Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionsmøder marts 2015 v/adm. direktør Kim Høgh.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionsmøder marts 2015 v/adm. direktør Kim Høgh."— Præsentationens transcript:

1

2 Regionsmøder marts 2015 v/adm. direktør Kim Høgh

3 Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 Udvikle udkast politik og indsatsområder September Hovedbesty- relsesmøde Status og oplæg til regionsmøder Oktober Regions- møder Diskussion af politik og indsatsområder November Frivilligråd Udkast til frivilligpolitik til "behandling" December Hovedbesty- relsesmøde Status på proces og udkast til frivilligpolitik til "behandling" Januar 2015 Formands- møder Diskussion af udkast til frivilligpolitik og diskussion af struktur, rekruttering, kompetenceudv. kommunikation Marts Hovedbesty- relsesmøde Diskussion af samlet udkast til politik og strategi. Marts Regions- møder Diskussion af samlet udkast til politik og strategi april Frivilligråd Opsamling og endeligt udkast til "godkendelse" Hovedbesty- relse Vedtage frivilligpolitik og - strategi Maj 2015 Rep./lands- seminar præsentation endelig politik og strategi samt diskussion af implementering

4 Frivilligpolitik Frivilligpolitik definerer vi som et sæt spilleregler, som fordeler roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisationen

5 Baggrund Hjerteforeningens over 1.000 frivillige udgør en solid og vigtig grundpille. Flere rammes af hjerte-kar-sygdomme, så der er et stigende behov for forebyggelse og patientstøtte og dermed også for flere frivillige i Hjerteforeningen. Civilsamfundet får en mere fremtrædende rolle, og der satses på det frivillige område i patientorganisationerne og kommunerne for at imødekomme det øgede behov for forebyggelse og patientstøtte. Det er afgørende for Hjerteforeningen -At vi har en åben og inkluderende tilgang til frivillige -At vi etablerer en mangfoldighed af muligheder for at gøre en indsats -At vi anerkender og værdsætter såvel mindre som større indsatser, kort eller lang involvering

6 Frivilligpolitik Skrevet på baggrund af de mange gode input på efterårets regionsmøder Nuværende udgave er revideret jf. kommentarer i frivilligråd og på formandsmøderne Regionsmøde midt

7 Hjerteforeningens frivilligpolitik skaber et fælles fundament for alle frivillige i foreningen. Politikken formidler, hvad vi kan forvente af hinanden og sikrer en fælles forståelse for vigtigheden af – og rammerne for – den frivillige indsats Vigtigt:

8 Indhold i frivilligpolitikken Mangfoldigheden Den frivillige indsats bygger på Hjerteforeningens vedtægter og mål I Hjerteforeningen lægger vi vægt på en åben og anerkendende tilgang til hinanden, og vi ser det som en styrke, at alle frivillige bidrager med forskellige baggrunde og kompetencer. Nogle typer af opgaver stiller særlige krav til personlige og faglige kompetencer. Hvad kan du som frivillig forvente af Hjerteforeningen, herunder Konsulentstøtte Hvad forventer Hjerteforeningen af dig som frivillig? Behandling af uoverensstemmelser Definition på frivillig indsats

9 Frivilligpolitik Punkter, der blev rejst på formandsmøderne, som bl.a. er revideret i politikken: Det skal være sjovt at være frivillig Præcisering af forsikringsvilkår Tilføje forventningen om synliggørelse lokalt Omformulere sætningen vedr. lokal fundraising Omformulere afsnittet behandling af uoverensstemmelse (tidligere afsked med frivillige) Derudover er frivilligpolitikken gennemskrevet for at sikre et imødekommende sprog.

10 Frivilligstrategi Strategi definerer vi som en plan for hvordan vi når foreningens overordnede vision og mål.

11 Udfordringer og potentialer Rekruttering: Blandt befolkningen generelt Medlemmer (0,8% i HF) Deltagere på fx hjertemotion Relevante studerende og fagpersoner

12 Udfordringer og potentialer Organisering:

13 Udfordringer og potentialer Kompetenceudvikling: Fokus på: Udgangspunkt: Kompetencer hos den enkelte frivillige Fokus på kenskab til foreningens grundlag og etik, og vores konkrete aktiviteter Langt de fleste kurser vil være åbne for alle, andre vil kræve særlige tillidsposter eller en specifik faglighed. Kompetenceudvikling for formænd og bestyrelser skal styrkes Åbning Rådgivning Ringsted

14 Udfordringer og potentialer Kerneaktiviteter Stor mangfoldighed i lokale aktiviteter – det skal fortsætte Behov for at definere en række kerneaktiviteter for at sikre udvikling af materialer og kurser, der er målrettet disse. Kerneaktiviteter giver mulighed for at kommunikere bredt ud landsdækkende vedr. Hjerteforeningens tilbud.

15

16 Samarbejde Samarbejde på tværs styrkes: organisationer inden for fx idrætten, det sociale område eller andre sygdomsbekæmpende foreninger. Kommuner, regioner og stat

17 Strategiske indsatser A Hjerteforeningen skal sikre professionel understøttelse af foreningens frivillige Målsætning: 95 % af Hjerteforeningens frivillige vurderer, at de er tilfredse med at være frivillige i foreningen

18 Herunder er følgende mål: Rekruttering: Hjerteforeningen har ved udgangen af 2020: 10.000 frivillige, herunder kernefrivillige, aktivitetsfrivillige, tilkaldefrivillige og indsamlingsfrivillige. Organisering: Hjerteforeningen har ved udgangen af 2020 grupper af kernefrivillige, aktivitetsfrivillige, tilkaldefrivillige og/eller indsamlingsfrivillige i alle landets kommuner Kompetenceudvikling: Der er etableret kursusstruktur herunder formands- og bestyrelseskurser Udvikling af værktøjer: 90 % af Hjerteforeningens bestyrelser bruger frivillignettet og vurderer, at det er nemt at finde værktøjer til frivilligindsatsen

19 Strategiske indsatser B Hjerteforeningens frivillignetværk bidrager til øget forebyggelse og patientstøtte lokalt Målsætning: Hjerteforeningens frivillignetværk gennemfører aktiviteter inden for Hjerteforeningens formålsbestemte indsats i alle landets kommuner.

20 Herunder er følgende mål: Forebyggelses – og patientstøtteaktiviteter: I alle kommuner tilbyder Hjerteforeningens frivillignetværk motions-, kost- og/eller netværksaktiviteter (herunder den nuværende patientrådgivning) Livreddende førstehjælp: Der udarbejdes koncept for den frivillige indsats med livreddende førstehjælp herunder etablering af en gruppe af frivillige med relevant faglig baggrund, der i hver region kan undervise i livreddende førstehjælp.

21 Hjertebørn, -unge og søskende: I alle regioner tilbydes aktiviteter for hjertebørn, -unge og søskende af Hjerteforeningens Børneklub. Indsamling og kampagner til fordel for Hjerteforeningens formålsbestemte indsats: der gennemføres landsindsamling via frivillige indsamlingsledere og indsamlingsfrivillige i alle landets kommuner


Download ppt "Regionsmøder marts 2015 v/adm. direktør Kim Høgh."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google