Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hospitalsenheden Vest Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ved Chefsygeplejerske Ida Götke Hospitalsdirektør Henning Vestergaard Cheflæge Per Østergaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hospitalsenheden Vest Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ved Chefsygeplejerske Ida Götke Hospitalsdirektør Henning Vestergaard Cheflæge Per Østergaard."— Præsentationens transcript:

1 Hospitalsenheden Vest Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ved Chefsygeplejerske Ida Götke Hospitalsdirektør Henning Vestergaard Cheflæge Per Østergaard Jensen Næstformand i HMU Annette Toft Hospitalsenheden Vest

2 Dagsorden  Ida Götke om Region Midtjylland og Hospitalsenheden Vest  Henning Vestergaard om strategierne i Hospitalsenheden Vest  Per Østergaard Jensen om Region Midtjyllands akut- og hospitalsplan  Annette Toft om samarbejdskultur- og struktur

3 Hospitalsenheden Vest Organisationsstruktur i Region Midtjylland

4 Hospitalsenheden Vest Regionens hospitalsenheder

5 Hospitalsenheden Vest Budget: 1,7 mia. kroner – operationer: 50.000 – ambulante besøg: 330.000 Sengedage: 190.000 – behandlede cpr-numre: 114.000 – skadestuebesøg: 24.000 Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Lemvig Regionshospitalet Ringkøbing Regionshospitalet Tarm Fælles akutmodtagelse Akut kirurgi Ortopædkirurgiske traumer Kræft Pædiatri /Gynækologi Intern medicin Specialfunktioner - kardiologi - gastroenterologi og hepatologi - endokrinologi - Infektionsmedicin - Klinisk mikrobiologi - Arbejds- og socialmedicinsk klinik Visiteret akutmodtagelse Akutklinik Urologi Mammakirurgi Neurologi Øre-næse-hals Øjne Ortopædkirurgi Intern medicin Specialfunktioner - lungemedicin - nefrologi - reumatologi - hæmatologi - patologi Funktioner Neurorehabilitering Radiologi Klinisk biokemi Jordmoderkons. Praksislæger Funktioner Røntgen Jordmoderkons. Praksislæger Sundhedscenter Funktioner Ortopædisk dagkirurgi Friklinik Akutklinik Intern medicin for selekterede patienter Klinisk biokemi Radiologi Fys./ergo Jordmoder-konsultation Præhospital dækning overalt Profil specialfunktione r Profil specialfunktione r

6 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning Hovedfunktioner Fælles akut modtagehospital Præhospitalsfunktion med udrykningshold (anæstesisygeplejersker og –læger) Central hospitalsvisitation Akutafdelingen Arbejdsmedicin Ortopædkirurgi – Kirurgi (ekskl. mammakirurgi) Gynækologi og obstetrik (inkl. komplicerede fødsler) Pædiatri (børnesygdomme) Anæstesiologi Intern medicin Klinisk onkologi - Klinisk biokemi Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi Klinisk fysiologi – Radiologi Fysio- og ergoterapi Særlige funktioner Stråleterapi i samarbejde med Århus Universitetshospital Hospitalsapotek Forskningsenheder inden for: Arbejdsmedicin – Kirurgi – Gynækologi – Obstetrik – Kardiologi Antal senge: ca. 280

7 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Hovedfunktioner Akut modtagehospital for visiterede patienter Præhospitalsfunktion med udrykningshold (anæstesisygeplejersker og –læger) Akutafdelingen Ortopædkirurgi – Urologi – Kirurgi (mamma) Obstetrik (normale fødsler) – Neurologi Øre-Næse-Hals inkl. høreklinik Oftalmologi (øjenområdet) Anæstesiologi – Intern medicin – lungemedicin Klinisk biokemi – Klinisk immunologi Klinisk fysiologi – Radiologi Patologisk Institut Fysio- ergoterapi Særlige funktioner Ernæringsenheden Kvalitet og Udvikling Forskningsenheder inden for: Intern medicin og Ortopædkirurgi Antal senge: Ca. 280

