Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikringsinstallation brand

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikringsinstallation brand"— Præsentationens transcript:

1 Sikringsinstallation brand

2

3 Agenda Præsentation af Schneider Electric, Fire & Security
Detekeringsprincipper Detektor typer Termisk Max Differential Optisk Linierøg Aspiration Laser CO Flamme To kriterie – Termisk-Optisk Tre kriterier – Termisk-Optisk-Infrarød Fire Kriterier – CO-Termisk-Optisk Infrarød Centraltype Intelligent FX system Afrunding - spørgsmål

4 Præsentation af Schneider Electric Fire & Security

5 ABA - Hvorfor ?? ABA = Automatisk Brandalarmerings Anlæg
tidlig alarmering ved røg/varmeudvikling redder liv redder ejendomme og inventar 60% af underleverandører som lukker midlertidigt p.g.a brand mister eksistensgrundlaget. kan være forsikringskrav myndighedskrav ved byggetilladelser / ibrugtagningstilladelser

6 Hvor skal der være ABA-anlæg?
Anvendelseskategori 1: Kontorer, industri- og lagerbygninger, jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger, visse garageanlæg i én eller i flere etager, garager, carporte og udhuse, teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester. ABA ved areal >2000 m2 med mindre der er sprinklet. Anvendelseskategori 2: Undervisningsrum, skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre og andre lignende rum med højst 50 personer. Hvert rum udgør en brandmæssig enhed. Varslinganlæg ved mere en 150 personer Anvendelseskategori 3: Butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse dele af skoler, idrætshaller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved fx indkøbscentre, møderum, koncertsale, udstillingslokaler og andre lignende rum beregnet til mere end 50 personer. Varslinganlæg ved mere en 150 personer i et bygningsafsnit Anvendelseskategori 4: Etageboliger, ungdomsboliger samt enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse, sommerhuse. Altid røgalarm Anvendelseskategori 5: Hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater. Afhængig af størrelse kan der være krav. ABA og varslingsanlæg ved mere en 10 soverum eller 50 sovepladser, med mindre alle rum har flugtvejsdøre til terræn i det fri Anvendelseskategori 6: Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver. Altid ABA – personale skal varsles

7 Hvad kan vi tilbyde? Et ”åbent” system, der giver frihed til selv at vælge. Produkter af høj kvalitet, sikrer mennesker, driften og værdier. Schneider Electric er garant for fremtidssikre løsninger. Support Salg Undervisning Telefonsupport Internt produktsupport Eksternt on site.

8 Projektering Central- og Detektorplacering, Kabelføring, Adressering, m.m. Styringer efter retningslinie 006 Opmåling Bestykning og tilbudsberegning beregning. Supervisering omkring ABA anlæg Opstartsmøder Tilsyn Rådgivning, m.m.

9 Myndighedsbehandling
DBI / RM, Brandmyndigheder Godkendelse af anlæg via Schneider Electrics ABA-autorisation Programmering Centralopsætning, Detektor konfigurering, Gruppeopsætning, Ind- & Udgange, Alarmoverførsel, Lyd & Lys, m.m.

10 Detekeringsprincipper

11 Aspirationsanlæg Brandens udvikling / detektor-respons RØGTÆTHED
TIDLIGE STADIE - INGEN SYNLIG RØG SYNLIG RØG FLAMMER HØJ TEMP. FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 LINIE FLAMME TERMO MAKS Aspirationsanlæg OPTISK MULTI TERMO- DIFF RØGTÆTHED TID OPMÆRKSOMHED FORVARSEL BRAND 1 BRAND 2

12 Detektortyper

13 TERMODETEKTOR Differential og maksimal temperaturafhængig Detektorer
Typisk anvendelses område: Mindre rum med kilder for blindealamer Toiletrum Badeområder Køkkener Hårde/støvfyldte miljøer Fugtige miljøer Differential og maksimal temperaturafhængig Målekredsløb Sokkel Elektronik Fordele Påvirkes ikke af partikler Lukket” enhed og dermed ingen tilsmudsning. Billig Enkel opbygning – lang levetid Isoleret føler Ulemper Træg detektering dermed sen alarm Kan ikke installeres ved lofthøjder over 8 meter. Påvirkes af temperaturudsving(lofter, skunke, indgangspartier etc.) Må ikke signalbehandles Lysdiode Føler 56° diff. 60° diff. 60° maksimal. 93° diff., 93° maksimal.

