Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulære forandringer private veje, der ikke tjener som adgangsvej for anden ejen- dom (markveje) Vejforhold Begreber Privat fællesvej Enkeltmandsvej.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulære forandringer private veje, der ikke tjener som adgangsvej for anden ejen- dom (markveje) Vejforhold Begreber Privat fællesvej Enkeltmandsvej."— Præsentationens transcript:

1 Matrikulære forandringer private veje, der ikke tjener som adgangsvej for anden ejen- dom (markveje) Vejforhold Begreber Privat fællesvej Enkeltmandsvej private veje, der tjener som adgangsvej for anden ejendom end den, hvorpå vejen ligger, når ejendommene er i ”særlig” eje Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Privat vej færdselsarealer, der tilhører ejeren af den ejendom, hvorpå de ligger, og som ikke er offentlige veje

2 Matrikulære forandringer enten udskiftningsveje, som omfatter de veje, der er udlagt i forbindelse med udskiftningen, eller Vejforhold Begreber Private fællesveje, der er optaget på matrikelkortet er Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Dokumentation for vejret kan ikke forventes udstykningsveje, som er veje, der er optaget i forbindelse med matrikulære forandringer. Vejretten til sådanne veje er normalt ikke tinglyst. Dokumentation for vejret inde- holdt i den ma- trikulære sag

3 Matrikulære forandringer privat fællesvej, der fysisk eksisterer i marken Vejforhold Begreber Anlagt privat fællesvej Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Udlagt privat fællesvej areal, der er bestemt til fremtidig anvendelse som privat fæl- lesvej i h.t. planer eller beslutning. Formålet er at fastlægge vejens placering og udformning. Vejudlægget stifter formentlig kun vejrettigheder, hvis det sker i h.t. PVL § 23, stk. 2 eller 3 Private fællesveje tilhører ejeren af den ejendom, hvorpå de ligger (vejejeren)

4 Matrikulære forandringer Vejforhold Lov om private fællesveje (PVL) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj udgangspunktet er, at private veje reguleres privatretligt kommunen har indseende med vejes stiftelse og vejes stand (evt. efter vejsyn) skal varetage offentlige interesser (færdselsformål) men kan ikke afgøre privatretlige tvister to regelsæt (afsnit II og III)

5 Matrikulære forandringer Veje, der henligger til almindelig færdsel: OK En ejer kan ved skiltning/afspærring forbyde/forhindre uved- kommende færdsel på priv. vej (mark- og vejfredslovens § 17) Anlagte veje og befæstede stier i det åbne land er (normalt) åbne for færdsel til fods og på cykel (NBL § 26, stk. 1) Færdsel kan i øvrigt udøves på andet hjemmelsgrundlag (f.eks. til skove eller strand i h.t. NBL kap. 4) I afsnit III-områder (byzone m.v.) kan kommunen med poli- tiets samtykke gennemføre foranstaltninger og begrænsninger af færdslen og foretage hel- eller delvis afspærring (PVL § 44, stk. 1 og færdselslovens § 92 og 100) Vejforhold Færdsel på privat vej Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

6 Matrikulære forandringer Vejforhold Færdsel på privat vej Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Hvilken betydning har dette skilt for almen- hedens færdsel på vejen?

7 Matrikulære forandringer TL § 1 og § 5: Tinglysning forhindrer ekstinktion af retsfor- følgende kreditorer og omsætningserhververe i god tro Vejforhold Vejrettigheders retsbeskyttelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj § 1, stk. 1. Rettigheder over fast ejendom skal lyses til tinge for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning. § 5, stk. 1. Ved god tro forstås i denne lov, at erhververen ikke kender den utinglyste ret og ej heller ved grov uagtsomhed er skyld i sit ukendskab til den. God tro må være til stede på det tidspunkt, da aftalen anmeldes til tinglysning, og ved overdragelse af pantebreve på overdragelsens tid.

8 Matrikulære forandringer den påtaleberettigede skal anføres (TL § 10, stk. 6 - er nor- malt den vejberettigede) kommunen skal påtegne i h.t. PL § 42 rids vedhæftes (hvis vejen ikke findes på matrikelkortet) ingen kontrol med lovlighed i h.t. PVL/PL fordel, at vejen optages på matrikelkortet: –beskytter efter VRL –informerer om vejrettens eksistens –vejarealet er fritaget for beskatning Vejforhold Tinglysning af vejret Vejretten beskrives i et dokument Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

9 Matrikulære forandringer TL § 52: Rettigheder stiftet før 1. april 1927 ved hævd, ekspropriation, landvæsenskommissions- kendelse og udskiftning er gyldige uden tinglys- ning Vejforhold Vejrettigheders retsbeskyttelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj § 52, stk. 1. Rettigheder over fast ejendom, om hvilke det må anta- ges, at de er gyldig stiftet med rets- virkning for tredjemand uden ting- lysning før 1. april 1927, bevarer også fremtidig deres gyldighed u- den tinglysning. Rettigheder, der i- følge denne bestemmelse ikke be- høver tinglysning, kan dog kræves tinglyst uanset reglen i § 15, stk. 2.

10 Matrikulære forandringer TL § 26, stk. 1: Omsætningserhververe i god tro kan fortrænge vejrettigheder stiftet ved hævd inden 2 år efter erhvervelsen Vejforhold Vejrettigheders retsbeskyttelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj § 26, stk. 1. Dersom en hævd ikke er tinglyst og derfor ville bortfalde over for en senere erhverver i medfør af § 1, skal denne dog gøre sin ret gæl- dende inden 2 år efter, at hans ret er tinglyst. I modsat fald får hævden også gyldighed mod ham.

11 Matrikulære forandringer VRL (L 38): Udstykningsveje er på visse betingelser be- skyttet i h.t. § 1, stk. 1 (svarende til tinglys- ning) og kan ikke for- trænges af relakserende kreditorer (§ 4), men nok af andre kreditorer Vejforhold Vejrettigheders retsbeskyttelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj § 1, stk. 1. Når en vej er eneste eller væsentligste adgang til en ejendom eller til nogen af dennes lodder, og vejen er angivet på matrikelkortet, hvis udvisende i det væsentlige stem- mer med forholdene i marken, kan retten til denne vej, selvom den ikke er tinglyst, ikke fortrænges af senere erhververe af rettigheder over den tje- nende ejendom ifølge aftale eller retsforfølgning. Stk. 2. Den, der vil bestride, at der foreligger en ret til vejen, når de i stk. 1 nævnte betingelser er til stede, har bevisbyrden.