8 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Lemvig Hovedfunktioner Døgndækket præhospitalsudrykning med anæstesisygeplejersker Neurorehabilitering (optræning efter apopleksi) Radiologi Klinisk biokemi Jordemoderkonsultation Særlige funktioner På hospitalet er der placeret en række lægepraksiser Antal senge: 30

9 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Ringkøbing Hovedfunktioner Modtagelse af selekterede (visiterede) akutte medicinske patienter kl. 08.00 – 1600 på hverdage Akutklinik (forår 2009) Døgndækket præhospitalsudrykning med anæstesisygeplejersker Ortopædkirurgi (dagkirurgi inkl. varicekirurgi) Intern medicin (selekterede patienter) Klinisk biokemi Radiologi Fysio- og ergoterapi Jordemoderkonsultation Særlige funktioner Friklinik Ringkøbing Sår- og variceambulatorium Antal senge: 23 medicinske (heraf tre til sårpatienter)

10 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Tarm Hovedfunktioner Døgndækket præhospitalsudrykning med anæstesisygeplejersker Radiologi Jordemodercenter Særlige funktioner Sundhedscenter (Ringkøbing-Skjern Kommune) Praktiserende læger Køkkenet Åkanden Antal senge: 0

11 Hospitalsenheden Vest Administrationen Kvalitet og udvikling Hospitalsledelsen Vest Kliniske serviceafdelingerKliniske afdelingerServiceafdelinger Klinisk Immunologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Patologisk Institut Nuclearmedicinsk Afdeling Røntgenafdelingen Medicinsk Afdeling Kirurgisk Afdeling Øre-Næse-Halsafdelingen Urologisk Afdeling Gynækologisk.-/Obstetrisk Afdeling Ernæringsenheden Arbejdsmedicinsk Klinik Onkologisk Afdeling Øjenafdelingen Neurologisk Afdeling Ergo- og fysioterapien Pædiatrisk Afdeling Teknisk Afdeling Driftsafdelingen Anæstesiologisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Akutafdelingen Hospitalsapoteket Klinisk Biokemisk Afdeling SundhedsIT = 26 afdelinger

12 Hospitalsenheden Vest

13

14 Strategi og målsætning Strategiarbejdet – idé og metode Strategisk analyseStrategisk fundament Strategiske mål Strategiske valg Realisering af strategier Nye ejere og nye vilkår  Markedsgørelse  Produktivitetskrav  Rekruttering  Meget synlige ejerkrav/koncern- tænkning (de 6 indikatorer)  Et nyt hospital  Overgangsperiodens særlige udfordring  Funktionel samordning i nyt perspektiv Mission og vision  RMs sundhedsfaglige og int. standard  Fremme sundhed i udvalgte segmenter  Særligt gode til faglig, org. og patientopl. Kvalitet  Ét stærkt hold  Attraktiv arb. plads  Brugerorientering  Klare profiler  Vækst Det vi styrer efter  Kvalitet og  akkreditering  Brugertilfredshed  Produktivitet og budget  Servicemål  Udd.udv.forsk.  Medarbejder-  tilfredshed  Plus 2 (definere segmenter og serviceprofil) Hovedsporen e  Fagligt spor  Produktivi- tetsspor  Vækstspor (marked/kund- er)  Enhedsspor Bruge og leve det selv  Overalt til alt og altid Implementering Hvem skal involveres undervejs?

