Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- opkrævning af private kunder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- opkrævning af private kunder"— Præsentationens transcript:

1 - opkrævning af private kunder
Du kan bruge denne slideserie i dit informations- og salgsarbejde over for potentielle kreditorer i Betalingsservice. Slideserien opdateres løbende, så tjek for ændringer hvis du bruger en version som du downloaded tidligere. Denne version er opdateret d 9. juli 2012. Inden samtalen med kunden bør du forberede dig ved bla. at vurdere hvilke mulige udfordringer/problemer kunden sandsynligvis har. Det er kun de udfordringer/problemer som din kunde erkender han har, og som han beslutter sig at gøre noget ved, du skal arbejde videre med. Serien er en ”bruttoserie”, hvor du skal vælge de slides ud, du vil vise kunden eller omtale. Kundens situation, forhåndskendskab til Betalingsservice mv. er afgørende for hvilken information, det er relevant at give kunden. Du skal arbejde med materialet på den måde, du synes er bedst for dig og din kunde. Du kan vælge at printe materialet og bruge det som støtte, når du er i direkte dialog med kunden. Det er muligt at ændre designet til dit pengeinstituts design, blot du ikke ændrer i det faktuelle indhold. Hvor der tilsyneladende er to ens slides skyldes det, at noterne fylder to sider, og ved print får du således alle noterne med ud. Hvis du lægger priser ind, så husk at kontrollere om det er de aktuelle priser.

2 Udfordringer Betalingsservice løser for kreditor
Er kunde- medlemslevetiden for kort? Er tabet på debitorer for stort? Er omkostningerne til rykkerbehandling for store? Er der for store beløb udestående efter indbetalingsfristen, indtil rykker udsendes? Er omkostningerne til print og kuvertering af regninger for store? Er det for besværligt selv at printe og kuvertere opkrævningerne? Er serviceniveauet overfor kunderne mht. betaling tilfredsstillende? Indledningsvis er din opgave sammen med kunden at identificere de udfordringer og problemer, som din kunde har, når det handler om opkrævning af private kunder. Først når din kunde har erkendt et eller flere problemer, og han ønsker at gøre noget ved det, skal du fortælle om det produkt som kan løse problemet. Det er vigtigt at værdisætte de problemer/udfordringer din kunde har i kroner og ører. Gennemfør en overslagsberegning sammen med kunden over hvad et problem koster, og sidenhen hvor meget du kan spare kunden for, eller øge hans omsætning med, ved at bruge Betalingsservice. For at finde frem til kundens udfordringer, har du brug for information. Brug kundens regnskab og se på faktorer som udestående fordringer, tab på debitorer, administrationsomkostninger mv. Brug også dit kendskab til kunden, hans branche mv. for at danne dig et indtryk af kundens situation, inden du afholder mødet. Spørgsmålene på sliden er til din inspiration i forberedelsesarbejdet. Betalingsservice kan løse problemet!

3 Realkredit ,Ejendomsskat, Husleje, Forsikring, A-kasse, Fagforening,
Brugssituation Betalingspyramiden 96 % af husstandene bruger Betalingsservice til en eller flere betalinger Under 45 % Foreninger Indsamligs-organisationer Andel af debitorerne tilmeldt Betalingsservice Abonnementer, aviser, tidsskrifter, mobiltelefon, TV-abonnement, kontaktlinser, internet mv 45-80 % Realkredit ,Ejendomsskat, Husleje, Forsikring, A-kasse, Fagforening, El ,Vand Hvis kreditors ydelser ligger ”nederst” i betalingspyramiden er det største problem typisk, at omkostningerne til at håndtere og administrere indbetalingerne er store. Der er store omkostninger til udsendelse af opkrævninger, til rykkerproceduren da mange ikke betaler til tiden, træk på likviditeten når der ikke betales til tiden mv. Dette problem kan løses med Betalingsservice, for når en debitor er tilmeldt automatisk betaling, reduceres disse omkostninger meget væsentligt. Samtidig øges servicen overfor kunderne (debitorerne), idet de forventer at denne type regning kan betales via Betalingsservice. Ligger kreditors ydelse/produkt højere ”oppe” i betalingspyramiden, er kreditors store udfordring typisk, at kundelevetiden er relativ kort. Det betyder store omkostninger til løbende at hverve nye kunder/medlemmer. Hvis kundelevetiden kan øges med 20%, opnås dels en væsentlig merindtægt ved at kunderne bliver længere, dels mulighed for at reducere omkostningerne til at hverve nye kunder. Effektivisering af opkrævningsrutinerne opnås også, og skal værdisættes for den potentielle kunde. 80+ %