12 Matrikulære forandringer vejen er den eneste eller den væsentligste adgangsvej optaget på matrikelkortet med en beliggenhed, der i det væ- sentligste svarer til forholdene i marken Vejforhold Retsbeskyttelsen i VRL (L 38 § 1, stk. 1) I så fald er VRL stifter ikke vejrettigheder, men giver under visse betingel- ser vejrettigheder en retsbeskyttelse, der svarer til tinglysning vejretten sandsynliggjort i et sådant omfang, at den der vil anfægte vejrettens eksistens, har bevisbyrden (§ 1, stk. 2) forholdene af en sådan art, at det let fører til ond tro Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Betingelserne er: OBS!Beskyttelsen gælder bortfald (der skal have været en vejret) og omfatter ikke uberettiget anvendelse af en vej

13 Matrikulære forandringer Vejforhold Vejrettighedslovens retsbeskyttelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj kommunevej Byvej 7.53 m 4.00 m br. pr. fl.vej A BC B udstykket fra A Vej over A findes ikke i marken Har B vejadgang? Er vejretten beskyttet?

14 Matrikulære forandringer udskiftningsveje (beskyttet i h.t. TL § 52) hævd mundtligt Vejforhold Vejrettigheder - stiftelse I skriftlig form I Ingen skriftlige oplysninger om vejretten servitutter og deklarationer udstykningssager skøder dom/kendelse bindende planer (?) vejudlæg i h.t PVL § 23 ekspropriation Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj aftale

15 Matrikulære forandringer Spørgsmålet er, i hvilken udstrækning vejretten kan forandres (f.eks. svarende til ejendommens forudsatte og na- turlige udnyttelse), eller udvides (f.eks, til også at omfatte fraskilte parceller) Vejforhold Vejrettens indhold Det afgørende er da vejrettens forudsatte indhold idet kvalitative ”spring” ikke kan accepteres, mens den konkrete genevirkning er væsentlig ved kvantitative ud- videlser Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Udgangspunkt: vejretten uindskrænket (vejretten er begrænset i det omfang, det fremgår af stiftelsesgrundlaget) Uspecificeret vejret generel vejret

16 Matrikulære forandringer U 1946.1320 ØLD (vejret til parcelhusgrund kunne ikke ud- strækkes til færdsel til et tilkøbt grundstykke m.h.p. etable- ring af industrivirksomhed) U 1981.362 ØLD (ikke pligt til at tåle den forøgelse af færds- len og den ændring af færdslens karakter, som forventedes at følge af udlejning af en del af den vejberettigedes ejendom til en modelflyveklub Vejforhold Udvidelse af vejret - retspraksis Snævre grænser for udvideligheden, når færdslens art ændres i mere intensiv retning Kvalitativ udvidelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

17 Matrikulære forandringer U 1948.234 VLD (vejret kunne udstrækkes til yderligere 7 parceller) U 1970.246 ØLD (hvor en vejret til en vej, der tjente som adgangsvej for ca. 20 sommerhusgrunde kunne udstrækkes til yderligere 13 sommerhusgrunde, der blev udstykket fra den vejberettigedes ejendom) U 1995.68 VLD (færdsel til ”dagplejemor” havde en naturlig tilknytning til ejendommen) Vejforhold Udvidelse af vejret - retspraksis Kvantitativ udvidelse (naboretlig genevurdering væsentlig) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Også ikke ubetydelige udvidelser i færdslens omfang kan efter omstædighederne være acceptable

18 Matrikulære forandringer kan begæres af en foranstående panthaver - som jo ikke skal respektere servitutten - såfremt auktionsbudet ikke yder pan- tet fuld dækning i så fald værdisættes servitutten (såfremt den ikke allerede er lyst pantstiftende, hvilket ikke er det normale) ejendommen opråbes på ny, og rettigheden bortfalder heref- ter mod det provenu, der måtte fremkomme bortfalder vejretten, bliver ejendommen vejløs Vejforhold Alternativt opråb Servitutter, der er placeret i prioritetsrækken risikerer - i sjæld- ne tilfælde - at bortfalde ved tvangsauktion (RPL § 573, stk. 2) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj ! Ny vejret kan skaffes gennem VRL § 2

19 Matrikulære forandringer ad en eksisterende vej (hvis den tidligere vejret er bortfaldet/ekstingveret i h.t. TL) eller ad en ny vej såfremt –vejbyrden ikke er til uforholdsmæssig skade for den tjenende ejendom –aftale ikke er mulig –og ikke skyldes ejerens ”vilkårlige handling” (egen skyld - jf. KFE 1993.201 og 1991.112) f.eks. hvis man har fraskrevet sig vejret. Vejforhold Vejløse ejendomme Hvis en eksisterende ejendom mangler vejadgang, er der mulig- hed for - mod erstatning - ved dom at få tilkendt vejadgang i h.t. VRL § 2, stk. 1 og 2 Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj NB! Den, der ønsker sig tilkendt vej- ret må stævne ejeren af den ejendom, hvor- over vejretten ønskes

20 Matrikulære forandringer Vejforhold VRL § 2 Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Stk. 1. Når en vej er eneste eller væsentligste adgang til en ejendom eller til nogen af dennes lodder, og brugen af vejen ikke er retsbeskyttet, kan det ved dom bestem- mes, at brugen skal vedvare mod udbetaling af erstatning efter dommerens skøn til den, der kan kræve brugens bortfald i henhold til lov om tinglysning nr. 111 af 31. marts 1926. Adgang til vej over fremmed ejendom kan ikke tilkendes i tilfælde, hvor retten skønnes at ville blive til uforholdsmæssig skade for den tjenende ejendom, men bør i øvrigt meddeles, hvor ikke særlige omstændigheder taler herimod. Til fremskaffelse af den fastsatte erstatning, der i mangel af frivillig overenskomst skal erlægges kontant, kan det efter påstand i dommen bestemmes, at der skal kunne gives pant i den herskende ejendom forud for andre hæftelser. Sagen anlægges ved den tjenende ejendoms værneting. Stk. 2. De i stk. 1 indeholdte bestemmelser kommer ligeledes til anvendelse, hvor en ejendom mangler den nødvendige forbindelse med en offentlig vej, og det viser sig ugørligt ved frivillig overenskomst på rimelige vilkår at erhverve fornøden adgang. Adgang til vej over fremmed ejendom kan ikke tilkendes den ejer, som ved en vilkårlig handling har afbrudt ejendommens hidtidige forbindelse med offentlig vej.