15 Effekt Brugere Medarbejder og ressourcer Høj produktivitet og budgetover- holdelse (BUA2010) Effektive patientforløb og arbejdsgange (BUA2010) Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer Hensigtsmæssige patientforløb Tilfredse patienter og samarbejds- partnere (BUA2010) Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA2010) Høj kvalitet og Akkreditering Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2010) Dialogbaseret kultur Et omdømme, der tiltrækker og sikre vækst i udvalgte segmenter Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2010) Klar markedsføring - eksternt og internt Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2010) Sundhedsfaglig strategi Kundestrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi Proces Udbygge partnerskaber Én virksomhed Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere Et godt arbejdsmiljø (BUA2010) Godt lederskab STRATEGIKORT FOR HOSPITALSENHEDEN VEST At være blandt de fremmeste i Danmark, når det kommer til sundhedsfaglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet. Vision

16 Hospitalsenheden Vest 1.Faglig kvalitet 2.Patienttilfredshed 3.Servicemål 4.Budget / Produktivitet 5.Forskning/Uddannelse 6.Tilfredse medarbejdere 7.Segment/Spydspids 8.Serviceprofil

17 Mission Vi når missionen ved hele tiden at forbedre vores resultater i forhold til Region Midtjyllands mål om  Sundhedsfaglig kvalitet  Organisatorisk kvalitet  Patientoplevet kvalitet  Budgetoverholdelse  Produktivitet  Uddannelse og forskning Vision på næste side… Missionen for Hospitalsenheden Vest er at fremme sundheden for borgerne i den vestlige del af Region Midtjylland samt for en række udvalgte sundhedsfaglige segmenter.

18 Vision Vi når visionen ved at  Fungere som en samlet enhed  Tiltrække de bedste fagpersoner  Indrette tilbuddene efter patienternes behov  Have en stærk faglig og servicemæssig profil, som tiltrækker patienterne og sikrer vækst i udvalgte segmenter  Indgå partnerskaber med praksislæger, kommuner og andre hospitaler Visionen for Hospitalsenheden Vest er at være blandt de fremmeste i Danmark, når det kommer til sundhedsfaglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet.

19 For at kunne realisere vores mission og vision arbejder vi med fire strategiske hovedspor  En enhedsstrategi, der sikrer trygge, effektive og sammenhængende patientforløb  En sundhedsfaglig strategi, der skal sikre høj kvalitet og akkreditering  En produktivitetsstrategi, der skal sikre høj produktivitet og budgetoverholdelse  En kundestrategi, der skal sikre et omdømme, der tiltrækker patienterne og sikre vækst i udvalgte segmenter Strategispor Fortsættes på næste side…

20 Strategi – 4 perspektiver  Strategisporene består af en række strategiske fokusområder, som er struktureret med udgangspunkt i fire perspektiver  Effektperspektivet er de fokusområder, som vores ejere, Region Midtjylland, overordnet ønsker særlig fokus på  Brugerperspektivet er de fokusområder, som vi skal arbejde med for at sikre, at vores brugere vælger os og er tilfredse med os  Procesperspektivet er de fokusområder, vi skal arbejde med for at sikre, at den samlede organisation udvikles til at kunne leve op til ejernes og brugernes forventninger  Medarbejder- og ressourceperspektivet er de fokusområder, vi skal arbejde med for at sikre, at medarbejdere, ledere mv. fungerer og udvikles til gavn for opgaveløsningen

21 Betydning Patienterne på Hospitalsenheden Vest skal opleve trygge, effektive og sammenhængende forløb. Vi koordinerer patientforløbende i samarbejde med vores partnere på sundhedsområdet. Sammen med vores samarbejdspartnere medvirker vi til at forbedre den almene sundhedstilstand i Region Midtjylland og til at skabe et sundhedsvæsen på højeste internationale niveau. Relation til andre fokusområder Hospitalsenheden Vest bidrager til indfrielse af Region Midtjyllands mål ved at stå for trygge, effektive og sammenhængende patientforløb. Det sikrer, at vi er blandt de bedste, når regionen årligt evaluerer hospitalernes resultater inden for faglig kvalitet, produktivitet, patienttilfredshed, medarbejdertilfredshed, budgetoverholdelse og servicemål. Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb er overskriften for, hvad der skal til for at realisere vores vision: Vi vil fremstå som én funktionelt samordnet og klart profileret hospitalsenhed, hvor høj kvalitet, høj produktivitet samt succesfuld rekruttering, uddannelse og udvikling er i højsæde. Målepunkter Faglig kvalitet Produktivitet og budgetoverholdelse Patienttilfredshed Medarbejdertilfredshed Servicemål Uddannelse, udvikling og forskning Effektperspektiv Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA2010)