4 Betalingsservice reducerer din risiko
Hvis debitors bank tilbagefører en betaling, som normalt bliver betalt, indikerer det manglende betalingsevne hos kunden. Hvis debitor afmelder betalingen, kan det betyde, at vedkommende er tæt på/har besluttet at ophøre med at købe. Betalingsfrist overholdes = penge ind som forventet Debitorer tilmeldt Betalingsservice har lav risiko. Enkeltbetalinger under kr. er garanteret af debitors bank. Kunder som betaler via Betalingsservice har en længere kundelevetid (15-50%), hvilket reducerer risikoen for mistet salg eller store udsving i salget. Kreditors risiko kan styres og reduceres ved at bruge Betalingsservice, og er et vigtigt element for Betalingsservice. Husk at kreditor er sikret betaling af enkeltopkrævninger under kr., så længe debitor har en tilslutningsaftale med sit pengeinstitut om at bruge Betalingsservice. Det er en garanti pengeinstitutterne stiller, og som er indeholdt i den totale pris for Betalingsservice. Debitor kan selvfølgelig afvise og få tilbageført betalinger, også selv om de er under kr. pr stk., efter de gældende regler

5 Sådan fungerer Betalingsservice
Opkrævnings-leverance Opkrævnings- data dannes i kreditors system og sendes til Nets Udsendelse af: Betalings-oversigt Medsend bilag Indbetalings-kort: Papir eller elektronisk i netbank eller e-Boks Faktura og opkrævning Clearing Bogføring Betaling Modtage betaling Leverance fra Nets med: Betalinger Afvisninger Tilbage- førsler Betalte indbetalings-kort Advisering & integration til økonomi- system Rykker Indbetalings-kort med A eller C-porto. Med udgangspunkt i kreditors værdikæde/proces når der skal foretages opkrævning, er de enkelte elementer/funktioner i Betalingsservice beskrevet. Denne slide er en oversigt, som kan bruges til en indledning, eller til at give kreditor en overordnet beskrivelse, hvis han har et vist kendskab til produktet i forvejen. Og du kan huske de væsentligste detaljer i de underliggende punkter! De enkelte faser i værdikæden/processen kan gennemgås mere detaljeret i det omfang, det er relevant i situationen. De efterfølgende slides kan bruges til dette.

6 Opkrævnings- leverance til Betalings-service. Betalingsservice Total
Faktura og opkrævning Modtage betaling Advisering & integration til økonomi- system Rykker Opkrævnings- data dannes i kundens system og sendes til Nets Opkrævnings- leverance til Betalings-service. Betalingsservice Total Standardleverance til både Betalingsservice og indbetalingskort. Er indarbejdet i de fleste økonomisystemer i dag Medsend bilag leverance Standard = ens bilag til alle modtagere Individuel = individuelle bilag pr. modtager Er indarbejdet i førende opkrævningssystemer Liste over software leverandører på Datakommunikation Betalingsservice er i dag standard i alle førende økonomi- og opkrævningssystemer. Der findes en liste over de mange software leverandører som har en løsning på under Betalingsservice/Teknik. URL adressen ser du her: Kreditorer med egen software/økonomisystem med Betalingsservice modul sender data til Nets via internettet og der anvendes et elektronisk sikkerhedscertifikat. Certifikatet er en såkaldt medarbejdersignatur fra Nets DanID. Kreditorer som anvender Betalingsservice web, anvendes et certifikat, som ligger på et chipkort. Nets sender både chipkort og chipkortlæser direkte til kreditor. Installation foregår fra internettet efter den medsendte vejledning. Det letteste for kreditor er at sende alle opkrævning på én gang til Nets. Her sorteres opkrævningerne, således at de debitorer der er tilmeldt Betalingsservice trækkes på betalingsdagen, og de resterende får tilsendt et indbetalingskort elektronisk i netbank, i eBoks eller på papir. Kreditor (dog ikke Betalingsservice web) kan også medsende bilag, som kreditor selv udformer. Indholdet skal have relation til betalingen. NOTEN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SLIDE

