Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilskudsordninger til finansiering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Informationsmøde for kommuner juni 2015 Kristina Larsen og Søren Pedersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilskudsordninger til finansiering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Informationsmøde for kommuner juni 2015 Kristina Larsen og Søren Pedersen."— Præsentationens transcript:

1 Tilskudsordninger til finansiering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Informationsmøde for kommuner juni 2015 Kristina Larsen og Søren Pedersen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Denne præsentation indeholder 9 mulige forside layouts. Du vælger nyt layout ved at højreklikke på forside sliden og vælg ”Layout” og herunder vælge blandt Titeldias_01 – Titeldias_09

2 Landdistriktsprogram tilsagnsmodel
Ansøgning I: Forundersøgelse Tilsagn til - tekniske forundersøgelser - undersøgelse af lodsejernes tilslutning Formål: At afklare om et projekt kan gennemføres Titel 2

3 Landdistriktsprogram tilsagnsmodel
Ansøgning II: Etablering Tilsagn til etablering (anlæg) Reservation af ramme til ”Fastholdelse af vådområde, Jordkøb/jordfordeling” Formål: At gennemføre lavbundsprojektet Titel 3

4 Næste ansøgningsperiode
1. september 2015 – 3. november 2015 Ansøgninger modtages ikke udenfor ansøgningsperioderne. Titel

5 Hvem kan søge og tilskuddets størrelse
Ansøger kan være den projektansvarlige kommune eller den projektansvarlige decentrale enhed i Naturstyrelsen. Tilskuddet udgør 100 % af de tilskudsberettigede udgifter. 75% EU finansieret 25% nationalt finansieret

6 Ansøgningsprocedure Når du skal søge om tilskud til lavbundsprojekter, så skal du gå ind i Fødevareministeriets Tast Selv-service: https://tastselv.fvm.dk/Pages/Entrance/Entrance.aspx Logge på med medarbejdersignatur – se her hvordan du gør: Medarbejdersignatur kan bestilles her: https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/

7 Krav om to tilbud To tilbud til dokumentation af den rimelige pris dvs. hvad der svarer til markedsprisen for udgifter over kr. Du kan kun opnå tilskud til det billigste tilbud. Men du kan vælge det dyreste tilbud. På tidspunktet for ansøgning om tilsagn skal tilbuddene anvendes til at fastsætte et godkendt budget for projektet. På udbetalingstidspunktet kan alene faktiske udgifter, som fremgår af fakturaer fra leverandør, indgå ved beregning af tilskuddet. Det er vigtigt, at vi kan identificere beløbene fra tilbuddene i budgettet i ansøgningen. Titel

8 Tilskudsberettigede projekter
Projekter der opfylder Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.

9 Tilskudsberettigede projektudgifter forundersøgelse
Løn til tilsagnshavers personale (15% overhead) Under forudsætning af dokumentation og at udgiften ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Undersøgelser Information og møder Konsulentbistand Andre udgifter som NaturErhvervstyrelsen vurderer er nødvendige for projektets gennemførelse

10 Tilskudsberettigede projektudgifter etablering
Løn til tilsagnshavers personale (15% overhead) Under forudsætning af dokumentation og at udgiften ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Undersøgelser Information og møder Konsulentbistand Anlægsarbejde Udgifter til tinglysning Andre udgifter som NaturErhvervstyrelsen vurderer er nødvendige for projektets gennemførelse

11 Særligt om løn til tilsagnshavers personale
Løn til personale udgør den direkte udgift til løn inkl. feriepenge, pension og sociale tillæg. Løn til personale skal kunne dokumenteres ved: Et timeregnskab, som er en samlet opgørelse over en medarbejders tidsforbrug, hvoraf det fremgår, hvor mange timer, der er anvendt på projektet. En ansættelseskontrakt / en aktivitetsbeskrivelse, som indeholder timeløn, antal timer, ansættelsesperiode, arbejdsopgaver i projektet, underskrift. Lønsedler Titel

12 Lønkategorier, timesatser og årsløn
Medarbejder lønnet i projektet placeres inden for én af fem kategorier Placering afhænger af type arbejde medarbejderen udfører i projektet. Kun udbetaling til den faktiske timeløn for en medarbejder. Fx maksimale timesats er 378 kr. Faktiske timeløn 362 kr. Udbetaling til timeløn 362 kr. Timelønnen udregnes som årslønnen/ét årsværk.

13 Maksimal timesats (kr.)
Lønkategori Maksimal timesats (kr.) Almindeligt ledelsesarbejde inden for administration, erhvervsorienterende funktioner og produktions- og servicevirksomhed. *) 548 Arbejde, der forudsætter viden på højt niveau inden for pågældende område, naturvidenskab og ingeniørvirksomhed (inden for naturvidenskab, ingeniør, økonomi, administration, jura, samfundsvidenskab). 378 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau (teknisk arbejde inden for videnskab, i ingeniørvirksomhed, skib- og luftfart, forretningsservice, økonomi, administration og salg, jura, samfundsvidenskab, kultur, information og kommunikationsteknikerarbejde). 344 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde (sekretærarbejde, regnskab). 286 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, ekskl. medhjælp. 261 . *) I særlige tilfælde kan lønkategori 1 omfatte arbejde, der forudsætter særlig erfaring og relevant specialviden på højeste niveau inden for et fagområde, som skal tilgodeses i projektet.

14 Eksempler på ikke tilskudsberettigede projektudgifter
Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. Udgifter, som du har afholdt, inden vi har givet tilladelse til at iværksætte projektet eller inden vi har meddelt tilsagn. Udgifter vedrørende aktiviteter som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektområdet er forpligtet til at gennemføre efter anden lovgivning. Udgifter hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte efter anden lovgivning. Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. Moms medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. Forskning og teknologisk udvikling. Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel. Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel. Udgifter i form af naturalydelser. Almindelige driftsomkostninger. Udgifter til varetagelse af sædvanlige myndighedsopgaver Udgifter til aktiviteter på skovarealer eller beliggende i skov (på anlægsdelen).

