Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overenskomst 2015 – Resultatpapiret underskrevet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overenskomst 2015 – Resultatpapiret underskrevet"— Præsentationens transcript:

1 Overenskomst 2015 – Resultatpapiret underskrevet
____________________________________________________________________________________________________ Resultatpapiret blev underskrevet fredag den 6. marts, kl. 22:44

2 Overenskomst 2015 – Hvad jeg vil komme ind på
____________________________________________________________________________________________________ CS blev enige med FPS om indholdet i en ny organisationsaftale for ”Stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, der ansættes den 1. april 2015 eller senere…”. CS og FPS er enige om at erstatte ”Aftale om tillægsdannelse” (bl.a. PKVAL) fra 2007 med en ny aftale, som gælder for ”…militært stampersonel, der er ansat før den 1. april 2015.” CS og FPS er enige om, at vilkårene for alle ansatte i det statslige beredskab og for ansatte på det civile område fortsætter uændret…(stort set).

3 Overenskomst 2015 – Ny organisationsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Hvorfor en ny organisationsaftale? Ophør af tjenestemandsansættelsen. Hvem er omfattet (dækningsområde)? ”Stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, der ansættes den 1. april 2015 eller senere: a. Konstabelelever, kvinder på værnepligtslignende vilkår, konstabler, overkonstabler, specialister og korporaler i Søværnet og Flyvevåbenet, samt mekanikere i Søværnet. b. Sergentelever, sergenter, oversergenter, seniorsergenter og chefsergenter i Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet samt mekanikere, over- og seniormekanikere i Søværnet” Det vil sige: Militært ansat stampersonel, der ansættes den 1. april 2015 eller senere.

4 Overenskomst 2015 – Ny organisationsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Indhold (et udpluk) Pension Ændring: Pensionen hæves til 16 pct. fra 1. dag i forsvaret NYT Tidligere: 18 måneders karens herefter 10 pct. <26 år og 15 pct. >26 år). (”pensionsgivende løndele” er de samme som hidtil) Konsekvens: En forbedret pensionsordning for alle militært ansatte overenskomstgrupper Hvad med nuværende ansatte? Nuværende ansatte forsætter på uændret vilkår (allerede langtidsansatte bevarer muligheden for at blive tjenestemænd etc.), men alle har som noget nyt mulighed for at indbetale et frivilligt pensionsbidrag på en aldersopsparing i CS Fonden. NYT Aldersopsparing Ingen modregning i folkepension, og andre sociale ydelser, der måtte oppebæres i løbet af pensionisttilværelsen

5 Overenskomst 2015 – Ny organisationsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Pension (fortsat) Beregningseksempler på konsekvenserne af den nye organisationsaftale set i forhold til den ”gamle” organisationsaftale Eksempel 1 Forudsætninger Starter som 20-årig i søværnet som konstabel Forbliver konstabel/manuel indtil forsvaret forlades, som 65-årig Der tages udgangspunkt i et gennemsnitligt årligt afkast på 3 pct. Resultat Merpensionen (set i forhold til tidligere organisationsaftale) udgør ved det 65. år ,14 kr. Eksempel 1a Forlader forsvaret som 27-årige, men ellers som oven for Merpensionen (set i forhold til tidligere organisationsaftale) udgør ved det 65. år ,43 kr.

6 Overenskomst 2015 – Ny organisationsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Pension (fortsat) Eksempel 2 Forudsætninger Starter som 20-årig i søværnet, som konstabel Bliver udnævnt til sergent, som 28-årig Bliver udnævnt til oversergent, som 32-årig Bliver udnævnt til seniorsergent, som 39-årigr og forlader forsvaret som 65-årig Der tages udgangspunkt i et gennemsnitligt årligt afkast på 3 pct. Resultat Merpensionen (set i forhold til tidligere organisationsaftale) udgør ved det 65. år ,63 kr. Eksempel 2a Forlader forsvaret som 33-årig, men ellers som oven for Merpensionen (set i forhold til tidligere organisationsaftale) udgør ved det 65. år ,01 kr.

7 Overenskomst 2015 – Ny organisationsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Pension (fortsat) Eksemplerne viser, at pension optjent tidligt i arbejdslivet har rigtig stor betydning for størrelsen på den samlede pensionsopsparing på pensioneringstidspunktet Derfor har CS på pensionsområdet haft særlig fokus på: at fjerne karensperioden for optjening af pension At hæve pensionsprocenten for ansatte under 26 år

8 Overenskomst 2015 – Ny organisationsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Ansættelse Ændring: Ansættelse sker uden tidsbegrænsning. Dog med få undtagelser, herunder ansættelse med henblik på udsendelse til INTOPS, og ansættelse med henblik på gennemførelse af grundlæggende sergentuddannelse på hærens område (SU). NYT Tidligere: Pligtig afgangsalder, dvs. afsked inden opnået efterlønsalder/folkepensionsalder etc. Konsekvens: En forbedret løn- og ansættelsespakke… (ud fra et løn- og pensionssynspunkt giver en pligtig afgangsalder ingen mening for en overenskomstansat).