22 Betydning Vi arbejder for at udvikle og forbedre kvaliteten på Hospitalsenheden Vest. Det gælder den faglige kvalitet, den patientoplevede kvalitet og den organisatoriske kvalitet. Målet er akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel. Relation til andre fokusområder Dokumentation for trygge, effektive og sammenhængende patientforløb er en forudsætning for kvalitetsudvikling. og dermed en forudsætning for at kunne tiltrække patienter og medarbejdere, jf. fokusområdet omdømme. Målepunkter Hvert år udvælges et antal akkrediteringsrelevante standarder, der integreres i BUA Ved årets BUA-opfølgning følges målopfyldelse og udviklingsområder Effektperspektiv Høj kvalitet og akkreditering

23 Betydning Vi skal være kendte for, at: Tilbyde trygge, effektive og sammenhængende patientforløb Være en god arbejdsplads Være evidensbaserede og integrere nye forskningsresultater i vores arbejde Tænke i helheder, tage ansvar for patientforløbene og holde, hvad vi lover Relation til andre fokusområder For at kunne tiltrække patienter, medarbejdere og ressourcer skal vi have et godt omdømme. Et godt omdømme er således en central forudsætning for at realisere nødvendig vækst inden for de valgte spydspidsområder / segmenter. Et godt omdømme understøtter realiseringen af mission og vision og regionens effektmål. Det gode omdømme skabes blandt andet af den klare profil, den gode kvalitet og den høje produktivitet. Målepunkter  Overholdelse af aktivitetsmål  Dækning i udvalgte spydspidområder/segmenter  Antal ansøgere til ledige stillinger Effektperspektiv Tiltrække patienter og medarbejdere og sikre vækst i udvalgte segmenter

24 Betydning At være produktiv vil sige at producere en høj DRG værdi i forhold til ressourceforbruget. For Hospitalsenheden Vest medfører det, at Produceret DRG pr. forbrugskrone mindst skal ligge på det niveau, som regionen melder ud Relation til andre fokusområder Hospitalsenhedens evne til at gennemføre den aftalte aktivitet inden for (DRG)-spillereglerne er afgørende for at kunne indfri målet om budgetoverholdelse. Budgetoverholdelse er en forudsætning for, at vi kan skabe udvikling i udvalgte segementer og sikre kvalitet og produktivitet. Forebyggelse af unødvendige indlæggelser et af hovedinstrumenterne til budgetoverholdelse. Målepunkter Indfrielse af aftalt basislinie / DRG aktivitet Overholdelse af aftalt forbrugsbudget Produktivitetsmålinger Målepunkter 2010 – jf. BUA Budgetoverholdelse Produktivitet Effektperspektiv Produktivitet og budgetoverholdelse (BUA2010)

25 Betydning Vi har en klar profil, der synliggør både vore faglige og vore servicemæssige spydspidser. Vi samarbejder internt og eksternt på at imødekomme brugernes behov og ønsker. Vi arbejder målrettet for at patienterne vælger os og derved sikre overholdelse af aktivitetsaftaler samt vækst inden for udvalgte segmenter, hvor vi kan tilbyde høj faglig og servicemæssig kvalitet, hvor der er behov, og hvor der er økonomisk grundlag herfor. Relation til andre fokusområder En klar profil er en forudsætning for et omdømme, der kan tiltrække patienter, medarbejdere og ressourcer. Og dermed for at vi kan sikre, at det, vi laver, laver vi så meget af, at vi er blandt de bedste til det. Målepunkter Patienttilvækst og markedsandele inden for de udvalgte segmenter Udvikling i brug af frit valg og udvidet frit valg Afdelinger med tilknytningsaftale med Århus Universitetshospital og andre relevante udviklings- og forskningsinstitutioner Opfyldelse af regler for klar besked Målepunkter 2010 – jf. BUA Segmenter Serviceprofil Brugerperspektiv Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2010)