7 Automatisk træk og Indbetalingskort
Faktura og opkrævning Modtage betaling Advisering & integration til økonomi- system Rykker Opkrævnings- data dannes i kundens system og sendes til Nets Opkrævnings- leverance Automatisk træk og Indbetalingskort Standardleverance. Er indarbejdet i de fleste økonomisystemer i dag Medsend bilag leverance Standard = ens bilag til alle modtagere Individuel = individuelle bilag pr. modtager Er indarbejdet i førende økonomisystemer i dag Se liste over software leverandører på NOTETEKST FORTSAT: Medsend bilag findes i to varianter: Standard= ens bilag til alle debitorer i samme debitorgruppe. Det kan eksempelvis være advisering af ændrede priser, ændrede regler og vilkår, indkaldelse til generalforsamling, generel orientering mv. Individuel = et individuelt bilag pr. modtager. Eksempelvis årsopgørelse af vand, el, gas, slutopgørelse, a conto opgørelse mv.

8 Betalingsservice Total - tidslinje
Opkrævnings- data dannes i kundens system og sendes til Nets Betalingsservice Total - tidslinje Måned 0 Måned 1 Evt .bankens tilbageførsel 2 dage efter betaling (8. sidste bankdag) Opkrævnings-oplysninger fra kreditor til Nets Afmelding 3 dage før betalingsdag 3. Betaling 5. Debitors afvisning og tilbage-førsel 7. Betalingsoplysninger (O602) fra Nets til kreditor Tidslinjen i Betalingsservice Total (hvor kunden bruger både Betalingsservice og indbetalingskort ) viser hvad der sker i løbet af den månedlige cyklus. Kreditor modtager løbende oplysninger om indbetalinger. Som standardopsætning modtager kreditor oplysninger om gennemførte, tilbageførte og afviste betalinger – efter tilbageførsels- og afvisningsfristen og/eller på forfaldsdagen. Kreditor anvender informationerne når den kommende måneds opkrævninger skal dannes. Information om de kommende opkrævninger sendes til Nets i en opkrævningsleverance senest den 8. sidste bankdag i måneden hvis leverancen også indeholder indbetalingskort . Debitor kan frem til og med den 7. i betalingsmåneden afvise/tilbageføre en betaling. Er den 7. en lør/ søn- eller helligdag, kan der afvises på førstkommende bankdag. Er betalingen gennemført, eksempelvis den 1. i måneden, tilbageføres beløbet fra kreditors konto. Notetekst fortsættes på næste slide Betalings- oplysninger (M602)

