Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt fra fungicidafprøvning på Flakkebjerg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt fra fungicidafprøvning på Flakkebjerg"— Præsentationens transcript:

1 Nyt fra fungicidafprøvning på Flakkebjerg
Lise N. Jørgensen & Karen E.Henriksen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Århus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks Jordbrugsforskning blev pr 1. Jan 2007 ændret til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Århus Universitet.

2 Emner Septoria svampen vores mest tabsgivende sygdom i hvede
Septoria svampen ændrer sin følsomhed forskelligt overfor triazoler Fordele ved brug af strobilurin? Opus/Proline/Bell, hvad er mulighederne? Meldug under ekstreme forhold Sorternes resistens overfor septoria. Er den stabil?

3 % septoria i forsøg vs 71-77 Septoria er i dag vores mest tabsgivende sygdom i hvede. Angrebene varierer meget fra år til år. Set over en årrække peger resultaterne på, at der de seneste 10 år har været mange år med kraftigere angreb. Blandt årsagerne til stigende angreb kan nævnes tidligere såning og mere hvede i sædskiftet.

4 Især angrebene på de 2 øverste blade har stor indflydelse på udbyttepåvirkningen. Meget nedbør i maj 2006 gav anledning til kraftige angreb. Det tørre vejr i juli mindskede dog angrebenes udbyttemæssige betydning.

5 Ændringer i % bekæmpelse af septoria i forsøg ved DJF
Der opnås i dag lavere effekt på septoria med triazoler sammenlignet med først i 90’erne. Især er der set en nedgang i effekten, som Folicur giver. Også effekten overfor Tilt har veget, mens ændringen i forhold til Opus er mere usikre. DJF’s anerkendelsesforsøg

6 Monitering af følsomhed
EC50-værdi (koncentration der hæmmer 50%) EC50 EC100 ? 100 50 Inhibition Følsomheden mellem fungicider og septoriasvampen følges i laboratorieforsøg, hvor svampen dyrkes på forskellige koncentrationer af fungicidet. På baggrund af hæmningen ved de forskellige koncentrationer beregnes EC50 værdien.

7 EC50 værdier for triazoler på forskellige isolater af septoria fra DK
I enhver population er der nogen svampe, som er meget følsomme, og nogen der er mere robuste. Dette giver en traditionel normalfordelt kurve for en population, som det ses for Opus og Proline. For Folicur viste en undersøgelse med isolater fra 2004, at Folicur havde en følsomhedsfordeling, som indikerede, at der er tale om 2 subpopulationer. Nogle der er meget følsomme, og nogen der er mindre følsomme. Selv om der i en eller anden udstrækning er krydsresistens mellem de forskellige trizoler, så peger de nyeste undersøgelser på, at der er tale om mindre forskelle i deres virkningsmekanismer, som skyldes de enkelte stoffers molekylestruktur. Kim Skov Jensens speciale.

8 EC50 værdier overfor forskellige stammer af septoria
EC50 værdier overfor forskellige stammer af septoria. Mutationer fundet i relation til triazoler Triazol Wild type Res I Res II Res III Res IV Res V Sportak 0,002 3 4 9 15 7 1 Folicur 0,01 8 21 1,8 75 82 Juventus 16 Opus 6 26 19 Proline 0,04 - 5 mutant Y137F 460/461 V136A I381V Undersøgelser peger på, at septoria populationen kan opdeles i mindst 5 underpopulationer. De enkelte populationer kan knyttes til specifikke mutationer og udviser en følsomhed, der ofte varierer afhængigt af, hvilket triazol som bruges. I forhold til de oprindelige vildtyper er der sket en væsentlig ændring i følsomheden. Især population i resistensgruppe 5 med mutation i position 381 har udvist nedsat følsomhed overfor Folicur, mens resistensgruppe 4 med mutation i position 136 har fået en øget følsomhed over for Folicur. Sportak har tilsvarende i franske forsøg med dominans af resistensgruppe 5 vist en øget effektivitet. Juventus og Opus har også vist øgede EC50 værdier for population i resistensgruppe 5, mens Proline har vist et ret stabilt niveau over for alle populationer. Leroux, France & Syngenta, Basel