21 Matrikulære forandringer Vejforhold Stiftelse af begrænset ret ved hævd Vejrettens indhold vindes begrænset, hvis den udøvede råden har været begræn- set (f.eks. kun gående færdsel eller kun færdsel til fiskeri) men ellers som en ordinær vejret indenfor det faktiske vejareal (U 1951.171 VLD) også færdselsret for en afgrænset kreds, hvis alderstidsråden (U 1987.845 VLD) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Hvis den udøvede råden betjener sig af en indretning/er synlig vindes hævd efter jaja20 årsråden janejalderstidsråden ? nejjaalderstidsråden nejnejikke ”synbar” råden, når den udøvede råden (1) giver sig til kende ved (2) en særlig indretning (Illum)

22 Matrikulære forandringer Vejforhold Frihedshævd Passivitet kan ikke føre til bortfald hvis vejen ikke har været anlagt kræves det, at der på det udlagte vejareal efter vejrettens stiftelse er påbegyndt råden i strid med retten har der været vej i marken vil fjernelse (f.eks. oppløjning) eller bebyggelse medføre bortfald Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj En rettighed kan fortrænges, hvis der rådes i 20 år i strid med rettigheden

23 Matrikulære forandringer skal godkende vejens beliggenhed og udformning kan meddele vejret kan normalt ikke foretage afspærring p.g.a. vejrettighederne Vejforhold Beføjelser vedrørende private veje Herskende ejendom - er de(n) vejberettigede Tjenende ejendom - er vejejeren, der kan udøve dispositionsretten i respekt af PVL har påtaleret, hvis vejens fysiske tilstand ikke tillader færdsel som meddelt kan normalt ikke modsætte sig øget/ændret færdsel Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

24 Matrikulære forandringer har vedligeholdelsespligt (i byer) men har kun medbestemmelse vedr. vejen, hvis det fremgår af stiftelsesgrundlaget kan kun modsætte sig øget/ændret færdsel på et naboretligt grundlag (væsentlig gene) Vejforhold Beføjelser vedrørende private veje Andre - der bruger vejen i h.t. legal ret eller til lovlig færdsel Facadeejendomme - er ejendomme, der grænser til vejen (men som ikke ejer vejen) har ingen beføjelser bortset fra dem, der måtte fremgår af lovgivningen Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

25 Matrikulære forandringer omfatter alle arealer, der fremkommer i sagen (restejendommen *) og nye, selvstændige ejendomme og arealer) Vejforhold Vejadgangskravet i UL § 18 Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj *) medmindre bestående vejadgang benyttes også supplerede arealer (arealoverførsel/sammenlægning), men ingen krav om dokumentation (benytter eks. vejadgang) ikke tidsbegrænset eller betinget adgang til offentlig vej –ud på privat vej –ad privat vej –ud på offentlig vej –men ikke ad offentlig vej evt. gående færdsel (dog rednings- og servicekørsel) ny privat fællesvej skal optages på matrikelkortet

26 Matrikulære forandringer Vejforhold Vejadgangskravet - eksempler IIAd eksisterende vej Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj IDirekte eller over udstykkende ejendom 1 2 9 8 Kommunevej 2 1 III over anden ejendom 1 2 Kommunevej

27 Matrikulære forandringer overkørsler vejens udformning og placering Vejforhold Dokumentationen vedr. vejforhold i matrikulære sager skal varetage: BPrivatretlige hensyn vedr.: AOffentligretlige hensyn vedr.: vejrettigheder (færdselsret) ejerrettigheder (vejens udlæg og placering) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj … som i princippet må iagttages når veje optages/udvides nedlægges (slettes) omlægges/indsnævres på matrikelkortet

28 Matrikulære forandringer etablering ændring (indsnævring/kvalitative og kvantitative ændringer) omlægning Vejforhold A Den offentligretlige dokumentation angår: II Den private fællesvej I Overkørsler udlæg (etablering/udvidelse) nedlæggelse omlægning/indsnævring Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Som dokumenteres på grøn erklæring eller på særskilt tilladelse

29 Matrikulære forandringer stiftet ved off. retshandling (stk. 1, nr. 2) –dok.: kopi af beslutning stiftet ved aftale (stk. 1, nr. 1 og stk. 3) –dok.: erkl. fra vejejer Vejforhold B Den privatretlige dokumentation angår: Slettelse (§ 7) Optagelse/udvidelse (BMA § 5) off. retshandling (stk. 4) –dok.: kopi af beslutning aftale (stk. 1) –dok.: erkl. fra ejer og lsp. (S) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Omlægning/indsnævring (§ 8) off. retshandling (stk. 4) –dok.: kopi af beslutning aftale (stk. 1) –dok.: erkl. fra ejer, vejberet- tigede og lsp. (S) (S) : standarderkl. kan (S) benyttes

30 Matrikulære forandringer accept fra vejejer (om 1) vejret og 2) vejens optagelse) rådighedsdokumentation Vejforhold Optagelse og udvidelse af privat fællesvej på matrikelkortet (BMA § 5 og VMA afsn. 8.4.1.) eller anden dokumentation: erklæring fra kommunen om, at vejen er bestemt som (udlagt) privat fællesvej efter PVL og anlagt (eller om fornødent vil blive krævet anlagt) dom ekspropriation tinglyst aftale vej på ældre matrikelkort Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj E

31 Matrikulære forandringer Vejforhold Dokumentation - ved optag af pr.fl. vej Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

32 som skal anvendes i byer m.m. (brev af 4. feb. 1993) også anvendelig på udlagte (men ikke anlagte veje) (skr. af 8. jan. 1986) men er ikke obligatorisk på landet (bl.a. brev af 8. nov. 1993) det gælder også veje, hvis udlæg forudsætter godkendelse kommunen kan derfor heller ikke kræve en nedlagt vej reta- bleret (saml. NBL § 26 - færdsel på veje i d.å.l.) Kræver nedlæggelse godkendelse? Men der er ingen regler i PVL om nedlæggelse (ud over kap. 9) Udlæg gør (bortset fra L,F,S veje på landet) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Matrikulære forandringer Vejforhold OBS! Kommunen ikke modsætte sig, at en vej nedlægges, hvis vejen ikke er nødvendig som adgangsvej og ikke af vigtighed