9 Betalingsservice - tidslinje
Opkrævnings- data dannes i kundens system og sendes til Nets Betalingsservice - tidslinje Måned 0 Måned 1 Evt .bankens tilbageførsel 2 dage efter betaling (6. sidste bankdag) Opkrævnings-oplysninger fra kreditor til Nets Afmelding 3 dage før betalingsdag 3. Betaling 5. Debitors afvisning og tilbage-førsel 7. Betalingsoplysninger (O602) fra Nets til kreditor Notetekst fortsat: 4. Debitors pengeinstitut kan tilbageføre betalingen senest 2 dage efter at betalingen er gennemført, såfremt der ikke er dækning på kontoen. Enkeltbetalinger under kr ,00 kan kun tilbageføres hvis : Debitors kontoforhold med pengeinstituttet er ophørt INDEN betalingsdagen eller: Debitor ikke har indgået en tilslutningsaftale med sit pengeinstitut om, at anvende Betalingsservice Alle enkeltbetalinger over kr ,00 kan tilbageføres, hvis der ikke er dækning på debitors konto Se i øvrigt kreditorreglerne punkt 10, som kan downloades fra 5. Hvis debitor afmelder en betalingsaftale senest tre dage før betalingsdagen, vil betalingen ikke blive gennemført. Ønskes betalingen senere igen betalt via Betalingsservice, skal den tilmeldes på ny. 6. Når afvisnings- og tilbageførselsfristen er udløbet, er pengene ”gode”, dvs. kreditor kan disponere 100% over beløbet. Betalings- oplysninger (M602)

10 Betalingsoplysninger
Faktura og opkrævning Modtage betaling Advisering & integration til økonomi- system Rykker Opkrævnings- data dannes i kundens system og sendes til Nets Betalingsoplysninger O601 Kreditor Elektronisk Papir Elektronisk betalingsoversigt Medsend bilag Elektronisk indbetalingskort Debitors bank Indbetalingskort på papir Medsend bilag Betalings-oversigt Debitor Betalingsservice Total holder styr på hvordan debitor ønsker at modtage advisering, og få gennemført betalingen. Debitor kan vælge mellem følgende muligheder: På papir: Betalingsoversigt + evt. Medsend bilag sendes med post, og beløbet trækkes automatisk Indbetalingskort + evt. Medsend bilag sendes med post. Skal efterfølgende betales manuelt i netbank, i filial, eller på posthus. Elektronisk 3) Betalingsoversigt + evt. Medsend bilag i farver fremsendes i netbanken, og beløbet trækkes automatisk 4) Elektronisk indbetalingskort + evt. Medsend bilag fremsendes i netbanken. Indbetalingskort skal efterfølgende betales manuelt i netbanken. 5) Indbetalingskort sendes til kundens e-Boks Kreditor skal således ikke bruge kræfter og ressourcer på at holde styr på hvordan den enkelte debitor ønsker at modtage advisering eller hvilken betalingsmåde der ønskes. Eller hvilket aktuelt bankkonto nummer debitor ønsker at betale fra.

11 Betalingsoversigt Faktura og opkrævning Forhåndsadvisering og faktura
Logo og banknavn som er afsender Betalingsmåned Debitors navn og adresse Side nr. Ikon for Medsend bilag Kreditors specifikation af betalingen Hvis kreditor ikke er bekendt med betalingsoversigtens opbygning er her et eksempel. Information om nye eller afmeldte betalingsaftaler

12 Indbetalingskort med advisering
Faktura og opkrævning Betalingsservice Loudielsd lslien lksnvc ldienwl lskjfikds lsj. Leifjekfmi lkd jfkelse of kgldks lgdke ekmrkelswek. Lsfdkfneks, dksle mfkelsf nmsk. Ælskfls dklskdf lskfne ogkemv lsk lk fmklsdk Elektronisk indbetalingskort Slfkenfk snf skflem fmeksl slekn. Lskfjls nfjek sjfjels sdkslf mfmek slkfne slkd Dkfnmsmdf fklsm nfme, fjeksl nfels ndklse. Lskneksl nskel nfjs, ksle lsieng lsiemk jklsle. Indbetalingskort med advisering Print eller elektronisk i netbank eller eBoks Medsend bilag Betalingsoversigt Sammen med betalingsoversigten eller indbetalingskortet kan kreditor få medsendt et bilag. Bilaget findes i 2 versioner: Standard bilag = ens bilag til alle modtagere i en eller flere debitorgrupper. Eksempelvis meddelelse om prisændringer, ændrede vilkår, indkaldelse til generalforsamling, stemmeseddel til generalforsamling, fuldmagt til generalforsamling mv. Individuelt bilag = individuelle bilag pr. modtager. Eksempelvis en årsopgørelse over forbrug med illustration, slutopgørelse, aflæsningsbreve, telefonregning mv. Bilaget skal omhandle emner som er relateret til selve betalingen.

