Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Februar 2011 Informationsmøde for bygningssagkyndige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Februar 2011 Informationsmøde for bygningssagkyndige."— Præsentationens transcript:

1 Februar 2011 Informationsmøde for bygningssagkyndige

2 Program Velkomst og præsentation Nyt disciplinær- og klagenævn Nyt HE-sekretariat PAUSE Erhvervet som bygningssagkyndig Nye regler og maksimalvederlag Nye initiativer Opsamling og spørgsmål

3 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

4 Nyt disciplinær- og klagenævn  Baggrund - Ankenævnet for Huseftersyn => Klager - Erhvervs- og Byggestyrelsen => Teknisk revision

5 Nyt disciplinær- og klagenævn Oprettelse af samlet nævn  Ved lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. af 1. januar 2011  Afløser Ankenævnet for huseftersyn  Overtager teknisk revision fra EBST

6 Nyt disciplinær- og klagenævn  Formål Styrke kvaliteten af tilstandsrapporterne Ensartet behandling og vurdering af bygningssagkyndiges arbejde samt Ensartet vurdering af de byggetekniske forhold => Logisk og gennemskueligt system for forbrugerne => Klarere retningslinjer for de bygningssagkyndige

7 Nyt disciplinær- og klagenævn  Sammensætning 1 formand (landsdommer) 2 repræsentanter for forbrugerne 2 repræsentanter for erhvervet (de bygningssagkyndige og forsikringsbranchen) 2 uafhængige eksperter (kun ved disciplinærsager) (byggeteknik og bolighandel)

8 Nævnets sammensætning Formand: Norman Cleaver Landsdommer og tidligere formand for Ankenævnet for huseftersyn Nyt disciplinær- og klagenævn

9 Nævnets sammensætning Forbrugerrepræsentanter: Helen Amundsen Ingeniør og tidligere medlem af Ankenævnet for huseftersyn Nyt disciplinær- og klagenævn

10 Nævnets sammensætning Forbrugerrepræsentanter: Jan Howardy Rådsmedlem Nyt disciplinær- og klagenævn

11 Nævnets sammensætning Repræsentant for Forsikringsbranchen: Lis Sonne Mogensen Jurist og tidligere medlem af Ankenævnet for huseftersyn Nyt disciplinær- og klagenævn

12 Nævnets sammensætning Repræsentant for beskikkede bygningssagkyndige: Jørgen Thomsen Arkitekt og tidligere medlem af Ankenævnet for huseftersyn Nyt disciplinær- og klagenævn

13 Nævnets sammensætning Uafhængig ekspert indstillet af SBI: Eva Møller Ekspert i byggetekniske forhold. Seniorforsker og civilingeniør Nyt disciplinær- og klagenævn

14 Nævnets sammensætning Uafhængig ekspert indstillet af Danske Boligadvokater: Henrik Høpner Ekspert i bolighandel. Advokat Nyt disciplinær- og klagenævn

15  Nævnssekretariatet Teknikere, jurister og administrativt personale Forbereder sagsbehandling i nævnet Samler kompetencer fra det tidligere nævn og den tekniske revision

16 Nyt disciplinær- og klagenævn  Klager - Kan pr. 1. januar 2011 indgives til disciplinær- og klagenævnet af køber eller sælger - Forældelsesfrist 5 år fra overtagelsesdag (dog senest 6 år fra datering) De bygningssagkyndige kan som i dag blive mødt af en klage fra forbrugere m.v.

17 Nyt disciplinær- og klagenævn  Disciplinærsager - Sager om hvorvidt den bygningssagkyndige har overtrådt gældende regler for sit virke - Kvalitetssikring af tilstandsrapporter (teknisk revision)

18 Nyt disciplinær- og klagenævn  Teknisk Revision - Screening af tilstandsrapporter på baggrund af parametre som risiko og væsentlighed - Screening af klagesager - Opfølgende kontrol efter tildeling af en sanktion

19 Nyt disciplinær- og klagenævn  Syn og skøn Fast korps af syns- og skønsmænd Fungere eller have fungeret som beskikkede bygningssagkyndige Habilitet Efteruddannelse

20 Oprettelse af syns- og skønsmandskorpset - Ingen sanktioner - Jævn geografisk fordeling - Faglig kompetence Nyt disciplinær- og klagenævn

