Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Minikonference 9. april 2015 – Comwell Korsør. Hurtig responstid!!!!!! link til youtube-clip Sidefod.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Minikonference 9. april 2015 – Comwell Korsør. Hurtig responstid!!!!!! link til youtube-clip Sidefod."— Præsentationens transcript:

1 Minikonference 9. april 2015 – Comwell Korsør

2 Hurtig responstid!!!!!! link til youtube-clip Sidefod

3 Dagsorden 1.Kort orientering om den politiske beslutningsproces (den politiske kalender) 2.Status på den Politiske Styregruppes arbejde - hvor langt er vi nået og hvad udestår? 3.Orientering og drøftelse af status vedrørende effektivisering af beredskabet 4.Orientering om håndtering af den personalepolitiske proces - hvordan gør vi? Sidefod

4 1.Kort orientering om den politiske beslutningsproces ▪de 15 principper ▪politisk styregruppe: 21. april, 27. maj ▪Politisk beslutningsproces i kommunerne: Sidefod KommuneØkonomiudvalgKB/byråd Holbæk10. juni17. juni Kalundborg17. juni24. juni Lejre16. juni22. juni Odsherred16. juni24. juni Slagelse22. juni29. juni Sorø17. juni24. juni

5 Hvad foreligger til juni måned: ▪vedtægt ▪ejerstrategi ▪værdifastsættelse ▪principper for beredskabets organisering og risikobaseret dimensionering Hvad kommer i efteråret: ▪Risikobaseret dimensionering ▪beredskabets ledelse og organisering ▪budget 2016 Sidefod 1.Kort orientering om den politiske beslutningsproces

6 2.Status på den politiske styregruppes arbejde Udgangspunkt: Den politiske styregruppes indstillinger til beslutning i kommunalbestyrelser/byråd i juni måned Sidefod

7 2.Status på den politiske styregruppes arbejde - indstillinger Det fremtidige, samordnede beredskabs opgave- portefølje består af: ▪operativt beredskab (”skal”-opgaven) ▪myndighedsopgaver ▪sideaktiviteter - i en decentral organisering Sidefod

8 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger Operativt beredskab a)er kerneopgaven b)Storebæltsberedskabet og brandskolen RESC en integreret del af beredskabet c)bemandes primært af deltidsansatte brandfolk d)frivillige er et vigtigt supplement Sidefod

9 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger Operativt beredskab e)Et bæredygtigt (robust) operativt beredskab er defineret ved: – det nødvendige og tilstrækkelige mandskab på rette tid og sted – et veluddannet og veltrænet mandskab – det rette materiel på rette tid og sted – en veluddannet og rutineret indsatsledelse – overholdelse af lovfastsatte afgangstider (5 minutter fra alarm) – responstid 10/15/20 minutter – aftaler med naboberedskaberne med henblik på optimal dækning af det samlede dækningsområde Sidefod

10 Operativt beredskab f)Risikobaseret dimensionering: – udarbejdes af beredskabskommissionen i samarbejde med ny beredskabsdirektør i efteråret 2015 – ensartede standarder for hele beredskabsområdet – implementering af effektiviseringsgevinsten jf. aftale mellem regeringen og KL – tager højde for den hen over året varierende beredskabstyngde i områder med mange sommerhuse Sidefod 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger

11 Operativt beredskab f)Risikobaseret dimensionering: – der tages højde for borgeres og virksomheders behov for hurtig og effektiv sammenhængende sagsbehandling, samt for en hurtig og effektiv operativ indsats – effektiviseringspotentialet indarbejdes – uden at det går ud over bæredygtigheden (robustheden). Sidefod 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger

12 Myndighedsopgaver (forebyggelse) 3 muligheder: 1.centralt placeret i §60-fællesskabet 2.decentralt placeret i §60-fællesskabet 3.placeret i kommunerne Sidefod 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger

13 Myndighedsopgaver (forebyggelse) Indstilling: 2) decentralt placeret i §60-fællesskabet: ▪Myndighedsopgaver / forebyggelse overføres til §60- fællesskabet ▪Koordineres/varetages i et centralt forebyggelsescenter ▪Suppleres af lokale forebyggelsescentre Sidefod 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger

