Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gruppearbejde (& Personlighedstyper)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gruppearbejde (& Personlighedstyper)"— Præsentationens transcript:

1

2 Gruppearbejde (& Personlighedstyper)
Uge 8: ( gruppebegreb, normer, problemer, forebyggelse, personlighedstyper ) Claus Brabrand [ ]

3 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

4 Øvelse 1) Overvej svaret på: 2) Skriv svaret på en PostIt® note:
3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer... "Nævn de 2 største fordele ved gr.arb."

5 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

6 Bog "Metode i Projektarbejdet"
-- Helle Algreen-Ussing & Niels O. Fruensgaard 130 p., Aalborg Universitetsforlag, (1990) 2006

7 Ingen 'Grand Unifying Theory' 
Grupper (og gruppe-dynamik): Ingen universel teori Ingen universel metode Metodologi: Gode råd, gode erfaringer, god praksis ! NB: Noget vil være "common sense"…

8 Motivation: Gruppearbejde
Software: mere og mere kompleks: Derfor: gruppearbejde: På arbejdsmarkedet (indtil ca. år 2050) På studiet (3-5 år nu) ...diverse andre sammenhænge The evolution of computer games: "Rainbow Six", PC, 1998 "Halo 3", XBox "Pirates", Amiga, 1989 "Pong", Atari 1972 1 programmør 8 udviklere 24 udviklere  200 udviklere [ guestimate ]

9 Motivation: Gruppearb. (cont'd)
Flere input: Flere ideer Flere perspektiver/synspunkter Nogle at diskutere ideer med Hjælpe hinanden: Motivere hinanden til at studere Motivere hinanden til at arbejde Gensidigt forpligtende Lære fra hinanden "Håber at finde sammen med folk med forskellige kompetencer som kan komplementere hinanden" -- Bachelorstuderende, ITU, 2007

10 Motivation: Gruppearb. (cont'd)
Løse større opgaver (og hurtigere): (end hvis alene) Øger ens netværk: Socialt Fagligt Styrker identitets-følelse: Afgrænser sig selv ift. andre: Lære egne præferencer ift. andre Lære egne grænser ift. andre

11 En Udfordring Gruppearbejde kan være svært! (i starten) Derfor:
God idé at lære at arbejde sammen(!) Så god en idé at et Dansk Universitet har placeret et kursus i: på 1. semester ! ...af 1. år ! ...af en ny-designet uddannelse ! :) "[...] en hel del studerende gennem skolen er vænnet til konkurrencementalitet og dyrkelse af individuelt arbejde i en sådan grad, at de har udviklet generel mistro til gruppearbejdsformen." -- "Metode i Projektarbejdet", p. 99 Projektarbejde og kommunikation

12 Gruppe (med/uden ”leder”)
Gruppe (med leder): E.g., projekt i erhvervslivet Mål: Produkt ($ / € / kr) Gruppe (uden leder): E.g., studie-gruppe Mål: (Lærings-)Proces Ansvar: ledelse ledelse ansvar

13 Definition: 'Gruppe' Pronunciation: /'grüp/ Function: noun Etymology:
French groupe, from Italian gruppo, by-form of groppo knot, tangle, of Germanic origin; akin to Old High German kropf craw — more at crop Date: 1686 1:  two or more figures forming a complete unit in a composition 2 a:  a number of individuals assembled together or having some unifying relationship b:  an assemblage of objects regarded as a unit c1: a military unit consisting of a headquarters and attached battalions c2: a unit of the United States Air Force higher than a squadron and lower than a wing 3 a:  an assemblage of related organisms —often used to avoid taxonomic connotations when the kind or degree of relationship is not clearly defined b1: two or more atoms joined together or sometimes a single atom forming part of a molecule; especially : functional group <a methyl group> b2: an assemblage of elements forming one of the vertical columns of the periodic table c:  a stratigraphic division comprising rocks deposited during an era 4:  a mathematical set that is closed under a binary associative operation, contains an identity element, and has an inverse for every element