33 at der varetages færdsels- mæssige hensyn, eller forfølges mere brede kom- munale formål, f.eks. plan- lægningsmæssige eller miljømæssige (fredeliggøre et naturområde) Forandring på kommunens foranledning (PVL § 55, stk. 1) forudsætter Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Stk. 1. Hvis vejmyndigheden ikke selv har rejst spørgsmål om vejens ned- læggelse eller omlægning, kan vej- myndigheden fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgif- terne til notering i matriklen og be- rigtigelse af tingbogen, jf. § 56, stk. 2, mellem de grundejere, der er inter- esseret i nedlæggelsen eller omlæg- ningen. I omkostningerne fradrages beløb, der måtte fremkomme ved afhændelse af arealer i henhold til § 56, stk. 1. Matrikulære forandringer Vejforhold

34 Hvis anmodning - før beslutning, skal nedlæggelsesproceduren gennemføres - har kommunen pligt til at tage stilling (men skal ikke nødven- digvis beslutte) offentliggørelse indkaldelse indsigelse evt. åstedsmøde (kan ikke kræves, jf. skr. af 12. marts 1997) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Matrikulære forandringer Vejforhold

35 1) ikke eneste adgangsvej iflg. matrikelkortet 2) ikke af vigtighed Hvilke hensyn er legitime? Ad. 1 - matrikelkortet kortets udvisende irrelevant cirk.: ikke hvis fornøden Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj PVL § 53: Stk. 2. Vejen skal helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. … vejen skal opretholdes, hvis den er en forudsætning for, at der er fornøden adgang til ejendommen eller af betydning for forbindelsen mellem flere lodder af samme ejen- dom. hvilket formentlig ikke rum- mer andet end, at ejendomme ikke må gøres vejløse gælder ikke, hvis erstatnings- vej etableres Matrikulære forandringer Vejforhold

36 ingen ejendom må gøres vejløs fyldestgørende erstatningsvej kan vejudlægget i øvrigt godkendes efter PVL er kommunen forpligtet til at godkende forandringen Vigtighedskravet Det centrale er derfor, om erstatningsvejen er fyldestgørende Gælder også omlægning, men er her vanskelige at definere Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Matrikulære forandringer Vejforhold

37 Ad. 2 - vigtighedskravet hvorfor kravet formentlig betyder, at nedlæggelse forudsætter Alle veje har rimeligvis på et tidspunkt har været af vigtighed (hvorfor ellers etablere dem)? at vejen har mistet sin (eller kun har underordnet) betyd- ning (er sekundær) men tillader, at der tages hensyn til vejens betydning i øv- rigt for ejendommens udnyttelse og anvendelse (jf. ØLD 6. afd. 417/1990 utrykt: ”ikke grundlag for at antage, at der ved vurderingen af fællesvejens vigtighed.... alene skal tages hensyn til dens funktion som adgangsvej”) tillader næppe hensyntagen til æstetiske/historiske forhold Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Matrikulære forandringer Vejforhold

38 Ad. 2 - vigtighedskravet (fortsat) Hvis vejen ikke findes i marken skal nedlægningsproceduren ikke anvendes har forholdene eksisteret i hævdstid kan vejen (typisk i forbindelse med en matrikulær sag) ned- lægges alene på grundlag af lsp. erkl. (jf. BMA § 7, stk. 2) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Vejforhold Matrikulære forandringer

39 Omlægning Ingen vejadgang må forringes (væsentligt) udgangspunktet er de eksisterende forhold (som formodent- lig afspejler ejendommens behov) kan godt forringes (noget) (i KFE 2002.258 blev nedlæg- ning afvist af hensyn til de færdselsmæssige ulemper), men skal min. være fyldestgørende (KFE 1990.78) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Matrikulære forandringer Vejforhold

40 skal godkendes af kommunen (bortset fra L,S,F veje på lan- det) og kan naturligvis nægtes, hvis færdselshensyn tilsiger det (f.eks. dårlige oversigtsforhold ved vejtilslutninger) men beslutning forudsætter i øvrigt ikke offentligretlig inter- esse Omlægning Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Matrikulære forandringer Vejforhold

41 formentlig en forudsætning, at fordelene overstiger ulemper- ne, vurderet samlet ikke kun færdselsmæssige (vejens længde og beskaffenhed, f.eks. mere kroget, smallere eller mere stejl) også ulemper og gener (for driften, støj, støv og indblik) og konsekvenserne for ejendommenes udnyttelse og anven- delse (anlæg, ombygning, akavet tilkørsel) Afvejning af hensyn ved omlægning Vejeren vers. vejberettigede - fordele og ulemper Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Dertil kræves nok også, at fordelene for de(n) vejberettigede er større end ulemperne for den, der skal tåle vejbyrden. Matrikulære forandringer Vejforhold

42 Matrikulære forandringer accept fra vejejer accept fra vejberettigede erklæring fra landinspektør om, at der ikke er flere vejberetti- gede (tinglyste og andre f.eks. stiftet ved udstykning eller på anden måde - typisk ved hævd) rådighedsdokumentation Vejforhold Indsnævring/omlægning af privat fællesvej på matrikelkortet (BMA § 8 og VMA afsn. 8.4.4.) eller beslutning i h.t. PVL kap. 9, eller anden off. forretning eller dom Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj eller på grundlag af landinspektørens oplysninger om hævd (også selv om der er tinglyst dokument om vejret) E B

43 Matrikulære forandringer Vejforhold Dokumentation - ved indsnævring/ omlægning af pr.fl. vej Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

44 Matrikulære forandringer erkl. fra vejejer om vejadgang erkl. fra landinspektør om –ikke tinglyst dokument om vejret –ikke tvivl om ejererklæring rådighedsdokumentation Vejforhold Slettelse af privat fællesvej på matrikelkortet (BMA § 7 og VMA afsn. 8.4.3.) eller dom eller beslutning om eksprop- riation eller efter PVL kap. 9 Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj eller landinspektørerklæring om hævd 1) 1) Vejen har ikke eksisteret i hævdstid. 20 år er forment- lig tilstrækkeligt, hvis vej- en har været anlagt (da der i så fald er udøvet modrå- den). Har vejen ikke været anlagt, må der kræves al- derstid. Ved bortfald har det ingen betydning, om vejretten er tinglyst E B

