Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

POLYFON LEDELSE Fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni 1 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "POLYFON LEDELSE Fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni 1 2"— Præsentationens transcript:

1 POLYFON LEDELSE Fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni 1 2
Betina W. Rennison . Ph.d., Ledelsesforsker, forfatter & foredragsholder Lektor AAU, Inst. for sociologi/COMA

2 HVORDAN ER DET KOMMET SÅ VIDT?
LEDELSENS ARKÆOLOGISKE LAG Ledelse Professionel leder Planlægning Faglig planlægger Strategi Polyfon position Flere rationaler Rationalisering Effektiv teknokrat Problem Professionsfaglig Faglig forsvarligt/uforsvarligt Kontrol Loyal kontrollant Proces Teknisk-økonomisk Effektivt/ineffektivt Sag Juridisk-retlig Legalt/illegalt Rennison: ’Ledelsens genealogi. Offentlig ledelse – fra tabu til trend’, Samfundslitteratur, 2011 1900 1930 1960 1980-

3 POLYFONIENS POTPOURRI
MASSE- MEDIER NYHED JURA RET SUNDHED BEHANDLING OMSORG HJÆLP POLITIK MAGT ØKONOMI PENGE VIDEN-SKAB VIDEN KUNST ÆSTETIK PÆDA-GOGIK LÆRING ØKO-SYSTEM MILJØ INTIMITET KÆRLIGHED SPIRI-TUALITET TRO PSYKO-LOGI AUTENTICITET

4 LEDELSENS MUSIKALITET
[efter slide…] Det er præcis sådan vi kan forstå ledelse: Ledelse er at bedrive en polyfonisk musikalitet. At høre alle stemmerne, lovsynge hver og en og træne gehøret for ‘den anden’ stemme – og endelig orkestrere dem i en for situationen passende komposition. Som et første redskab til at gøre det – må vi som udgangspunkt forstå hvordan det er de forskellige stemmer eller ‘koder’ støder sammen. Hvordan foregår kodernes kamp? På seks forskellige måder… KODERNES KAMP Komfortabel blindhed, hvor koderne lever side om side i hver sin lukkede verden. De hævder hver for sig at udgøre sandhedsregimet og tager ikke fremmede hensyn. Kontradiktorisk kontrovers, hvor koderne støder sammen som konflikterende og uforsonlige parter – hvor det eneste, de kan blive enige om, er at være uenige. Kreativ misforståelse, hvor en kode misforstår en anden kode i lyset af egen logik og i eget favør. Selektiv hørelse, kan vi også kalde det. Kynisk parasitisme, hvor en kode inficeres af en anden kodes logik, så man slet ikke kan forestille sig værtskoden uden de fremmede parasitære argumenter. Som f.eks. når uddannelse altid skal have en nytteværdi, hvorved det økonomiske systems rentablitets-betragninger besmitter pædagogikkens ideal om uddannelse for uddannelsens egen skyld. Der foregår et fortsat ’våbenkapløb’ mellem parasittens evne til at inficere - og værtens eller moder-kodens immunforsvar og modstandsdygtighed. Komplementær mutualisme, hvor koderne har gavn af hinandens tilstedeværelse og gensidigt befrugter hinanden. Som med blomsterne og bierne. Eller når en medarbejder spørger ’hvor meget uddannelse har jeg ret til?’, hvorved såvel rettens kode som pædagogikkens kode vinder terræn. Konstruktiv alliance, hvor der kan ses et mønster og trækkes nogle forbindelseslinjer mellem de respektive koder. Selvom grundræsonnementerne er forskellige kan der spores en vis enighed om visse delelementer af en given sag og derved knyttes strategiske alliancer. Alliancedannelsen kan også ses i lyset af en strategisk brug af ’det fælles tredje’, hvor hver part oversætter egen interesse i lyset af den såkaldte fælles interesse; kunden, brugeren, værdisættet, core-business etc. At pukle på med hvad der gavner en selv, overbeviser ikke andre, men ved at appellere til hvad der gavner alle/flere, kan der knyttes alliancer, som samtidig kan styrke ens egen position og vinderchancer i kodernes kamp. Polyfoni er ikke monofoni (enstemmighed), ej heller homofoni (én førende stemme styrer de andre ’ledsagende’ stemmer) eller harmoni (alle stemmer stemmes overens, smelter sammen) Polyfoni er flerstemmighed – en musik bestående af ligeberettigede stemmer, der fungerer som selvstændige melodier med egen rytme. Og som kun sekundært harmonerer med hinanden. Polyfon orkestrering: Kunsten at komponere flere selvstændige stemmer og at føje en eller flere modstemmer (kontrapunkter) til en melodi...

5 DIN POLYFONE HVERDAG I SAMTIDIGHED AF STEMMER
Hvilke stemmer dukker op i din ledelses hverdag? Er der nogle du er eller forventes at være mere lydhøre overfor end andre? Hvilke stemmer støder sammen når du/I forsøger at sætte horisont/retning for udvikling og/eller drift (af opgave, personale, organisation…)? Hvordan håndterer du/I det? Hvad er konsekvensen af sammenstød? Virker det berigende eller frustrerende? Kan du pege på ’produktive forstyrrelser’, der har virket i en konkret sammenhæng?