26 Betydning Vi vil være kendte for at: have tilfredse patienter, pårørende og samarbejdspartnere tage deres erfaringer og ønsker alvorligt Derfor spørger vi patienterne, pårørende og samarbejdspartnere om deres erfaringer og oplevelser med Hospitalsenheden Vest. Relation til andre fokusområder Tilfredse patienter, pårørende og samarbejdspartnere er kilden til et godt omdømme og dermed forudsætningen for, at patienterne vælger Hospitalsenheden Vest. Tilfredse patienter, pårørende og samarbejdspartnere understøtter tillige et godt arbejdsmiljø. Målepunkter LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)/ regional patienttilfredshedsundersøgelse Dialog med praktiserende læger Evaluering af sundhedsaftaler Dialogmøder med kommunerne Målepunkter 2010 – jf. BUA LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) Kontaktpersonordning Praksistilfredshed Brugerperspektiv Tilfredse patienter og samarbejds- partnere (BUA2010)

27 Betydning Hospitalsenheden, praksislægerne og kommunerne samarbejder om hensigtsmæssig planlægning af undersøgelse, behandling, pleje og genoptræning. Det sikrer, at Hospitalsenheden Vest ikke udfører opgaver, som praksislæger eller kommunen har kompetence til. Patientforløbene bygger på evidens, og vi integrerer nye forskningsresultater og viden i forløbene. Relation til andre fokusområder Patientforløb uden uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser er et centralt redskab til at kunne overholde den økonomiske ramme – i særdeleshed for de områder og afdelinger, der er rammestyrede. Hensigtsmæssige patientforløb og integration af nye forskningsresultater er afgørende for at kunne skabe et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst. Målepunkter Antal indlæggelser på udvalgte områder Omstilling fra stationær til ambulant aktivitet Antal relevante diagnoser med programledelse på tværs af sektorer Andel af patienter med kroniske lidelser, som overflyttes til praksis / kommuner Brugerperspektiv Hensigtsmæssige patientforløb

28 Betydning Vi indgår aktivt i og bidrager til udvikling af såvel interne som eksterne partnerskaber. Formålet er at dele viden og ressourcer samt at løse opgaverne i fællesskab. Partnerskaber er et omdrejningspunkt i vor strategi. Vi fokuserer på praksislæger, praktiserende speciallæger, ÅUH, uddannelsesinstitutioner, regionshospitaler, kommuner, sygeplejeskoler, patienter og patientforeninger som partnere. Relation til andre fokusområder Praksislægen er patientens ”agent”. Partnerskabet med praksislægen er derfor afgørende for, at vi bliver Valgt, jf. fokusområdet ”Vækst og klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser”. Partnerskabet med kommunerne er tillige afgørende for arbejdet med at sikre hensigtsmæssige patientforløb / forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Partnerskabet med patientforeninger bruges til at lære og forstå patientens kriterier for kvalitet. Målet er at kunne tilbyde forløb, der tager udgangspunkt i patienternes kriterier for kvalitet og service. Målepunkter Hver enkelt afdeling konkretiserer, hvem de anser som partnere, og hvordan samarbejdet fungerer Hver enkelt afdeling arbejder målrettet med at udbygge partnerskaberne Brugerperspektiv Udbygge partnerskaber

29 Betydning Vi lytter til patienter og pårørendes behov og ønsker og indretter os herefter. Vi møder patienten i øjenhøjde. Vi kommunikerer vores faglige og servicemæssige spydspidser. Relation til andre fokusområder Vi kan kun tiltrække patienter, hvis vi indretter os med udgangspunkt i deres ønsker og behov, og målrettet kommunikerer vores særlige klare profil med faglige og servicemæssige spydspidser. Målepunkter Praksislægers kendskab til og vurdering af afdelingernes faglige og servicemæssige profil Borgernes kendskab til og vurdering af hospitalsenhederne Målrettet kommunikation internt og eksternt Presseomtale Procesperspektiv Klar markedsføring - eksternt og internt

