Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulær sagsudarbejdelse dommerattest uskadelighedsattest –den almindelige (typisk ved grænsejusteringer) –den lille (fraskillelse til vej/jernbane)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulær sagsudarbejdelse dommerattest uskadelighedsattest –den almindelige (typisk ved grænsejusteringer) –den lille (fraskillelse til vej/jernbane)"— Præsentationens transcript:

1 Matrikulær sagsudarbejdelse dommerattest uskadelighedsattest –den almindelige (typisk ved grænsejusteringer) –den lille (fraskillelse til vej/jernbane) dommerattest (eller tingbogsudskrift) om, at ejendommen er ubehæftet (men ikke om ensartet belåning) erklæring om ekspropriation eller jordfordeling Relaksation Dokumentation for relaksation i den matrikulære sag kan foreligge som: Er ejendommen belånt, er forudsætningen for dommerattesten, at der er lyst påtegning om, at arealet kan udgå af pantet Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Det er grundlaget for disse påtegninger, der behandles her

2 Matrikulær sagsudarbejdelse fordi ejendommen bliver mindre hvilket er et problem, hvis pantet er truet og stiger med dårligere prioritetsstilling men næppe noget problem (for panthaver), hvis ejendom- men er svagt belånt Relaksation Relaksationsgrundlaget NB - selv om der er rigelig dækning for pantet i restejendom- men, kan uskadelighedsattest kun anvendes, hvis det fraskilte areal er ubetydeligt Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Relaksationen indebærer, at kreditor accepterer, at pantegrund- laget reduceres, fordi ejendommens udstrækning formindskes

3 Matrikulær sagsudarbejdelse så banen er åben initiativet er debitors (låntagers) men det er kreditor, der suverænt afgør, hvad der skal ske den organiserede realkredit –vurderer nøgternt –og agerer professionelt (stiller ikke ublu krav) Relaksation Panthaverafklaring Stillingtagen forudsætter et vurderingsgrundlag, hvorfor der ved henvendelse må forelægges relevante ejendoms- og værdi- oplysninger Der er ingen regler om, hvordan afklaringen skal ske Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

4 Matrikulær sagsudarbejdelse som en påtegning på selve pantebrevet (originalen) f.eks. i form af et stempel (sker, når pantebreve kvitteres til aflys- ning) som en allonge, der udarbejdes som et særskilt dokument, som –på omsættelige pantebrev skal vedhæftes originalen –og vedhæftes pantebrevsgenparten (omsættelige og uomsættelige) Relaksation Pantebrevspåtegninger Påtegninger skal underskrives af den berettigede ifølge doku- mentet. Se i øvrigt TB kap. 4, særligt § 21 kan foreligge Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

5 Matrikulær sagsudarbejdelse hvis arealet omfatter et helt matr.nr., eller hvis skøde er lyst vedhæftet rids, og påtegningen henviser til del.- og matr.nr. Relaksation Arealidentifikation på pantebrevspåtegninger er arealet tilstrækkeligt entydigt identificeret (ØLK 170.1992) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Er adkomst ikke lyst, eller er adkomstdokumentet ikke vedhæf- tet rids, vil yderligere identifikation derfor kunne forlanges... … men spørgsmålet er nok, om ikke kendelsen reelt opfattes således, at identifikation ved del.nr. og matr.nr. er fyldestgø- rende. Det er dog ganske naturligt yderligere at angive arealstørrelse - enten som et ”højst”-areal eller som det endelige (matrikulære)

6 Matrikulær sagsudarbejdelse den afgivende ejendom –i form af relaksation (frigørelse for pant), som gøres betinget af areal- overførslen (f.eks.:”efter arealoverførsel af delnr. 3 til matr.nr. 7k”) Relaksation Pantebrevspåtegninger omfatter og i den udstrækning, der (undtagelsesvis) følger pant med det overførte areal til modtagende ejendom den afgivende ejendom –der skal relaksere hæftelsen den modtagende ejendom –angående overførte hæftelses prioritetsstilling og –evt. også et panthaveropgør, hvis hæftelsen indplaceres i prioritets- rækken, hvilket kommer til udtryk i form af en moderationserklæ- ring (rykningspåtegning) på efterstående hæftelser Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

