Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fakta om Sygehus Lillebælt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fakta om Sygehus Lillebælt"— Præsentationens transcript:

1

2 Fakta om Sygehus Lillebælt
2013 Fakta om Sygehus Lillebælt

3 Sygehus Lillebælt - ét af 4 sygehuse i Region Syddanmark

4 Organisationen 17 kliniske afdelinger 10 kliniske serviceafdelinger
1 laboratoriecenter med 6 specialer 4 fælles servicefunktioner 1 Stabsafdeling 1 Direktion 14 professorater Fredericia-Kolding: medarbejdere Vejle-Give: medarbejdere Middelfart: 239 medarbejdere 4 *) Heltidsstillinger

5 Sygehus Lillebælt i tal
Regnskab (udgifter) 2013 i alt mio. kr. Samlet aktivitet i DRG-værdi i 2013 på 3.3 mia. kr. forskellige patienter indlagte patienter, indlagt i gennemsnit 3,5 dage. ambulante besøg operationer 689 sengepladser 5.500 medarbejdere (4.358 fuldtidsstillinger)

6 Ansatte - heltidsstillinger
Læger Plejepersonale Øvrigt klinisk personale Service og adm. personale 1.056 I alt (heltidsstillinger

7 Direktionen Adm. sygehusdirektør
Niels Nørgaard Pedersen ”Resultater kan og skal ikke kun måles i økonomiske nøgletal, men også i de bløde værdier f.eks. i form af, at vi har en god menneskelig kontakt med vores patienter. Det bliver der også sat mål på, og det har vi det fint med”. Sygeplejedirektør Helle Adolfsen ”Kreativitet og innovation – det, tror jeg, er en forudsætning for, at vi kan yde en patientbehandling på højt niveau. Udfordringer er der nok af; kunsten er at skabe gode løsninger, som kommer både patienter og personale til gode”. Lægelig direktør Dorthe Crüger “Vores succes skyldes et hold af meget engagerede og dygtige kolleger, der elsker vokseværk og muligheder”

8 Styringsfilosofi … Afdelingsledelser baseret på de lægelige specialer – med nærhed til medarbejdere, speciale og problemer – er organisationens byggesten! Økonomisk råderum skabes i kraft af høj produktivitet. Det skal være sjovt at være afdelingsledelse, og det er det kun, hvis der er økonomisk råderum – derfor eget budget og mulighed for ekstra indtjening. Det er resultaterne, der tæller! Det gælder kvalitet, forskning, uddannelse og aktivitet – som hver for sig har sin egen værdi og berettigelse og gøres op med hver sin metode. Tidstro data for aktivitet, forbrug og kvalitet er et vigtigt ledelsesredskab.

9 Sygehus Lillebælt – sammen om sundhed
KOLDING SYGEHUS Akutsygehus, Mor-Barn Center. VEJLE SYGEHUS Akutsygehus, specialfunktioner, kræft, laboratoriecenter. MIDDELFART SYGEHUS Rygcenter Syddanmark er startet op pr FREDERICIA SYGEHUS Akut medicinsk afdeling og nyrevejssygdomme (urologi). GIVE SYGEHUS Servicefunktioner for Friklinikken Afdelinger flytter til Kolding og Vejle.

10 Sygehus Lillebælt – en rejse værd!
KOLDING SYGEHUS Akutsygehus – nyt Akutcenter, Mor-Barn Center. VEJLE SYGEHUS Specialfunktioner, kræft, laboratoriecenter, folkesygdomme. MIDDELFART SYGEHUS Rygcenter Syddanmark – fuldt udbygget.

11 Kolding Sygehus Akutsygehus for 300.000 borgere i trekantområdet
AKTIVITET 2013 indlagte patienter ambulante patienter skadestuebesøg 2.815 fødsler

12 Kolding Sygehus 2016

13 Fremtidsperspektiver
Skitse af Kolding Sygehus anno 2016 AKUTCENTER Traumemodtagelse Skadestue Akut Modtage Afdeling med 70 senge Intensiv, intermediær og opvågnings- afsnit med 32 senge 6 operationsstuer Lægeambulance Helikopterlandingsplads MOR-BARN CENTER Fødegang Neonatalafsnit Obstetrisk Afdeling Børneafdeling Patienthotel m2 + knap 1 mia. kr.

