Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Waste water and Energy A/S. Præsentation af Fredericia Spildevand Presentation of Fredericia Waste Water.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Waste water and Energy A/S. Præsentation af Fredericia Spildevand Presentation of Fredericia Waste Water."— Præsentationens transcript:

1 Waste water and Energy A/S

2 Præsentation af Fredericia Spildevand Presentation of Fredericia Waste Water

3

4 Organisationsdiagram Ledningsdrift 8 Transport 7 Spildevand 15 (16) Administration 4 Direktør Bestyrelse Organisation Board Manager Waste Water Transport Pipe operation Administration

5 Mission At sikre spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og natur, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. To ensure water supply of high health and environmental quality, which takes into account the security of supply and nature, and operated in an efficient manner that is transparent to consumers

6 Vision Fredericia Spildevand A/S vil være kendetegnet ved høj kvalitet gennem effektivitet, kompetence og fremsynede hensyn til kunder, natur og miljø. I 2014 er vi blandt Danmarks 10 mest effektive selskaber målt gennem Forsyningssekretariatets benchmark. Wastewater Fredericia A / S will be characterized by high quality through efficiency, competence and far-sighted interests of customers, the environment and nature. In 2014, we are one of Denmark's 10 best performing companies measured by the Supply Secretariat benchmark

7 Fredericia Spildevands Vision •Blive energineutral inden 2019 •Blive et forædlingsanlæg •Øge biogasproduktionen (30 %) •To become energy neutral before 2019 •To become a refinement facility •To increase the biogas production (30%)

8 Forædlingstanken – the refinement thought Recycle Waste water Burnable fraction Waste fraction Biogas Biogas upgrade Fredericia waste water Energy production facility Heat and power Fertilizer Energy crops Food

9 Præsentation af Fredericia Spildevand •Dimensioneret for 420.000 PE •Gennemsnitlig belastning i 2013 på 286.000 PE •Hydraulisk belastning i 2013 var på 9.3 mio. m 3 •6.900 tons afvandet slam, 25 % TS •2 stk. biogasreaktorer á 2.000 m 3 •Producerer årligt ca. 1.7 mio. m 3 biogas •Etableret termisk slamhydrolyseanlæg i 2001 •Sized for 420,000 PE •Average load in 2013 to 286,000 PE •Hydraulic load in 2013 was 9.3 million. m3 •6,900 tonnes of dewatered sludge, 25% TS •2 pcs. biogas reactors á 2,000 m3 •Annual production of approx. 1.7 million. m3 of biogas •Established thermal sludge hydrolysis plant in 2001

10 Præsentation af Fredericia Spildevand Rensegrader 2013: Indløb - purchase Udløb -Outflow Reduktion % - Reduction in % Total kvælstof tons pr. år Total nitrogen in tonnes p.a. 645710,89 Total fosfor tons pr. år Total phosporus in tonnes p.a. 1079,70,91 Organisk stof tons pr. år organic substances in tonnes p.a. 12.5006660,95

11 Præsentation af Fredericia Spildevand •690 Km afløbssystem på 3600 ha •Ca. 30 % Fælleskloakeret •Ca. 70 % Separat spilde- og regnvandssystem •15.600 kundeforhold •690 km drainage system of 3600 ha •Approximately 30% Joint Sewage •About 70% Separate waste and rainwater systems •15,600 customer relationships

12 Præsentation af Fredericia Spildevand •Tidligere producent af el af overskydende biogas •500.000 kWh •Indgået samarbejde med DONG Energy 2008 •Køb af overskydende biogas pr. 1.9.2011 •Opgradering til naturgaskvalitet •Målsætning om at blive energi neutral virksomhed (Vision 2019) •131 pumpestationer og 435 bygværker •Former producer of electricity from excess biogas 500,000 kWh •Entered into partnership with DONG Energy in 2008 Purchase of surplus biogas per. 1.9.2011 Upgrading to natural gas quality •Aim to become energy neutral company (Vision 2019) •131 pumping stations and 435 structures