45 Matrikulære forandringer Vejforhold Retsgrundlaget for nedlæggelse af private fællesveje Ved nedlæggelse af private fællesveje kan man ikke frit vælge nedlæggelsesgrundlaget: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Anlagte veje Udlagte veje afsnit III afsnit II afsnit III (PVL) PVL (PVL) 2) BMA (PVL) 2) (BMA) 1) BMA enighed Betegnelsen PVL henviser til proceduren i lovens kap. 9. ( ) markerer, at reglerne kan anvendes, hvis det ønskes. Det bemærkes yderligere, at det i afsnit II-områder ikke er nødvendigt at indhente vejmyndighedens godkendelse til selve vejnedlæggelsen i de tilfælde, hvor vejen nedlægges, uden at kap.9-proceduren er bragt i anvendelse (skr. af 17. okt. 1978, LSP 1979, s. 450) også selv om nedlæggelsen omfatter veje, der er anlagt med kommunens accept. 2)VMA afsn. 8.4.3. og Min.f.o.a. skr. af 8. jan. 1986 1)f.eks. ned- lægning for at rea- lisere en lokalplan

46 Kan vejen nedlægges? Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Matrikulære forandringer Vejforhold vej udlagt til 14 e for 3 år siden vejen ikke anlagt 14 e har anden vejadgang hvad siger BMA? hvad siger PVL?

47 Matrikulære forandringer Vejforhold Dokumentation - ved slettelse af pr.fl. vej Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

48 Matrikulære forandringer Vejforhold Anden dokumentation Uden ejererklæring Rådighedsdokumentation, når ejere afgiver erklæring (kræves generelt jf. BMA § 9, og er en følge af, at erklæringen afspejler ændrede rettighedsforhold vedr. vejretten eller vejens udseende) eksisterende veje kan ændres, hvis vejen har været nedlagt/ har haft en ændret beliggenhed i 20 år (BMA § 8, stk. 2 og VMA afsn. 8.4.3. og 8.4.4.) dokumentation: landinspektørerklæring (og evt. vejejererklæ- ring, såfremt der sker optagelse på anden ejendom) almene veje (yderst sjældne) dokumentation: kopi af kommunens beslutning (VMA afsn. 8.5.) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

49 Matrikulære forandringer enten accept fra vejejer (om vejret) eller lykke- og frommeerklæring, som omfatter erklæring –fra den vejberettigede (om vejret – også for udstykkede arealer) –fra landinspektøren om vejret (vejret utvivlsom) eller anden dokumentation for vejret –erklæring fra kommunen om, at vejen er bestemt som pr.fl. vej efter PVL (udlagt) og anlagt (eller om fornødent vil blive krævet anlagt) –dom, eller –ekspropriation Vejforhold Dokumentation ved benyttelse af eksisterende pr.fl.vej på matrikelkortet (jf. BMA § 6, og VMA afsn. 8.4.2.) NB ! medfører ingen matrikulære forandringer Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

50 Matrikulære forandringer Vejforhold Lykke- og frommerklæring - dokumentation Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

51 Matrikulære forandringer samtykke må forventes (er sandsynlig) - fordi eksplicit tilla- delse giver det klareste retsgrundlag samtykke er nægtet - fordi det da vil virke stødende, at sagen alligevel fremmes ulemper/gener øges væsentligt - og specielt ikke, hvis færds- lens art ændres Vejforhold Lykke- og frommerklæring - anvendelsesområde Bør ikke anvendes hvis sandsynliggør kun vejretten medfører omvendt bevisbyrde (påhviler den, der bestrider) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

52 Matrikulære forandringer i skøder i ældre udstykningssager anden skriftlig form Vejforhold Lykke- og frommeerklæring B Der findes ikke oplysning om vejretten Hvad støtter vejrettens eksistens? er det en udskiftningsvej? er der vundet hævd? Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj A Der findes oplysning om vejretten … noget andet, om den også omfatter den/det fraskilte parcel/ areal Men: ét er vejret...

53 Matrikulære forandringer er der vejret? –undersøg stiftelsesgrundlaget er vejretten begrænset? –eksplicit hvor stor er færdselsforøgelsen relativ set (før/efter) –kvantitativt? –kvalitativt? særlige ulemper/gener? –for vejejeren? –for tilstødende grundejere? !øgede vedligeholdelsesomkostninger har ingen betydning –håndteres gennem PVL Vejforhold Lykke- og frommeerklæring Udvidelighed Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

54 Matrikulære forandringer hvis afståelse: arealerstatning (til ejer) hvis vejudlæg på anlagt vej: ingen arealerstatning Vejforhold Erstatning for færdselsgener For gener: For nyt vejudlæg: naboretligt grundlag (KFE 1989.148) –selve indgrebet berettiger ikke erstatning, hvis det ikke indebærer afståelse af areal, nedrivning af bygninger, fjernelse af anlæg m.v. –derimod vil den øgede færdsel kunne berettige erstatning (f.eks. for indblik, støj og lys) *) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj *) afgørelsen må kunne overføres på udlæg efter BMA § 6, stk. 2, i hvert fald for gener, ejeren på- føres. M.h.t. til tilgræn- sende ejendomme se KFE 1983.129 men hvis nyt vejudlæg: erstatning til vejeejer omfatter for- mentlig også ejendomsforstyrrelsen (genegrænsen sænkes)

55 Matrikulære forandringer Vejens beliggenhed –fra vejeren (ved optag og omlægning) Vejret –fra vejejer (ved slettelse og benyttelse af eks. vej over anden ejendom) –fra vejberettigede (ved omlægning, slettelse 1) og ved benyttelse af eksisterende vej over an- den ejendom - ”lykke- og frommeerklæring”) –fra landinspektør (ved omlægning, slettelse og ved benyttelse af eks.vej over anden ejendom) Rådighed Vejforhold Private veje og matrikelkortet (oversigt) 1) BMA forudsætter, at der ikke er vejberetti- gede. Er det tilfældet, må der gøres op med disse rettigheder. Dokumentation her- for skal ikke vedlæg- ges sagen, men den danner grundlag for landinspektørens er- klæring. Foreligger der ikke er offentligretligt grundlag for forandringer- ne, skal der afgives erklæring om: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