14 OPTISK RØGDETEKTOR Detektorer Optisk kammer Fotodiode Detektorhus
Typisk anvendelse: Rum uden kilder for blindealamer Depotrum Teknikrum Gangarealer Soveværelser Kontor områder Røg fri områder (Institutioner) Optisk kammer Fotodiode Detektorhus Fordele Detekterer tidlige brandkendetegn Reagerer hurtigt på lysrøg Billig Enkel opbygning – lang levetid Kan renses Detektorsokkel Infrarød LED Ulemper Følsom overfor røg, støv, tåge, damp, kondens Træg ved mørkrøg Bliver tilsmudset i støvede omgivelser Påvirkes af høje lufthastigheder

15 Linie - røgdetektor Detektorer Reaktion på røg ved sigtreduktion
Typisk anvendelse: Store og høje områder h > 11 Lagerhaller Event haller (sport,teater, musik etc) Produktionshaller Atrium Fordele En sender/modtager Rækker op til 100 meter Enkel installation dækker 600 m2 Enkel service Reaktion på røg ved sigtreduktion Ulemper Følsom overfor reflektioner Påvirkes af objekter i sigtelinien Bygningens bevægelser påvirker sigtelinien Reaktion på røg ved lysbrydning og varmeturbulent luft

16 Aspirationsanlæg Anvendelses område: Høj-lagre og distributions centre
Over sænkede lofter og under hævede gulve Museer, gallerier, theatre, biografer Historiske Bygninger Server og computer centre Electroniske måle/testrum “Clean”/Sterile/Ex rum Beskyttelser af kultur værdier Fængselsceller Meget støvede miljøer (Monteres med partikel cyklon) Fugtige miljøer (Monteres med vandudskiller) Fordele Detektere brandkendetegn ekstremt hurtigt Enkel opbygning – lang levetid Nem at servicere. En detektor dækker 600 m2 Rørlængder op til 80 mtr. Central kan placeres let tilgængelig Ulemper Højere anskaffelses omkostning. Danske Specialregler begrænser dækningsområde Central udstyr er følsomt overfor trykforskelle Skal suge/blæse ind i samme rum

17 Princip aspirationscentral ASD535
Aux. Moduler Relæ kort Memory Kort Easy Config (Mainboard) ASD Config (PC-Tool) Suge huller High Power Fan Røg detektor I & II

18 Laserdetektor Typisk anvendelses område: Højværdikoncentrationsrum Serverrum Museer Historiske lokationer Arkivrum Fordele Påvirkes ikke af støvpartikler 50 til 100 gange så følsom som normal detektor Alternativ til Ulemper Højere anskaffelses pris, x4 normal detektor Ved flere laserdetektorer (LZR-1) på samme gruppe kan værdier beregnes samlet. Hvis samlet værdi overstiger alarmtærskel gives brandalarm. Detektoren med højest værdi vil indikere alarm.

19 CO-detektor Detektorer Typisk anvendelses område: Mindre rum linnedrum
soverum køkkener Fordele Detekterer tidlige brandkendetegn Reagerer hurtigt på CO som udvikles ved ulmebrande. Imunitet overfor f.eks damp. God som supplerende detektor Ulemper Ikke godkendt, ingen EN54 norm at godkende efter CO-element har levetid på ca 4-6 år Ikke anvendelig i store rum, CO er en flygtig gasart