13 Præsentation af Fredericia Spildevand •985 Km kloakledninger •Ca. 30 % Fælleskloakeret •Ca. 70 % Separat spilde- og regnvandssystem •985 km of sewers •Approximately 30% Joint Sewage •About 70% Separate waste and rainwater systems

14 Økonomiske nøgletal (2012) Economic key figures (2012) •Årlig Omsætning ca. 100 mio. kr. • Anlægsaktiver 2,5 mia. kr., heraf Ledningsnet 2,2 mia. kr. Renseanlæg 0,3 mia. kr. • Egenkapital 2,5 mia. kr. • Spildevandstakst pr. m3 i 2013 = 18,80 kr. + moms •Annual Turnover approx. 100 million. DKK •Fixed assets 2.5 billion, of which Wiring 2.2 billion. DKK purification plant 0.3 billion. DKK •Equity 2.5 billion. DKK. •Wastewater Rate per. m3 in 2013 = 18.80 DKK + VAT

15 Økonomiske nøgletal Economic key figures •Ca. 25 mio. kr. at drive anlægget i 2012 •5,50 kr. pr. m 3 betalt spv. •4,6 mio. m 3 betalt spv. I 2012 •Some 25 million. DKK to operate the plant in 2012 •5.50 per. m3 paid waste water*. •4.6 million. m3 paid waste water* In 2012 *Notice, I'm not completely sure, whether spv. can be translated into "waste water", but this was the most plausible explanation I could find through google

16 Fokusområder Focus areas •El •Gasproduktion/ressource •Varme •Vand •Power •Gas production /resource •Heat •Water

17 Andet spændende – other interesting •Partnerskabsaftale med Per Aarsleff - 6 årig aftale fra okt. 2011 til okt. 2017 •DONG Energy •Power HUP •Varme ud på fjernvarmenettet •BIO CHAIN Optimization af value chains for biogas production in Denmark (SDU, DTU, Kbh. universitet, Aarhus universitet, Videncenter for landbrug, Energinet DK, Maabjerg Energi, Tyskland, Berlin, Canada, Holland •Partnership with Per Aarsleff : 6 year deal from October 2011 to October 2017 •DONG Energy •Power HUP •Heat into the district heating network •BIOCHAIN - ​​ Optimization of value chains for biogas production in Denmark (SDU, Technical University of Denmark, Copenhagen University, Aarhus University, Research Centre for Agriculture, Energy networks DK, Maabjerg Energy, Germany, Berlin, Canada, the Netherlands

18 •Algeprojekt støtte af VTU-Fonden •Fremtidens Renseanlæg - Modenheds index •Grøn Teknologi Det digitale Energi- og CO2 neutrale Spildevandsanlæg •Algae Project supported by the Ministry of Science Foundation •Future Wastewater Treatment Plant - Maturity Index •Green Technology The Digital Energy and CO2 Neutral Wastewater Treatment System Andet spændende – other interesting

19 • Markedsmodningsfonden -Rejektvandsrensning med udfældning af stuvit og ammoniak • Projektkatalog beskrivende drifts- og investeringsprojekter •Market maturation Fund Rejektvandsrensning ( Removal of nitrogen from the reject water can be effected without a carbon source in a process in which ammonia is oxidized to nitrite, which then is reacted with ammonia to atmospheric nitrogen ) with precipitation of ammonia and stuvit •Project catalogue descriptive operating and investment projects Andet spændende – other interesting

20 Produktion af teknisk vand •Filterenhed: Amiad •Bakteriebekæmpelse vha. NEUTHOX-anlæg fra Danish Clean Water Råvandsforbrug i 2013: 58.909 m 3 Produktion af teknisk vand i 2013: 75.441 m 3 Production of technical water •Filter unit: Amiad •Bacterial Anti using NEUTHOX system from Danish Clean Water •Use of raw water in 2013: 58,909 m3 •Production of technical water in 2013: 75 441 m3 Andet spændende – other interesting


Download ppt "Waste water and Energy A/S. Præsentation af Fredericia Spildevand Presentation of Fredericia Waste Water."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google