30 Betydning Vi dokumenterer vores kvalitet, hvor vi vil ligge på eller over landsgennemsnittet. På baggrund af dokumentationen følger vi op og skaber kvalitetsudvikling, hvor der er behov for forbedring. Vi har en kultur, hvor vi vedvarende arbejder med patientsikkerhed. Vi rapporterer, analyserer og lærer af de utilsigtede hændelser til gavn for både patienter og medarbejdere. Relation til andre fokusområder Dokumentation af kvalitet og patientsikkerhed er en forudsætning for, at vi kan blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, og for at vi kan indfri vores vision og regionens resultatkrav. Målepunkter NIP / og øvrige kvalitetsdatabaser Audits, f.eks., sundhedsfaglig kontaktperson, hygiejne, ernæring Data fra akkreditering Statusrapporter vedrørende patientsikkerhed og infektionshygiejne Målepunkter 2010 – jf. BUA NIP / Kliniske databaser Implementering af medicin pakken i Operation Life Audit på ernæringsscreening Audit på håndhygiejne LUP Audit på sundhedsfaglig kontaktperson Procesperspektiv Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2010)

31 Betydning Ved effektive patientforløb og arbejdsgange forstår vi, at der ikke er spild eller unødig ventetid før og undervejs i forløbene. Herved opnås effektive og hurtige / korte forløb. Vi arbejder tæt sammen med kommunerne, praksislæger og øvrige samarbejdspartnere i bestræbelserne på at tilbyde effektive patientforløb. Relation til andre fokusområder Effektive arbejdsgange understøtter patienttilfredshed, produktivitet og et godt arbejdsmiljø. Målepunkter DRG-indtjening i forhold til forbrug Antal områder med optimerede patientforløb Overholdelse af servicemål Overholdelse af 48 timers fristen for kræftpatienter LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) Procesperspektiv Effektive patientforløb og arbejdsgange

32 Betydning Vi skal gå fra at se os selv som 5 enkelt-enheder til at se os selv og agere som én funktionel samordnet enhed. Det gør vi blandt andet ved at samarbejde om at forbedre den faglige kvalitet og den service, vi tilbyder Patienterne, samt ved bevidst at sætte fokus på og kommunikere de ting, vi har til fælles på tværs af matriklerne. Relation til andre fokusområder At hospitalsenheden fungerer som én funktionelt samordnet enhed er forudsætningen for Høj kvalitet Omdømme, der tiltrækker Høj produktivitet Målepunkter Antallet af afdelinger/funktioner, som er tværgående organiseret, bevæger sig mod 100% Flere tværgående tiltag, f.eks. fælles personaleblad, inter- og intranet Procesperspektiv Én virksomhed

33 Betydning Vi vil være en god arbejdsplads med dokumenteret høj medarbejdertilfredshed, få arbejdsulykker og lavt sygefravær. Relation til andre fokusområder Den gode arbejdsplads sikrer rekruttering og fastholdelse, understøtter god service og patienttilfredshed, høj kvalitet og høj produktivitet. Målepunkter Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Sygefravær Målepunkter 2010 – jf. BUA Sygefravær Forbedring af AKU resultater Medarbejder- og ressourceperspektiv Et godt arbejdsmiljø (BUA2010)

