Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse. Hvad er PCB  PCB - PolyChlorerede Biphenyler  En kemikaliegruppe, med mange gode egenskaber, som er udviklet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse. Hvad er PCB  PCB - PolyChlorerede Biphenyler  En kemikaliegruppe, med mange gode egenskaber, som er udviklet."— Præsentationens transcript:

1 PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse

2 Hvad er PCB  PCB - PolyChlorerede Biphenyler  En kemikaliegruppe, med mange gode egenskaber, som er udviklet i 1920’erne  Olielignende stof som blandt andet er anvendt i elektronikindustrien og byggebranchen  PCB i byggematerialer kan kun afsløres via laboratorieprøver.

3 Hvad er PCB  PCB hører til en af de 12 farligste miljøgifte  PCB er svært nedbrydeligt, er fedtopløseligt og opkoncentreres derfor gennem fødekæden  PCB optages primært via fødevarer, men også gennem huden og via indånding  PCB skader organismer og mennesker  Kræftfremkaldende og skader evnen til forplantning  Skader lever, immunforsvar, nervesystem og er hormonforstyrrende

4 Hvad er PCB  PCB i materialer kan ikke:  lugtes eller smages  visuelt bedømmes  Kun laboratorieprøver giver sikkerhed  Tommelfinger regel for PCB påvisning:  fuger fra perioden 1950 – 1977  kan ligne fiskeskæl  polysulfidfuger (lugter af rådne æg, når der skæres i fugen)

5 Hvor finder vi PCB  Byggematerialer hvor der har været behov for en bestandig blødgører  Fugemasser omkring vinduer og døre og mellem elementer,  Forseglingslim i termoruder  Udendørs maling og skridsikre gulve.  Elektronikindustrien hvor der har været behov for stor isolations evne og varmebestandighed  Transformatorer, kondensatorer og lign.

6 Anvendelsesperiode for PCB  1950 – 1977: Plastiske og elastiske fugemasser  Fuger omkring vinduer og døre  Fuger mellem betonelementer  Dilatationsfuger mellem bygningselementer  Fuger i vådrum  Eksempler på PCB i udendørs maling og skridsikre gulve  1967 – 1973: Forseglingslim i termoruder  1920’erne – 1986: Elektronikkomponenter

7 Forbud mod PCB  PCB blev forbudt i åbne systemer i 1977  Åbne systemer omfatter  Fugemasser m.m. (PCB kan ”vandre” til andre materialer, fx luft, mur, beton, træ, maling og jord omkring en forurenet fuge)  PCB blev forbudt i lukkede systemer i 1986  Lukkede systemer omfatter  Transformatorer  Kondensatorer m.m. (Komponenter over 1 kg skulle bortskaffes inden 2000. Mindre komponenter fx i lysstofrør må anvendes levetiden ud )

8 Grænseværdier i arbejdsmiljøet  GV for inhalerbart PCB = 0,01mg/m 3  Ingen GV for PCB indhold i materialer  i praksis er det derfor detektionsgrænsen der bestemmer hvornår der skal tages PCB forholdsregler (forventes ændret)  GV indeklima (anbefalet af sundhedsstyrelsen)  Mere end 3000 ng/m 3 (nedbringes straks)  300 – 3000ng/m 3 (plan for nedbringelse)

9 PCB og arbejdsmiljøregler  Grænseværdi betyder  Grundig instruktion og særlig vurdering (kemi APV)  Gravide og unge under 18 må ikke arbejde med PCB  Arbejdsmiljølovens regler om stoffer og materialer  Arbejdet skal planlægges så det kan udføres forsvarligt  Almindelige forebyggelsesprincipper:  Støv og dampe skal fjernes ved kilden  Undgå at forurening spredes (afgrænsning/afspærring)  AT-intern instruks 19/2007 (forventes revideret efter udgivelsen af BVL)