14 Definition: 'Gruppe' gruppe := Nogle mennesker, der:
har et (eller flere) fælles mål; har fælles betingelser; har fælles normer; og føler sig som en... NB: Direkte konsekvens (af definitionen): hvis man ikke føler sig som en gruppe, er man det ikke! ...gruppe rekursiv definition!!! :) [ Kilde: "Arbejdsgruppens Psykologi", Reitzels forlag 1983, B. Lenéer-Axelson & I. Thylefors ]

15 Fælles mål (~ projektgruppe)
Overordnede fælles mål: Klare projektet (og bestå)! Gruppe-specifikke del-mål: Faglige del-mål: opnå indsigt i emne E, Proces del-mål: blive god til at samarbejde, Sociale del-mål: have det rart med hinanden, opnå kompetence K (e.g., ‘programmere’} lave løsningsforslag til problem P, , lave en god rapport, … blive god til at kommunikere, blive god til konflikt-håndtering, lave så lidt som muligt, … lære hinanden at kende, lære hinandens grænser, blive god til at sidde i rundkreds, …

16 Fælles betingelser (~ projektgruppe)
Ofte fælles betingelser; dvs.: samme ansvar samme projekt samme faglige krav (jf. studieordningen) samme tidsramme samme resourcer samme vejleder samme placering i uddannelsesinstitutionens hierarki ... Ofte forskellige personlige forudsætninger: motivation, evner, viden, fleksibilitet, forandringsvilje, kreativitet, forventninger, køn, alder, erfaring, sindelag, præferencer, personlig målsætning, ønsker om læringsudbytte, ...

17 Hvad er en 'Norm'? Et regel-sæt ("kodex") vedtaget i en gruppe,
Pronunciation: /'norm/ Function: noun Etymology: Latin norma, literally, carpenter's square 1 : an authoritative standard : MODEL 2 : a principle of right action binding upon the members of a group and serving to guide, control, or regulate proper and acceptable behavior 3 : AVERAGE: as a : a set standard of development or achievement usually derived from the average or median achievement of a large group b : a pattern or trait taken to be typical in the behavior of a social group c : a widespread or usual practice, procedure, or custom : RULE <standing ovations became the norm> 4 a : a real-valued nonnegative function defined on a vector space with value analagous to length and satisfying the conditions that the function is zero if and only if the vector is zero, the function of the product of a scalar and a vector is equal to the product of the absolute value of the scalar and the function of the vector, and the function of the sum of two vectors is less than or equal to the sum of the functions of the two vectors; specifically : the square root of the sum of the squares of the absolute values of the elements of a matrix or of the components of a vector b : the greatest distance between two successive points of a set of points that partition an interval into smaller intervals Et regel-sæt ("kodex") vedtaget i en gruppe, der definerer og styrer acceptabel adfærd - og hvordan gruppen arbejder.

18 Fælles normer (~ projektgruppe)
Nogle (bevidst): eksplicit vedtaget ved gruppe-beslutning (kendt norm) Mange (ubevidst): implicit "vedtaget" (ukendt norm) Det handler om at explicitere normerne (via diskussion): [ukendt norm  kendt norm] 1) så kan alle+gruppen forholde sig til dem 2) har man en chance for at løse problemer omkring dem Normerne spiller en uhyre vigtig rolle !!! ift. det faglige resultat og sociale klima

19 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

20 Taxonomi: 4 slags normer (~ gruppearb.)
"taxonomy" = scientific classification Taxonomi: 4 slags normer (~ gruppearb.) Organisations-normer: ... Arbejds-normer: ... Samværs-normer: ... Gruppe-tilhørs-normer: ...

