Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse"— Præsentationens transcript:

1 PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse

2 Hvad er PCB PCB - PolyChlorerede Biphenyler
En kemikaliegruppe, med mange gode egenskaber, som er udviklet i 1920’erne Olielignende stof som blandt andet er anvendt i elektronikindustrien og byggebranchen PCB i byggematerialer kan kun afsløres via laboratorieprøver.

3 Hvad er PCB PCB hører til en af de 12 farligste miljøgifte
PCB er svært nedbrydeligt, er fedtopløseligt og opkoncentreres derfor gennem fødekæden PCB optages primært via fødevarer, men også gennem huden og via indånding PCB skader organismer og mennesker Kræftfremkaldende og skader evnen til forplantning Skader lever, immunforsvar, nervesystem og er hormonforstyrrende

4 Hvad er PCB PCB i materialer kan ikke:
lugtes eller smages visuelt bedømmes Kun laboratorieprøver giver sikkerhed Tommelfinger regel for PCB påvisning: fuger fra perioden 1950 – 1977 kan ligne fiskeskæl polysulfidfuger (lugter af rådne æg, når der skæres i fugen)

5 Hvor finder vi PCB Byggematerialer hvor der har været behov for en bestandig blødgører Fugemasser omkring vinduer og døre og mellem elementer, Forseglingslim i termoruder Udendørs maling og skridsikre gulve. Elektronikindustrien hvor der har været behov for stor isolations evne og varmebestandighed Transformatorer, kondensatorer og lign. al

6 Anvendelsesperiode for PCB
1950 – 1977: Plastiske og elastiske fugemasser Fuger omkring vinduer og døre Fuger mellem betonelementer Dilatationsfuger mellem bygningselementer Fuger i vådrum Eksempler på PCB i udendørs maling og skridsikre gulve 1967 – 1973: Forseglingslim i termoruder 1920’erne – 1986: Elektronikkomponenter

7 Forbud mod PCB PCB blev forbudt i åbne systemer i 1977
Åbne systemer omfatter Fugemasser m.m. (PCB kan ”vandre” til andre materialer, fx luft, mur, beton, træ, maling og jord omkring en forurenet fuge) PCB blev forbudt i lukkede systemer i 1986 Lukkede systemer omfatter Transformatorer Kondensatorer m.m. (Komponenter over 1 kg skulle bortskaffes inden Mindre komponenter fx i lysstofrør må anvendes levetiden ud )

8 Grænseværdier i arbejdsmiljøet
GV for inhalerbart PCB = 0,01mg/m3 Ingen GV for PCB indhold i materialer i praksis er det derfor detektionsgrænsen der bestemmer hvornår der skal tages PCB forholdsregler (forventes ændret) GV indeklima (anbefalet af sundhedsstyrelsen) Mere end 3000 ng/m3 (nedbringes straks) 300 – 3000ng/m3 (plan for nedbringelse)

9 PCB og arbejdsmiljøregler
Grænseværdi betyder Grundig instruktion og særlig vurdering (kemi APV) Gravide og unge under 18 må ikke arbejde med PCB Arbejdsmiljølovens regler om stoffer og materialer Arbejdet skal planlægges så det kan udføres forsvarligt Almindelige forebyggelsesprincipper: Støv og dampe skal fjernes ved kilden Undgå at forurening spredes (afgrænsning/afspærring) AT-intern instruks 19/2007 (forventes revideret efter udgivelsen af BVL)

10 PCB - affald Affaldshåndtering Fortynding af affald
50 mg/kg betragtes som farligt affald og skal destrueres hos fx Kommunekemi (EU – krav) Det er den enkelte kommune, der fastsætter niveauet for hvornår affald kan betragtes som ”rent” Kommunen har pligt til at anvise bygherre/entreprenør hvordan affald skal bortskaffes Mængder og affaldstype skal oplyses forud for bygge- eller nedrivningstilladelse (Ved mere end 1000kg byggeaffald) Fortynding af affald Man må i princippet ikke fortynde sig ud af et forureningsproblem. Det betyder at fx forurenede betonelementer ikke kan nedknuses hele. Den forurenede del skal skæres bort og bortskaffes. Gælder ikke nødvendigvis for vinduesrammer !

11 PCB - affald Eksempel fra Københavns kommune
Mindre end 0,02 mg PCB pr. kilo byggeaffald betragtes som ”rent” og kan frit genanvendes Mere end 0,02 mg PCB pr. kg skal bortskaffes til forbrænding eller deponeres på kontrolleret lodseplads Op til 25 kg farligt affald kan afleveres dagligt på genbrugspladsen, dog max 200 kg farligt affald årligt

12 Branchevejledningen Bygherre og projekterendes ansvar
Fru Jensen som bygherre Der bør foretages en prøve Alternativt udføres arbejdet som var der PCB i fugen Der foreligger et byggeprojekt Den projekterende skal oplyse bygherren om nødvendige forundersøgelser Er der konstateret PCB, skal det fremgå af udbuddet

13 Branchevejledningen forebyggelsesniveau
Beskyttelsesniveauet afhænger af udsættelsen - derfor flere niveauer Arbejdsprocesbeskrivelser for udskiftning af vinduer/døre og fuger Støvende /mindre støvende arbejde Udendørs/indendørs arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse for PCB sanering/nedrivning Forureningen er velkendt, og alt PCB forurenet materiale skal fjernes, fx murværk

14 Arbejdsprocesbeskrivelser
Nedbrydning og PCB-sanering Udskiftning af vinduer og døre udendørs Udskiftning af vinduer og døre indendørs, uden brug af el-værktøj Udskiftning af vinduer og døre indendørs, med brug af el-værktøj Udskiftning af fuger udendørs Udskiftning af fuger indendørs, uden brug af el-værktøj Udskiftning af fuger indendørs, med brug af el-værktøj

15 Arbejdsprocesbeskrivelser fx. udskiftning af vinduer
Anvendelse Omfang Periode Beskrivelse af egenskaber Instruktion Klargøring af arbejdsområde Arbejdsmetoder Værnemidler Rengøring Affaldshåndtering Velfærd

16 Arbejdsprocesbeskrivelser fx. udskiftning af vinduer
Klargøring af arbejdsområde Rene materialer fjernes Afdækning omkring arbejdssted Afgræns arbejdsstedet Arbejdsmetoder Fuge fjernes med minimal brug af elektrisk værktøj Fuge på mur, fjernes med kniv Støv fra skære/bore processer fjernes med afsug

17 Arbejdsprocesbeskrivelser fx. udskiftning af vinduer
Værnemidler Handsker (nitril 0,38 mm) Engangsdragt Åndedrætsværn P3 filter der skiftes dagligt A2/p3 filter Rengøring Forurenet materiale opsamles Støv omkring arbejdssted fjernes med støvsuger(HEPA filter) Støvsugning af værktøj

18 Links om PCB AT BAR MST Kbh. Kommune SBI Dansk Asbestforening


Download ppt "PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google