34 Betydning Vi ønsker at være en arbejdsplads, som bevidst og synligt satser på uddannelse, læring og udvikling. Vi vil være kendte for at være et godt uddannelsessted samt for at være et forskningsaktivt sted, som har et tæt samarbejde med Århus Universitetshospital og andre relevante udviklings- og forskningsenheder. F.eks. i form af tilknytningsaftaler. Relation til andre fokusområder Uddannelse, udvikling, læring og forskning understøtter kvalitet, faglig og organisatorisk udvikling, produktivitet, arbejdsmiljø og rekruttering. Målepunkter Antal Ph.d., master- og diplomuddannelser Antal publikationer Procentdel af budgettet, der går til uddannelse og forskning Udbud af uddannelser Inspektorrapporter/uddannelsesevalueringer Antal uddannelsessøgende Målepunkter 2010 – jf. BUA Tilfredshed blandt uddannelsessøgende Dokumenterede veltilrettelagte uddannelsesforløb Medarbejder- og ressourceperspektiv Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2010)

35 Betydning Vores kultur er dialogbaseret – vi taler, vi lytter og vi er åbne. Relation til andre fokusområder Dialogen understøtter, at vi træffer rigtige beslutninger, og den er en forudsætning for et godt samarbejde internt i hospitalsenheden og med vores samarbejdspartnere. Målinger: Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Medarbejder- og ressourceperspektiv Dialogbaseret kultur

36 Betydning Vi vil være i front med IT og apparatur. Vi arbejder for, at standarden af de fysiske rammer altid er tidssvarende og befordrende for kvaliteten af vores ydelser. Relation til andre fokusområder Moderne apparatur og faciliteter bidrager til at styrke vores profil som en attraktiv arbejdsplads og partner. Moderne apparatur og gode rammer fremmer kvaliteten, fremmer medarbejdertilfredshed og bidrager til øget produktivitet. Målepunkter Antal tværsektorielle programmer, f.eks. medcom Antal tværorganisatoriske IT-programmer, f.eks. EPJ, elektronisk medicinmodul Procentdel af budgettet, der går til IT, apparaturer og fysiske rammer Standarder for badeværelser, medicinrum, vagtværelser Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Patienttilfredshedsundersøgelser Medarbejder- og ressourceperspektiv Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer

37 Betydning Evnen til nærvær og værdsættende tilgang over for patienter, kolleger og medarbejdere er vigtig. Vore ledere og medarbejdere har et højt fagligt niveau, er resultatorienterede og har et stort engagement. Vi prioriterer faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi tror på, at resultatorienterede ledere og medarbejdere med de rette kompetencer er afgørende for at realisere vore strategier. Medarbejderne er selvledende med udgangspunkt i den retning og de mål, vi har sat. Såvel ledere som medarbejdere er dristige og risikovillige, og alle tager et ansvar. Vi ser muligheder og tænker nyt med henblik på at opnå de bedste patientforløb. Relation til andre fokusområder Er sammen med godt lederskab forudsætningen for alt. Målepunkter Arbejdsmiljøundersøgelsen Lederudvikling Medarbejder- og ressourceperspektiv Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere

38 Betydning Lederne på Hospitalsenheden Vest sikrer: Retning og mål Motiverende kultur og rammer Ser muligheder for vækst og udvikling Lederne lever op til ledelsesprincipperne for HEV Relation til andre fokusområder Er sammen med dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere forudsætningen for alt. Målepunkter Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) Personaleomsætning i faste stillinger Målinger af omdømme hos brugere og samarbejdspartnere Lederudvikling Medarbejder- og ressourceperspektiv Godt lederskab Ledelses- principper Vi er resultat- orien- terede Vi sætter patienten i fokus Vi viser lederskab og fastholder formålet Vi leder gennem dialog, processer og data Vi udvikler og invol- verer medar- bejdere Vi skaber læring, innovation og for- bedringer Vi udvikler partner- skaber Vi er profes- sionelle

39 Hospitalsenheden Vest MEDaftalen – holdninger og tilgange Opgavens løsning er i centrum Samarbejde fører til mål (realiserer ejerens krav) Effektiv udnyttelse af hver eneste skattekrone  service og kvalitet Dialog (reel inddragelse i beslutningsprocesserne) Vi styrer via værdier Dygtighed, dristighed og dialog Faglig kvalitet er forudsætningen for alt, hvad vi gør Faglig, personlig og organisatorisk udvikling Viden skal deles Decentral beslutning/selvledelse Klare mål – vilje til at tage ansvar Det gode arbejdsmiljø

