Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægelig behandling for stofmisbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægelig behandling for stofmisbrug"— Præsentationens transcript:

1 Lægelig behandling for stofmisbrug
Udfordringer for kommuner og andre operatører Thomas Fuglsang KABS

2 De gyldne år Fortid: Private metadonklinikker, almen praksis
1996 amternes monopol 2002 finansieringsreform 2003 behandlingsgaranti (voksne) 2005 behandlingsgaranti Årlig realvækst på ca. 10 % årligt tredobling af kapaciteten faglig specialisering accept af harm reduction

3 Ændrede produktionsvilkår
Nye ejere, ny mission (?) Indtægtsdækket virksomhed Labile budgetter Takstfinansiering Kapacitetstilpasning Dokumentation Kvalitetssikring Bench-marking Behandling Konkurrence med andre kommunale opgaver Graduerede mål Differentierede succes-kriterier Konkurrence med andre leverandører

4 Lovgrundlag Sundhedsloven § 142 Autorisationsloven § 41
”kommunalbestyrelsen sikrer vederlagsfri behandling med euforiserende stoffer” Autorisationsloven § 41 kun læger i kommunale eller regionale stillinger må forstå substitutionsbehandling for opioidafhængighed Retssikkerhedsloven Serviceloven § 101, § 141

5 SST cirkulærer 1985 kontrol, kontrol og kontrol
1995 integration m social behandling 2003 buprenorfin 2007 kommunalreform 2008 fokus på somatik og psykiatri

6 Højtlæsning for dværge?
”I medfør af § 17 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven) er en læge under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.” (citat fra indledning) ”Vejledningen er en præcisering af de allerede gældende regler for den lægelige behandling for stofmisbrug”. (citat fra indledning)

7 Den nye vejledning Kommunernes ansvar Lægernes rolle
Substitutionsbehandling ved opioidafhængighed Diagnostik af afhængighed og misbrug Somatiske sygdomme Kontrol og urinanalyser Behandling af gravide stofmisbrugere Forebyggelse (søg: substitutionsbehandling) Supplement om faglige anbefalinger

8 Eksempler på samlet opgavedelegation
Anden kommune Region Kommune Eget tilbud Eget tilbud Privat operatør

9 Delegation af den lægelige behandling på sagsniveau
Prakt. læge Kommune Entreprenør Læge ved døgninstitution

10 Delegation og tilsyn Delegation Tilsyn Substitutionsbehandling
Anden misbrugsmedicinsk behandling Somatik og psykiatri Forebyggelse Tværsektorielt samarbejde Orientering til embedslæge Tilsyn Statusrapporter Kobling til den sociale handleplan

11 Lægekonsulent på døgninstitution
Delegation fra kommunelægen Anvendelse af ”medhjælp” kompetencer, uddannelse Lokale instrukser Ordination af opioider forudsætter personlig konsultation

12 Den nære fremtid Skepsis over for standarder i KL og SM
Ambulant behandling i privat regi * Opblødning af autorisationslovens § 41 ? Tilbage til private metadonklinikker ? *

13 Paradoksernes verden Social behandling Lægelig behandling
14-dages ventetidsgaranti Klager til det sociale nævn og Ankestyrelsen Rammeaftalerne Tilbudsportalen VISO Faglige standarder (SST) Klager til Patientklage-nævnet Sundhedsaftaler ……. 0


Download ppt "Lægelig behandling for stofmisbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google