Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Samarbejde, Læring og Projektstyring – SLP 8 Det gode samarbejde:  Introduktion  Erfaringer fra procesanalyserne  Samarbejdsaftale  Gruppemødets.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Samarbejde, Læring og Projektstyring – SLP 8 Det gode samarbejde:  Introduktion  Erfaringer fra procesanalyserne  Samarbejdsaftale  Gruppemødets."— Præsentationens transcript:

1 1 Samarbejde, Læring og Projektstyring – SLP 8 Det gode samarbejde:  Introduktion  Erfaringer fra procesanalyserne  Samarbejdsaftale  Gruppemødets organisering  Kommunikationen i gruppen  Uddelegering af opgaver  Konfliktløsning  Evaluering af samarbejdsprocesser

2 2 Introduktion Erfaringer fra procesanalyserne: Rimeligt, kan forbedres:  (Samarbejdsaftale)  Kommunikation  Læring  Uddelegering af opgaver Dårligt, SKAL forbedres:  (Mødekultur)  Konflikthåndtering  Projektstyring  Organisation Andres erfaringer: Arno Kaae (”gruppedoktor” på RUC): ”Mit indtryk er, at gruppedynamikken generelt lider under for dårlig gruppeorganisation, for lidt aktiv lytning og for ringe konfliktbearbejdning.”

3 3 Gode råd fra procesanalyser, D320: Før et projekt kan gå i gang er det nødvendigt at planlægge det nøje for at alle arbejder mod samme mål. Vi fik et motto, som kom med i vores samarbejds-aftale. Det var FETA: Fleksibilitet, Engagement, Tolerance, Ansvarsbevidsthed Vi holdt et fast fredagsmøde om ugen, hvor man kunne give udtryk for positive eller negative episoder fra den forgangne uge. Fredagsmøderne virkede godt, så man kunne få luft hvis det var tiltrængt.

4 4 Gode råd fra procesanalyser, D311:  Standarddokumenter har været meget tidsbesparende  En effektiv indledende brainstorm  Aktivitetsdiagrammet har bevirket et bedre overblik over projektarbejdet  Top-down nedbrydning af problemet for at opnå bedre segmentering  Markant opdeling hele vejen gennem rapporten  Gode diskussioner mht. indholdet af de enkelte kapitler  Strukturering af afsnit via opsummeringer og delkonklusioner  Godt med indholdet af hjemmesiden (referater, arbejdsblade m.m.)

5 5 Gode råd fra procesanalyser, D315: Efter vi havde fået præsenteret Post-it metoden i SLP, blev gruppen enig om at denne form for brainstorm lød spændende. Det viste sig at være en effektiv måde at lave brainstorm på. Man hurtigt fik et overblik over gruppens ideer. Vi samlede ideerne i små emner, som kunne være interessante for projektet. Dette gjorde at det var enkelt at fordele emnerne i teknisk-naturvidenskabelig- og kontekstuel faglighed. Alt i alt, mener vi at Post-it metoden fungerer rigtig godt. Det er helt sikkert noget, som vil blive benyttet i senere projekter.

6 6 §1 Arbejdsindsats stk. 1 Det forventes, at alle medlemmer af gruppen har lavet det aftalte arbejde til det aftalte tidspunkt. stk. 2 Det forventes, at alle medlemmer af gruppen leverer det bedst mulige materiale, når personen har fået en opgave. Herunder forventes det, at personen selv har læst korrektur på sit materiale. stk. 3 Det forventes, at alle de, ifølge logbogen, aftalte deadlines overholdes. Er dette ikke muligt, skal det angives i logbogen hvorfor tidsgrænsen ikke er overholdt. stk. 4 Ved arbejde i gruppen forventes det, at der leveres en seriøs arbejdsindsats, når et flertal i gruppen ønsker det. Et møde kan på baggrund af et flertal i gruppen hæves, hvis det ikke fører til noget dvs. hvis arbejdsmoralen er hensigtsmæssig lav. stk. 5 Det bestræbes at alle diskussioner foregår uden ordstyrer, men i tilfælde af voldsom diskussion bliver der påsat ordstyrer. stk. 6 Det bestræbes at minimere overflødige diskussioner.

