Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer? Og hvordan bliver forankringsinitiativerne og evalueringer herom påvirket af.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer? Og hvordan bliver forankringsinitiativerne og evalueringer herom påvirket af."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer? Og hvordan bliver forankringsinitiativerne og evalueringer herom påvirket af organisationens projektstyringspraksis?

2 Indhold 1.Hvad forankringsarbejdet handler om og hvad vi får øje på med en… – en strategisk-funktionel arbejdsramme – en kontekstuel arbejdsramme 2.Cases 3.Implikationer for evaluering af forankringsarbejde EVALUERING Forankrings- arbejdet Læringsudbytte - Viden - Kursus - Adfærd - Organisation - Samfund Læringsudbytte - Viden - Kursus - Adfærd - Organisation - Samfund Projektstyrings- praksis MIT FOKUS TYPISK EVALUERINGS- FOKUS

3 En strategisk-funktionel arbejdsramme Lineært projektledelsesperspektiv Antagelse – Projektplanlægning, -ressourcer og -ledelsesevne bidrager positivt til anvendelsesgraden og udbyttet – Evaluering er oftest en slutaktivitet Organisatorisk forankring Koncep- tualisering DesignAnvendelseEvaluering RessourcerForberedelseGennemførselOpfølgning Typisk e-læringsprojektforløb

4 Forankringsarbejdet (1) 1.Arbejdet i konceptualiseringsfasen – Sikre budget og projektdeltagere til en tidlig og vedholdende organisatorisk markedsføring 2.Arbejdet i designprocessen – Bidrage til relevans, genkendelighed og målgruppeorientering i e- læringskurserne – Sikre mulighed for brugerstatistik mhp opfølgning – Sikre nødvendig deltagerinvolvering i produktudviklingen – Forberede kommunikationsaktører til forestående kursuslancering 3.Arbejdet i den organisatoriske kontekst – Deltage i konkurrencen ml projekter om opmærksomhed – Bearbejde interessekonflikter ml stab og linjeorganisation – Sikre kompenserende teknologi, hvis e-læring er ny læringspraksis – Sikre ledelsesopbakning og -opfølgning

5 Fakultet på universitetDansk koncernGlobal koncern Tema Redskabsintroduktion: web litteratursøgning, powerpoint, projektvejledning Introduktion til avanceret kontoplan platform Introduktion til vision/mission mv. MålgruppeVIP’ereSekretærer, økonomerAlle Baggrund Kompetence i nyere redskaber, delvist erkendt behov i fht. undervisning og vejledning Ensartethed i undervisning, begræns sidemandsoplæring, nøgleansat til ny stilling Tilkøb/frasalg af selskaber Mange medarbejdere kender ikke til koncernens virke Forankrings- model Frivillig møderække, deltagerdesignet Øvelser med udgangspunkt i deltagernes konkrete ønsker Frivilligt e-kursus Markedsføring på intranet og i ledernetværk Opfølgning pba. statistik til ledelse Obligatorisk e-kursus Gennemsigtighed mht. afdelingsstatus Rejsehold Pc-lokaler på fabrikker Effekt af forankrings- arbejdet Stor deltagerinvolvering Stor gennemførsels- procent

6 En kontekstuel arbejdsramme Betingelserne for strategisk forankringsarbejde varierer i hht. et situationelt og relationelt perspektiv Store situations- og organisationsforskelle i – Det digitale produkts natur – Læringsformålet – Projektdeltagerkredsen – Den politiske og organisationskulturelle kontekst – Mål for anvendelsesgrad og retning – …

7 Aktionsforskning som forankrings- og evalueringsredskab Data- indsamling Data feedback Data- analyse Planlæg- ning af handling Imple- mentering Evaluering Formål – Forbedre koblingen mellem organisationens selvoplevede problemer og modeller der kan beskrive og afhjælpe problem – Styrke læring via faciliterede opgaver og refleksionsprocesser Evaluators funktion – faciliterer projektforløb og erkendelsesprocesser – leverer teori og læringsstrategier – Modelekspert/aktivist/ proceskonsulent Kontekst og formål Coughlan & Coughlan (2002) Moni- toring

8 Fire eksempler (4) Enkeltstående trænings- produkt (1) Kommuni- kations- kampagne (2) Kollaborativt læringsmiljø (3) It-faciliteret uddannelses- forløb Udviklerdrevet Brugerdrevet Uddannelses- orienteret Praksis- orienteret

9 Eksempel 1 - Kommunikationskampagne i en fødevarekoncern Identitetskampagne – Indhold: Mission/vision, produktkendskab, konkurrence – Medarbejdere og B2B-kunder – Flere kommunikationsmedier i brug (e-læring, brochurer, avisannoncer, besøg) – E-læringsprodukt: Entydig afsender, instruktivistisk, test og konkurrence – Etablering af ny arbejdsgruppe med afsæt i IT- og HR-afdeling – Etablering af nyt LMS og lokale pc-lokaler i datterselskaber Evaluering: Aktørevaluering Empiri40 telefoninterview + enkeltmandsinterview af projektdeltagere Deltageroplevet udbytte Kendskabsniveau forbedret, operatører vs. funktionærer, delvis ambassadøreffekt Forankrings- overraskelser It-kompetence forbedret væsentligt, periodisk våbenhvile i domænekampe ml. støttestabe, ny decentral efterspørgsel for e-læring Blinde pletterPudsige asiatiske brugerstatistik, mellemlederes produktivitetsfokus