21  Sagernes afgørelse - Nævnssager (kollegiale afgørelser – ikke EBST) - Formandssager - Nævnssekretariatet

22 Nyt disciplinær- og klagenævn  Sanktionstyper Klagesager: - Erstatning Disciplinærsager: - Påtale - Advarsel - Bøde - Inddragelse

23 Omlægning af HEREV

24 Centrale ændringer af den tekniske revision  Nye og færre aktører  Partshøringsproceduren  Kollegial afgørelse

25 Nævnets hjemmeside  www.husklage.dk  Forbrugernes adgang til at klage  Info om nævnet, dets medarbejdere og dets regler  Database over afgørelser og sanktioner

26

27

28

29 Nyt HE-sekretariat

30  Baggrund: Udløb af Erhvervs- og Byggestyrelsens kontrakt med FEM-sekretariatet samt omstrukturering på grund af oprettelsen af det nye disciplinær- og klagenævn  Proces: EU-udbud og overdragelse af opgaver fra det gamle til det nye sekretariat

31 HE-sekretariatets funktion  Daglig drift af ordningen  Vejlede og informere om huseftersynsordningen  Beskikkelser og genbeskikkelser  Optagelseskurser m.m. …men ikke længere  Teknisk revision

32 Sekretariatets hjemmeside  www.huseftersyninfo.dk  Samme information som altid, dvs. håndbog, nyhedsbreve, blanketter, adgang til HEWEB, lovgivning, information, svar på spørgsmål og meget andet  Nyt udseende og større overskuelighed

33

34

35

36 Pause

37 Erhvervet som bygningssagkyndig

38

39 Erhvervet som bygningssagkyndig (fortsat)

40

41

42

43

44 Statistik fra Ankenævnet for huseftersyn

45

46 Teknisk revision – Årsrapport 2009  Der er afsluttet 324 stikprøvekontroller i 2009 Udviklingen de seneste år  Årsrapport for 2009 viser, at teknisk revisor fandt potentielt sanktionsgivende fejl i ca. 19 pct. af de kontrollerede tilstandsrapporter  Årsrapport for 2007 og 2008 viser, at teknisk revisor fandt potentielt sanktionsgivende fejl i ca. 22 pct. af de kontrollerede tilstandsrapporter  Årsrapporten for 2006 viste, at der var alvorlige fejl i ca. 27 pct. af de kontrollerede rapporter

47 Statistik for teknisk revision i 2009

48  Teknisk revisors årsrapport 2009 viser, at i alt 81 procent af de kontrollerede tilstandsrapporter var enten retvisende eller acceptable  I de resterende 19 procent af de kontrollerede tilstandsrapporter fandt teknisk revisor fejl  Efter vurdering i Erhvervs- og Byggestyrelsen er der tildelt sanktioner i godt 10 procent af de kontrollerede sager  Heraf ca. 8 procent i form af påtale, og ca. 2 procent i form af advarsel eller inddragelse

49 Tildelte sanktioner fra 2006 til og med 2009  Erhvervs- og Byggestyrelsen har siden indførelsen af den skærpede tekniske revision i 2006 tildelt i alt 175 sanktioner til bygningssagkyndige. Disse fordeler sig på 138 påtaler, 35 advarsler og 2 inddragelser af beskikkelsen  Alle advarsler er offentliggjort på www.boligejer.dkwww.boligejer.dk

50 Vigtige pointer om teknisk revisors årsrapport  Tallene viser ikke fejlprocenten, da det i sidste ende er Erhvervs- og Byggestyrelsen, som afgør, om der tildeles en sanktion  Oplysningerne er ikke repræsentative. Kontrolsystemet finder de sagkyndige, der laver mange fejl, og udtager dem hyppigere end resten  Der er år for år sket en løbende forbedring af kvaliteten af tilstandsrapporterne

51 Nye regler og maksimalpriser

52 Lovgrundlag  Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. - Lovbekendtgørelse 1142 af 28.09.2007 - Lovforslag L 89 (fremsat 2.12.2010)  Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. - Lov 1532 af 21.12.2010

53 Bekendtgørelser  Bekendtgørelse om huseftersynsordningen - Bekendtgørelse 1667 af 21.12.2010  Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige - Bekendtgørelse 20 af 12.01.2011