21 Organisations-normer
organisations-form? altid arb. samlet >< uddelegering i undergr. >< Nindividual roller? referent?, ordstyrer?, leder?, proces-ansvarlig?, … rollerotation? fast >< skiftende >< løs (NB: 'stærkeste' bestemmer!) mødested? alle møder i gr.rum >< hos gr.medlemmer >< virtuelle møder diskussioner (formaliseringsgrad)? formel (regler+ordstyrer+referent) >< uformel (NB: 'stærkeste') dokumentation? fuld (personlige notater + projekt-dagbog + løbende arbejdsblade) >< papirløst

22 Arbejds-normer Arbejds-normer: ambitionsniveau? arbejdstempo?
bestå (02) >< … >< top-karakter (12) arbejdstempo? langsomt >< middel >< hurtigt grundighed? alle detaljer >< grundig >< "cost-effective" >< overfladisk arbejdstid? "fra hvornår til hvornår?" (og "hvilke dage?") diskussioner? planlagte/målbevidste >< "laissez-faire" (NB: 'stærkeste') beslutninger? konklusion på diskussioner >< afstemning >< vetoret til alle >< uformel/fornemmelse  person-domineret (efter "social-hierarki" / "fagligt-hierarki")

23 Samværs-normer Samværs-normer: gensidig hjælpsomhed?
gensidig hensyntagen? sprogbrug og "tone"? efterlevelse af egne regler (disciplin)? sanktioner ! "straf" for overtrædelse af regler; (fx., for sent, udeblivelser, forsømmelser, ...) incitament

24 Gruppe-tilhørs-normer
ansvars-følelse overfor gruppen? ansvarlighed >< ligegyldighed tilhørs-følelse til gruppen? accepteret/velkommen >< ikke accepteret/velkommen prioritering? egne interesser først >< gruppens interesser først sociale arrangementer ("hygge")? ofte >< engang imellem >< aldrig

25 Norm-sæt (aka. Konstitution)
A constitution is a system for government, often codified as a written document, that establishes the rules and principles of an autonomous [political] entity. Norm-sæt  retning gruppen udvikler sig i ! Normerne spiller en uhyre vigtig rolle !!! ift. det faglige resultat og sociale klima

26 En God Konstitution Undlad at “udskyde” norm-beslutninger!!! Konflikt
Regler ”udskudt”: Regler ”vedtaget”: Konflikt Konflikt løses via de vedtagne ”regler” Konflikt Regler? (for løsning) = ny konflikt => Reelt set 2 konflikter => Konflikt løst vha. reglerne

27 En God Konstitution (cont’d)
Subjektivt…: …opfattes ofte forskelligt Når jeg er på ferie, kan jeg godt lide at ”slappe af” Z Z Z Lav objektive (ikke subjektive) regler!! Arbejdstid: Vi arbejder mandag, onsdag og fredag fra kl. 12 – 16 og holder 15 min pause hver time ! Arbejdstid: Vi arbejder forholdsvist meget og holder en smule pause en gang imellem ?!? vs.

28 En God Konstitution (cont'd) ...er utvetydig!
"Han skød en kanin med et gevær på 100m" 1) 2) 100m 100m et-gevær-på-100m 3) 4) 100m en-kanin-med-et-gevær en-kanin-med- et-gevær-på-100m 100m

29 ( NB: Om begrebet 'Kvalitet' )
1) 2) 3) 4) 5) Kvalitet som "det exceptionelle" eksklusive, specielle, fortrinlige, uopnåelige, ... Kvalitet som "perfektion" eller "konsistens" fravær af fejl, ... Kvalitet som "evnen til målopfyldelse" kun betydning ~ formål, "er kunden tilfreds?", ... Kvalitet som "værdi for pengene" "cost/benefit", "cost-effectiveness", produktivitet, ... Kvalitet som "forvandling" eller "forandring" læring (øget selvtillid/dømmekraft/kritiske evner), ...