56 Matrikulære forandringer Vejforhold Private veje om matrikelkortet Ændring vej optages benyttelse vej slettes vej omlægges 2) af eks. vej 2) 3) 4) 2) 5) Dokumentation for vejret ja ja 1) ja nej vejberettigede ja nej ja ja matrikulær ændring ja nej ja ja rådighed ja ja ja ja vejmyndighed 6) (ja) (nej)(ja) (ja) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj 2)Ændringer af pr. fl.veje som følge af offentligretlig beslutning gennemføres alene på grundlag af dokumentation herfor. 3) Ændringer, der har bestået i hævdstid slettes alene på grundlag af landinspektørerkl. 4)Hvis tinglyst dokument eller vejberettigede h.h.v. aflysning og accept medmindre vejen nedlægges efter PVL kap. 9. 5)Ændringer, der har bestået i hævdstid alene på grundlag af landinspektørerkl. og accept fra vejeejer 1)Hvis vejrets- accept ikke kan indhentes evt.mulighed for lykke- og frommeerklæ- ring

57 Matrikulære forandringer men veje, der udlægges til landbrug-, skovbrug- eller fiskeri- erhvervet i afsn. II-områder, eller nedlæggelse af veje i afsn. II-områder, eller forandringer, der skyldes hævd Vejforhold 6) Vejmyndighedens godkendelse kræver ikke godkendelse Som hovedregel skal vejmyndigheden godkende forandringer vedr. private fællesveje Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

58 Matrikulære forandringer kommuneveje - kommunalbestyrelsen landeveje - amtsrådet hovedlandeveje - Vejdirektoratet (drift: amtsrådet evt. kom- mune) Vejforhold Offentlige veje Typer og vejbestyrelse (LooV § 1) er åbne for almindelig færdsel (alle og enhver kan færdes, men uden at der forligger en egentlig færdselsret) administreres og vedligeholdes af vejbestyrelsen Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

59 Matrikulære forandringer kan stamme fra Arilds tid (f.eks. by-, sogne- og mølleveje) men de fleste er nyere Vejforhold Vejudskillelse For alle gælder, at vejbestyrelsen skal foranledige vejen udskilt i matriklen Offentlige veje når vejen i mindst 20 år har været administreret af vejbesty- relsen (optaget på vej- eller stifortegnelsen BMA § 19, stk. 1) når vejarealet er erhvervet ved aftale eller ved ekspropriation Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Vejbestyrelsen ejer vejarealet nye veje: straks (LooV § 88, stk. 1) ældre veje: løbende (§ 89, stk. 1)

60 Matrikulære forandringer matrikelkortet bliver mere korrekt (mange ældre veje har æn- dret beliggenhed og bredde i marken) uregistrerede vejarealer mangelfulde i registret off. veje er ejendomme, men ejendomsgrænsen er ikke regi- streret hævd udelukkes (LooV § 88, stk. 2 - udefra og ind, men ikke indefra og ud) men vejarealet registreres kun i matriklen (bortset fra Sdjl.) med et litra, f.eks. ”f” Vejforhold Vejudskillelse hensigtsmæssig fordi: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj NBHvis vejen ikke er udskilt, indgår vejarealet under den ejen- dom, hvorpå vejen ligger

61 Matrikulære forandringer at vejgrænsen fastlægges (afmærkes) og indmåles, som andre skel vejarealet registreres og udgår derfor af vejarealet for den berørte ejendom Vejforhold Udskillelse indebærer Udskillelsen sker matrikulært Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj som ejendomsberigtigelse, hvis hævd, jf. UL § 9, nr. 2 som arealoverførsel i alle andre tilfælde (typisk - men ikke nødvendigvis - aktuelle forandringer) jf. UL § 7, nr. 1 også ved afståelse af off. vej til tilgrænsende ejendom og uanset, om vejen findes på matrikelkortet (de matrikulære forandringer korresponderer da ikke med den matrikulære dokumentation)

62 Matrikulære forandringer vejen i fuld udstrækning, eller dele af vejen ”stumpudskillelse” over én eller over en del af en ejendom mindre ønskelig men nødvendig, når der afstås areal til udvidelse af ikke udskilt vej (hvor min. det afståede areal må udskilles) Vejforhold Vejudskillelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj … men der gælder en række særregler for de matrikulære foran- dringer, der foretages for at udskille veje er derfor ikke en særlig matrikulær sagstype, men en betegnelse for matrikulære forandringer af en særlig type... Forandringerne kan omfatte:

63 Matrikulære forandringer Vejforhold Offentlige veje - adkomst Matrikulære arealforandring: Hvis vejen ikke er udskilt, fremgår vejbestyrelsens ejendomsret ikke af de matrikulære forhold. Er vejen vist på matrikelkortet, men ikke udskilt, henligger vej- en som en del af den ejendom, hvorover den fører Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj eller for 7 a i alt: 3752 m 2 heraf vej 1965 m 2 + 7 a kommunevej nr. 2387 Vejudskillelse

64 Matrikulære forandringer normal skelerklæring (BMA § 3, stk. 2, nr. 1) skelpåvisning (§ 3, stk. 1, nr. 2) - længere vejstrækninger –foreløbigt skel (vejgrænser afmærkes foreløbigt med f.eks. træpæle) –orientering om skelafmærkning til lodsejere –med oplysning om –skelpåvisning på begæring (frist 4 uger) ingen begæring = accept begæring og accept = erklæring begæring, men ingen accept = skelforretning Vejforhold Vejudsklillelse - skelfastlæggelsen Særlig regler som følge af ejendomsantallet Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj udskillelse til eksisterende skel mod off. vej: kun orientering, hvis skellet afmærkes

65 Matrikulære forandringer skal fastlægges som andre ejendomsgrænser (skel) og afmærkes efter det almindelige regler, dog med den væsent- lige modifikation, at afmærkning kan undlades mod –land- og skovbrugsejendomme (uden forhåndsansøgning jf. VMA afsn. 17.2.1.) –andre ejendomme efter forhåndsansøgning (VMA afsn. 6.2.) tilknyttes nye eller eks. fikspunkter hvis > 300 m indlægning i praksis på grundlag af systemkoordinater ellers indlægningsmål (til veldef. originale skelpunkter) måleblade i langformat Vejforhold Vejskel Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

