Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer"— Præsentationens transcript:

1 Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer
Preben Ulrich Pedersen, lektor Ph.D. Center for Kliniske Retningslinjer Aarhus Universitet

2 Formål At kvalificere deltagerne til at gennemføre en faglig vurdering af en klinisk retningslinje og give en faglig relevant tilbagemelding til forfatterne af den kliniske retningslinje.

3 Indhold Kort orientering om Center for Kliniske Retningslinjer
Definition af klinisk retningslinje Bedømmelsesprocessen Gennemgang af AGREE-instrumentet Øvelse i anvendelse af AGREE-Instrumentet Diskussion af problemområder

4 Ejerskab og finansiering
Center for Kliniske Retningslinjer (CKR) ejes af Dansk Sygepleje Selskab (dasys) Driften betales af Sygehusene dasys Andre indtægter

5 Placering Center for Kliniske Retningslinjer er placeret ved.
Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet

6 Formål med Center for Kliniske Retningslinjer
At kvalitetsvurdere (fagligt & metodisk) kliniske retningslinier inden for sygepleje At oprette og vedligeholde en base af godkendte sygeplejefaglige kliniske retningslinjer At indgå i et nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af kliniske retningslinjer At formidle viden om eksisterende kliniske retningslinjer At udpege områder for en fremtidig forskningsindsats At iværksætte og indgå i forskningsaktiviteter på nationalt og internationalt niveau At iværksætte og indgå i undervisningsaktiviteter med henblik på at styrke kvaliteten og udviklingen af kliniske retningslinjer

7 Hvad er en klinisk retningslinje?
En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og patienter, når de skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer Et patientforløb defineres som summen af de aktiviteter, kontakter og hændelser i sundhedsvæsenet, som en patient eller en defineret gruppe af patienter oplever i relation til den sundhedsfaglige ydelse. Forløbet strækker sig fra patientens første kontakt med sundheds-væsenet - ofte hos den praktiserende læge - og til patienten ikke mere har behov for denne kontakt i relation til helbredsproblemet.

8 Centrale begreber i definitionen
”Systematisk udarbejdede udsagn”…dvs anbefalinger for praksis…. ”I specifikke kliniske situationer”… ”Træffe beslutninger”…indgår i den konkrete kliniske beslutningstagning

9 Før beslutninger kan træffes…
Hvilket domæne træffes der beslutninger inden for? Domænet identificeres udfra hvilke teorier, begreber/begrebsapparat der tages afsæt i. Konflikter p.g.a. uklar rollefordeling og forventninger Kilde: Klinisk sygeplejeforskning, Hørdam, Overgaard og Pedersen, 2008

10 Områder for bedømmelse
”Systematisk udarbejdede udsagn”…dvs kvaliteten af anbefalinger for praksis…. Domænet sygepleje

11 Tværfaglig/monofaglig??

12 Formålet med en klinisk retningslinje
At hjælpe den enkelte fagperson med at træffe relevante kliniske beslutninger – det betyder at retningslinjen skal være udarbejdet mono fagligt, eller indeholde fagspecifikke anvisninger

13 Referenceprogram niveau: Patienterne skal være aktive i forhold til deres ernæringspleje under indlæggelsen (B).

14 Niveau for klinisk retningslinje
Referenceprogram niveau: Patienterne skal være aktive i forhold til deres ernæringspleje under indlæggelsen (B). Niveau for klinisk retningslinje Lægernes del Diætisters del Sygeplejerskers del Lokale instrukser monofaglige/tværfaglige

15 Figur 1. Konflikt i forhold til patientperspektiv og fagprofessionelt perspektiv
Patienten kan opfatte en problemstilling som…. Væsentlig Uvæsentlig Væsentlig Enig Uenig Fagprofessionel Kan opfatte en problem- Stilling som….. Uvæsentlig Uenig Enig PUP 2008 – egen model

