Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad skal der til at skabe en digitalt dannet borger? Klaus Kvorning Hansen Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad skal der til at skabe en digitalt dannet borger? Klaus Kvorning Hansen Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer."— Præsentationens transcript:

1 Hvad skal der til at skabe en digitalt dannet borger? Klaus Kvorning Hansen Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer

2 En forening stiftet 1958 Godt 6.000 personlige medlemmer Fagråd, udvalg, gå-hjem-møder Netværk for medlemmerne på alle niveauer Udbyder mere end 50 konferencer og kurser årligt Står for udbredte certificeringsprogrammer Dialog med Folketing, ministerier og andre organisationer DANSK IT’s profil 2 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

3 At udbrede kendskabet til informationsteknologien og dens anvendelse. At fremme anvendelsen af informationsteknologi til gavn for både samfundet og den enkelte bruger af teknologien. At samle it-brugere, it-professionelle og andre it- interesserede om disse opgaver. DANSK IT’s formål 3 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

4 ”Vi er ikke ved afslutningen af en krise, men ved begyndelsen af en voldsom omstrukturering af vores økonomi. Den er drevet frem af en teknologisk udvikling i et tempo, hvis omfang og konsekvenser får betydning af ufattelige dimensioner. I mine øjne kan vi ikke forstå udviklingen fuldt ud, hvis vi ikke også forstår digitaliseringens betydning” ”Den teknologiske udvikling forløber efter en eksponentiel kurve, og det gør udviklingen af vore kompetencer, organisering og hele vores tankesæt ikke” Erik Brynjolfsson, Professor i økonomi Massachusetts Instituite of Technology (MIT) Kilde: MM19. Interview med Erik Brynjolfsson, MIT, maj 2012 Digitalisering har effekt 4 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

5 Samfundet transformeres 5 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

6 D-land Danmark har udfordringer Digitalisering er et afgørende middel til at tackle dem Der er behov for en ny digital vision for Danmark Vi skal gå fra et it-brugerland til et digitalt skabersamfund 6 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

7 Borgeren i D-land - og vil blive aflyttet Du kan blive hørt - og vil blive taget ved næsen globalt Du kan handle globalt - og er på egen hånd Du kan nå al verdens information - og skal være parat Du kan blive hjulpet 7 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

8 Digitale kompetencer hidtil Fokuserer på evner i relation til værktøjerFokus på selvvurdering Afdækker ikke evne til at skabe med it, men kun evnen til at bruge it Afdækker ikke digital dannelse 8 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

9 DANSK IT’s udvalgs formål At undersøge, hvordan det faktisk står til med folkeskolebørns digitale dannelse og kompetencer Fordi de undersøgelser, der eksisterer, er gamle og ikke rammer præcist. At komme med anbefalinger til, hvordan man kan højne det digitale dannelses- og kompetenceniveau Fordi der ikke findes fakta på området, har myten om den digitalt indfødte retfærdiggjort, at man ikke for alvor har defineret, hvad man digitalt skal lære op gennem folkeskolen. 9 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

10 Folkeskolens formålsparagraf 10 Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

11 De forenklede fælles mål for folkeskolen Kvalifikations-rammen skelner mellem viden, færdigheder og kompetencer Viden omfatter faktuel viden, teoretisk og begrebslig viden, procedure- eller principviden og praksisviden. Færdigheder omfatter brug af tilegnet viden og knowhow til udførelse af opgaver og opgaveløsning. Kompetencer omfatter brug af viden og færdigheder (personligt, socialt og metodisk), herunder kompetencen til at kunne reflektere over viden og færdigheder. 11 http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/Faelles%20Maal/130923%20Master%20til%20praecisering%20og%20forenkling%20af%20Fael les%20Maal.ashx Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

12 De fire elevpositioner Eleven som kritisk undersøgerEleven som analyserende modtagerEleven som målrettet og kreativ producentEleven som ansvarlig deltager 12 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

13 Fællesmålene for dansk 13 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

14 Fællesmålene for fysik/kemi Arbejdet med it og medier er en central dimension i undervisningen i fysik/kemi, både hvad angår elevernes videns-tilegnelse fra tekster og undersøgelser, træning af sammenhænge mellem fx faglige begreber og forståelse af simuleringer og modeller til elevernes egne it-produktioner i forskellige repræsentationsformer. It defineres som informationsteknologi til opsamling, behandling, lagring og udbredelse af information, mens medier i denne sammenhæng er defineret som digitale medier, der forstås som digitalt baserede veje og miljøer for fx information, kommunikation, læring og underholdning. I et lærings- og undervisningsperspektiv understreger sammenstillingen, at der både er fokus på teknologi og kommunikation. (……) Sidstnævnte er en opdatering af de tidligere mål om elektronisk styring begrundet i en stigende samfundsopmærksomhed på programmeringskompetencer. Undervisningen i it og medier i fysik/kemi skal bidrage til elevens digitale dannelse, herunder bør emner som netetik og adfærd på sociale medier behandles i samarbejde med klassens øvrige lærere. 14 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