30 En God Konstitution (cont’d)
Lav målbare (operationelle) regler!! Undgå “tautologiske regler” (der er trivielt sande og dermed ‘intetsigende’) ”Vi skriver udelukkende rapport den sidste uge”. ”Vi foretager ’rolle-rotation’ hver mandag morgen”. ”Alle diskussioner føres med ordstyrer og referent”. ”Vi vil søge at få det bedste ud af det”. ”Vi tilpasser tempoet ud fra arbejdsmængden og deadline”. ”Godt er bedre end dårligt”.

31 En God Konstitution (cont’d)
Undgå løse regler, idet: løse regler  den 'stærkeste' bestemmer!! socialt (i starten) fagligt (senere) ’stærkeste’ =

32 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

33 Please put the Post-Its on the wall
Øvelse [Diskutér alle normerne igennem]: Diskutér og notér (for hver af normerne): -1) diskutér variationer over enkelte normer? -2) notér egne præferencer vedr. normen? -3) notér hvor essentiel normen er for dig? Vælg en "proces-ansvarlig" = ansvar for at I når alt igennem (og alle får sagt noget) NB: I skal ikke blive enige om noget ! Please put the Post-Its on the wall "Fordele ved gr.arb."

34 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

35 Øvelse 1) Overvej svaret på: 2) Skriv svaret på en PostIt® note:
3) Byt noterne tilfældigt rundt mellem jer... "Nævn de 2 største ulemper ved gr.arb."

36 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

37 Typer af problemer (~ gr.arb.)
Typer af (gruppe-relaterede) problemer Ikke problemer ift. "fagligt indhold" Løsning forudsætter: 1) Problemet er erkendt 2) Årsag er kendt Template: Diagnose: … Symptomer: Årsager:

38 1) ”Almindelig Sjusk” Diagnose: ”Almindelig Sjusk”: Symptomer:
Formløshed i arbejdet Ligegyldighed ift. aftaler og beslutninger Inkonsekvent arbejdsgang Manglende koordinering Rod Årsager: ”Ledelses- eller organisations-problem”(?) Mangelfulde normer(?) Manglende disciplinering(?) Ikke-engagerende projekt(?) Manglende initiativ hos medlemmer(?) Manglende mod til ubehagelig diskussion(?)

39 2) ”Dårlig Atmosfære” Diagnose: ”Dårlig Atmosfære”: Symptomer:
Unødigt skarpe diskussioner Manglende gensidig støtte Uenighed om overfladiske problemer Sårende bemærkninger Mange konflikter Årsager: Uløste personkonflikter(!) Konkret løsningsforslag: Socialisering

40 3) ”Forsømmelser” Diagnose: ”Forsømmelser”: Symptomer: Årsager:
Ofte for sent Udeblivelser (uden afbud) Forsømmelse af pålagte opgaver Årsager: Lav ansvarsbevidsthed(?) Ikke-accept følelse(?) Personlige problemer(?) Manglende / for slappe sanktioner(?) Konkret løsningsforslag: Udspørg til årsager (uden bebrejdelse!) og før til dagbog

41 4) ”Beslutningsbesvær”
Diagnose: ”Beslutningsbesvær”: Symptomer: Beslutningsbesvær Årsager: Manglende vilje til handling (som beslutningerne medfører) ( udskyde beslutninger, uklare beslutninger)(?) Anbefalinger: Eksplicitér beslutnings-grundlaget Før altid beslutninger+grundlag+argumentation til dagbog Eksplicitér beslutnings-processen Undgå ”alle-skal-være-enige” beslutningsproces Faglige beslutninger (e.g. metodevalg): faglig argumentation Sociale beslutninger (e.g. konstitution): bredest tilslutning

42 5) ”Outsidere” Diagnose: ”Outsidere”: Symptomer: Årsager:
FRIVILLIG: Protest mod arbejds-form(?) Protest mod arbejds-rolle(?) UFRIVILLIG!: Føle sig ”uden for” [etnisk/socialt/køn/…](?) Føle sig ”i mindretal” [etnisk/socialt/køn/…](?) forsømmelser, underminering, klovn, servil(?) frustration, ekstraindsats, ligegyldighed, klovn, servil(?) Anbefalinger: NB: Kræver ekstern intervention (hvis det skal løses)