20 Flammedetektor Typisk anvendelses område: Alternativ detektéring og supplement Oplagsrum med brandfarlige væsker Atrium Infrarød (IR) flammedetektor arbejder inden for det infrarøde spektrale bånd. Varme røggasser udsender et bestemt spektral mønster i det infrarøde område, som også ses med et termisk kamera. Fordele Påvirkes ikke af støv- og andre partikler Enkel vedligeholdelse og tilsmudses ikke. Kan overvåge stort areal Enkel rengøring Ultraviolet (UV) detektor anvender bølgelængder kortere end 300 nm.  Disse detektorer opdager brande og eksplosioner inden for 3-4 millisekunder på grund af UV-strålingen der udsendes i antændelses øjeblikket. Ulemper Højere anskaffelses pris, x2 normal detektor. Blinde alarmer kan udløses af UV og IR kilder såsom lynnedslag, lysbuesvejsning, varmestråling, og sollys. Reagerer ikke på røg/ ulmebrande UV Triple IR Dobbelt IR IP65 UV / Dobbelt IR

21 Multikriterie-detektor
Detektorer Multikriterie-detektor Typisk anvendelses område: Alle rum (4 kriteriedetektor) Depotrum Opholdsrum Teknikrum Gangarealer Soveværelser Kontor områder Rygeområder Bryggers Diskotekter Køkkener Industrier 2-kriterie detektor Optisk røgdetektor Termodetektor 4-kriterie detektor Optisk røgdetektor Termodetektor Flammedetektor CO-detektor Fordele Resultater fra et stigende antal installerede anlæg viser, multikriterie detekteringsteknologi udkonkurrerer systemer, der er afhængige af et enkelt sensor input, som f.eks optiskrøgdetektorer. Test resultater viser, at multikriterie detektorer kan tilpasses til at reagere på et væsentlig bredere spektrum af brand kendetegn, såsom synlig / usynlig og sort / hvid røg, aerosoler, og temperatur, Samtidig er de mindre følsom over for påvirkninger som følge af cigaretrøg, svejsning, spray aerosoler, støv, fugt, damp og så videre Teknologien bidrager dermed til at forbedre sikkerheden og reducere sandsynligheden for blindealarmer. 3-kriterie detektor Optisk røgdetektor Termodetektor Flammedetektor

22 Trådløse systemer Detektorer Optisk røgdetektor
Typisk anvendelses område: Rum uden mulighed for installation Kulturelle institutioner Svært tilgængelige føringsveje Optisk røgdetektor 2-kriterie multidetektor Fordele Alle typer af detektorer Lav installationsomkostning Lav installationstid Røgdetektor kan renses Standard batterier Termodetektor Sirene Alarmtryk Ulemper Batterier skal skiftes hvert 5 år Kort rækkevidde (35 meter) Højere anskaffelsespris Kombi flash/sirene Interface Signalstyrke måleværktøj

23 Aspirationsanlæg Brandens udvikling / detektor-respons RØGTÆTHED
TIDLIGE STADIE - INGEN SYNLIG RØG SYNLIG RØG FLAMMER HØJ TEMP. FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 LINIE FLAMME TERMO MAKS Aspirationsanlæg OPTISK MULTI TERMO- DIFF RØGTÆTHED TID OPMÆRKSOMHED FORVARSEL BRAND 1 BRAND 2

24 Intelligent FX system

25 Intelligent FX-system
FX- panel versioner FXM FX FXL

26 Intelligent FX-system
FX-net 5 slots for kort, f.eks 4 sløjfekort(8 sløjfer) Strømforsyning: 4,5 A Battery: 2x17Ah WxHxD 425x570x135mm

27 System alternativer Integration Grafiskbrugerflade OPC, LON, Esgraf
FX FXL FXM FXS FX FXL FX FXL FXM Netværk 1…32 centraler Kapacitet sløjfer ,000/12,000 addresser 500-2, ,000-10, ,000 m²

28 FX- NET FX-NET er en gruppe af FX-NET centraler forbundet med to separate kommunikations linjer. Max. 32 centraler i et netværk

29 Tak for opmærksomheden.


Download ppt "Sikringsinstallation brand"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google