40 Hospitalsenheden Vest Struktur for medindflydelse og medbestemmelse Regionens MEDudvalg Hoved MEDudvalg (HMU) for Hospitalsenheden Vest Lokale MEDudvalg (LMU) Sikkerhedsgrupper Formand: Regionsdirektøren Formand: Hospitalsdirektøren Formand: Afdelingslederen Lederrepræsentant: Funktionslederen I alt 7 Hoved MEDudvalg I alt 27 lokale MEDudvalg I alt cirka 100 sikkerhedsgrupper 32 pers: 9 ledere – 23 medarbejdere (9 LO, 9 FIF, 3 AC, 2 SR) 31 pers: 15 ledere – 16 medarbejdere (6 LO, 6 FIF, 2 AC, 2SR) 2 arbejdsmiljøkonsulenter

41 Hospitalsenheden Vest MEDstruktur personale- og arbejdsforhold Mål og indsatsområder Temadrøftelse Personalepolitik: Administrationshåndbogen (personalepolitiske retningslinjer, tjenestefrihed, seniorordning, rygepolitik, medvidere) Fastholdelse og rekruttering Uddannelse og temamøder for MEDudvalgsmedlemmer Budget- og personaleforhold Akutplanen/hospitalsplanen/specialeplanen Arbejdsmiljøområdet: APV (arbejdspladsvurdering) APBA (arbejdspladsbrugsanvisning) AKU (arbejdsklimaundersøgelse)

42 Hospitalsenheden Vest Arbejdsmiljø

43 Hospitalsenheden Vest Deltager i planlægning Af arbejdsmiljøarbejdet -Inddrages ved ændringer i arbejdets organisering, udvidelse og/eller ombygning, anskaffelse og/eller ændringer af maskiner eller tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer. Arbejder for at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer -Påvirkning -Orientering Deltager i undersøgelser Af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader Og tilløb dertil samt anmelde dem til Arbejdstilsynet. Kontrollerer arbejdsforholdene, arbejdsprocesser arbejdsmetoder, stoffer og materialer, effektiv oplæring og instruktion af maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler. Står for ArbejdsPladsVurderingen Sikkerhedsgruppens opgaver

44 Hospitalsenheden Vest Personaleforening Indmeldelsesblanket rekvireres via løn- og personaleafdeling. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet HolstebroRegionshospitalet Herning www.pehoc.dkKontingent: 15 kroner per Kontingent: 15 kroner per månedmåned Motionsrum: 85 kroner per Motionsrummåned Blad udkommer 3-4 gange årligtAktuel information sendes rundtStore firmarabatterMange aktiviteter Regionshospitalet RingkøbingRegionshospitalet Lemvig Kontingent 25 kroner per månedMotionsrum Trivselsforening og motionsrum: 50 kroner per månedRegionshospitalet Tarm Aktuel information sendes rundtIngen aktiviteter

45 Hospitalsenheden Vest Kunstforening Indmeldingsblanket rekvireres via løn- og personaleafdeling. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet HolstebroRegionshospitalet Herning Kontingent: 30 kroner per månedKontingent: 35 kroner per Udstillinger i kantinenmåned Bortlodning af kunstværker ved årligUdstillinger i forhallen generalforsamlingBortlodning af kunstværker ved 1-2 årlige arrangementer, eksempelvis:årlig generalforsamling rundvisning på lokal kunstforening, 1-2 årlige arrangementer, Grimerhus Keramikmuseum i Middelfart,eksempelvis som ved Regions- besøg på Fåborg Museumhospitalet Holstebro Regionshospitalet, Ringkøbing, Tarm og Lemvig Ingen aktiviteter


Download ppt "Hospitalsenheden Vest Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ved Chefsygeplejerske Ida Götke Hospitalsdirektør Henning Vestergaard Cheflæge Per Østergaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google