66 Matrikulære forandringer kan ske på normal vis –panthaversamtykke eller uskadelighedsattest erklæring fra eksproprianten (om udbetaling af erstatning) eller den ”lille” uskadelighedsattest Vejforhold Vejudskillelse - forholdet til panthaverne Den lille uskadelighedsattest Panthaverafklaring nødvendig ved faktiske afståelser Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj afgives af landinspektøren alene i h.t. BMA § 13, stk. 2 kun ved fraskillelse til off. vej/statsjernbane hvis værdien af arealet ikke overstiger beløbet fastsat i BAG § 4, stk. 2 (pt. 8000 kr.) hvis afståelsen er uden indflydelse på ejendommens værdi

67 Matrikulære forandringer enten relaks. ved påtegning (d) eller relaks. ved normal uskadelighedsattest (d) eller relaks. ved den lille uskadelighedsattest (l) Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation for panthaverafklaring Hævd Aftale attest om, at ejendommen er ubelånt (d) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj ingen dokumentation (20 års-erklæring fra (v)) Hele ejendomme (d) dommer (l) landinspektør (v) vejbestyrelsen

68 Matrikulære forandringer at fordele servitutter, der ligger i det udskilte areal –både af hensyn til tingbogens infornationsværdi –servituthaveren og –vejbestyrelsen Vejforhold Vejudskillelse - ikke krav om servitutafklaring op trods af, at der kan være behov for Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj at lyse servitutter (på aflagte vejarealer) ny vejgrænse telefonledning tidl. vejgrænse areal der udskilles eks. vejgrænse vandledning ”k”

69 Matrikulære forandringer (a) erkl. fra vejbestyrelsen om hævd (BMA § 19) (s) skelerklæring/skelpåvisning (BMA § 3, stk. 2) (r) kræves ikke, men servitutundersøgelse er god lsp. skik Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation for adkomst (a), skel (s) og rettighedshavere (r) Gamle veje (20-årsveje) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

70 Matrikulære forandringer Vejforhold Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Vejudskillelse - dokumentation ved udskillelse af 20-årsveje

71 Matrikulære forandringer (a) –erklæring om arealafståelse (BMA § 14, stk. 3) –kopi af aftale, eller –erkl. om beslutning i h.t. LooV § 21 eller 23 om overtagelse Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation for adkomst (a), skel (s) og rettighedshavere (r) Aftale Nye veje (s) –erkl. (BMA § 3, stk. 2) (r) –kræves for pantehæftelser (BMA § 13) - NB! servitutter Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

72 Matrikulære forandringer Vejforhold Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Vejudskillelse - dokumentation ved udskillelse af nye veje

73 Matrikulære forandringer (a) og (s) erkl. fra vejbestyrelsen (BMA § 21) (r) kræves ikke - ordnes af eksproprianten - NB! servitutter Vejforhold Ekspropriation Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Vejudskillelse - dokumentation for adkomst (a), skel (s) og rettighedshavere (r) Nye veje

74 Matrikulære forandringer Vejforhold Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Vejudskillelse - dokumentation ved udskillelse af nye veje

75 Matrikulære forandringer selve vejarealet (m.v.): anlægs- lov (jf. EPL § 1) arealer derudover: EPL § 15, stk. 5 (jordfordeling) og § 16, stk. 3 (afskårne arealer) Vejforhold Ekspropriationshjemler A. statslige veje Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj § 1, stk. 1. Lovens regler finder anvendelse ved ekspropriation vedrørende fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når der i lovgivnin- gen er hjemlet ekspropriation til formålet. § 15, stk. 5. Med henblik på at opnå en hensigtsmæssig jordomlægning til ned- bringelse af de ulemper, som anlægget eller foranstaltningen medfører, kan eks- propriationskommissionen bestemme, 1) at arealer, der afskæres fra en ejendom, skal afstås, eller 2) at en ejendom, der skal afstå areal, som helt eller delvist vederlag skal modtage et areal, hvis værdi for ejendommen efter kommissionens vurdering ikke oversti- ger den erstatning, som skal udredes for arealafståelsen.

76 Matrikulære forandringer Vejforhold Ekspropriationshjemler B. kommunale veje selve vejarealet (m.v.): LooV § 43 arealer derudover: LooV § 51, stk. 3 og 5 (afskårne arealer) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj § 51, stk. 3. I tilfælde, hvor ekspropriation af en del af en ejendom medfører, at den tilbageblivende del af ejendommen bliver så lille eller således beskaffen, at den ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevares som selvstændig ejendom eller udnyttes på rimelig måde, kan ejeren kræve hele ejendommen afstået. Under tilsvarende omstæn- digheder kan ejeren kræve afståelse af en del af ejendommen, når denne del bliver afskåret ved en vejlinie. Stk. 5. Arealer, der afskæres ved en vejlinie, og som ikke kan magelægges, kan af vej- bestyrelsen kræves afstået, hvis erstatningen for deres værdiforringelse eller bekost- ningen ved at tilvejebringe adgang til dem må skønnes at komme til at stå i åbenbart misforhold til arealernes værdi. 43, stk. 1. Når almenvellet kræ- ver det, kan vedkommende vej- bestyrelse iværksætte ekspropria- tion til offentlige vej- og stianlæg evt. jordfordeling i h.t. jordfordelingsloven

77 Matrikulære forandringer fastlagt procedure sikkerhed for realisering rettigheder bortfalder –som en konsekvens af LooV § 44, stk. 1 (alle rettigheder bortfalder) –men hvis rettighedshavere ikke er indvarslet, kan der tilbagestå et erstatningsspørgsmål autoriseret prisfastsættelse ingen ”papirpenge” (jf. LUA § 1, stk. 2, nr. 4 og BAG § 1, stk. 2) begrænset matrikulær sagsdokumentation Vejforhold Vejudskillelse - fordele ved ekspropriation Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

78 Matrikulære forandringer skematisk redegørelse eller på særlige arealfortegnelser (der opregner såvel ”+” som ”-” arealer refererer til ændringskortet svarer ikke altid til arealforandringerne i marken –hvor der ikke nødvendigvis sker ændringer –kan fremstå som ”+” areal som om ejendommen reelt afgiver areal –det er de faktiske (reelle) arealforandringer, der dokumentationen vedrører adkomst på særskilte, afskårne arealer kan tinglyses på grundlag af tinglysningsfortegnelse udfærdiget af KMS Vejforhold Vejudskillelse - registreringsdokumenter De matrikulære arealforandringer anføres på Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj + _ Gade