13 Medsend bilag - kreditors eget bilag individuelt pr modtager
Faktura og opkrævning Medsend bilag - kreditors eget bilag individuelt pr modtager Papirformat: Sort/hvid Elektronisk: Farve Her er et eksempel på et individuelt Medsend bilag. Bilaget kan indeholde eksempelvis: Fakturaspecifikationer Årsoplysninger Slutopgørelser Aflæsningsbreve til EL, vand, gas Forsikringsoplysninger Pensionsopgørelse

14 Faktura og opkrævning Indbetalingskort - tilbud hvis debitor ikke er tilmeldt Betalingsservice Kreditor kan lade Nets udsende indbetalingskort til de debitorer der ikke ønsker Betalingsservice. Prisen for at lade Nets printe og udsende indbetalingskort er særdeles konkurrencedygtig, og vil typisk give kreditor en væsentlig omkostningsbesparelse. Se priserne i prislisten på Nets hjemmeside, og sammenlign dem med kreditors udgifter til porto, printer, print, kuverter, kuvertering, transport til posthus mv. Indbetalingskortet indeholder alle relevante oplysninger, så det er let for debitor at tilmelde betalingen til Betalingsservice, når kortet er blevet betalt i eksempelvis netbanken eller i filialen. Normalt sendes indbetalingskort som C-post, men kan også mod et tillæg i prisen sendes som A-post. Kreditor kan bruge op til linjer pr. indbetalingskort uden merpris. Teksten kan sættes i kolonner m.v. Kreditor kan få sit eget logo og layout på indbetalingskortet mod et engangsgebyr. Se prislisten. Der kan også vedlægges et bilag

15 Kreditor kan få sit eget design i adviseringsdelens højre side.
Faktura og opkrævning Eget design på indbetalingskort Kreditor kan få sit eget logo på indbetalingskortet Kreditor kan få sit eget design i adviseringsdelens højre side. Kreditor kan lade Nets udsende indbetalingskort til de debitorer der ikke ønsker Betalingsservice. Prisen for at lade Nets printe og udsende indbetalingskort er særdeles konkurrencedygtig, og vil typisk give kreditor en væsentlig omkostningsbesparelse. Se priserne i prislisten på Nets hjemmeside, og sammenlign dem med kreditors udgifter til porto, printer, print, kuverter, kuvertering, transport til posthus mv. Det er muligt for kreditor at sætte sit eget individuelle præg på en del af indbetalingskortets adviseringsdel. Her kan bringes budskaber, vises illustrationer mv. Indbetalingskortet indeholder alle relevante oplysninger, så det er let for debitor at tilmelde betalingen til Betalingsservice, når kortet er blevet betalt i eksempelvis netbanken eller i filialen. Normalt sendes indbetalingskort som C-post, men kan også mod et tillæg i prisen sendes som A-post. Kreditor kan bruge op til linjer pr. indbetalingskort uden merpris. Teksten kan sættes i kolonner m.v. Kreditor kan få sit eget logo og layout på indbetalingskortet mod et engangsgebyr. Se prislisten.

16 Indbetalingskort type +71
Faktura og opkrævning Indbetalingskort type +71 Kreditor navn og FI-nr. fortrykt Debitors navn er fortrykt Betalings-service tilmeldings information Indbetalingskort fra Nets er type +71, hvilket vil sige: Debitors navn er kendt af kreditor og trykkes på kortet OCR- linjen indeholder et fortløbende nummer, som Nets automatisk konverterer til kreditors kundenummer. Nets sender oplysningerne i en fil til kreditor. Sidste rettidige indbetalingsdato er anført. Indbetalingskortet sendes som udgangspunkt med standard udsendelse (C-post), og indbetalingsdatoen bør tidligst være 7 dage efter Nets har modtaget opkrævningsleverancen. Indbetalingskort kan også sendes som A-post mod et pristillæg. Er velegnet til rykkere, førstegangsopkrævninger mv. Beløb og sidste rettidige indbetalingsdag Debitor identifikation fortrykt som et fortløbende nummer