43 6) ”Klikedannelse” Diagnose: ”Klikedannelse”: Symptomer: Årsager:
Gruppen domineres af en del-gruppe: ”klike” Mange forskellige del-grupper: ”fraktioner” Årsager: Nogle kender hinanden godt i forvejen(?) Projekt startet af nogle (med ”ejerskab”); andre med senere(?) Anbefalinger: Socialisering Gode sociale gruppe-normer Split gruppe i to (”gruppe-fision”)

44 7) ”Fastlåste Roller” Diagnose: ”Fastlåste Roller”: Symptomer:
Fast rolle til ”Kaj Benno”: [programmør / rapport-skriver / referent / ordstyrer / dokumentator / fejl-finder / GUI-designer / …] lærer kun en del-mængde(!!!) Årsager: ”Kaj Benno” god til… [programmere / skrive rap. / …](?) ”Gurli Magrethe” gider ikke [programmere / skrive rap. / …](?) Fokus på produkt på bekostning af [lærings-]proces(?) Anbefalinger: Rollerotation Øget fokus på [lærings-]proces

45 8) ”Magt Kamp” Diagnose: ”Magt Kamp”: Symptomer: Årsager:
Person-dominans (en eller flere) Rivalisering Alt hvad ”Kurt Ove” siger kritiseres Årsager: Diskussion om ”LinkedList vs. ArrayList” handler i virkeligheden om det er ”Bo” eller ”Ib” der skal bestemme(?) FAGLIG => ekstra arbejdsindsats (kan være godt for gruppen) UFAGLIG => reelt problem: magtkamp(!) Anbefalinger: Eksplicitér beslutnings-processen NB: Kræver ekstern intervention (hvis det skal løses)

46 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

47 Forebyggelse Forebyggelse: Konstitution:
En “god” konstitution ! Grundige norm diskussioner i starten ! Konstitution: A constitution is a system for government, often codified as a written document, that establishes the rules and principles of an autonomous [political] entity.

48 Forebyggelse Formalisér vigtige diskussioner! 1) varsles i forvejen
Regler for "formel diskussion": 1) varsles i forvejen 2) emne/formål skrives på en ren tavle 3) ordstyrer 4) referat  dagbog

49 Forebyggelse (cont’d)
Studér studieordningen! vurdér projekt-relevans ~ studieordningens faglige krav (ellers problem til eksamen: læringsudbytte)!

50 Forebyggelse (cont’d)
Tag mange noter! 1) "personlige notater" (alle) 2) "projekt dagbog" (referent) 3) "arbejdsblade" (løbende produktion) Tag mange "personlige notater": ikke kun til bevidstløs registrering, men grundlag for senere arbejde og rapport! Før "projekt-dagbog": normer, aftaler, idéer, beslutninger, beslutnings-grundlag og -form, møde-referater, eksterne samtaler [ næste uge ]

51 Forebyggelse (cont'd) Tag mange noter! Lav "arbejdsblade" løbende:
1) "personlige notater" (alle) 2) "projekt dagbog" (referent) 3) "arbejdsblade" (løbende produktion) Lav "arbejdsblade" løbende: færdigbearbejd notater til arbejdsblade notater, notater, notater, ...  problem! (vent ikke til rapporten skal skrives) arbejdsblade: = status for projektet ! = grundlag for vejledning ! [ næste uge ]

52 Forebyggelse (cont'd) Overhold aftaler!
Afgørende for gruppe-moral og -fremdrift (meld afbud tidligt, hvis nødvendigt) Konsultér "projekt-dagbogen“ (ved fravær): Aftaler Idéer Beslutninger (inkl. grundlag og form) Møde-referater Eksterne samtaler

53 Forebyggelse (cont'd) Erkend konflikter!
(svært) Diskutér konflikter åbent! (dvs: positivt, konstruktivt, i god tone) ofte tale om ‘misforståelser’ reel konflikt  konfliktløsning (inddrag evt. vejleder) Bemærk: der vil komme konflikter!!!!!!!!!!!!!