16 Hvorfor CKR…. Retningslinjer af varierende kvalitet
Retningslinjer med begrænset evidens Retningslinjer, der i for ringe grad publiceres Retningslinjer med forskellige handlingsanvisninger ift. til samme problemfelt Uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer

17 Betydning for patienterne…
30-40% modtager behandling der ikke er funderet i nyeste forskningsresultater 20-25% modtager behandling der er unødvendig eller direkte skadelig (Grimshaw et al, 2004)

18 Ændre retningslinjer praksis??
En gennemgang af 225 studier med henblik på at identificere hensigtsmæssige implementeringsstrategier viser at: Kvalitetsforbedring på op til 34% er mulige Der mangler forskning om hvilke imple-menteringsstrategier der er velegnede (Grimshaw et al, 2004)

19 Hvad får man ud af at udarbejde…
Samle kræfterne, således sygeplejepraksis i højere grad baseres på evidens, dette øger kvaliteten af den sygepleje patienterne modtager. Øge viden og kompetencer Sparer tid og penge

20 Bedømmelsesprocessen
Klinisk retnings- linie Center for Kliniske retningslinier Nej Ja Ny revision Peer review Godkendelse Offentliggørelse på hjemmeside Er der udarbejdet en retningslinie el. er der noget i gang allerede? Klinisk retnings- linie Center for Kliniske retningslinier Nej Ja Ny revision Peer review Godkendelse Offentliggørelse på hjemmeside Er der udarbejdet en retningslinie el. er der noget i gang allerede?

21

22 Agree-Instrumentet Hensigten med AGREE-instrumentet er at opstille en ramme for bedømmelse af kvaliteten af kliniske vejledninger og referenceprogrammer for klinisk praksis. Kilde: AGREE-manual

23 Kvalitet af kliniske retningslinjer
Ved kvaliteten af kliniske vejledninger forstår vi tillid til, at eventuelle modsætninger i udvik-lingen af den kliniske vejledning er blevet drøftet fyldestgørende, og at anbefalingerne er valideret både internt og eksternt, samt at den er anvendelig i praksis. Kilde: AGREE-manualen

24 AGREE-Instrumentet fortsat…
AGREE-instrumentet omhandler både kvalite-ten af afrapporteringen og kvaliteten af visse aspekter af anbefalingerne. Det muliggør en vurdering af de kliniske vejledningers validitet, dvs. sandsynligheden for, at de vil opnå det tiltænkte udkomme. Det vurderer ikke kliniske vejledningernes indflydelse på resultatet af patientbehandlingen. Kilde: AGREE-manualen

25 Hvem kan bruge AGREE-instrumentet?
Beslutningstagere Udviklere af kliniske vejledninger Sundhedspersonale Undervisere eller lærere

26 Opbygning og indhold i AGREE-instrumentet
Afgrænsning og formål (emnerne 1-3) Inddragelse af interessenter (emnerne 4-7) Stringens i udarbejdelsen (emnerne 8-14) Klarhed og præsentation (emnerne 15-18) Anvendelighed (emnerne 19-21) Redaktionel uafhængighed (emnerne 22-23)

27 Bedømmelse 4 point = helt enig 3 point = enig 2 point = uenig
1 point = helt uenig Afsluttes med en samlet bedømmelse: Vil anbefale Vil ikke anbefale Er i tvivl

28 Eksempel på spørgsmål Den kliniske vejlednings overordnede formål er klart beskrevet Helt enig Helt uenig

29 Efter bedømmelsen Udfyld AGREE-Instrumentet Send det til CKR
Telefonkonference om svar Resultaterne sammenskrives Hvis revision – ny bedømmelse ved samme bedømmere Når offentliggørelse – angives bedømmers navn og ansættelse

30 Bedømmerens opgave Give en faglig begrundet vurdering af den fremsendte klinisk retningslinje Hvis problemområde, da at give kvalificeret tilbagemelding, der kan anvendes som vejledning til at gøre arbejdet bedre Skrive i et sprog der lægge op til dialog og mod argumentation


Download ppt "Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google