7 7 §2 Fremmøde stk. 1 Med mindre der aftales andet, er der mødepligt til alle forelæsninger for alle gruppens medlemmer. stk. 2 Med mindre der aftales andet, er der mødetid hver morgen kl. 8:15. Dette gælder uanset om der er forelæsning eller ej. stk. 3 Individuelt fravær aftales i så god tid som muligt og bør minimeres. stk. 4 Ved sygdom og hindringer som ikke kan forudses gives der besked ved e-mail til hele gruppen samt SMS til min. 1 person fra gruppen. §3 Sanktioner stk. 1 For små overtrædelser, hvortil der gives en tilpas god (kreativitet belønnes :-) forklaring, accepteres en undskyldning, samt en mindre bøde i form af en gruppe-bajer. stk. 2 Ved gentagne, alvorlige overtrædelser, kan det komme dertil, at det er nødvendigt at smide et medlem af gruppen ud. Her tænkes specielt på manglende aflevering af projekt arbejde op til deadline, der vil påføre resten af gruppen unødvendigt stress.

8 8 §4 Vejleder stk. 1 Gruppen har pligt til at aflevere materiale via e-mail til vejlederen senest kl. 12 dagen før materialet skal behandles. stk. 2 Gruppen forventer samtidig, at vejlederen har læst materialet, og kommer med konstruktiv kritik. stk. 3 Gruppen efterstræber at planlægge vejledermøder en måned frem ad gangen. stk.4 Der skal laves dagsorden til alle vejledermøder. §5 Faste rutiner stk. 1 Tidsplan skal opdateres, revurderes og evalueres mandag eftermiddag, hvorefter den mailes rundt til alle medlemmer af gruppen. stk. 2 Der skal være sekretær til vejledermøderne. Denne arbejdsopgave skiftes gruppemedlemmerne til (alfabetisk). stk. 3 Opgaven med postafhentning går også på skift mellem gruppens medlemmer (igen alfabetisk).

9 9 Gruppemødets organisering Udviklende og effektive gruppemøder: 1. Indled altid gruppearbejdet med en personlig tilbagemelding. 2. Diskuter på baggrund af en mødedagsorden. 3. Hav en mødeleder og en referent. 4. Benyt skriftlige indlæg som input til diskussionerne i gruppen. 5. Saml op og konkluder på enhver diskussion. 6. Lad diskussionen munde ud i noget på skrift. 7. Brug hinanden til at konkretisere »hjemmeopgaverne«. 8. Evaluer mødet, hvor alle markerer sig.

10 Mødeafholdelse 10

11 Mødeafholdelse 11

12 12 Kommunikation i gruppen Gør den frie diskussion frugtbar – indsporing:  Hvad er vi i gang med at diskutere?  Hvad fortsætter vi med at diskutere?  Hvordan gør vi det?  Hvad skal der komme ud af det? Del beslutningsprocessen op i 4 faser: 1. Markering af ideer, synsvinkler og forslag. 2. Afdækning, uddybning og argumentation. 3. Diskussion og fælles afklaring. 4. Stillingtagen og beslutning.

13 13 Kommunikation i gruppen - 2 Spørgsmål til afdækning og belysning af et forslag:  Hvad er hovedbegrundelsen for forslaget?  Hvilke argumenter taler for forslaget og hvilke taler imod?  Hvad indebærer forslaget af konkrete handlinger?  Hvilke muligheder og begrænsninger giver forslaget? Vær nysgerrige og interesserede! Skriv resultaterne op, så alle kan se dem!

14 14 Kommunikation i gruppen - 3 Udøvelse af aktiv lytning indebærer, at man:  Lader den anden tale.  Har øjenkontakt med den talende.  Kommunikerer på den andens præmisser.  Holder egne meninger og ideer tilbage.  Stiller relevante og uddybende spørgsmål.  Undgår ledende spørgsmål.  Viser forståelse og respekt for den andens mening.

15 15 Kommunikation i gruppen - 4 Principperne for en markeringsrunde:  Alle i gruppen udtaler sig om, hvor de står.  Afbryd, kritiser eller kommenter ikke den, der taler.  Alle udtaler sig så åbent og ærligt som muligt.  Stil hinanden uddybende og understøttende spørgsmål.  Vent med at analysere, vurdere og konkludere til sidst.

16 16 Kommunikation i gruppen - 5 Andre gode råd til gruppens kommunikation:  Benyt tænkeskrivning – dvs. midt i en diskussion stoppes op og alle er tavse i 5 min, hvor man i stedet skriver ned hvad man tænker lige nu, efterfulgt af en markeringsrunde.  Diskuter ikke uden at skrive – benyt skriftlige oplæg, skriv referater af læst litteratur.  Visualiser projekt- og tidsplan – plancher på vægen giver det store overblik.  En projektdagbog hører med til god gruppekommunikation.