54 Forebyggelse (cont'd) Vær omhyggeligt ineffektive ind imellem!
i.e., hyg jer med mellemrum! (NB: effektiviteten vil naturligt svinge  recharge batteries) intet projekt kan holde til 100% seriøsitet hele tiden (start evt. alle møder med 15 min. uformel tid)

55 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

56 Please put the Post-Its on the wall
Øvelse: Etablér en hensigtsmæssig konstitution (skal afleveres skriftligt inden mandag kl. 9:00) Please put the Post-Its on the wall "Fordele ved gr.arb." "Ulemper ved gr.arb."

57 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

58 Myers-Briggs Type Indicator
Jung 1921, MBTI 1962 Myers-Briggs Type Indicator Introversion vs. Extraversion ("attitudes") I: internal world (concepts/ideas/reflect), energy from timeout, [think;act] E: external world (people/action/things), energy from action, [act;think] Sensing vs. iNtuition ("irrational functions", applied to 'data' received) S: "concrete", trust information in present, details / facts, [meaning ~ data] N: "abstract", trust theories, [meaning ~ pattern, theory, or wider context] Feeling vs. Thinking ("decision making functions", for rational choices) F: associated decisions: empathize with situation, [inside perspective] T: dissociated decisions: logical/causes/consistent, [outside perspective] Judging vs. Perceiving ("lifestyle", relates to how to get things done) J: come to decision, clear plan, start in good time, ["inflexible"] P: leave matters open, await or postpone decisions, ["too flexible"] [Carl G. Jung, 1920] [ cf. wikipedia for more info ]

59 Øvelse: SELV-TEST Svar på spørgsmålene (fra "A" til "J"): I 4 I A
"Hvis du nu var en pizza, hvilket nummer ville du så være"? ¤___ "Marguerita" (nummer 15) @___ "Capricciosa" (nummer 19) *___ "Quattro stagioni" (nummer 22) #___ "Calzone" (nummer 32) I 3 4 2 Resultat: IALT * = (V): ____ @ = (A): ____ ¤ = (K): ____ # = (AD): ____ A ... 34 2 I ... 16 and so on... ... 4 18 ... 3 SUM 32

60 Plan for idag (19/10) Øvelse: "fordele ved gruppearbejde?"
Motivation og introduktion til gruppebegrebet Gruppenormer Øvelse: "norm-muligheder og -præferencer?" 1t gruppearbejde & normer Øvelse: "ulemper ved gruppearbejde?" Typer af gruppeproblemer Forebyggelse Øvelse: ”etablér en gruppe-konstitution" 1t problemer & forebyggelse Personlighedstyper Øvelse: ”2 psychometric selv-tests" (aka., "personligheds-profiler") ½t personlighedstyper "de Bono's tænkehatte" gruppediskussionsværktøj

61 "de Bono's 6 Tænkehatte" "Current thinking is dominated by "adversarial thinking". The mode of discussion revolves around argument, the purpose being to defeat your opponent and by doing so discover the truth. Adversarial thinking serves a purpose. However, it is not the only way of thinking and in some circumstances it has limitations. Six Thinking Hats offers a practical alternative. It encourages co-operation, exploration and innovation." [ ] Øvelse (i jeres seneste gruppe, 'norm-sæt aftale gruppen'): 1) Find ud af hvad "de Bono's 6 tænkehatte" er? 2) Overvej hvordan det kunne bruges i jeres gruppe 3) Forbered en powerpoint præsentation (max 5 min)!


Download ppt "Gruppearbejde (& Personlighedstyper)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google