9 Overenskomst 2015 – Ny organisationsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Ansat før 1. september 2014 Indgåede aftaler videreføres med mindre andet aftales Det vil sige: løn- og pensionsvilkår forbliver uændret, tilsagn om overgang til tjenestemandsansættelse er fortsat gældende, optjening af CU (K35) l etc. Ansat i perioden 1. september 2014 til 31. marts 2015 Kan inden 31. december 2015 vælge at overgå til ny organisationsaftale. Om det er en god idé, bør altid baseres på en konkret vurdering kontakt det faglige sekretariat

10 Overenskomst 2015 – Ny tillægsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Hvem er omfattet? Gælder ved ansættelse på CS’ overenskomst før 1. april 2015 (ved ansættelse 1. april 2015 eller senere er man ikke omfattet af den nye tillægsaftale, men er alene omfattet af Rammeaftale om Ny lønsystemer) NYT Generelt Fra 1. april 2015 indgås aftaler om individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag i henhold til Rammeaftalen om Nye lønsystemer. NYT (det samme som før 2007) Eksisterende aftaler om PKVAL-tillæg fortsætter dog på de aftalte vilkår indtil: genforhandling (senest ved udløb) eller indtil medarbejderen søger en ny stilling eller tillægget genforhandles af andre årsager.

11 Overenskomst 2015 – Ny tillægsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Genforhandling af eksisterende PKVAL Ved udløb af eksisterende PKVAL-aftaler, skal der ske genforhandling tre måneder før aftalens udløb. Medarbejderen eller chefen kan ligeledes begære en genforhandling. Genforhandling af PKVAL sker som udgangspunkt mellem chefen og den stedlige TR, men den ansatte har dog mulighed for at begære en individuel forhandling (og dermed forhandle selv)(NYT) Enes parterne om et nyt individuelt tillæg, udfærdiges en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg, og kvalifikationstillæg er varige med mindre andet aftales. NYT Manglende enighed ved genforhandlingen? Tillæg gøres varigt med samme beløbsstørrelse og pensionsvilkår, og en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg udfærdiges. NYT

12 Overenskomst 2015 – Ny tillægsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Genforhandling af eksisterende PKVAL (fortsat) Forhandling ved ansøgt stillingsskift Et eksisterende PKVAL forhandles i ansøgningsprocessen. Enes parterne om et nyt individuelt tillæg, udfærdiges en ny aftale om individuelt kvalifikationstillæg….

13 Overenskomst 2015 – Ny tillægsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Konsekvens ved indgåelse af ny aftale Den ansatte er omfattet af Aftale om Nye lønsystemer. NYT

14 Overenskomst 2015 – Ny tillægsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Vilkår efter overgang til Rammeaftalen om Nye lønsystemer Hvilke løndele er i spil? Individuelt kvalifikations- og funktionstillæg samt engangsvederlag Det vil sige: Det bliver nu muligt at forhandle individuelle funktionstillæg NYT (muligheden for forhandling af individuelt funktionstillæg træder ikke i stedet for det gradsafhængige funktionstillæg. Det gradsafhængige funktionstillæg er således videreført med de nuværende niveauer for allerede ansatte).

15 Overenskomst 2015 – Ny tillægsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Vilkår efter overgang til Rammeaftalen om Nye lønsystemer (fortsat) Hvem forhandler (og hvornår)? Forhandling sker mellem chefen og den stedlige TR og vil typisk finde sted i forbindelse med de årlige nylønsforhandlinger. NYT Ved stillingsskift af andre årsager end ovenfor anført, bibeholder den ansatte kvalifikationstillægget, med mindre andet aftales. NYT

16 Overenskomst 2015 – Ny tillægsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Vilkår efter overgang til Rammeaftalen om Nye lønsystemer (fortsat) Hvad nu, hvis man er uenig med chefen? Indledningsvist gennemføres en uenighedsforhandling ved NIV II og - hvis dette ikke fører til et resultat - yderligere en uenighedsforhandling mellem CS og Forsvarsministeriets Personalestyrelses overenskomstafdeling…..og… ….opnås der ikke enighed i uenighedsproceduren fortsætter medarbejderens hidtidige tillæg /3-reglen er væk. NYT

17 Overenskomst 2015 – Ny tillægsaftale
____________________________________________________________________________________________________ Hvorfor har CS indgået den nye tillægsaftale? FPS stillede krav om en overgang til rammeaftalen i forbindelse med forhandlingen af den nye organisationsaftale…..og… ….CS ser nogle muligheder i den nye aftale: Individuelt funktionstillæg NYT Varige tillæg NYT 1/3-reglen er væk NYT Tillæg beholdes ved stillingsskift, som ikke er selvansøgt NYT Tidsforbrug reduceres (processer slås sammen) (NYT) ”Det lokale ledelsesrum udvides (normalt en arbejdsgiver ambition..!?) …måske” (NYT) Gode elementer fra den gamle aftale er videreført (f.eks. fremgangsmåde ved uenighed )

18 Overenskomst 2015 – Det statslige redningsberedskab
____________________________________________________________________________________________________ Hvad er ændret? Pligtig afgangsalder er væk NYT Arbejdstiden opgøres kvartalsvis NYT Hvorfor er ny-ansatte (1. april 2015) i redningsberedskabet ikke omfattet af de nye pensionsvilkår mv.? Der er ikke sket væsentlige ændringer i perioden (en tjenestemandsansættelse har aldrig været en mulighed etc.).

19 Overenskomst 2015 – Det civile område
____________________________________________________________________________________________________ Hvad er ændret? Fjernelse af provinssatsen for ”materielforvaltere uden uddannelse” fjernes, hvorfor de herefter er indplaceret i basisløngruppe 4. NYT

20


Download ppt "Overenskomst 2015 – Resultatpapiret underskrevet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google