14 Akutafdelingen – den fælles akutte modtagelse
2008 AMA – Akut Modtage Afdeling med 31 senge og egen afdelingsledelse 2009 Rapport om fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark. Anbefaling af etablering af FAM på alle regionens akutsygehuse. 2011 Akutafdelingen (FAM) med 47 senge (nu også kardiologi og gynækologi). Indgår desuden i større rokade, så der etableres fysisk sammenhæng mellem selve modtageområdet og sengeafsnittet 2012 Skadestuen indgår i Akutafdelingen 2014 Akutafdelingen med ca. 70 senge (inkl. neurologi og otologi fra Vejle samt urologi og medicin fra Fredericia) flytter til det nye byggeri med én indgang for alle akutte patienter inkl. skadestue og lægevagt

15 Fælles akut modtagelse – organisatoriske forhold
70-80 % af patienterne udskrives fra Akutafdelingen (FAM) Maksimal liggetid 48 timer Gennemsnitlig liggetid max 18 timer Speciallæger på sygehuset hele døgnet Standardiserede tidstyrede patientforløb (”akutpakker”), schweizerkniv, sus-forbi, stafet. Én indgang og ét telefonnummer Fokus på individuelle patientforløb på diagnoseniveau. ”Patienten i centrum”.

16 Vejle Sygehus Specialsygehus med fokus på bla. kræft og folkesygdomme
AKTIVITET 2013 indlagte patienter ambulante patienter skadestuebesøg

17 Fremtidsperspektiver
FOKUS PÅ FOLKESYGDOMME Type 2 diabetes Hjerte-karsygdomme Osteoporose Muskel-skeletsygdomme Kronisk Obstruktiv Lungesygdom KRÆFTCENTER Kræftlaboratorium Kræftkirurgi Medicinsk behandling Strålebehandling Mammacenter (brystkræft)

18 Middelfart Sygehus Februar 2011: Rygcenter Syddanmark indvies officielt AKTIVITET 2012 1.451 indlagte patienter ambulante patienter Rygcenter Syddanmark består af både kirurgiske og ambulante funktioner i Middelfart samt ambulante funktioner i Sønderborg. FORSKNING & UDDANNELSE Rygcentret vil i samarbejde med Syddansk Universitet skulle stå for en del af kiropraktoruddannelsen for studerende fra hele Skandinavien. Der tilknyttes fire professorer til Rygcenter Syddanmark.

19 Fredericia Sygehus Urologi og medicin (nefrologi), som flytter til Kolding i 2015 AKTIVITET 2013 7.081 indlagte patienter ambulante patienter besøg på skadeklinik Efter fraflytning: Fredericia bliver evt. sammedagssygehus

20 2013 Sygehus Lillebælt

21 Facts and figures for Sygehus Lillebælt 2013

22 Sygehus Lillebælt - one of 4 hospitals in Region Syddanmark

23 Organisationen 17 clinical departments 10 clinical service departments
1 laboratory center with 6 clinical specialties 4 shared service functions 1 staff department 1 board of directors 14 professorships Fredericia-Kolding: employees Vejle-Give: employees Middelfart: 239 employees 23 *) FTE positions

24 Sygehus Lillebælt 2013 in numbers
Full year results (expenditure): million DKK (404 mio. € ) Overall activity (DRG value): million DKK (442 mio. € ) different patients 58,600 hospitalized patients hospitalized on average is 3,5 days. 520,000 outpatient visits operations 689 beds 5,500 employees (4,358 FTE positions)

25 Staff Doctors 692 Caregivers (nurses etc.) 2.071
Other clinical staff Service og administrative staff Total FTE positions

26 Board of Directors Niels Nørgaard Pedersen
Medical Director Dorthe Crüger “Our success is due to a team of highly dedicated and talented colleagues who loves expansions and opportunities ” Executive Hospital Director Niels Nørgaard Pedersen ”Results can and must not only be measured in economic indicators, but also in the soft values eg. through that we have a good human contact with our patients. We are comfortable with also being measured on the soft values”. Nursing Director Helle Adolfsen ” Creativity and innovation – I think - is a prerequisite for us to provide patient care at a high level. Challenges abound; the art is to make good solutions that both patients and staff benefit from”.

