Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturhensyn - genopretning Tanker fra en kommune Anja A. Hansen Naturmedarbejder, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturhensyn - genopretning Tanker fra en kommune Anja A. Hansen Naturmedarbejder, Lyngby-Taarbæk Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Naturhensyn - genopretning Tanker fra en kommune Anja A. Hansen Naturmedarbejder, Lyngby-Taarbæk Kommune

2 Indledning Hvem er jeg? Forklaringer Ny lovgivning – konsekvens for kommunerne Genopretning generelt – erfaringer og tips.

3 Hvem er jeg? Biolog Har arbejdet i flere kommuner i mange år med blandt andet virksomhedstilsyn, jordforurening og nu naturopgaver, vandløb, søer, spildevand og klimatilpasning. Jeg arbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune – en naturskøn kommune men også en kommune med mange kortlagte grunde.

4 Forklaringer Natur – det ”tørre natur” Recipienter – søer, vandløb og havet. Habitatdirektivet Vandplaner Naturplaner

5 Ny lovgivning Hvordan er lovgivningen pt. - Case fra Lyngby Formålsparagraf Det ”nye” Betydning for kommunerne – meget lidt i forhold til bemærkninger til lovforslaget. Kan dog have betydnig for § 8 sager. Kommunen har fået få DUT midler

6 Hvor er der potentielle forureninger, der truer natur og overfladevand?

7 Oprydning i recipienter og naturen – tilladelse/dispensation? Jordforureningsloven § 63. Godkendelse, tilladelse, planudarbejdelse og dispensation i henhold til lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om råstoffer, lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om skove er ufornøden i forbindelse med udførelse af undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter kapitel 3 og 4. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende love eller bestemmelser heri gennemfører eller er led i gennemførelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers direktiver eller forordninger. Ligeledes finder bestemmelserne i lov om miljøbeskyttelse fortsat anvendelse på håndtering af jord. Stk. 2. Hvis et projekt til afværgeforanstaltninger indebærer, at oppumpet forurenet grundvand skal udledes i vandløb, søer eller havet, skal regionsrådet offentliggøre et projektforslag, således at der gives offentligheden adgang til at afgive indsigelser mod forslaget inden for en frist af fire uger. Stk. 3. Regionsrådets endelige afgørelse, jf. stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

8 Genopretning - naturhensyn Undersøge følgende (almindelige påbudssager eller frivillige oprydninger): Miljøskadeloven??? Naturbeskyttelsesloven - § 3 arealer, fredede områder, beskyttelseslinjer – arealinfo Vandløbsloven Bilag 4 arter – spørg egne naturfolk eller søg i naturdata Vandplaner– er der indsatser, basisanalyser Naturplaner – basisanalyse Museumsloven (Byggeloven, Miljøbeskyttelsesloven)

9 Erfaringer I Lyngby har vi heldigvis ikke så mange sager, hvor naturen eller recipienten har været truet.

10 Afrunding Grov screening af kortlagte grunde i fht. recipienter/natur Samarbejde med Regionen. Husk altid naturen og recipienter ved oprydning af forureninger ved recipienter/naturen. Så mangler vi bare at få løst problemet med det slam, der i forvejen findes i vores søer/vandløb – fremtidige vandplaner??


Download ppt "Naturhensyn - genopretning Tanker fra en kommune Anja A. Hansen Naturmedarbejder, Lyngby-Taarbæk Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google