14 Myndighedsopgaver (forebyggelse) ▪effektivisering ▪specialisering ▪sammenhæng og helhed i opgaveløsningen ▪nærhed til borgere og virksomheder ▪sammenhæng mellem forebyggelsesopgaver og den operative beredskabsopgave Politisk styregruppe arbejder videre med at kvalificere modellen – og at udvikle kvalitetsmål. Sidefod 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger

15 Sideaktiviteter ▪formål: at der er i fornødent omfang er mandskab til rådighed i dagtimerne til førsteudrykningen ▪§60-fællesskabet er aktivt og opsøgende overfor ejerkommunerne mhp. at indgå aftaler ▪baseret på frivillige og individuelle aftaler mellem ejerkommunerne og §60-fællesskabet ▪betaling baseret på omkostningsbaseret tilgang Sidefod 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger

16 Aktiver ▪der arbejdes med en leje/leasing-model ▪ensartede m 2 -priser for leje af bygninger, der udlejes til §60-fællesskabet – med mulighed for fastsættelse af markedspris ▪aftale med leasingselskab om køb af køretøjer og materiel mhp. at §60-fællesskabet leaser ▪leasingaftaler overtages af §60-fællesskabet ▪arbejdet med at værdifastsætte aktiverne fortsættes ▪leaset materiel vurderes ud fra nutidsværdi Sidefod 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger

17 Vedtægt ▪bestyrelsens sammensætning: – skal være et ulige antal medlemmer (lige antal kommuner, 2 politikredse) – evt. politisk repræsentation ud over borgmestrene – evt. medarbejderrepræsentation – manglende lovgivningsmæssige tiltag for at komme videre ▪KL arbejder videre på vedtægtsforslag – endeligt forslag foreligger senest i juni Sidefod 2.Status på den politiske styregruppes arbejde – indstillinger

18 3.Orientering og drøftelse af status vedr. effektivisering af beredskabet Mulige effektiviseringer: a)Dimensionering af basisberedskabet – stationsstruktur – indsatsledelse – dimensionering af førsteudrykningen b)materiel – indkøb – drift c)vagtcentral – mulighed for etablering af vagtcentral i Region Sjælland – etablering af fælles servicevagtcentral i §60-fællesskabet Sidefod

19 Mulige effektiviseringer: d)Administration – ledelse – fælles administration – digitalisering af myndighedsopgaver (tilsyn m.v.) Sidefod 3.Orientering og drøftelse af status vedr. effektivisering af beredskabet

20 4.Orientering om håndtering af den personalepolitiske proces - hvordan gør vi? Sidefod ▪personalearbejdsgruppen har udarbejdet forslag til handlingskalender ▪fuldt overblik over lokalaftaler m.v. ▪fuldt overblik over alle medarbejdergrupper ▪forventes at igangsætte forhandlinger med organisationerne om lokalaftaler m.v. ▪løbende information og møder i TR-forum (næste møde mandag den 13. april) ▪medarbejderinddragelse i kommunerne forud for den politiske vedtagelse i juni.

21 De 15 principper ▪15 principper: 1.Fælles serviceniveau / risikobaseret dimensionering 2.udmøntning af økonomiaftalen 3.organiseres, således at der KAN ske udbud EFTER etablering 4.organiseres, så aftaler med andre kommuner ikke belaster fællesskabet 5.fælles servicestandarder på myndighedsområdet 6.sikres beredskabsmæssig håndtering af virksomheder, der kræver særlig beredskabsopmærksomhed Sidefod

22 De 15 principper - fortsat 7.kommuner bidrager med ensartet bidrag pr. indbygger + rekvirering af ekstraydelser (tilkøb) 8.værdifastsættelse af aktiver 9.udarbejdes en ”ejerstrategi” 10.projektorganisationen 11.projektgruppe, projektleder, ekstern bistand 12.følgegruppe – beredskabscheferne 13.politisk og administrativ forankring 14.ansættelse af beredskabschef: eksternt opslag 15.én fælles beredskabskommission Sidefod


Download ppt "Minikonference 9. april 2015 – Comwell Korsør. Hurtig responstid!!!!!! link til youtube-clip Sidefod."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google