17 Tomatoes from Spain or Denmark?
Must we choose Danish tomatoes or Spanish, if you want to take care of the future climate? The answer is blowing in the wind. The issue is: Danish tomatoes are grown in greenhouses that require lighting and heating The Spanish tomatoes are to be transported to Denmark In 2008 appeared studies which showed that a kilo of Danish tomatoes caused the emission of 3.4 kg of CO2, while Spanish was just cause to 0.5 kg. Both bought in Denmark. Menu

18 Tomatoes from Spain or Denmark?
In 2009 came another research company, of behalf of the Danish gardeners, to the conclusion, that the Danish tomatoes are the best concerning to emission of CO2. The positive result for the Danish tomatoes in this study is connected to the fact that many Danish greenhouse gardeners use micro-power plants fired with either wood chips or natural gas. These small plants produce both heat and electricity. Menu

19 Tomatoes from Spain or Denmark?
Was pulling in the right direction, is that micro-power plants use fuel that emits less CO2 than the coal power plants, and that these small plants sometimes deliverer electricity to the grid. And these supplies will sometimes displace electricity from coal plants, so it counts positively. It is close to the Danish tomatoes by these calculations can contribute positively to the Danish CO2 emissions account. The example of the Spanish and Danish tomatoes show that these CO2 calculations can be quite complicated, with many uncertainties. Menu

20 We throw food in the trash
Each year every Dane throws 151 kg food in the trash. The 26 kg come from industry and business, while the 125 kg comes from the private homes. This means that 30% of the purchased food ends up as waste. Studies show that 2 / 3 of the food thrown out is "avoiding wastage" – that mean that greater care would have been able to make these foods helpful. Therefore out of a total climate impact of 3.5 tonnes of CO2 per Dane from food one tonne could have been avoided. Menu


Download ppt "Fødevarer giver også CO2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google