9 Ændring af septoria over for triazoler (UK, F, D)
Isolater fra Frankrig, Tyskland og UK fra har sammenlignet med isolater fra vist en betydelig ændring i deres resistensgruppering. Dette indikerer. at der er sket et skred i følsomheden i de senere år. Mere end 50% af alle isolater tilhører resistensgruppe 5. Kilde: Syngenta, Basel

10 % Effekt på Septoria med Opus 2004-2006 bedømt på faneblad vs 75-77
% bekæmpelse Opus har, i de 3 år produktet har været på markedet, givet gode effekter. Der har været opnået en lidt lavere effekt i 2005 og 2006 sammenlignet med Laboratorie-forsøg med bestemmelse af EC50 værdier indikerer ikke, at der skulle være sket et skred i følsomheden. Fra bl.a. UK er der set et betydelig tab i effekten af Opus især fra de lave doseringer, dette kan på sigt betyde, at doseringen bør øges for at opnå tilfredsstillende effekt. dosering 2 behandlinger vs 31 & 51-55

11 Variation i populationens følsomhed over for Opus ændring fra 2005 til 2006

12 Ændring i følsomhed overfor tebuconazol og epoxiconazol
a bc b cd d a bc c b d EC50 værdierne for tebuconazol og epoxiconazol er stigende fra type 1 til type 5. For type 4 ses et fald i EC50 værdierne for tebuconazol og en stigning for type 5. Kilde : Syngenta, Basel

13 Resistenstest med OPUS på 185 septoria isolater fra 2006
Resistenstest med Opus på 185 septoria isolater fra 19 planteprøver Den gennemsnitlige EC50 værdi var ca. 0,5 ppm. Der var ikke signifikant forskel på isolaternes følsomhed fra de forskellige lokaliteter.

14 % Effekt på Septoria -2006 2 forsøg bedømt vs 73
% bekæmpelse Som en del af revurderingen af Tilt er i 2006 udført 2 forsøg, hvor Opus og Tilt er sammenlignet. Som det fremgår, er der en klar fordel til Opus. De nye data betyder bl.a., at der sker ændringer af anbefalingerne for Tilt og Folicur, således at de kun vil blive anbefalet til septoriabekæmpelse først på vækstsæsonen (Vs 30-32). Dosering (N) 2 forsøg - 1 sprøjtning vs.37-39

15 Nettomerudbytte hkg/ha
Den lavere effekt giver sig også udslag i et lavere merudbytte. Selv om Bumper er billigt, har det ikke kunne svare sig at bruge en høj dosering af Bumper/Tilt. Det bedste merudbytte er opnået med 0,5 l Opus. Dosering (N) 2 forsøg Sprøjtet på vs 37-39

16 Effekt på septoria af triazoler
b 1 forsøg 2006 b a a I et markforsøg er 5 triazoler i fuld dosering afprøvet og rangordnet. Proline og Opus har givet signifikant bedre effekt end Tilt og Folicur. % bekæmpelse

17 Merudbytte (hkg/ha) for triazoler
1 forsøg 2006 a Den dårligere effekt har også afspejlet sig i signifikant dårligere merudbytter. Forsøget viste generelt en tendens til en lidt svagere effekt og merudbytte for Proline sammenlignet med Opus. a Hkg/ha

18 %Effekt på septoria fra triazoler (3 forsøg fra UK 2006)
3 engelske forsøg fra 2006 har tilsvarende vist store forskelle i de effekter, som opnås med triazoler. Igen har Opus og Proline givet bedst effekt, mens Tilt og Folicur er placeret nederst. I UK er godkendt mange forskellige triazoler, som ikke er godkendt i DK. % bekæmpelse (3 øverste blade)

19 %Effekt på septoria fra triazoler UK 1990erne og 2006
Ved at sammenligne effekterne fra 2006 med resultater fra 1990’erne ses der for mange af triazolerne et betydeligt drop i effekten på septoria. Igen er det tydeligt, at Folicur har tabt meget af sin tidligere effekt. % bekæmpelse

20 Perspektiver omkring fremtidig brug af triazoler
Det bliver vigtigt, at følge septoriapopulationen nærmere fremover Punktmutationer i CYP51 genet og opregulering af ABC transportører Der findes mindst 9 forskellige mutanter Det kan blive relevant at blande triazoler Det kan blive rigtigt at skifte mellem triazoler Rangordenen kan ændre sig over tid Tidligere troede man, at der var simpel krydsresistens mellem forskellige triazoler. Nye undersøgelser har vist, at billedet er væsentligt mere kompliceret. Der findes mindst 9 forskellige punktmutationer i CYP51, som koder for produktion af 14α-demethylase. Nogle punktmutationer påvirker følsomheden betydeligt, mens andre ikke gør det. På baggrund af de nye data ses der nu en udvikling af nye produkter, der består af en blanding af triazoler. Prosaro (Proline + Folicur) er et eksempel på et sådant produkt.

