Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor meget CO 2 udleder du? How much CO 2 do you emit?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor meget CO 2 udleder du? How much CO 2 do you emit?"— Præsentationens transcript:

1 Hvor meget CO 2 udleder du? How much CO 2 do you emit?

2 Hvor meget CO 2 udleder du? Det er svært at give et klart svar på dette spørgsmål. Vi har hver især vores egen levevis og dermed udleder vi alle forskellige mængder af CO 2. I gennemsnit er en dansker årsag til udledning af ca. 19 tons CO 2 om året. Køber vi en gulerod eller et tv, så er der bundet energiforbrug og dermed CO 2 -udslip til disse produkter. Energien fremstilles som oftest ved hjælp af fossile brændsler. Mange af de produkter vi køber importeres fra udlandet. Så den mængde CO 2 udslip en dansker er årsag til, stammer også fra produktion i andre lande og transport herfra. Menu Klimapolitik! T-shirt og tørretumbler Spis din hund! Et par skos CO 2 aftryk

3 Hvor meget CO 2 udleder du? Som forbruger kan vi vælge en levevis, der udleder større eller mindre mængder CO 2. Det er dog svært at give en præcis anvisning på, hvordan vi skal vælge i dagligdagen, hvis vi vil hjælpe til med at skære ned på CO 2 -udslippet. Tager vi udgangspunkt i en gennemsnitlig dansker, så viser undersøgelser, at denne borgers CO 2 belastning stammer fra: 1.varme og el i hjemmet, 30 % 2.transport i bil, tog og fly, 25 % 3.forbrug af ting, 11 % 4.fødevarer, 16 % 5.serviceydelser 18 % Menu Klimapolitik! T-shirt og tørretumbler Spis din hund! Et par skos CO 2 aftryk

4 Lav din egen klimapolitik! Hver dag bidrager vi alle til den CO 2 udledning, som skaber klimaforandringer. De valg, vi foretager i vores hjem, på rejser, maden vi spiser, hvad vi køber og smider væk, er alle elementer, der har stor betydning for fremtidens klima. Klimatopmødet i København december 2009 endte ikke med en plan, som forpligtiger verdens lande til at skære ned på CO 2 udslippet. Måske er det udtryk for, at det i virkeligheden er umuligt på politisk plan at lave en forpligtigende aftale, som gælder globalt. Menu

5 Lav din egen klimapolitik! Det vil sige, hvis der skal ske noget, så skal vi forbrugere i fremtiden kræve, at der til alle produkter er et såkaldt CO 2 fodaftryk. Et sådant aftryk fortæller tingenes, tøjets og fødevarernes livscyklus, og herigennem hvor meget det pågældende produkt belaster klimaet med CO 2. På den måde kan vi fx presse Kina. Hvis tingene fra Kina ikke er mærket med et CO 2 fodaftryk, så vælger vi andre produkter, og hvis de er mærket, så vælger vi kun de produkter, der giver lav belastning. Menu

6 Lav din egen klimapolitik! Hvis man skal tro på denne model, skal man have tillid til, at forbrugerne er miljøbevidste og ikke først og fremmest går efter pris. At tro på, at markedet klarer det hele, er nok for optimistisk, så politikerne må tilbage til forhandlingsbordet. Menu

7 T-shirt og tørretumbler En bomuld T-shirt, der er fremstillet i Kina og brugt i Danmark, vil i løbet af sin livstid belaste miljøet med samme mængde CO 2, som en tur på 250 km i en almindelig personbil. Det vil sige ca. 50 kg CO 2. Dyrkningen af bomulden til T-shirten resulterer i 8 % af de 50 kg CO 2, og fremstillingen af T-shirten 10 %. Det betyder, at 82 % af en T-shirt’s CO 2 belastning stammer fra brugsfasen. Den store synder er her tørretumbleren. Hvis en T-shirt tørretumbles 50 gange i sin livstid bliver CO 2 udslippet fordoblet i forhold til CO 2 udslippet fra alle de andre processer, der er knyttet til fremstilling og brug af T-shirten. Tørresnoren kan således gøre en god forskel. Menu

8 Spis din hund! To newzealandske forskere har lavet undersøgelser om bæredygtig levevis, som har været offentliggjort i det kendte tidsskrift New Scientist. Bl.a. viser de, at en mellemstor hund om året spiser ca. 164 kg kød og ca. 95 kg kornprodukter. Regner man på klimabelastningen fra fremstillingen af dette foder, så er det lige så skadeligt for klimaet som en firehjulstrækker, der om året kører 7,500 km. En kat belaster lige så meget som en VW Golf, der kører 10.000 km, og at have to hamstere belaster lige så meget som et plasma TV. Menu