17 Elektronisk indbetalingskort
Faktura og opkrævning Elektronisk indbetalingskort Samme oplysninger som på indbetalingskort på papir – leveres i netbanken Udseende/adviseringsmuligheder er afhængig af debitors netbank OCR-linjen er låst (ikke muligt at ændre) Debitor kan ændre beløb og dato. Elektronisk indbetalingskort vinder stadig større indpas. Fordelen for debitor er, at kortet er let at håndtere i netbanken, da OCR linjen ikke skal tastes ind, og kortet bliver ikke væk. De fleste debitorer har tilmeldt sig en beskedordning i deres pengeinstitut, således at de får en sms og/eller en , når der er kommet et nyt Elektronisk indbetalingskort i deres netbank. Fordelen for kreditor er, at indbetaleridenten altid er korrekt, samt ikke mindst at prisen er væsentlig lavere, end hvis kortet sendes med almindelig post. Se prisen i prislisten på

18 Sumpostering fra banken
Faktura og opkrævning Modtage betaling Advisering & integration til økonomi- system Rykker Opkrævnings- data dannes i kundens system og sendes til Nets Clearing. Bogføring i banken. Betaling. Sumpostering fra banken Banken informerer om det samlede indsatte beløb pr. dag i netbank og på kontoudtog Når betalingerne og evt. tilbageførsler er gennemført, overføres nettobeløbet dagligt til kreditors bankkonto.

19 Betalings-oplysninger fra Nets
Faktura og opkrævning Modtage betaling Advisering & integration til økonomi- system Rykker Opkrævnings- data dannes i kundens system og sendes til Nets Betalings-oplysninger fra Nets (O602) Detailposter fra Nets Debitorident som defineret af kreditor Indbetalt beløb via Betalingsservice Indbetalingsdato Afviste og tilbageførte betalinger Indbetalt beløb og dato via indbetalingskort Hyppighed af leverancen efter kreditors behov Fra Nets modtager kreditor elektronisk detailspecifikationerne, som anvendes i kreditors debitorbogholderi. Kreditor kan få daglig information om indbetalinger, der er foretaget med indbetalingskort. Kreditor kan selv vælge, hvornår Nets skal sende oplysningerne om de automatiske betalinger. Ofte sendes informationerne til kreditor efter tilbageførsels- og afvisningsfristerne er udløbet, og pengene er ”gode”.

20 Indbetalings-kort med A -Post
Faktura og opkrævning Modtage betaling Advisering & integration til økonomi- system Rykker Opkrævnings- data dannes i kundens system og sendes til Nets Indbetalings-kort med A -Post Dag 0: Opkrævningsoplysninger modtages i Nets inden kl Dag 1: Indbetalingskort bliver dannet, og debitor kan se kortet i netbank eller e-Boks. Hvis debitor ikke er tilmeldt Elektronisk indbetalingskort eller som modtager i e-Boks, sendes indbetalingskortet som A-post. Dag 2: Debitor modtager indbetalingskortet med A-post. Valgfri indbetalingsdato, tidligst dag 1 Indbetalingskort er effektive, når kunder skal rykkes, eller der skal sendes førstegangsopkrævninger til nye kunder. Hvis debitor har valgt at modtage et elektronisk indbetalingskort i sin netbank, eller modtage indbetalingskort som et dokument i sin e-Boks, er kortet fremme dag 1. Er debitor ikke tilmeldt en elektronisk modtagekanal, printes kortet og sendes som almindelig A-post, og er debitor i hænde dag 2. En del kreditorer anvender C-post også til rykkere. Porto for A-post er væsentlig højere end C-post, som normalt anvendes til indbetalingskort. Med den stigende andel elektroniske forsendelser er tidligste indbetalingsdato fremrykket til dag 1. Se prisen for de forskellige leveranceformer af indbetalingskort i prislisten