27 Management philosophy …
Department managements based on the medical specialties - with proximity to employees, different medical specialties and problems - are the organization's building blocks! Economic space is created by high productivity. It must be fun being a department manager, and it is only fun if there is financial freedom - therefore, the department has its own budget and opportunity for additional revenue. It is the results that count! It is about quality, research, education and activity - that each has its own value and legitimacy, and they are measured with separate methods. Real time data on activity, expenditure and Quality is an important management tool.

28 Sygehus Lillebælt – together about health
KOLDING SYGEHUS Emergency hospital , Mother-Child Center. VEJLE SYGEHUS Emergency hospital, specialized functions, cancer, Lab-Center. MIDDELFART SYGEHUS Centre for treatment of back diseases from Sept FREDERICIA SYGEHUS Emergency medical ward and urinary tract diseases (Urology). Departments move to Kolding or Vejle.

29 Sygehus Lillebælt – worth the trip!
Year KOLDING SYGEHUS Emergency hospital – new Emergency Center, Mother-Child Center. VEJLE SYGEHUS Specialized functions, cancer, Lab-Center, public health diseases . MIDDELFART SYGEHUS Centre for treatment of back diseases – fully fledged.

30 Kolding Sygehus Emergency hospital for citizens in the “Triangle area” Activity 2013 hospitalized patients outpatients ER visits 2.815 births

31 Kolding Sygehus 2016

32 Sketch of Kolding Sygehus in 2016
Future Perspectives Sketch of Kolding Sygehus in 2016 EMERGENCY CENTER Trauma Reception Emergency room Joint Emergency Reception with 70 beds Intensive care, intermediary and recovery unit with 32 beds 6 Operating Rooms Ambulance with medical staff Helipad MOTHER-CHILD CENTER Birth Section Neonatal Section Obstetrics Department Childrens Department Patient Hotel m2 + approx. 1 mia. kr.

33 Emergency Division - Joint Emergency Reception
2008 AMA – Emergency Receiving Department with 31 beds and its own department management 2009 Report on joint emergency units in Southern Denmark. Recommending the establishment of Joint Emergency Reception on all the region's emergency hospitals . 2011 Emergency Department (JER) with 47 beds (now also cardiology and gynecology). Is part of a major change around in order to establish physical connection between the reception area and bed section 2012 ER is part of Emergency Department 2014 Emergency Department with approx. 70 beds (including neurology and otology from Vejle and urology and medicine from Fredericia) moves to the new building with one entrance for all emergency patients incl. emergency room and Emergency GP service

34 Joint Emergency Reception– Description
70-80% of patients discharged from Emergency Department (JER) Maximum length of stay 48 hours Average length of stay max 18 hours Specialists at the hospital around the clock Standardized time-controlled clinical pathway ("acute packages"). There is one entrance and one phone number Focus on individual patient at diagnosis level. "Patients First "

35 Vejle Sygehus Specialized Hospital, focusing on, among other cancers and public health diseases Activity 2013 hospitalized patients outpatients ER visits

36 Future Perspectives FOCUS ON PUBLIC HEALTH DISEASES Type 2 diabetes
Cardiovascular disease Osteoporosis Musculoskeletal disorders Chronic Obstructive Pulmonary Disease CANCER CENTER Cancer Laboratory Cancer Surgery Medical Treatment Radiotherapy Mamma Centre (breast cancer)

37 Middelfart Sygehus February 2011: Rygcenter Syddanmark was officially opened ACTIVITY 2013 1.451 hospitalized patients outpatients Rygcenter Syddanmark (treatment of back diseceases) have both surgical and outpatient functions in Middelfart and outpatient functions Ringe, Give and Sønderborg. RESEARCH & EDUCATION Rygcentret in collaboration with the University of Southern Denmark will be responsible for part of the chiropractic program for students from all over Scandinavia. Four professors are affiliated with Rygcenter Syddanmark.

38 Fredericia Sygehus Urology and medicine (nephrology), who move to Kolding in Activity 2013 7.081 hospitalized patients outpatients 4.400 ER visits After moving out: Fredericia will possibly be a “day hospital”


Download ppt "Fakta om Sygehus Lillebælt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google