21 Får vi noget for tilsætning af strobilurin?
I gns. af 45 afprøvninger fra er tilsætning af 0,1-0,2 l Comet vurderet i forhold til rene Opus løsninger til aksbekæmpelse. I stedet for Comet er typisk brugt Opera eller Opera N. I gns. har der været 0,9 hkg/ha i fordel for at tilsætte 0,1 – 0,2 l Comet eller substituere en del af Opusdoseringen med Comet. En forøgelse af Opusdoseringen kan tilsvarende øge merudbyttet. Grafen viser dog en betydelig forskel mellem det bedste og dårligste led. Det er desværre ikke muligt at angive, hvornår fordelene vil være positive.

22 Får vi noget for tilsætning af strobilurin?
I 14 forsøg fra ved DJF er 0,1-0,2 l Amistar og Comet tilsat eller substitueret med Opus til aksbekæmpelse (enkelt eller split). De opnåede merudbytter har ikke være signifikante i forhold til rene Opus løsninger. I gennemsnit af de 14 forsøg er der opnået en fordel på 0,5 hkg/ha med Comet, mens Amistar ikke har givet noget nettomerudbytte (0,0 hkg/ha).

23 Får vi noget for tilsætning af strobilurin?
3 års afprøvning har vist store forskelle imellem forsøg Aksbeskyttelse anbefales udført uden eller med strobilurin. Comet og Amistar har i gennemsnit af 14 sammenligninger givet små forskelle Comet : 0,5 hkg/ha bedre nettomerudbytte end rene Opus løsninger Amistar : 0 hkg/ha i nettomerudbytte sammenlignet med rene Opus løsninger. Resultaterne fra DJF ligger tæt op af resultaterne fra Landsforsøgene. Aksbeskyttelse anbefales således fortsat udført med eller uden tilsætning af strobilurin. Svag tendens til at Comet er den bedste af de 2, hvilket muligvis skyldes produktets evne til at give induceret resistens, som ”trigger” plantens forsvarssystem.

24 Behandlingsindex (dosering pr sæson) i vinterhvede med triazoler og strobiluriner
Resistensudvikling har haft stor indflydelse på forbruget af fungicider igennem de sidste 9 år. Da strobilurinerne blev introduceret, blev de indledningsvist brugt alene. Da den første resistens udviklede sig i 1999, blev de efterfølgende kun anbefalet brugt i blanding med triazoler. Efter at strobilurinresistens udviklede sig overfor septoria, blev der i stigende grad anbefalet triazoler. Salgstallene viser på fineste vis, at resistensudvikling har stor indflydelse på forbrugsmønsteret. Kilde: Kemikalie statistik

25 Nye forsøg med Bell 80% epoxiconazol
350 g boscalid (mere end i raps 250 g) Boscalid er forebyggende, men med god langtidsvirkning Indbygget anti-resistensstrategi Højt BI (1,5 l/ha = 1,8 BI) 1 l = 1,2 BI Bell forventes godkendt til den kommende sæson. Produktet har været afprøvet i 4 år ved DJF. Det er opnået gode resultater i både hvede og byg.

26 % bekæmpelse af septoria vs. 61 2 forsøg i hvede 2006 (06329)
Kvart dosering af Opus team, Bell og Proline på vs 31 har vist, at Bell og Proline på disse tidspunkter har gjort det mindst ligeså godt eller bedre end Opus team. vs. 31

27 % bekæmpelse af septoria vs. 77 2 forsøg i hvede 2006 (06329)
Bell har som aksbehandling givet en effekt, der bekæmpelsesmæssigt ligger lidt over henholdsvis Opus og Proline. Forskellene har dog ikke været meget markante. vs. 31