6 DE 6 KODEKOBLINGER KODERNES KAMP KOMFORTABEL BLINDHED
KONTRADIKTORISK KONTROVERS KREATIV MISFORSTÅELSE KYNISK PARASITISME KOMPLEMENTÆR MUTUALISME KONSTRUKTIV ALLIANCE KODERNES KAMP

7 DE 9 ORKESTRERINGSSTRATEGIER
AF-PARADOKSERING: FUNDAMENTALISME; ‘enten-eller’ BALANCE; ‘både-og’ DEKOBLING; ‘hverken-eller’ SPIL; ‘kasten rundt’ HYKLERI; ‘slet ikke’ RE-PARADOKSERING: REFLEKSION; Thinking analytisk distance PROFLEKSION; Doing eksplorativ leg NARRATION; Telling meningsmestring AFFEKTION; Sensing nærværets intensitet

8 TRIN I DEN POLYFONE LEDELSE
SCREENING Aflyt stemmer HACKING Afkod stemmer TRANSLATERING Oversæt stemmer PRIORITERING Afvej stemmer EKSEKVERING Udlev stemmer

9 HOVEDUDFORDRING Polyfon ledelse handler om på én gang
at reducere kompleksitet ved i en given situation at lægge et bestemt rationale som præmis for den respektive sag/situation (konsekvent ledelse) og samtidig producere kompleksitet ved at opretholde valget mellem forskellige alternativer og derved sikre et bredt beslutningsgrundlag og en alsidig ledelsespalet (kontingent ledelse).

10 DIN POLYFONE HVERDAG II
KODESAMMENSTØD & PARADOKSHÅNDTERING Hvordan kan du genkende en eller flere af koblingsformerne i din organisation? Hvordan kan du evt. bruge dem strategisk? Hvilke af-/re-paradokseringsstrategier bruger du? Hvordan? Hvornår? Hvilke fordele og faldgruber er der ved den valgte strategi? Hvad kunne man ellers gøre? Hvad vil der ske, hvis du i stedet…? Hvordan vil du i en konkret situation effektuere de fem trin?

11 UDFORDRINGER Hvordan lede på tværs af forskelligartede, ofte modstridende hensyn og rationaler, der alle påkalder sig en legitim stemme og hvoraf ingen pr. definition har forrang? Hvilke hensyn skal betones/nedtones i en konkret situation? Hvorfor? Hvordan skære fra og skære igennem så organisationen ikke går til i kronisk hensynsbetændelse? Og samtidig bevare sensitivi-teten overfor værdipluraliteten i en kompleks opgavevaretagelse? Hvordan afklare, hvornår beslutningen er ’god nok’, selvom man må se bort fra forhold, som kunne være relevante - og bortskære alternative begrundelser, der kunne være legitime? Hvordan sikres troværdighed, når der altid kan indtages et andet standpunkt? Eller er det netop troværdigt og imødekommende, at alle stemmer høres?

12 FLERE UDFORDRINGER Hvilket syn på sager og subjekter tilbyder de respektive koder? Hvad inkluderes og ekskluderes ved et bestemt kodevalg? Hvilke ledelsesrum muliggøres og umuliggøres derved? Hvordan bestemmes valget af kode og kode-komposition? Hvornår synes det givet og nødvendigt at bruge en bestemt kode? Hvornår forekommer et mere åbent kodevalg? Hvordan lede efter nye muligheder ved at skifte mellem koder? Hvordan håndteres sammenstødene mellem koderne? Hvordan mestres de paradokser det skaber?

13 ENDNU FLERE UDFORDRINGER
Hvordan håndtere den tilsyneladende umulighed, der ligger i, at det, man vil lede, og det, man vil påvirke, ofte orienterer sig efter andre koder end de(n), man selv leder fra? Hvordan udfordrer lederen de ’favorit-hensyn’ og det værdihierarki, der til trods for de polyfone idealer ofte findes i organisationen /afdelingen/en selv? Hvordan ændre egne forudantagelser, umiddelbare præferencer, sym- og antipatier? Hvordan undgår lederen at ’hensynet til alle hensyn’ resulterer i overstimulation og handlingslammelse? Empati i apati. Hvordan skærmes lederen for kompleksiteten – uden at flygte fra den?...

14 HOVEDPOINTER KOMPLEKSITET PARADOKS-ELASTICITET MULTIVERSITET

15 HÅBET HÅBET ”Jo, der er en kakofoni af stemmer, og næppe en eneste melodi vil blive sunget i kor, men bare rolig: ingen melodi er nødvendigvis bedre end en hvilken som helst anden melodi, og hvis den endelig var, ville man ikke kunne vide det – så det står jer frit for at synge (om muligt komponere) jeres egen melodi.” Zygmunt Bauman

16 MINE SENESTE PUBLIKATIONER
”Polyfont lederskab”, i Sprækker for fornyelse. Nye perspektiver for offentlig styring og ledelse, K. Majgaard (red.), Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2014). ”De fire lederskaber”, i Ledelse af ledelse - anden ordens ledelse i organisationer, F.B. Andersen (red.), VIA Systime (2014). ”Performativt lederskab i en diskursiv (u)orden”, i Tidsskrift for Erhvervspsykologi, (2014). ”Ledelse”, i Klassisk og moderne organisationsteori, P. Kjær og S. Vikkelsø (red.), 2014, Hans Reitzels Forlag. ”De 20 P’er – problemkatalog for fremtidens offentlige ledelse”, i Økonomistyring & Informatik, 29. årg. 2013/14. ”Selvskabt ledelse”, i Lederskabelse, P. Helth (red.), 2013, Samfundslitteratur. ”Refleksiv ledelse”, i Lederskabelse, P. Helth (red.), 2013, Samfundslitteratur. “Cash, codes and complexity: new adventures in public management of pay scales”, i The Illusion of Management Control, N. Thygesen (red.), 2012, Palgrave Macmillan. Knæk Kønnets Koder – Kvinder i ledelse, 2012, Gyldendal Business. Ledelsens Genealogi – Offentlig ledelse fra tabu til trend, 2011, Samfundslitteratur. Kampen om integrationen – Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse, 2009, Hans Reitzels Forlag.


Download ppt "POLYFON LEDELSE Fra kakofonisk krydspres til kreativ polyfoni 1 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google