17 17 Uddelegering af opgaver For at undgå at undergrupper arbejder i hver sin retning og/eller bliver specialister: 1. Større uddelegerede opgaver rokerer mellem deltagerne med overlap. (Man skriver videre på hinandens oplæg). 2. Delopgaver tages løbende op til diskussion i gruppen. Opgavehaverne udleverer problematiserende spørgsmål forud for diskussionen. 3. Enhver diskussion og tilbagemelding af uddelegerede opgaver indledes med, at opgavehaverne relaterer opgaven til projektets problemfelt og problemformulering.

18 18 PAUSE Adams trust building exercise

19 19 Gode råd fra procesanalyser, B204: · Kommunikationen i gruppen er blevet bedre og bedre. Der var en klar sammenhæng mellem, hvad vi lærte i SLP og udviklingen i kommunikationen. · Alle medlemmer i gruppen har haft chancen for at komme til orde. Der er ikke nogen, der er blevet overset. Hvis der har været en, der har været passiv i en diskussion, er der blevet spurgt direkte til den persons meninger. · Når vi arbejde hjemmefra brugte vi IRC til at kommunikere med hinanden. Det har været godt at have et samlingssted på Internettet. · Efter vi har fået kendskab til kommunikationsdiagrammet, placerede vi bordene langs kanten af grupperummet, det har bevirket at kommunikationen er blevet betydelig bedre. Når man diskuterede, så sad man med ryggen til computerne og andre ting, der virkede som distraktions elementer. Når der så skulle arbejdes, sad man heller ikke og kiggede på de andre. Det var ikke så nemt at komme til at sidde at snakke med sidemanden.

20 20 · Vi valgte at udnævne en person til at holde styr på folk, så det hele ikke gik op i snak. Vi valgte at kalde denne funktion for ”ugens slavepisker”. Det var ikke ondt ment om personen, men titlen beskrev, at det var den person, der stod for, at der blev lavet noget i denne uge.

21 21 Konfliktløsning - Hvorfor? Gennem bearbejdning af konflikter, bliver usynlige grænser og skjulte normer kendt. Konflikter tapper samarbejdet for energi. Konflikttyper:  Personkonflikter/kemi  Kommunikations- konflikter  Faglige konflikter  Rollekonflikter  Organisatoriske konflikter  Mål- og målbestem- melseskonflikter  Interessekonflikter  Arbejdsindsats- konflikter  Holdnings- /normkonflikter  Ambitionskonflikter

22 22 Konfliktløsning – én model Husk: Jo tidligere en konflikt identificeres og tages op i gruppen, jo mindre dramatisk. 1. Alle involverede fortæller deres historie og fremlægger deres standpunkt hver for sig. 2. Mægler eller mødeleder formulerer hovedlinierne i konflikten på baggrund af de involveredes fortællinger og standpunkter. 3. Underliggende behov og interesser afdækkes. Hvad er forenelige, og hvad er fælles? 4. Løsningsforslag udvikles, evt. gennem brainstorm. Et forslag vælges. 5. Løsningen formuleres som en konkret aftale. 6. Evaluering af processen og den enkeltes tilfredshed med løsningen.

23 23 Evaluering af samarbejdet  Nuværende målsætning.  Samspil og kommunikation.  Opfyldelse af delmål.  Ansvarlighed.  Fagligt udbytte.  Brug af vejleder.  Arbejdsform. Tre grundprincipper for samarbejdsevalueringer: 1. Alle beskriver egne oplevelser af samarbejdet, og hvordan det påvirker egen person. 2. Alle formulerer konkrete ønsker til en forbedring af samarbejdet. 3. Alle udtrykker, hvad de vil bidrage med for at ændre samarbejdet positivt.

24 24 Evaluering af den personlige relation 1. Alle forbereder sig på at komme med mindst: -et positivt udsagn og -et kritisk udsagn eller udviklingspunkt til de øvrige i gruppen. 2. Man samles i grupperummet og går to og to sammen om at give feedback til hinanden. Derpå samles alle igen og går ud i nye par, indtil alle har udvekslet feed­back med hinanden.

25 25 Evaluering af den personlige rolle i samarbejdet 1.Alle forbereder sig på at komme med et bud på:  Hvilke rolle/roller indtager jeg i gruppesamarbejdet?  Hvad kan jeg godt lide ved rollen?  Hvad ønsker jeg at ændre? 2.De øvrige i gruppen giver feedback:  Hvad oplever vi på samme måde?  Hvad oplever vi anderledes? 3.Hvordan kan en rolleændring finde sted?  Hvad kan personen selv gøre?  Hvad kan gruppen gøre?