79 Matrikulære forandringer Vejforhold Udstykning mod offentlig - ikke udskilt - vej Den offentlige vej kan håndteres således i den matrikulære sag: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Byvej 7.53 m 1 2 1 2 vejen vises signaturmæssigt (med rødt, stiplede vejsider og uden vej- farve) og med teksten ”off. vej endnu ikke udskilt i matriklen”. off. vej endnu ikke udskilt i matriklen vejgrænsen fastlægges, hvor det er på- krævet, og der optages et tilsvarende stykke af den off. vej (jf. VMA afsn. 8.4.3.) som teknisk ændring. Kan også bruges ved andre rettelser af veje. 1 2 Kommunevej nr. 1263 udskille vejen (ikke ønskelig). 3

80 Matrikulære forandringer Vejforhold Af hensyn til markarbejdet har godsejeren ladet sporet oppløje, hvilket har givet an- ledning til klage til kommunen, der er blevet anmodet om at tage affære overfor gods- ejeren således, at det igen bliver muligt at gå til skoven. I kommunen ved man ikke rigtigt, hvad man skal gøre i den anledning, hvorfor man har anmodet landinspektøren om at klarlægge retsgrundlaget. Over flere marker under et gods fører et vejspor - nærmest en sti - fra en privat fælles- vej til en på godset beliggende skov. Vejen er optaget på matrikelkortet, men der er ikke tinglyst vejrettigheder til vejen, der i umindelige tider har været benyttet af beboerne i et nærliggende villaområde som adgangsvej til skoven. Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj markvej 3.77 m sti i marken g o d s e t s j o r d e r

81 Matrikulære forandringer Vejforhold Vejadgang Matr.nr. 3 b er udstykket for over 50 år siden, bebygget med et mindre fritidshus og henligger i naturtilstand (hede- og lyngarealer). I forbindelse med udstykningen blev der etableret vejadgang ad en 3.77 m br. vej over matr.nr. 7 f til offentlig vej. Vejen blev benyttet i en kortere årrække, men findes ikke mere i marken. Vejretten er ikke tinglyst. I stedet benyttedes en skovvej over matr.nr. 5 m som adgangsvej. Vejretten er ikke tinglyst og vejen er ikke optaget på matrikelkortet. Der foreligger i øvrigt ikke oplys- ning om grundlaget for denne færdselsudøvelse ud over, at en nabo oplyser, at den i hvert fald har været anvendt som adgangsvej for matr.nr. 3 b i en periode på 30 - 40 år. Ejeren af matr.nr. 3 b oplyser, at han for ca. 5 år siden forsøgte at en aftale med den tidligere ejer af matr.nr. 5 m om udvidelse af vejen. Da dette mislykkedes, blev der med ejeren af matr.nr. 15 a indgået aftale om etablering af en midlertidig vejadgang over denne ejendom. Matr.nr. 5 m blev erhvervet med henblik på etablering af en rådyrfarm, og der er for ca. 1 år siden opsat et vildthegn, der bl.a. går tværs over skovvejen, der findes i mar- ken som et delvist tilgroet hjulspor, som er ufarbar p.g.a. en del væltede træer. Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

82 Matrikulære forandringer Vejforhold Vejadgang Ejeren af matr.nr. 15 a har opsagt den midlertidige aftale om færdsel. I den anledning ønsker ejeren at blive rådgivet om ejendommens vejadgangsforhold. Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Hvad kan man på grundlag af ovenstående oplysninger udlede om: - vejretsforholdene? - disses retsbeskyttelse/gyldighed Vil der i givet fald være mulighed for at skaffe ejendommen den fornødne vejadgang?

83 Matrikulære forandringer Vejforhold Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Vejadgang - kortskitse 5 m3 b 7 f 15 a Byvej 3.77 m. br. vej Kommunevej 4 m br. vej i marken ikke på matrikelkortet vejspor i marken ikke vej på matrikelkortet vildthegn ingen vej i marken

84 Matrikulære forandringer Vejforhold Private veje og matrikelkortet - eksempel Matr.nr. 9 l har hidtil kun haft gående adgang til landevejen. En ny ejer af ejendom- men, der har bil, ønsker at etablere en carport, men såvel færdsels- som terrænmæs- sige nødvendiggør, at vejadgangen etableres på anden måde. Ejeren af matr. nr. 9 m har givet sin accept til færdsel ad denne indkørsel til den 8.00 m. br. priv. fællesvej. Gartneriejendommen matr.nr. 9 a ønsker byzonearealet fraskilt som 2 grunde, men har som kompensation erhvervet delareal 4 af matr.nr. 7 b til udvidelse af gartneriet. Den på det tilkøbte areal (og som det fremgår af skitsen) på matr.nr. 5 a beliggende vej, der tjener som adgangsvej for matr.nr. 7 b ønskes i den forbindelse omlagt så- ledes, at den efter omlægningen kun ligger på matr.nr. 11 f På hvilket dokumentationsgrundlag kan ovennævnte ændringer i vejforholdene gen- nemføres? Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

85 Matrikulære forandringer Vejforhold Private veje og matrikelkortet - eksempel Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj 9 l 9 m9 o 9 k9 n 7 b 11 a11 b11 c 11 f 5 p 5 o 5 f 5 a 9 a Landevej 8.00 m br. fl. vej carport 4.00 m br. pr. fl.vej X X X X x = zonegrænse 1 2 3 4 vej i marken 4.00 m br. pr. fl.vej

86 Matrikulære forandringer Vejforhold Vejudskillelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj vandledning telekabel Landevej - 276 Kommunen har besluttet at udvide og omlægge Kongstedvej, hvilket giver anledning til bl.a. de forandringer, der er vist ovenfor. Kongstedvej - 312 7 m 7 a ”h” oversigtsareal aflagt vejareal afskåret areal For så vidt angår matr.nr. 7 m ønskes såvel det aflagte vejareal som det areal af matr.nr. 7 a, som ligger mellem den gamle og den nye vej inddraget under matr.nr. 7 m. På hvilket grundlag dokumenteres de matrikulære forandringer vedr. matr.nr. 7 m? Er der grund til at tage tage stilling til servitutrettigheder?


Download ppt "Matrikulære forandringer private veje, der ikke tjener som adgangsvej for anden ejen- dom (markveje) Vejforhold Begreber Privat fællesvej Enkeltmandsvej."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google