28 Merudbytte for bekæmpelse 2 forsøg i hvede 2006 (06329)
vs. 51 Merudbytterne har været moderate, og der har ikke været signifikant forskelle. Generelt har der ikke været betaling for en tidlig sprøjtning i 2006, heller ikke med Bell. vs. 31 Lsd = 5,1

29 Netto-merudbytte 2 forsøg i hvede 2006 (06329)
vs. 51 Det samme afspejler sig i nettomerudbytterne. vs. 31 Lsd = 5,1 Ingen sikre forskelle mellem nettomerudbytterne

30 % bekæmpelse af septoria vs. 77 3 forsøg 2006 (06325)
I 3 forsøg er kvart dosering af Opus team og Bell sammenlignet på vs 31 efterfulgt at halv dosering af henholdsvis Opus og Bell. Bekæmpelsen har været meget jævnbyrdig. vs. 31

31 Merudbytte fra 2 sprøjtninger 3 forsøg 2006 hvede (06325)
Der har været moderate merudbytter for bekæmpelse. Opus team/ Opus gav signifikant lavere merudbytter sammenlignet med Bell/Bell. vs. 31 LSD = 2,8

32 Nettomerudbytte fra 2 sprøjtninger 3 forsøg 2006 hvede (06325)
Fordelen afspejlede sig også i nettomerudbytterne. vs. 31 LSD = 2,8

33 % Bekæmpelse fra 3 sprøjtninger 3 forsøg 2006 hvede (06325)
vs 37 I 3 forsøg er effekten af en tidlig aksbehandling vurderet. Her er kvart dosering af Opus og Bell sammenlignet. Bell har i disse forsøg forbedret den visuelle effekt markant. Alle led sprøjtet med 0,375 Opus team på vs. 31 og 0,25 Opus på vs. 61

34 Merudbytte fra 3 sprøjtninger 3 forsøg 2006 hvede (06325)
I de 3 forsøg med behandling på vs 37 var der tendens til fordele ved at anvende Bell sammenlignet med Opus, både målt på brutto- og nettomerudbyttet. Forskellene var ikke signifikante. vs 37 Alle led sprøjtet med 0,375 Opus team på vs 31 og 0,25 Opus på vs 61 LSD95= 2,8

35 % bekæmpelse af septoria vs 75- Opus Team og Bell
I 2004 blev udført 4 forsøg, hvor 3 doseringer af Opus team og Bell blev sammenlignet. Forsøgene viste en klar effektmæssig fordel til Bell. Udbyttetallene viste dog ikke signifikante forbedringer af merudbytter for Bell sammenlignet med Opus team. Dosering/ha forsøg

36 Bekæmpelse af septoria med halv dosering på vs 31
Bell og Cantus er begge afprøvet ved en tidlig sprøjtning på vs 31. Dette er de eneste markforsøg, hvor man kan se, at Cantus (125 g boscalid = 0,25 kg/ha) alene bidrager til septoriabekæmpelsen. Effekten af det rene produkt er dog forholdsvis begrænset, sammenlignet med Bell og Opus Team. Bell har også effekt på knækkefodsyge. % bekæmpelse bedømt på vs 65 Antal forsøg

37 Effekt på knækkefodsyge
Bell har også effekt på knækkefodsyge. Midlet har i forsøg vist en effekt, der er på højde med øvrige midler til knækkefodsyge (Proline og Unix). Generelt er bekæmpelsesniveauerne lave over for denne sygdom. 3 forsøg 2004; LSD95 = 7,0

38 3 års forsøg med Bell i vinterbyg
Middel Vs 39 %Skold-plet %Byg-bladplet %Ramu-laria % rust % fysio-logiske pletter % meldug Udb. & merudb Hkg/ha Netto mer-udbytte Ubeh. 3,3 6,9 24,5 10,1 22,5 14,3 70,2 Opera 0,75 0,5 1,6 6,5 1,1 10,3 3,8 4,7 0,4 Bell 0,75 0,3 2,0 5,2 0,8 0,9 2,4 Amistar+Stereo 0,25 + 0,4 9,4 0,7 4,5 5,9 3,1 Opus team 0,75 (0,5) (4,7) 5,1 (1,5) - 2,6 (5,9) (2,1) Antal forsøg LSD95 6 7 4 8 1 10 2,5 Bell har været afprøvet 3 år efter samme plan i vinterbyg. Halv dosering af forskellige midler er sammenlignet ved behandling på vs Effektmæssigt har løsningen klaret sig på linie med andre løsninger, ligesom merudbyttet har været tilfredsstillende. Opus team har kun været med i 2 af de 3 år.