54 Maksimalvederlag for udarbejdelse af tilstandsrapporter pr. 1. januar 2011 Parcelhuse, r æ kke-, k æ de-, eller dobbelthuse, sommerhuse og stuehuse til landbrugsejendomme: Samlet bygningsareal "Hovedhus" opf ø rt 1940 eller senere"Hovedhus" opf ø rt f ø r 1940 Grundtakst excl moms Administrati onstill æ g excl. moms I alt excl. moms I alt incl. moms Grundtakst excl moms Administr a- tionstill æ g excl. moms I alt excl. moms I alt incl. moms Under 100 m2 4.183,50 296,- 4.479,505.599,504.827 296,- 5.1236.404 100-199 m2 5.565 296,- 5.8617.326,506.412 296,- 6.7088.385 200-299 m2 6.963,50 296,- 7.259,509.074,507.998 296,- 8.29410.367,50 St ø rre huse Vederlag aftales individuelt

55 Ejerlejligheder: Samlet bygningsareal "Hovedhus" opf ø rt 1940 eller senere"Hovedhus" opf ø rt f ø r 1940 Grundtakst excl moms Administration still æ g excl. moms I alt excl. moms I alt incl. moms Grundtakst excl moms Administra- tionstill æ g excl. moms I alt excl. moms I alt incl. moms Alle st ø rrelser 3.484 296 3.7804.7254.001 296 4.2975.371,50 Maksimalvederlag for udarbejdelse af tilstandsrapporter pr. 1. januar 2011

56 Nye initiativer

57  Betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen - Forslag og anbefalinger til ændring af tilstandsrapport og ejerskifteforsikring http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/P ressemeddelelser2010/1520.pdf

58 Nye initiativer  Justitsministeriets lovforslag nr. L 89 (fremsat 2. december 2010) - Lovgrundlag for implementering af forslag og anbefalinger til ændring af tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

59 Nye initiativer  Afskrivningstabeller  Levetidstabeller  Karaktersystemet  Typebeskrivelser  Fugtskadedækning  Eltjek (Sikkerhedsstyrelsen)

60 Afskrivningstabeller  Lovforslaget lægger op til, at der indføres bindende afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele  Afskrivningstabeller skal opstilles på følgende bygningsdele: Tagbelægning og undertag, vinduer, udvendige døre, facader, trægulve, gulvbelægning i form af tæpper og vinyl, udvendigt træværk og vvs- installationer

61 Levetidstabeller  Lovforslaget lægger op til, at tilstandsrapporten skal indeholde oplysninger om restlevetiden på bygningens tag  Den forventede restlevetid angives ved restlevetiden for den del af taget (undertag, inddækning eller tagbelægning), som forventes at have den korteste levetid

62 Karaktersystemet  Lovforslaget lægger op til, at tilstandsrapportens karaktersystem udbygges med en angivelse af, om udbedringen af en skade er dyr (beløbsgrænse 50.000 kr.)  Der skal udarbejdes nærmere retningslinjer til brug for de bygningssagkyndiges økonomiske overslag, så disse udarbejdes på et veldefineret og ensartet grundlag

63 Typebeskrivelser  Lovforslaget lægger op til, at der sammen med tilstandsrapporten skal udleveres en generel beskrivelse af de væsentlige karakteristika ved den hustype, som tilstandsrapporten angår  Der skal udarbejdes 20-25 typebeskrivelser

64 Fugtskadedækning  Lovforslaget lægger op til, at ejerskifteforsikringen udvides med en særlig fugtskadedækning  Forslaget forudsætter et forudgående teknisk udredningsarbejde, hvor der fastsættes objektive grænseværdier for fugt og retningslinjer for måling af fugt i kritiske bygningskonstruktioner

65 El-tjek  Udvidet dækning for el-installationers funktion og lovlighed  Forudsætter gennemførelse af el-tjek ved autoriseret el-installatør  Selvstændig el-tjekrapport  Administreres af Sikkerhedsstyrelsen

66 Nye initiativer  Arbejdsgrupper i regi af Erhvervs- og Byggestyrelsen frem til sommerferien 2011  Teknisk implementering efteråret 2011  Ikrafttræden 1. januar 2012 (dog ikke fugt)

67 Opsamling  Nyt disciplinær- og klagenævn  Nyt HE sekretariat  Nye hjemmesider  Nye initiativer fra 1. januar 2012

68 Spørgsmål?


Download ppt "Februar 2011 Informationsmøde for bygningssagkyndige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google