15 Fællesmålene for samfundsfag Eleven skal som målrettet og kreativ producent af digitale produkter erhverve sig kompetencer i at producere digitale produkter, der understøtter elevens formidling og kommunikation i faget. Eleverne skal bl.a. kunne bruge forskellige digitale værktøjer og samtidigt forholde sig bevidst til sine valg og fravalg undervejs i produktion samt inddrage overvejelser om målgruppen for den digitale formidling. (….) I samfundsfag vil eleverne også ofte opleve positionen som ansvarlig deltager både i skolen i fx et online samarbejde med deres klassekammerater i undervisningen og i mødet med det omgivende samfund i deres brug af forskellige digitale fora og sociale medier i forbindelse med undervisningen. Det nødvendiggør både kommunikation-, samarbejds- og vidensdelingskompetencer samt etiske overvejelser i forlængelse af elevernes digitale adfærd. Eleverne kunne fx i forbindelse med en læsning af en debattråd i et digitalt forum/socialt medie diskutere, hvor grænsen går for, hvad man kan ytre sig om og hvordan? 15 Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

16 Identitetselementet Din identitet er den information om dig, der er tilgængelig for andre. 16 Managing digital identity (DIGCOMP) To create, adapt and manage one or multiple digital identities, to be able to protect one's e-reputation, to deal with the data that one produces through several accounts and applications. Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

17 Dannelseselementet Dannelse er det, der er tilbage, når man har glemt, hvad man har lært 17 Digital citizenship (ISTE) Students understand human, cultural, and societal issues related to technology and practice legal and ethical behavior. a. Advocate and practice safe, legal, and responsible use of information and technology b. Exhibit a positive attitude toward using technology that supports collaboration, learning, and productivity c. Demonstrate personal responsibility for lifelong learning d. Exhibit leadership for digital citizenship Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

18 International Computer and Information Literacy Study Kompetenceomra ̊ de 1 handler om at indsamle og ha ̊ ndtere information, og det fokuserer på de receptive og organisatoriske elementer af informationsbearbejdning og -ha ̊ ndtering. Kompetenceomra ̊ de 2 handler om at producere og udveksle information, og det fokuserer på at anvende computere som produktive redskaber til at tænke, skabe, samarbejde og kommunikere. 18 Undersøgelsen afdækker elevernes kompetencer i at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere mhp. at deltage kvalificeret hjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet. Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

19 Hvad måler ICILS? 19 Receptive IC-kompetencer 1.1Kende til og forstå computeranvendelse At besidde grundlæggende tekniske færdigheder og viden 1.2Tilgå og evaluere information At kunne finde, hente samt bedømme relevans, integritet og brugbarhed 1.3 Håndtere information At kunne kategorisere, organisere og lagre information på en effektiv og genbrugelig måde Produktive IC-kompetencer 2.1Omdanne information At kunne tage afsæt i, udvælge og omdanne tekst til bestemte formål 2.2Skabe information At designe og udarbejde it- produkter til bestemte målgrupper og formål 2.3Dele information At kunne forstå og bruge computeren som teknologi til at samarbejde, kommunikere og udveksle informationer 2.4Anvende information trygt At kunne forstå og håndtere etiske og lovmæssige problemstillinger ifb. It-baseret kommunikation Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

20 Udvalgets første to områer 20 Receptive IC-kompetencer 1.1Kende til og forstå computeranvendelse At besidde grundlæggende tekniske færdigheder og viden 1.2Tilgå og evaluere information At kunne finde, hente samt bedømme relevans, integritet og brugbarhed 1.3 Håndtere information At kunne kategorisere, organisere og lagre information på en effektiv og genbrugelig måde Produktive IC-kompetencer 2.1Omdanne information At kunne tage afsæt i, udvælge og omdanne tekst til bestemte formål 2.2Skabe information At designe og udarbejde it- produkter til bestemte målgrupper og formål 2.3Dele information At kunne forstå og bruge computeren som teknologi til at samarbejde, kommunikere og udveksle informationer 2.4Konstruere At kunne forstå og bruge strukturer og algoritmer, herunder at forholde sig skabende til dem Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015

21 Udvalgets tredje område 21 Refleksive IC-kompetencer 3.1 Anvende information trygt At kunne forstå og håndtere etiske og lovmæssige problemstillinger ifb. It- baseret kommunikation 3.2 Identitetsskabelse At kunne forstå konsekvenserne af at handlinger online er dannende for hvordan man opfattes 3.3 Samfundsforståelse At kunne forstå hvordan den digitale udvikling påvirker samfundet og dets institutioner og virksomheder 3.4.Digital dannelse At kunne udfolde sig digitalt i forhold til de demokratiske og frihedsmæssige værdier Danmarks Biblioteksforening Årsmøde 17.4.2015


Download ppt "Hvad skal der til at skabe en digitalt dannet borger? Klaus Kvorning Hansen Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google