7 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Påtegningers indhold Påtegning hvis relaksation gives mod nedskrivning: Hvis det overførte areal relakseres - hvilket er hovedregelen - skal det af påtegningen fremgå, at det overførte areal frigøres (betinget) for hæftelser Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Undertegnede kreditor … ifølge pantebrev lyst den... med opryk- kende panteret i matr.nr. …, meddeler herved samtykke til, at delnr. … af matr.nr. …, højst...m 2, efter endt arealoverførsel af delnr. …, til matr.nr.(e) … udgår af pantet. I så fald nedskrives pantebrevets hovedstol til … således, at … (konsekvenserne for ydelser m.v.) Påtegning uden nedskrivning Tilstrækkeligt blot at angive kreditors accept … samtykke til, at delnr. … af matr.nr. … højst … m 2 udgår af pantet

8 Matrikulær sagsudarbejdelse hvilke arealer (delnr./matr.nr.(e)), der kan udgå (I) hvilke arealer pantet skal omfatte (modtagende ejendom) (II) prioritetsstillingen i modtagende ejendom (III), og at der er tale om en betinget relaksation (IV) Relaksation Påtegningers indhold Påtegningen, der i så fald mere svarer til et panthaveropgør, bliver mere kompleks, i det den skal angive: Hvis arealoverførslen gennemføres ved, at der overføres pant Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj På betingelse af, at pantet udvides (IV) til også at omfatte matr. nr.(e) … af areal … ha (II), meddeles tilladelse til, at delnr. … af matr.nr. … af areal højst …ha udgår af pantet (I), samt at nærvæ- rende pantebrev respekterer følgende foranstående hæftelser (III) Pantebrevet består herefter af … sider

9 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Påtegningers indhold På betingelse af, at panteretten for … (kreditors navn)´s pante- brev, stort opr. … kr.., der har pant i ejendommen matr.nr.(e) … udvides til også at omfatte delnr. … af matr.nr. … af areal højst … ha, respekterer … (panthavers navn) yderligere: … (overførte hæftelse, angivet ved hovedstol, renteprocent/låntype) evt. yderligere: … nærværende pantebrev respekterer herefter følgende foranstående hæftelser … (anføres ved navn, hovedstol, renteprocent og låntype) I den udstrækning den overførte hæftelse indplaceres i prioritets- rækken, må der tinglyses rykningspåtegning (moderationserklæ- ring) på bagvedstående hæftelser Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

10 Matrikulær sagsudarbejdelse U 1996.243 HK –ikke nødvendigvis relaksation –dommerattest også uden relaks, hvis fornødne påtegninger på pantebre- vene –påtegningerne kan meddeles betinget af arealoverførslen Relaksation Påtegning ved medfølgende pant Vestre Landsret (utrykte kendelser) –påtegning bør ikke meddeles med henvisning til TL § 24 –debitorovergang kræver accept Landsskatteretten (utrykt) –stempling i h.t. tinglysningsafgiftlovens § 5, stk. 3, 1. pktm Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj både fast og variabel afgift kun fast afgift Skatteministeriet (brev) –stempling i h.t. tinglysningsafgiftlovens § 5, stk. 3, 2. pktm.

11 Matrikulær sagsudarbejdelse omsættelige pantebreve skal det originale pantebrev fore- vises, da det skal sikres, at påtegningen påføres pantebrevet ved uomsættelige pantebreve er det unødvendigt, og her er der i øvrigt mulighed for at samle relaksationerne af flere hæftelser til samme kreditor på ét dokument (samlepåtegninger) - sparer dog ikke rets- afgift, der udløses for hvert dokument, der påtegnes, men der skal i så fald være genparter svarende til antallet af hæf- telser, der påtegnes Relaksation Pantebrevspåtegninger Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Ved påtegning af

12 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Samlepåtegning - smidig, men ingen økonomisk fordel Landinspektør … gives herved fuldmagt til på vore vegne at meddele vort pantebrev opr. (hovedstol, rentesats, låntype) i ejendommen matr.nr. … nedenstående påtegning (om relaks) Dato og underskrift Man kan også samle flere påtegninger vedr. flere kreditorer og vedr. flere sager på grundlag af fuldmagt fra kreditorerne, der be- myndiger landinspektøren til at meddele relaksation vedr. den pågældende og specificerede arealoverførsel: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Relaksationerne angives på forsiden af dokumentet med re- ference til fuldmagten og lsp.´s relaksationserklæring, som medfølger i original Genparter af forsiden og de respektive påtegninger lyses

