Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Efterafgrøder i konventionelt landbrug – chikaneafgrøder eller et værdifuldt dyrkningstiltag? Elly Møller Hansen Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Efterafgrøder i konventionelt landbrug – chikaneafgrøder eller et værdifuldt dyrkningstiltag? Elly Møller Hansen Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø,"— Præsentationens transcript:

1 Efterafgrøder i konventionelt landbrug – chikaneafgrøder eller et værdifuldt dyrkningstiltag?
Elly Møller Hansen Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF Foulum. -en gennemgang af fordele og ulemper for landmand, miljø og jordbund

2 Afgrøder, der kan opfylde kravet som
efterafgrøder Udlæg af græs, korsblomstrede afgrøder og cikorie Korn, græs og korsblomstrede afgrøder sået efter høst, dog senest 1. august Korsblomstrede afgrøder sået efter 1. august, dog senest 20. august *) Frøgræs ligner raps, f.eks gul sennep *) kan kun medregnes med halvt areal (Plantedirektoratet – Vejledning og skemaer.)

3 Ulempe for landmanden:
Udsæd + såning = ekstra udgifter + ekstra besvær CHIKANE

4 1983. Dyrkning af efterafgrøder kan have interesse af forskellige årsager:
kan forbedre jordstrukturen ved ensidig korndyrkning kan have en positiv forfrugtsværdi kan have foderværdi kan begrænse kvælstoftabet (Rasmussen, K.J., I: Kvælstof og planteproduktion. Redigeret af Hansen, J. og Kyllingsbæk, A. Beretning nr. S 1669.)

5 Forfrugtsværdi afhænger af:
Jordtype Sandjord: positiv (merudbytte 1,4- 17,7 hkg/ha)* Lerjord: neutral (eller negativ) 2. Tidspunkt for nedvisning/nedpløjning Lerjord: Sent efterår eller vinter Sandjord: Tidligt forår * Grøn Viden, Landbrug, nr. 157, 1995

6 ”Ikke-kvælstof-effekt”
ved efterafgrøder En effekt af efterafgrøder, som man ikke kan opnå ved blot at gøde mere.

7 ---------------------------------------------------------
+ rajgræs - rajgræs Efterårspløjet jord, set om foråret (Breland, T.A., Soil Use and Management 11, )

8 ”Af trusler mod jordbunden kan nævnes erosion, tab af organisk materiale, stedvis og diffus forurening, arealbefæstelse, kompaktering..... ” (Kommissionen for de Europæiske fællesskaber, Bruxelles, den )

9 Ved hyppig bortførsel af halm fra korndominerede sædskifter bør der iværksættes ændringer i driftspraksis, der kan medvirke til opretholdelse af jordens indhold af organisk stof. (Christensen, B.T., Biomasse til energiformål – konsekvenser for jordens kulstofbalance i land- og skovbrug. DJF rapport, markbrug, nr. 72.)

10 EFTERAFGRØDER ORGANISK STOF HALM HUSDYRGØDNING KVÆLSTOF RISIKO FOR UDVASKNING

11 ”Fra at forskere i jordens frugtbarhed har råbt vagt i gevær
”Fra at forskere i jordens frugtbarhed har råbt vagt i gevær er det pludselig blevet et problem at opretholde eller i nogle tilfælde forøge indholdet af organisk stof, fordi nogle mener, at det vil give en øget N-udvaskning.” (Knudsen, L., Efterafgrøder er uberettiget lagt for had. LandbrugsAvisen, 15. august, side 32.)

12 Spørgsmål: Hvad er det for en jord, man sammenligner med?
Hvornår stiger eller falder indholdet af organisk stof?

13 Måling af ændringer i jordens indhold af organisk stof
Udgangspunkt: 1 ha (20 cm dyb): 2500 tons tør jord 0,192 % N => 4800 kg N/ha ( 3,26 % org. stof) 0,193 % N => 4825 kg N/ha Forskel: kg N/ha ( kg org. stof) Statistisk forskel: 0, => kg N/ha ( 5100 kg org. stof)

14 Halm nedmuldet Halm fjernet Højt udgangspunkt Sort-brak
6 Halm nedmuldet 5 Halm fjernet 4 3 2 1 Højt udgangspunkt Sort-brak Pct. organisk stof Lavt udgangspunkt Antal år (Christensen, B.T., Tidsskrift for Planteavl 92, )

15 ”Fordelen ved at opretholde et tilstrækkeligt niveau af organisk stof i jorden må ikke overskygges af risikoen for nitratudvaskning.” (Oversat fra Johnston, A.E., Soil fertility and soil organic matter. I: Advances in soil organic matter research: The impact on agriculture and the environment. Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.)

16 Hvad er et tilstrækkeligt niveau?
- Ingen ved det - Ikke mængden, men kvaliteten Lidt men ”godt” (og ofte) er bedre end meget

17 Konklusioner om chikaneafgrøder:
FOR LANDMANDEN * Kan have gødningsvirkning – især på sandjord * Kan have andre positive effekter på udbyttet FOR MILJØET * Er den mest effektive måde at reducere udvaskningen på, for den type landbrug vi kender i dag FOR JORDBUNDEN * Har gavnlig effekt både på lang og kort sigt - især i korn-sædskifter med bortførsel af halm

18 Så… Chikaneafgrøder * er ikke kun til chikane Chikaneafgrøder
* er dyrkningsværdige MEN: For at få det fulde udbytte af dem, må man holde op med at chikanere dem.


Download ppt "Efterafgrøder i konventionelt landbrug – chikaneafgrøder eller et værdifuldt dyrkningstiltag? Elly Møller Hansen Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google