Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Handicapråd i Ballerup Kommune - af Servicedirektør Ole Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Handicapråd i Ballerup Kommune - af Servicedirektør Ole Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 Handicapråd i Ballerup Kommune - af Servicedirektør Ole Nielsen

2 Den nye lovgivning Indtil 1. april 2006 eksisterede der ingen lovgivning, der pålagde kommunerne at inddrage handicappede og deres organisationer i det kommunalpolitiske arbejde Fra 1. april 2006 er en ny lov trådt i kraft, der medfører, at alle kommuner skal nedsætte et handicapråd

3 Erfaringerne fra Ballerup Kommune
Ballerup Kommune har været på forkant med udviklingen Kommunen har siden 1998 haft et handicapråd - handicaprådet er dermed et af landets ældste! Handicaprådet var frem til 1998 en del af kommunes ældreråd Årsagen til adskillelsen var et politisk ønske om at høre handicappedes meninger og holdninger i sager, der specifikt vedrører handicapforhold i kommunen Behovet for et handicapråd og de erfaringer kommunen har gjort sig, stemmer godt overens med de krav og forventninger, der følger af den nye lov

4 Sammensætning og drift
Handicaprådet bestod frem til 1. april af 6 medlemmer, der repræsenterede hovedgrupperne inden for handicapverdenen De 5 medlemmer var udpeget af DSI og 1 medlem var udpeget af en lokal handicaporganisation Driften til rådets arbejde blev dækket af Ballerup Kommune gennem et årligt budget på kr (som ifølge rådet altid har slået til!) Kommunen stillede desuden en sekretær til rådighed

5 Formål med det tidligere handicapråd
Øge indflydelse på kommunens beslutninger inden for handicapområdet, herunder ved at: Være aktiv høringspart i politiske sager vedr. handicapforhold Fastholde kommunes forpligtelse til at holde rådet orienteret Rejse spørgsmål af generel karakter overfor kommunens politikere Fremsætte forslag til ændringer og forbedringer

6 Samarbejde med Ballerup Kommune frem til 1. april
Handicaprådet har tale- og høringsret overfor alle kommunens politiske udvalg Handicaprådet har mulighed for at mødes med Socialudvalget 2 gange om året (typisk har det været 1 gang) Derudover kan rådet indkalde den kommunale administration ad hoc til de ordinære månedlige møder

7 Kommunalbestyrelsens erfaringer med handicaprådet
I Ballerup Kommune er det af stor betydning for politikerne, at have forskellige brugerorganisationer at være i dialog med, om de forskellige politiske tiltag. Sparring og dialog med borgerne er helt centralt for kommunens politikere Handicaprådet opleves som en god og vigtig rådgiver for kommunalbestyrelsen

8 Handicaprådets erfaringer med at være i Ballerup Kommune
(Udtalelser fra handicaprådets formand) Et handicapråd, der vil have indflydelse, forudsætter en indsats, der ikke er ubetydelig! En udfordring at blive kendt – både blandt kommunens borgere og embedsmænd En udfordring at lære at spille på det ”kommunale klaver” At være høringspart er ikke ensbetydende med, at det der bliver hørt bliver efterlevet. Det forudsætter et grundigt og kvalificeret stykke arbejde. Men når arbejdet er kvalificeret, fører det resultater med sig!

9 Ballerup Kommunes nye handicapråd
Stærkt politisk fokus De nye råd skal kun have 1 kommunalbestyrelsesmedlem og derudover være repræsenteret af embedsmænd I Ballerup Kommune er den politiske interesse stor og det er derfor besluttet at kommunalbestyrelsen udelukkende skal være repræsenteret af politikere Desuden er der stor interesse for, at rådet skal være så bredt repræsenteret som muligt. Derfor er det besluttet, at rådet skal bestå af 14 medlemmer – 7 borgerrepræsentanter og 7 politikere

10 Det nye handicapråds sammensætning
Rådet består af 14 medlemmer, der fordeler sig som følgende: 3 medlemmer udpeget af Socialudvalget 4 medlemmer udpeget af den øvrige kommunalbestyrelse 5 medlemmer udpeget af DSI 1 medlem udpeget af Ballerup Handicap Idræts Club 1 medlem udpeget af Forældreforeningen til handicappede Handicaprådet har reference til Socialudvalget

11 Handicaprådets primære arbejdsområder
Kommunal handicappolitik Rammeaftale på det sociale område Budgetvilkår Hjælpemidler Døgninstitutioner for børn og unge Bofællesskaber for fysisk/psykisk handicappede Institutioner for børn og vokse med vidtgående fysiske og psykiske handicap Handicapvenlig byplanlægning

12 Ballerup Kommunes handicappolitik
Ballerup har en god social profil – også når det gælder handicappede Handicappolitikker er derfor ikke nyt i Ballerup Kommune Noget nyt er beslutningen om at formulere en samlet handicappolitik, der samtidig inddrager de nye handicapområder En sammenhængende og tværgående handicappolitik er helt nødvendig ved overtagelse af de nye opgaver Handicaprådet bliver i den forbindelse en vigtig part

13 Erfaringer med udarbejdelse af politikker
Kommunes erfaringer viser, at det afgørende for politikkers gennemslagskraft og gennemførelse er, at de udarbejdes i faser og med inddragelse af interessenter Første fase omfatter udarbejdelse af de politiske målsætninger Anden fase omfatter udarbejdelse af handleplaner – indpasset i det økonomiske råderum og dermed som en del af de politiske aftaler – Kommunalbestyrelsens årlige Servicestrategi Formuleringen af handicappolitikken vil naturligt ske i dialog med og inddragelse af en bred skare af interessenter inden for handicapområdet og andre med betydning for politikkens forankring og udmøntning

14 Interessenter der inddrages i politikformuleringen
Handicappede borgere og disses pårørende Handicaprådet Foreninger og organisationer, herunder de frivillige organisationer inden for handicapområdet Kommunalbestyrelsen/repræsentanter for fagudvalgene Embedsmænd fra handicapområdet og andre sektorer med betydning for handicappolitikkens forankring og udmøntning


Download ppt "Handicapråd i Ballerup Kommune - af Servicedirektør Ole Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google