13 Matrikulær sagsudarbejdelse er det unødvendigt at relaksere dette (ejerskifte)lån såfremt der i pantebrevet et henvist til ejendommens blad i tingbogen thi i så fald er skødet lyst foreløbigt, og fremgår derfor af byrderubrikken hvorfor lånet skal respektere skødet (og at det effektueres), hvilket indebærer, at arealet fragår Relaksation Relaksation uden påtegning, men ved henvisning (fidus) Det forekommer ofte, at der optages nye lån i forbindelse med en arealoverførsel Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Hvis det sker efter, at der er lyst skøde vedr. det overførte areal hvoraf fremgår, at arealet erhverves fri for pantegæld

14 Matrikulær sagsudarbejdelse sparer det tid og penge hvis der i pantebrevet medtages en tekst, hvoraf fremgår, at kreditor accepterer arealoverførslen som i pantebrevet derfor må specificeres (ved delnr., matr.nr. og ”højst”areal). Relaksation Forhåndsrelaksation (fidus) Ved lånoptagelse i forbindelse med en påtænkt arealoverførsel Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

15 Matrikulær sagsudarbejdelse dokumentet skal nemlig forevises ved aflysningen, hvor det påtegnes ”Aflyst” det kan først ske, når betingelserne er opfyldt men det sker jo først en gang i fremtiden og dommerkontoret kan ikke have pantebrevet liggende indtil da. Relaksation Aflysning af pantebreve Derfor må aflysningen foretages i forventning om, at sagen kan gennemføres (hvorfor sagen i øvrigt skal være ”på plads”) Betinget aflysning er ikke mulig Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

16 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Mellemkommende rettigheder betegner det forhold, at der efter afgivelse af dommerattest i en arealoverførselssag (der gennemføres uden skøde), er lyst ret- tigheder (typisk pantehæftelser). I så fald vil sagen ikke kunne glide på plads i tinglysningsmæs- sig henseende, fordi påtegningerne ikke omtaler den senere stiftede hæftelse. Forudsætningen for de godkendte matrikulære forandringer brister derfor (tinglysningskontoret protesterer), og hvis for- holdet ikke afklares inden en af KMS fastsat frist, må registre- ringen tilbageføres (UL § 33). Hvilket i bedste fald indebærer bøvl, forsinkelse og fordyrelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

17 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Relaksation - et eksempel På I hviler: Ejeren af to landbrugsejendomme (I) og (II) har solgt bygnin- gerne på den ene ejendom, og ønsker dyrkningsjorden tillagt den anden ejendom I 1 - Landvindingsgæld I 2 - Nykredit (90.000) I 3 - Nykredit (71.000) I 4 - Nykredit (230.000) I 5 - Nykredit (174.000) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj I 6 - DLR (50.000) I 7 - DLR (240.000) I 8 - DLR (124.000) I 9 - DLR (205.000) I 10 - DLR (480.000) I 11 - Ejerpant (500.000)

18 Matrikulær sagsudarbejdelse II 1 - Nykredit (789.000) II 2 - DLR (411.000) II 3 - DLR (600.000) II 4 - Ejerpant (364.000) Relaksation Relaksation - et eksempel Arealoverførslen kræver På II hviler efter reglerne relaksation af l b og 1 d, men som følge af, at, bygningslodden (1 a) afhændes relakseres 1 a, mens lånene ønskes overført hvilket kræver panthaveropgør i den modtagende ejendom (1 c m.fl) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

19 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Relaksation - et eksempel Hæftelser i I: Intensionen er, at lånene i II indplaceres som anført nedenfor idet II 4 ( ejerpant) aflyses: I 1 - Landvindingsgæld I 2 - Nykredit (90.000) I 3 - Nykredit (71.000) I 4 - Nykredit (230.000) I 5 - Nykredit (174.000) II 1 - Nykredit (789.000) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj I 6 - DLR (50.000) I 7 - DLR (240.000) I 8 - DLR (124.000) I 9 - DLR (205.000) I 10 - DLR (480.000) II 2 - DLR (411.000) II 3 - DLR (600.000) I 11 - Ejerpant (500.000)

20 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Relaksation - et eksempel Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj *Nykredit er villig til at relaksere mod pant i modtagende ejendom forud for DLR (skr. af 24.11.92) *DLR vil imidlertid kun rykke for II 1 (Nykredit 769.000 kr) hvis II 3 (DLR 600.000 indfries) (skr. af 2.3.93 og 24.3.93) *DLR har tidligere accepteret relaksation mod pant i mod- tagende ejendom (sidst i rækken) f.s.v.a. II 2 og II 3 og at ville rykke for 255.600 kr.. af II 1 (dette beløb fremkommer, fordi man på et tidligere tidspunkt arbejdede på at resten af dette lån kunne blive i l a (skr. af 8.12.92)).