26 26 Konflikthåndtering – ét værktøj Kreativ forhandlingsteknik Konflikten skal være synlig for alle. Konflikten skal være synlig for alle. Det indebærer at alle ved hvilke personlige interesser der er på spil. Det indebærer at alle ved hvilke personlige interesser der er på spil. Det må være helt klart hvad de enkelte parter i konflikten vil opnå – hvad der er vigtigt for dem. Det må være helt klart hvad de enkelte parter i konflikten vil opnå – hvad der er vigtigt for dem.

27 27 Konflikthåndtering – ét værktøj Kreativ forhandlingsteknik Det er meget vigtigt at være bevidst om at en forhandling IKKE er en handel. Alt kan foreslås og afprøves i en forhandling UDEN at nogen er bundet af det. Det er meget vigtigt at være bevidst om at en forhandling IKKE er en handel. Alt kan foreslås og afprøves i en forhandling UDEN at nogen er bundet af det. Uden denne regel vil det være svært for parterne at flytte sig. Det er hele gruppens opgave at skabe den nødvendige tryghed i forhandlingen til at foreslå løsninger som man senere fortryder. Uden denne regel vil det være svært for parterne at flytte sig. Det er hele gruppens opgave at skabe den nødvendige tryghed i forhandlingen til at foreslå løsninger som man senere fortryder. Den vellykkede forhandling afsluttes med en handel – en aftale for hele gruppen. Først da lover man hinanden noget. Den vellykkede forhandling afsluttes med en handel – en aftale for hele gruppen. Først da lover man hinanden noget.

28 28 Konflikthåndtering – ét værktøj Kreativ forhandlingsteknik Forhandlinger og dermed konflikt- løsninger kræver mod til at miste. Forhandlinger og dermed konflikt- løsninger kræver mod til at miste. Konflikten er løst når der er skabt en ny platform alle vil være på. Konflikten er løst når der er skabt en ny platform alle vil være på. Den nye platform vil være attraktiv fordi man FÅR noget men samtidigt må man acceptere at MISTE noget. Hvis man ikke er parat til det og man hager sig fast i sin platform, så sker der heller ingen udvikling. Den nye platform vil være attraktiv fordi man FÅR noget men samtidigt må man acceptere at MISTE noget. Hvis man ikke er parat til det og man hager sig fast i sin platform, så sker der heller ingen udvikling.

29 29 Konflikthåndtering – ét værktøj Kreativ forhandlingsteknik Det at turde miste noget (for at opnå noget andet), kræver at VÆRE STOR. Parterne i konflikten må spørge sig selv ”Hvad ville jeg gøre nu hvis jeg var stor ?” Det at turde miste noget (for at opnå noget andet), kræver at VÆRE STOR. Parterne i konflikten må spørge sig selv ”Hvad ville jeg gøre nu hvis jeg var stor ?” Når du ved hvordan du kan optræde som stor i forhandlingen – så anvend den viden til at bygge en platform. Når du ved hvordan du kan optræde som stor i forhandlingen – så anvend den viden til at bygge en platform. Husk at du altid har lov til at trække det du tilbyder tilbage igen hvis du ikke bliver tilfreds med helheden. Der er kun tale om en forhandling – ikke en aftale. Husk at du altid har lov til at trække det du tilbyder tilbage igen hvis du ikke bliver tilfreds med helheden. Der er kun tale om en forhandling – ikke en aftale.

30 30 Konflikthåndtering – ét værktøj Kreativ forhandlingsteknik Under en kreativ forhandling er det vigtigt at anvende movement. Det er en metode der har til formål at få spontane, impulsive og vilde indfald med i diskussionen. Under en kreativ forhandling er det vigtigt at anvende movement. Det er en metode der har til formål at få spontane, impulsive og vilde indfald med i diskussionen. Normalt møder vi tit andres ideer med et kritisk NEJ hvorefter vi argumentere for hvorfor vi ikke synes om ideen. Normalt møder vi tit andres ideer med et kritisk NEJ hvorefter vi argumentere for hvorfor vi ikke synes om ideen. Vi kan også sige JA MEN… hvilket også er en kritisk reaktion. Vi kan også sige JA MEN… hvilket også er en kritisk reaktion.