10 Eksempel 2 - Kollaborativt læringsmiljø på botilbud Vidensdeling og –udvikling om arbejdspraksisser – Indhold: Brugerdrevet indholdsproduktion i wiki – Indholdsproduktion støttet op ad intern interviewer-gruppe der udarbejder metodeartikler pba. medarbejderinterview – Etablering af arbejdsgruppe, forstander og afdelingsleder tovholdere – Bred arbejdsgruppe der designer e-arkitektur, kompetence-temaer og artikeloplæg Evaluering: Aktionsforskning EmpiriProjektdeltagelse, interview Deltageroplevet udbytte Deltagerinvolvering, få indlæg, redskabsafprøvning, træning til implementering af regional videndelingsplatform Forankrings- overraskelser Intern konkurrence om projektopmærksomhed, designproces skaber klarhed om kernekompetencer Blinde pletterUdefrakommende projektprioritering eliminerer projektrationale

11 Eksempel 3 - Træningsprodukt på et universitet Simulationsredskab – Indhold: Småholdsundervisning, vejledning, mundtlig eksamen – Eksterne undervisningsassistenter og lektorer – E-læringsprodukt: CD-rom baseret, entydig afsender, instruktivistisk, simulation – Fondsfinansieret udviklingsprojekt med pædagogiske konsulenter, undervisere, studerende, eksternt e-læringsleverandør Evaluering: Brugerevaluering EmpiriSlutevaluering (5 tænkehøjt-tests) + speciale (studenter) Deltageroplevet udbytte Tips om regler og undervisningsmetoder, feedback på valgt pædagogisk strategi, kan bruges som diskussionsoplæg Forankrings- overraskelser Pædagogisk konsulent nedlægger veto mod produktanvendelse, fag- og linjeansvarlige i personlige netværk bruger produkt Blinde pletterPolitisk styring af sekundære interessenter i designproces

12 Eksempel 4 - Uddannelsesforløb ml seminarium og botilbud Learning Management System – Indhold: Læremidler, paneldebat, grupperum – Deltagere, undervisere, vejledere, botilbud – 10 ugers efteruddannelsesforløb heraf 5-ugers gruppeprojekt – E-læring: Ugentlig debat med bostedets ledelse via panel, distribution af læremidler, vejledning og lagring af gruppeprojekter – Faglig følgegruppe der evaluerer forløb samt justerer program og e-arkitektur Evaluering: Brugerevaluering EmpiriDeltagerobservation, websurveys, interview Deltageroplevet udbytte Genbrugsfordele ved e-læremidler, megen tilstedeværelsesundervisning vs. CSCL, ingen brug af grupperum Forankrings- overraskelser Paneldebat sætter ny samtaleform i gang mellem ansatte og ledergruppe og indbyrdes i ledergruppen, kommende deltager ønsker indsigt i debat Blinde pletterDeling af erfaring med andre efteruddannelsesprogrammer ikke sikret

13 Forankringsarbejdet (2) Overraskelser – emergerende anvendelsesretninger – uforudsete forankringsproblemstillinger – alternative aktørbetragtninger om lærings/projektudbytte Skiftende omverdensaktører og projektprioriteringer overrasker den systematiske interessentovervågning og -involvering E-læring bliver katalysator /prøveballon for andre udviklingsprocesser i organisationen Lokal medlæring er ofte ganske værdifuld, men figurerer som regel ikke blandt succeskriterierne

14 Organisatorisk praksis legitimerer en særlig type forankrings- og evalueringsarbejde Observeret evaluerings- praksis i eksemplerne Alternative evalueringsparadigmer Paradigme Post-positivistisk diskurs Kritisk, deltagelsesbaseret eller pragmatisk diskurs Karakteristik Fokus på adfærds- og effektanalyse Typisk slutevaluering Fokus på provokation, dialog og forhandling Typisk løbende evaluering/udvikling Evaluators rolle Neutral og distanceret observatør Aktivist og proceskonsulent Kobling ml forankring og evaluering Analytisk og praktisk adskillelse ml. forankring og effektevaluering Sammenvævning af aktiviteterne forberedelse, forankring og evaluering samt roller Hvilken projektstyringspraksis dominerer i organisationen? Hvilke forankrings- og evalueringsstrategier praktiseres? Er organisationen indstillet på alternative evalueringsmodeller?


Download ppt "Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer? Og hvordan bliver forankringsinitiativerne og evalueringer herom påvirket af."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google