15 Betingelser for tilskud
Forundersøgelser Projektet afsluttes inden projektets slutdato. Tilsagnshaver indsender anmodning om udbetaling mv. rettidig. Tilsagnshaver holder udbetalingsanmodning og bilag tilgængelige i mindst 5 år fra slutudbetaling. Du overholder udbudsreglerne Tilsagnshaver holder dokumentation for overholdelse af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler tilgængelige i mindst 5 år fra slutudbetaling. Tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet.

16 Betingelser for tilskud
Etablering Nødvendige tilladelser opnås inden anmodning om udbetaling. Projektet afsluttes inden projektets slutdato. Tilsagnshaver indsender anmodning om udbetaling mv. rettidig. Projektet opretholdes i mindst 5 år fra slutudbetaling. Du overholder udbudsreglerne Tilsagnshaver holder dokumentation for overholdelse af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler tilgængelige i mindst 5 år fra slutudbetaling. Tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet. Tilsagnshaver sikrer, at der tinglyses en servitut på alle ejendomme med arealer indenfor projektområdet.

17 Servitutten Servitutten skal indeholde følgende:
Arealerne skal permanent henligge som lavbundsområde med ændret afvanding, hvor der er etableret naturprojekt på kulstofrige lavbundsjorder. Arealerne må ikke anvendes til dyrkning Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr. Arealerne må ikke tilføres jordforbedringsmidler. Arealerne må ikke omlægges. Arealerne må ikke anvendes til etablering af skov eller energi-, lav- eller stævningsskov

18 Servitutten Tilskudsfodring på arealerne er ikke tilladt.
Aktiviteter, bortset fra afgræsning, som ejere og forpagtere iværksætter eller tillader på den del af arealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinjer, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelserne vedrørende vedligeholdelse af anlæg.

19 Servitutten Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Den, NaturErhvervstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til arealer i projektområdet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på klimaet, vandmiljøet og naturen, herunder til at tage jord- og vandprøver.

20 Forpligtelse til information
Skiltning Hvis det samlede, offentlige tilskud overstiger kr., skal du opsætte mindst en plakat med information om projektet. Der skal opsættes et oplysningsskilt, hvis det samlede, offentlige tilskud er på mere end kr. Der skal opsættes et midlertidigt skilt i anlægsperioden, hvis det samlede, offentlige tilskud er over kr. Hjemmeside I skal informere om projektet og medfinansieringen på kommunens hjemmeside. ret

21 Projektændringer Ændring af tilsagnshaver
Ændring af projekt, herunder projektgrænse og budget, skal ske 2 måneder før projektets slutdato. Ændring af projektets slutdato skal ske 10 dage før projektets slutdato. Aldrig med tilbagevirkende kraft!

22 Budget Tilsagnsbeløbet kan ikke hæves.
Søg ikke mere ud end der er i tilsagnet. Den enkelte omkostningsart kan forhøjes med op til %, uden det kræver en ændring. Omkostnings-art Det godkendte budget jf. tilsagnsbrev De faktiske betalte udgifter Godkendte udgifter, + evt. op til max 10 % Konsulent 50.000 90.000 55.000 Løn til personale Anlæg Undersøgelser 5.000 I alt Titel

23 Budget - fortsat Søges der for meget ud på en enkelt post, risikeres der yderligere nedskrivning. Titel

24 Budget - fortsat Vær opmærksom på at der skal være overensstemmelse mellem ansøgning og udbetalingsanmodning! Også på lønudgifter. Opret specifik konto til projektet, hvorfra alle udgifter føres. Alle udgifter skal kunne føres tilbage til projektet. Titel

25 Udbetalinger Senest 3 måneder efter projektets slutdato.
Vedlagt udtalelse fra Naturstyrelsen. Der skal indsendes: Faktura og dokumentation for betaling. Vigtigt: Skal være fra banken. Dokumentation for løn: Projektansættelseskontrakt / aktivitetsbeskrivelse, timeregnskab, lønsedler. Vil blive sammenholdt med tilsagn og ansøgning – der skal være overensstemmelse. Titel

26 Ansøgning om fastholdelse i lavbundsprojekter
Indenfor projektgrænsen og tinglyst servitut på samtlige ejendomme. Lavbundsprojektet skal være færdigetableret. Obs! Tilsagn til fastholdelse følger ikke nødvendigvis matrikelskel, men naturlige skel – markblokke og marker. Titel

27 Tidsfrister i forbindelse med ansøgning om tilsagn til fastholdelse
31. august med tilsagnsstart 1. september samme år. Projektet skal være afsluttet 31. december samme år. Plantedække skal være etableret 1. maj følgende år. Titel

28 Fastholdelse i lavbundsprojekter (20-årig tilsagn)

29 Forventningsafstemning
Projektgrænser og tinglysning er i overensstemmelse med aftaler med ansøger. Referenceår tidligere anvendelse er 2014. Vigtigt med korrekte satser og hektar. Penge nok på fastholdelsesramme! Alle håber på højsats.

30 Nyttige links http://naturerhverv.dk/
Titel

31 Kontaktoplysninger Kristina Larsen Fuldmægtig | Natur & Jordfordeling | Center for Erhverv | Søren Krogsgaard Pedersen Overassistent | Arealtilskud, Produktion | Center for Landbrug | Titel


Download ppt "Tilskudsordninger til finansiering af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Informationsmøde for kommuner juni 2015 Kristina Larsen og Søren Pedersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google