21 Betalingsservice web Målgruppe: Funktionalitet:
Kreditorer med begrænset behov for funktionalitet Funktionalitet: Software ligger hos Nets Automatisk træk og indbetalingskort im- og eksport af data via Excel Basisrapporter er standard Høj sikkerhed via chipkortløsning Medsend bilag er ikke til rådighed i Betalingsservice web Antal debitorer Til kreditorer med et begrænset behov for funktionalitet og ikke-komplekse opkrævninger, kan Betalingsservice web være en god løsning. Hvis kreditor har få opkrævningsarter kan Betalingsservice web anvendes over for mange debitorer. Da det er muligt at eksportere data fra Betalingsservice web kan disse overføres til andre systemer, eksempelvis til brug for udskrivning af rykkere. Betalingsservice web bruges fortrinsvis af foreninger, men anvendes også til eksempelvis opkrævning af vinduespolering, rengøring, IT abonnementer, mindre ejer- og andelsboligforeninger, kollegier, privat- og friskoler, ejendomsvedligeholdelse, kontaktlinseabonnementer mv. Kompleksitet i den enkelte opkrævning

22 Se en demo på

23 Se en demo Det bedste er at kreditor går ind på nettet og ser en demo af systemet. Her er det også muligt at beregne de årlige omkostninger for kreditor ved at bruge Betalingsservice web.

24 Så nemt kommer du i gang Denne og efterfølgende slides om Betalingsservice web kan du bruge hvis kunden er oplagt til at bruge web-løsningen, hvor der ikke skal investeres i software.

25 Oprettelse af opkrævningsarter
For hver opkrævningsart anføres i hvilken/hvilke måneder beløbet skal opkræves. Det kan være en gang årligt, hver tredje måned, hver måned. Det er kreditor som bestemmer og anfører de måneder opkrævning skal foretages i.

26 Oprettelse af indbetalerne
Det er nemt at importere et eksisterende kunde eller medlemskartotek fra Excel, direkte ind i Betalingsservice web. Kan også importeres via Excel

27 Sammenkobling af indbetaler og opkrævningsarter
Til den enkelte indbetaler tilkobles de opkrævningsarter vedkommende skal betale fremover. Alle indbetalere som tilkobles en opkrævningsart, opkræves i de perioder som er angivet for opkrævningsarten. Fremover skal kreditor kun foretage ændringer på den enkelte indbetaler eller opkrævningsartens beløb. Hvis der ikke er ændringer, sker opkrævningerne automatisk i de pågældende måneder, anført for opkrævningsarten, uden at kreditor skal foretage sig noget. Lettere kan det ikke være!

28 Registrerede opkrævninger
Her kan kreditor se de fremtidige opkrævninger der er langt ind. Dette kan bruges til kontrol om den kommende opkrævning ser korrekt ud, og til likviditetsplanlægning.

29 Posteringsoversigt Posteringsoversigten er vigtig, idet de enkelte indbetalinger pr medlem er vist her. Oversigten kan anvendes til at udarbejde en rykkerliste ud fra.

30 Information til kreditor
Betalingsservice web indeholder mange hjælpefaciliteter for kreditor, som gør det let at anvende produktet.

31 Den økonomiske konsekvens!
Område Konsekvens i kroner Kundelevetiden øges med eks. 20% ? Reduceret tab på debitorer med eks. 25% Omkostningerne til print og udsendelse af regninger og indbetalingskort reduceres Omkostninger til rykkerbehandling reduceres med eks. 25% Besparelse på likviditet Omkostning til Betalingsservice Antal x pris Omkostning til indbetalingskort NETTOEFFEKT SUM Den totale økonomiske konsekvens kan beregnes med relativ stor sikkerhed, og giver et godt billede af økonomien ved at bruge Betalingsservice og indbetalingskort fra Nets. Beregning af værdien for kreditor, hvis kundelevetiden øges med eks. 20 %, for den del af debitorerne som tilmelder sig Betalingsservice er væsentlig at få med. Selv ved en forsigtig beregning viser der sig ofte et særdeles attraktivt økonomisk resultat. Gennemfør beregningerne sammen med kunden - selv om ikke alle tal kendes nøjagtigt, giver det ofte et godt retningsgivende billede af den besparelse/merindtægt kreditor kan opnå ved at bruge Betalingsservice og indbetalingskort fra Nets.