9 Et par skos CO 2 aftryk Der er stor forskel på, hvor meget et par sko bidrager til udslip af CO 2. Firmaet Timberland har lavet beregninger, der inddrager produktion af råmaterialer, fremstilling, transport og salg til kunder. Variationen på udledning af CO 2 fra sko går fra 4,9 kg pr. par til 100 kg pr. par. Det kom bag på Timberland, at mere end halvdelen af CO 2 udslippet kommer fra produktion af råmaterialer (læder, kunststof, gummi mv.). Menu

10 Et par skos CO 2 aftryk Detailleddet var den næststørste bidragyder (tænk blot på de fine oplyste varehuse). På tredjepladsen fulgte fremstilling på fabrikker og på fjerdepladsen transporten. Menu I fremtiden benytter Timberland ikke læder fra Brasilien, da kvægdrift her er forbundet med fjernelse af regnskov.

11 How much CO 2 do you emit ? It is difficult to give a clear answer. Each of us has its own lifestyles and thus we all emit different amounts of CO 2. A Dane emits an average of 19 tonnes of CO 2 per year. Ultimately all emissions of CO 2 from fossil fuels come by consumers worldwide. Whether we buy a carrot or a TV set, there will be energy consumption and CO 2 emissions bound to these products. Menu Climate policy! T-shirt and dryer Eat the dog! Shoe’s carbon footprint

12 How much CO 2 do you emit ? As consumers we can choose a lifestyle that emits varying amounts of CO 2. But it is difficult to give an instruction on how we can cut down on CO 2 emissions in everyday life. According to several studies, an average Danish citizen will contribute to the environment with CO 2 in the following way: 1.Heat and electricity, 30% 2.Transportation, 25% 3.Consumption of things 11 % 4.Food 16 % 5.Service 18 % Menu Climate policy! T-shirt and dryer Eat the dog! Shoe’s carbon footprint

13 Make your own climate policy ! Every day we are all contributing to the CO 2 emissions that create climate change. The choices we make in our homes, on travel, food we eat, what we buy and throw away, are all elements that are important for future climate. Climate Summit in Copenhagen (COP 15) in December 2009 ended without a plan that commits the World's countries to cut down on CO 2 emissions. Perhaps it indicates that it is politically really impossible to make a commitment agreement that applies globally. Menu

14 Make your own climate policy ! If something must happen, we consumers must do something. That requires that all products must be connected to a CO 2 footprint. Such a footprint will tell us how much the different products impact the climate though emission of CO 2. In this way we can for example put a pressure on China. If things from China are not marked with a CO 2 footprint, then we can choose other products, and if they are marked, we choose only those products that provide low emission of CO 2. Menu

15 Make your own climate policy ! If you believe in this model, you must have confidence that consumers are environmentally conscious and not primarily go for the lowest price. To believe that the market does it all is probably too optimistic, so politicians must return to the negotiating table. Menu

16 T-shirt and dryer A cotton T-shirt, made in China and used in Denmark, will during its lifetime burden the environment with the same amount of CO 2 as a trip of 250 km in an ordinary car. That means approx. 50 kg CO 2. The cultivation of cotton for the T-shirt results in 8% of the 50 kg of CO 2 and production of the T-shirt 10%. This means that 82% of a T-shirt's CO 2 emission results from the phase of use. The biggest problem is the dryer. A T-shirt doubles its total CO 2 emissions, if it be tumble 50 times. Therefore using the clothes-line can make a big and good difference. Menu

17 Time to eat the dog In a study published in New Scientist, two scientists from New Zealand calculated that a medium dog eats 164 kilograms of meat and 95kg of cereals every year. The scientists compared this with the footprint of a Toyota Land Cruiser, driven 7,500km a year, which uses 55.1 gigajoules (the energy used to build and drive it). Which means the vehicle carbon footprint is about the same as feeding a dog in a year. They found cats have carbon footprint slightly less than a Volkswagen Golf. Hamsters have a footprint - keeping two of them is equivalent to owning a plasma TV. Menu

18 Shoe’s carbon footprint Climate effect caused by shoes was measured by Timberland from raw materials through production of finished product, to transportation and sale. A 0 rating means that less than 4.9 kilograms of carbon equivalents were generated, while a 10 signifies 100 kilograms or more. Timberland was surprised to find that more than half of the energy used (and greenhouse gases generated) in making a pair of shoes comes from processing and producing the raw materials. Menu

19 Shoe’s carbon footprint The cattle industry in Brazil is a main source of the country’s CO 2 emissions because it is based on burning rainforest. Therefore Timberland has stopped using leather from Brazil. The next-biggest energy drain is the retail environment (think of all those brightly lighted malls), followed by factory operations and, finally, transportation - almost a complete inversion of what Timberland had assumed. Menu


Download ppt "Hvor meget CO 2 udleder du? How much CO 2 do you emit?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google