10 PCB - affald  Affaldshåndtering  50 mg/kg betragtes som farligt affald og skal destrueres hos fx Kommunekemi (EU – krav)  Det er den enkelte kommune, der fastsætter niveauet for hvornår affald kan betragtes som ”rent”  Kommunen har pligt til at anvise bygherre/entreprenør hvordan affald skal bortskaffes  Mængder og affaldstype skal oplyses forud for bygge- eller nedrivningstilladelse (Ved mere end 1000kg byggeaffald)  Fortynding af affald  Man må i princippet ikke fortynde sig ud af et forureningsproblem. Det betyder at fx forurenede betonelementer ikke kan nedknuses hele. Den forurenede del skal skæres bort og bortskaffes. Gælder ikke nødvendigvis for vinduesrammer !

11 PCB - affald  Eksempel fra Københavns kommune  Mindre end 0,02 mg PCB pr. kilo byggeaffald betragtes som ”rent” og kan frit genanvendes  Mere end 0,02 mg PCB pr. kg skal bortskaffes til forbrænding eller deponeres på kontrolleret lodseplads  Op til 25 kg farligt affald kan afleveres dagligt på genbrugspladsen,  dog max 200 kg farligt affald årligt

12 Branchevejledningen Bygherre og projekterendes ansvar  Fru Jensen som bygherre  Der bør foretages en prøve  Alternativt udføres arbejdet som var der PCB i fugen  Der foreligger et byggeprojekt  Den projekterende skal oplyse bygherren om nødvendige forundersøgelser  Er der konstateret PCB, skal det fremgå af udbuddet

13 Branchevejledningen forebyggelsesniveau Beskyttelsesniveauet afhænger af udsættelsen - derfor flere niveauer  Arbejdsprocesbeskrivelser for udskiftning af vinduer/døre og fuger  Støvende /mindre støvende arbejde  Udendørs/indendørs arbejde  Arbejdsprocesbeskrivelse for PCB sanering/nedrivning  Forureningen er velkendt, og alt PCB forurenet materiale skal fjernes, fx murværk

14 Arbejdsprocesbeskrivelser 1. Nedbrydning og PCB-sanering 2. Udskiftning af vinduer og døre udendørs 3. Udskiftning af vinduer og døre indendørs, uden brug af el-værktøj 4. Udskiftning af vinduer og døre indendørs, med brug af el-værktøj 5. Udskiftning af fuger udendørs 6. Udskiftning af fuger indendørs, uden brug af el-værktøj 7. Udskiftning af fuger indendørs, med brug af el-værktøj

15  Anvendelse  Omfang  Periode  Beskrivelse af egenskaber  Instruktion  Klargøring af arbejdsområde  Arbejdsmetoder  Værnemidler  Rengøring  Affaldshåndtering  Velfærd Arbejdsprocesbeskrivelser fx. udskiftning af vinduer

16  Klargøring af arbejdsområde  Rene materialer fjernes  Afdækning omkring arbejdssted  Afgræns arbejdsstedet  Arbejdsmetoder  Fuge fjernes med minimal brug af elektrisk værktøj  Fuge på mur, fjernes med kniv  Støv fra skære/bore processer fjernes med afsug

17  Værnemidler  Handsker (nitril 0,38 mm)  Engangsdragt  Åndedrætsværn  P3 filter der skiftes dagligt  A2/p3 filter  Rengøring  Forurenet materiale opsamles  Støv omkring arbejdssted fjernes med støvsuger(HEPA filter)  Støvsugning af værktøj Arbejdsprocesbeskrivelser fx. udskiftning af vinduer

18 Links om PCB  AT AT  BAR BAR  MST MST  Kbh. Kommune Kbh. Kommune  SBI SBI  Dansk Asbestforening Dansk Asbestforening


Download ppt "PCB – Håndtering, fjernelse og bortskaffelse. Hvad er PCB  PCB - PolyChlorerede Biphenyler  En kemikaliegruppe, med mange gode egenskaber, som er udviklet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google