32 Priser Download aktuel prisliste fra www.nets.eu Prisliste
For at sikre anvendelse af aktuelle priser skal du downloade prislisten fra

33 Sådan kommer kreditor i gang
Pengeinstituttet tildeler kreditor et FI-kreditornummer Kreditor skal indgå en kreditoraftale for Betalingsservice, BS 01 eller Betalingsservice web på BSW 01 Kreditor skal indgå en Dataleverandøraftale, DL 01 (ikke nødvendig hvis kreditor anvender Betalingsservice web) Installation, med SW-leverandør eller Betalingsservice web Udfylde aftale BS07, link på kreditors hjemmeside til oprettelse af betalingsaftaler. Aktiviteter overfor debitorerne for tilmelding til Betalingsservice Blanketterne downloades fra

34 Tilmelding af debitorer
Kreditor har flere muligheder for at få debitorerne tilmeldt Betalingsservice I salgsøjeblikket, på kontrakten, ved indmeldelse Via kreditors telefonservice Rykkergebyr der konverteres til en tilmelding Tilmelding på kreditors hjemmeside via pop-up. Fordel for debitor, gave, intet opkrævningsgebyr, rabat mv. Kreditor får størst udbytte af Betalingsservice, når debitorerne er tilmeldt automatisk betaling. Det kræver en aktiv indsats fra kreditors side, hvis der ønskes en hurtig og/eller stor tilslutning til automatiske betalinger i Betalingsservice. Kreditor kan være aktiv på flere områder, og her vises eksempler på de mest effektive indsatser. Mest effektivt er selvfølgelig, hvis kreditor og debitorerne sammen beslutter, at alle skal anvende Betalingsservice. Dette er typisk tilfældet i mindre ejer- og andelsboligforeninger. Pop-up om tilmelding på kreditors hjemmeside

35 Nettilmelding med NemID
Der indgås en tillægsaftale (Blanket BS07), og Nets etablerer et link. Løsningen er gratis for kreditor. Kreditors hjemmeside Kreditors hjemmeside Det er let at etablere et direkte link på kreditors hjemmeside, hvor debitorerne kan tilmelde regningen til Betalingsservice. Blanket BS 07 udfyldes, hvorefter Nets sender et link til kreditor. Linket placeres på kreditors hjemmeside og er klar til brug. Det er gratis for kreditor at få etableret dette link. Når linket aktiveres fra kreditors hjemmeside åbnes en pop-up direkte hos Nets. Her indtaster debitor sine oplysninger, og modtager en kvittering fra Nets. Siger debitor OK til kvitteringen, vender debitor automatisk tilbage til kreditors hjemmeside Betalingsservice Nets Server

36 Betalingsservice Værdi for kreditor Idégrundlag Fakta Penge til tiden
Færre rykkere/tab på debitorer Færre manuelle betalinger Færre opkald omhandlende fakturering Lettere og mere effektiv administration Mulighed for udbetalinger (fx kreditnotaer) Øget kundelevetid God service Idégrundlag Automatisk betaling med advisering én gang om måneden Opkrævning af primært private debitorer Mulighed for ekstra advisering Papir eller elektronisk adviseringsform Er standard i de fleste økonomi- og opkrævningssystemer Fakta 96 % af de danske husstande bruger det 4,7 mio. debitorer 46 mio. betalingsover-sigter årligt 414 mia. kr. overføres årligt 175 mio. opkrævninger årligt kunder benytter Betalingsservice Denne side er en komprimeret information om Betalingsservice som kan bruges, hvis du ønsker at tale om produktet ud fra nogle få slides.


Download ppt "- opkrævning af private kunder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google