39 2 års forsøg med Bell i vårbyg. 1/3 af normal dosering er testet
Middel Vs 32-37 % Byg-bladplet % rust % meldug Udb. & merudb Hkg/ha Netto mer-udbytte Ubeh. 14,4 6,7 7,5 51,6 Opera 0,5 (BI = 0,47) 2,9 2,6 2,4 8,8 6,4 Bell 0, (BI=0,59) 3,4 1,9 2,8 7,7 4,8 Bell+Comet 0,25+0,17 (BI=0,47) 2,3 8,7 6,0 Amistar+Stereo 0,17+0,26 (BI=045) 4,0 2,1 7,0 4,9 Proline 0, (BI=0,33) 6,3 3,8 Antal forsøg LSD95 4 5 6 3,0 Bell har været afprøvet 2 år efter samme plan i vårbyg. 1/3 dosering af forskellige midler er sammenlignet ved behandling på vs Effektmæssigt har løsningen klaret sig på linie med andre løsninger, ligesom merudbyttet har været tilfredsstillende. Blanding af Bell og Comet har forbedret effekten lidt på bygbladplet, ligesom merudbyttet er øget lidt. Samlet set viser resultaterne, at Bell godt kan stå alene i byg, men at der kan være en lille fordel ved at blande med et strobilurin. En blanding af 0,25 Bell og 0,25 Opera vil ligge tæt op af den afprøvede løsning med Bell + Comet og svarer til 0,23 Opus+ 0,13 Comet +0,17 boscalid = 0,53 BI. BI varierer i de testede led fra 0,33 med Proline til 0,59 for Bell.

40 Konklusion på Bell Bell har vist bedre bekæmpelse af septoria
Sideeffekt på knækkefodsyge Fordele set på vs. 31, vs. 37 og vs. 51 Udbyttemæssigt har fordelene være forholdsvis begrænsede Bell, Proline og Opus er alle tre mulige løsninger til aksbekæmpelse God bred effekt på bygsygdomme. Udbytte OK. Kan eventuelt blandes med Opera eller Amistar Vigtigt middel i en antiresistensstrategi

41 Under semi-field forhold har vi i 2006 lavet forsøg, hvor vi specifikt har kigget på den præventive og kurative effekt af flere triazoler og Cantus. Vi smitter kunstigt i forsøget og sprøjter enten før eller efter, at vi har smittet. På billedet er Carsten i gang med at smitte med septoria, efterfølgende bliver der dækket med plast for at sikre høj luftfugtighed.

42 Præventiv og kurativ effekt af ¾ dosis
¾ dosering af 6 forskellig produkter viste at de 4, som indeholdt epoxiconazol gav meget jævnbyrdige effekter (Opus, Bell, Bas 565F og Opera N). Effekten var kun svagt vigende 11 dage inde i latenstiden. For Cantus og Proline var effekten væsentlig lavere både 5 og 11 dage inde i latenstiden. Der var svag tendens til, at Proline var det bedste produkt ved den forebyggende sprøjtning.

43 % bekæmpelse af septoria ½ dosering på 4 vækststadier
Èt markforsøg fra 2006 har på tilsvarende vis vist, at Proline har givet de bedste effekter ved tidlige sprøjtninger, mens der på vs 39 og 55 var signifikant dårligere effekt for Proline sammenlignet med Opus. vs og vs 39: bedømt på 2. blad i vs 65 vs 55 og vs 65: bedømt på 2. blad i vs 77

44 Merudbytte efter bekæmpelse af septoria på forskellige tidspunkter -½ dosering
Hkg/ha Merudbytterne fra dette forsøg viste, at det bedste merudbytte for bekæmpelse blev opnået på vs 55. Der blev til trods for den svagere visuelle effekt af Proline, ikke høstet lavere merudbytter. LSD95 = 2,2

45 Septoria angreb i juli Biscay Ambition
Forædlerne har i de senere år fremavlet gode sorter med bedre resistens. Ambition er et eksempel på en ny og god resistent sort, som har mindre behov for fungicidbehandling. Biscay Ambition