31 31 Konflikthåndtering – ét værktøj Kreativ forhandlingsteknik Reglerne for movement er meget enkle. Det eneste man må sige til andres forslag er JA OG… hvorefter man spontant tilføjer noget til ideen. Reglerne for movement er meget enkle. Det eneste man må sige til andres forslag er JA OG… hvorefter man spontant tilføjer noget til ideen. Movement er en leg med ideer som får lov til at leve og vokse. Movement er en leg med ideer som får lov til at leve og vokse. Selvom man inderst inde ikke synes om den ide man er med til at bygge videre på, så bliv ved. Pludselig kan det vise sig at ideen bliver et genialt udgangspunkt for en ny platform der kan løse konflikten. Selvom man inderst inde ikke synes om den ide man er med til at bygge videre på, så bliv ved. Pludselig kan det vise sig at ideen bliver et genialt udgangspunkt for en ny platform der kan løse konflikten.

32 32 Opgaver: Rollespil om en konflikt der løses gennem kreativ forhandling (se planche 26-31): Dette rollespil har til formål at demonstrere hvordan kreativ forhandlingsteknik kan anvendes til konfliktløsning. Dette rollespil har til formål at demonstrere hvordan kreativ forhandlingsteknik kan anvendes til konfliktløsning. Gruppen skal vælge to personer til at være A og B som der er opstået en konflikt mellem. Gruppen skal vælge to personer til at være A og B som der er opstået en konflikt mellem. Resten af gruppen deltager i rollespillet ved at skabe ideer til platforme der kan løse konflikten. Resten af gruppen deltager i rollespillet ved at skabe ideer til platforme der kan løse konflikten.

33 33 Opgaver: Personen A: A er meget ambitiøs og ønsker at bruge meget tid på projektet. A er meget ambitiøs og ønsker at bruge meget tid på projektet. A vil gerne lære så meget som muligt og satser på en karrierer indenfor sit fag. A vil gerne lære så meget som muligt og satser på en karrierer indenfor sit fag. A er meget samarbejdsvillig. A er meget samarbejdsvillig. A gør meget for andre men forventer og kræver også at de gør det samme for A. A gør meget for andre men forventer og kræver også at de gør det samme for A. A kan ikke fordrage når andre kommer for sent eller ikke overholder aftaler. A kan ikke fordrage når andre kommer for sent eller ikke overholder aftaler. A arbejder på projektet de fleste aftener og i weekenderne. A arbejder på projektet de fleste aftener og i weekenderne.

34 34 Opgaver: Personen B: B gør alt hvad gruppen aftaler at B skal gøre. B gør alt hvad gruppen aftaler at B skal gøre. B har to små børn som ind imellem er syge så B skal blive hjemme og passe dem. B har to små børn som ind imellem er syge så B skal blive hjemme og passe dem. B afleverer altid sine opgaver til tiden. B afleverer altid sine opgaver til tiden. B er meget afholdt i gruppen og er samarbejdsvillig. B er meget afholdt i gruppen og er samarbejdsvillig. B kommer tit for sent fordi børnene skal afleveres to forskellige steder hver morgen. B kommer tit for sent fordi børnene skal afleveres to forskellige steder hver morgen. B er gruppens matematiske og tekniske geni. B er gruppens matematiske og tekniske geni.

35 35 Opgaver: Konflikten der skal løses A har i lang tid været utilfreds med at B kommer for sent og somme tider må arbejde hjemme mens han passer syge børn. A har i lang tid været utilfreds med at B kommer for sent og somme tider må arbejde hjemme mens han passer syge børn. I gruppens samarbejdsaftale står der at alle møder 8.15 og B har allerede betalt en del til bødekassen. I gruppens samarbejdsaftale står der at alle møder 8.15 og B har allerede betalt en del til bødekassen. A foreslår at B ekskluderes af gruppen hvis han ikke kommer hver dag fremover. A foreslår at B ekskluderes af gruppen hvis han ikke kommer hver dag fremover. B er nødt til at tage sig af sine børn og mener man bør kunne finde en anden løsning. B er nødt til at tage sig af sine børn og mener man bør kunne finde en anden løsning. Gruppen holder meget af både A og B og vil gerne fortsætte projektet sammen med dem begge. Specielt er de afhængige af A som er projektets primos motor. Gruppen holder meget af både A og B og vil gerne fortsætte projektet sammen med dem begge. Specielt er de afhængige af A som er projektets primos motor.

36 36 Deadline is deadline ! SLUT her: Opgaveregning


Download ppt "1 Samarbejde, Læring og Projektstyring – SLP 8 Det gode samarbejde:  Introduktion  Erfaringer fra procesanalyserne  Samarbejdsaftale  Gruppemødets."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google