21 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Relaksation - et eksempel l a relakseres ved at der med det overførte areal følger II 1 (Nykredit 789.000 kr) og II 2 (DLR 411.000 kr), mens II 3 (DLR 600.000 kr) indfries og ejerpant II 4 (368.000 kr.) aflyses Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Da de overførte hæftelser skal indplaceres i prioritetsrækken i I, må der gennemføres et opgør mellem hæftelserne i I og de over- førte hæftelser II 1 og 2

22 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Relaksation - et eksempel Hæftelser i I: Resultatet af panthaverafklaringen indebærer, at der er accept til følgende belåning: I 1 - Landvindingsgæld I 2 - Nykredit (90.000) I 3 - Nykredit (71.000) I 4 - Nykredit (230.000) I 5 - Nykredit (174.000) II 1 - Nykredit (789.000) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj I 6 - DLR (50.000) I 7 - DLR (240.000) I 8 - DLR (124.000) I 9 - DLR (205.000) I 10 - DLR (480.000) II 2 - DLR (411.000) II 3 - DLR (600.000) I 11 - Ejerpant (500.000) II 3 aflyses

23 Matrikulær sagsudarbejdelse relaksation af 1 a og angivelse af pantegrundlaget og priori- tetsstilling (vedr. II 1, og II 2) rykningspåtegning vedr. II 1, udvidelse af pantegrundlaget og angivelse af prioritetsstilling vedr. ( I 6 - 11) aflysning af II 3 og II 4 ikke krav om påtegning af I 1 - 5 (pantet griber det overførte areal jf. TL § 24) Relaksation Relaksation - et eksempel Det indebærer følgende påtegninger: Alle påtegninger er gjort betinget af arealoverførslen og effektueres derfor i og med den gennemføres (forandrin- gerne indføres i tingbogen) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

24 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Relaksationspåtegningers udformning Landbrugsejendommen (I) matr.nr. 4 b (1.1. ha) og 4 d (15.9 ha) ejes af Nørregaard. På ejendommen hviler: 1.RD600.000 - 10.21% 2.Nykredit 1415.000 - 9% 3.DLR 1525.000 - 8% Landbrugsejendommen (II) matr.nr. 8 c m.fl. ejes af Søndergaard. Herpå hviler: A.Nykredit 2 167.000 - 10% B.Sparekasse165.000 - 11% C.DLR 2198.000 - 8% Fra (I) fraskilles 3 ha til byudvikling (panthaverne relakserer uden vederlag). Resten af matr.nr. 4 d afhændes til forening med (II). Bygningslodden matr.nr. 4 b afhændes. Nykredit 1 overtages, og der hjemtages ejerskiftelån BRF 675.000 - 4% (2. prio.) der skal følge bygningslodden. RD 600.000 indfries. Søndergård hjemtager Nykredit 3: 725.000 - 5% med 1. prioritet- stilling mod indfrielse af Nykredit 2. DLR 1 placeres sidst. Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj 4 b 4 d byudvikling 8 c 2 1

25 Matrikulær sagsudarbejdelse Relaksation Relaksationspåtegningers udformning A Angiv for hver af situationerne 1. udstykning af byudviklingsjorden 2. afhændelse af byudviklingsjorden 3. afhændelse af bygningslodden og 4. afhændelse af dyrkningsjoden, hvilke ændringer, der skal ske med pantehæftelserne B Angiv indholdet af pantebrevene/påtegningerne som muliggør, at hæftelserne placeres som ønsket. NB Påtegningerne udformes under forudsætning af, at forandringerne ordnes i samme matrikulære sag Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Matrikulær sagsudarbejdelse dommerattest uskadelighedsattest –den almindelige (typisk ved grænsejusteringer) –den lille (fraskillelse til vej/jernbane)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google