46 Udbytter i 6 hvedesorter – Ubehandlet 2006 –2 forsøg
I 2 forsøg fra 2006 med forskellige hvedesorter var udbytteforskellen mellem den mest resistente og den mest modtagelige sort ca. 2.0 tons i ubehandlede forsøgsled. Tilsvarende resultater fra Landsforsøgene har vist, at nettoudbyttet i Biscay var 76 hkg/ha, mens det var 89 hkg/ha i Ambition, hvilket indikerer 1,3 tons i forskel. Hkg/ha

47 Udbytter i 6 hvedesorter – 2006 –2 forsøg med split aks
Uanset hvilken fungicidbehandling som gives, så har de modtagelige sorter ikke kunnet konkurrere med udbytterne i sorterne med den bedste resistens. Det fremgår endvidere, at splitbehandling med Bell også i disse forsøg har givet det højest merudbytte i alle 6 sorter. Planteværn Online har anbefalet mellem 0,42 og 0,64 BI. Den laveste indsats i Ambition, Smuggler og Skalmeje og den højeste indsats i Biscay. Hkg/ha

48 Udbytter i gns. 6 hvedesorter – 2006 –2 forsøg med split aks
Hvis vi ser på gennemsnittet af de 6 sorter, så har Bell givet signifikant højre udbytte end Opus, mens der ikke var forskel mellem Proline og Opus løsningerne. Alle behandlinger gav et positivt nettomerudbytte. Hkg/ha

49 Sorters septoria resistens
% angreb Angrebene af septoria i forskellige sorter er fulgt fra observationsforsøgene. Der er betydelige årlige udsving i angrebsgraderne. Angrebene i Ritmo har været stigende i perioden. Niveauet i Stakado, Solist og Ambition har ligget meget under niveauet i Sleipner og Ritmo.

50 Sorters septoria resistens Angreb i resistente sorter i forhold til alle OBS sorter pr år
Relative angreb Årlige ændringer i sorternes modtagelighed over for septoria er vurderet i resistente sorter ved at relatere angrebet til gennemsnittet af angreb i alle afprøvede sorter (sat til 1,0). Der har været et skred i modtagelighed i bl.a. Stakado, Robigus og Smuggler, hvilket peger på, at modtagligheden godt kan øges over tid. Niveauet i Ambition og Solist har været stabilt indtil videre. De resistente sorter indeholder normalt flere resistensgener, som skal modvirke hurtige ændringer i følsomheden,

51 Kraftige angreb af meldug på sandjord
Meldug er et særligt problem på lettere jorde og i sent såede marker. I de fleste hvedemarker er meldug sjældent en meget tabsgivende sygdom, anderledes forholder det sig på lettere jorde.

52 Merudbytte for meldugbekæmpelse på sandjord
hkg/ha I 2006 blev udført 1 forsøg med kraftige angreb. Merudbytterne har været meget høje, og især løsninger med Flexity har givet høje merudbytter. 1 forsøg Jyndevad Samyl LSD95= 4,0

53 Nettomerudbytte for meldugbekæmpelse på sandjord
hkg/ha 2 sprøjtninger med Flexity+Opus eller Tern + Opus har været økonomisk rentable i dette forsøg. Generelt har fenpropidin (Tern) vist bedre effekt end fenpropimorph, som indgår i Opus team. Der var lille forskel mellem at sprøjte på vs 31 eller 32. 1 forsøg Jyndevad Samyl LSD95= 4,0

54 Nettomerudbytte for meldugbekæmpelse på sandjord
hkg/ha Et tilsvarende forsøg i 2005 viste ligeledes høje merudbytter for sprøjtning imod meldug. Også her gav Flexity de bedste resultater, hvilket indikerer, at 2 sprøjtninger kan være på sin plads ved meget kraftige angreb. 1 forsøg Jyndevad LSD95= 2,6

55 Konklusion Der er sket skred i effekten for visse triazoler. Nye mutationer fundet omkring virkemekanismen. Usikkert om skredet stabiliserer sig. Bell, Opus og Proline er de bedste septoriamidler Dyrk resistente sorter for at mindske sygdomspresset Sorternes resistens er blevet bedre – Meldug på sandjord skal behandles specielt- 2 behandlinger har været rentabelt – især med Flexity


Download ppt "Nyt fra fungicidafprøvning på Flakkebjerg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google