Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked – ”Østarbejderne”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked – ”Østarbejderne”"— Præsentationens transcript:

1 1 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked – ”Østarbejderne” – producerer vi insidere eller outsidere?

2 2 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Dagens program: 1)Problematikker om arbejdsmigration mellem nye og gamle EU lande 1)Omfang af tilstrømningen af arbejdskraft fra de nye EU lande til Danmark 2)Hvordan håndteres den ny arbejdskraft i Danmark Politik og regulering af ”Østarbejderne” Arbejdsgiveres håndtering af ”Østarbejderne” Fagforeningernes håndtering af ”Østarbejderne” 3)Den ny arbejdskrafts insider –outsider status ? 4)Centrale perspektiver på kort/lang sigt Finanskrisens konsekvenser ?

3 3 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Arbejdsmigrationen mellem nye og gamle EU lande 1.Ændring af regelværk (EU-udvidelsen) 2.Socioøkonomiske forskelle (udbud) 3.Økonomisk vækst i modtagerlandet (efterspørgsel)

4 4 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Ændring af regelværk (EU-udvidelsen): EF traktatens art 39. om arbejdskraftens fri bevægelighed + nationale overgangsordninger (DK, A, D, Fr, E, G, m.fl) EF traktatens art 49 om fri udveksling af tjenesteydelser (Servicedirektiv, Udstationeringsdirektiv mv.)

5 5 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Forskellige måder at være i Danmark på: 1. Direkte ansat i en dansk virksomhed (kræver en arbejds- og opholdstilladelse jf. østaftalen) 2. Vikar udlejet af danske/udenlandske vikarbureauer (kræver en arbejds- og opholdstilladelse jf. østaftalen) 3. Udstationeret fra en østeuropæisk virksomhed 4. Som selvstændige erhvervsdrivende i Danmark 5. Uregistrerede/Illegale????

6 6 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Socioøkonomiske forskelle: Baseret på tal fra Eurofound: ‘Industrial relations developments in Europe 2006’.

7 7 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Analytisk tilgang til efterspørgselsdrevet migration: Michael J Piore (1979): Migrationsprocesser må forstås med udgangspunkt i modtagerlandene –Bestemt behov for arbejdskraft (efterspørgsel) –Bestemte job –Bestemt strategisk adfærd fra arbejdsgivere (rekruttering) Økonomisk aktivitet er indkapslet i bredere sociale sammenhænge –”labour short jobs” = ”migrantbrancher” ”migrantjob” –Bestemt strategisk adfærd fra fagforeninger/nationale arbejdskraft Reguleringen af det danske arbejdsmarked – relationer arbejdsgiver/lønmodtager! Dobbelte arbejdsmarked (Doeringer & Piore 1971) Insider – outsider

8 8 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Konsekvenser af analytisk tilgang –Migranternes særlige karakteristika Uddannelse/kvalifikationer Motivationer –Migranternes strategiske adfærd Opholdstyper Sikkerhedsstrategier Kort tids / lang tids migranter Mindre vigtigt i forhold til at forklare, hvorfor migranterne kommer og hvordan de placeres på arbejdsmarkedet Vigtigt i forhold til at forstå migranterne, udbudet og migranternes måde at håndtere de udfordringer de møder, den fortsatte migrations proces samt eventuelle integrationsprocesser

9 9 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Udviklingen efter EU-udvidelsen

10 10 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Politik og regulering af ”Østarbejderene”: Østaftalen 2003 aftale indgået mellem VK-reg, S, R, SF og KD Ikrafttrædelse 1. Maj 2004 1.Sikre samme løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på det danske arbejdsmarked ved gyldig opholds- og arbejdstilladelse, der bygger på et konkret ansættelsestilbud. 2.Sikre at behovet for supplerende forsørgelsesydelser begrænses.

11 11 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Udvikling i overgangsordningen: Østaftalen revideres første gang (5. april 2006) - muligt for overenskomstdækkede virksomheder at få en forhåndsgodkendelse til at ansætte østeuropæisk arbejdskraft. - muligt for ikke-overenskomstdækkede virksomheder at blive forhåndsgodkendt. Østaftalen revideres anden gang (29. juni 2007) Ophæver kravet om arbejdstilladelse helt for personer ansat i overenskomstdækket arbejde. Udfasning maj 2009

12 12 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Hvad er formålet med Østaftalen: Sikring af løn og arbejdsvilkår? Sikring af den danske reguleringsform – overenskomster og lovgivning? Sikring af flexicurity-modellen - beskæftigelsessikkerhed ? - jobsikkerhed (atypisk ansættelse)? - indkomstsikkerhed (a-kasse, løn, pension)?

13 13 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Efterspørgsel og politik – hvilken rolle har ”Østarbejderne”?

14 14 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Hvordan håndteres den nye arbejdskraft så af arbejdsgivere og fagforeninger? ”Byggeriet som case” FAOS studie af østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen FAOS studie af fagforeningernes organiseringsstrategier

15 15 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen. - Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold. (Jens Arnholtz Hansen og Søren Kaj Andersen, januar 2008) Datamateriale: Fire casestudier: København, Nordsjælland, Ålborg og Trekantsområdet. Lokale geografiske forskelle i erfaringerne med østeuropæisk arbejdskraft og samle erfaringer fra hele landet. Længerevarende interview med arbejdstager- og arbejdsgiver repræsentanter, lokale fagforeningsfolk, enkeltvirksomheder, myndighedspersoner og andre aktører på området. I alt interview med ca. 40 personer. Kortvarige interview med 15 polske arbejdstagere fra 5 forskellige virksomheder om deres ophold i Danmark, deres løn- og ansættelsesforhold, etc. Spørgeskemaundersøgelse i de bygge- og anlægsvirksomheder der medio maj 2007 var forhåndsgodkendte (ca. 400 virksomheder kontaktet). Interview med 275 hvoraf 236 har haft østeuropæisk arbejdskraft tilknyttet.

16 16 Personlige kontakter Stor betydning for rekrutteringen Nye aktører: Vikar- og formidlingsbureauer og konsulenter er med til at åbne for importen af østeuropæisk arbejdskraft. Virksomhederne har prøvet sig frem - i begyndelsen en del ulovlige og overenskomststridige forsøg Hvordan har virksomhederne rekrutteret?% Via personlige kontakter64 Via vikarbureauer24,6 Via samarbejdspartner14,8 Via specifik søgning i andre lande3,8 Via private jobformidlere/ professionelle mellemmænd 3,4 Via filialer i udlandet2,5 Via arbejdsformidlingen2,5 De har selv opsøgt os7,6 Via andre kanaler11 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Virksomhedernes rekruttering

17 17 Forskellige måder at bruge østarbejderne på Hvilke arbejdsfunktioner varetager østarbejderne:% De udfører ufaglært arbejde (slæber, graver huller, etc.)24 De udfører specialiseret arbejde17,5 De udfører multifunktion31 De udfører faglært arbejde26 Nogle bruger østarbejdernes ’komparative fordele’ (langsommere, men passer bedre på materialerne og giver mindre ventetid pga. faggrænser). Andre forsøger at tilpasse østarbejderne til danske arbejdstraditioner (hurtigere og mere specialiserede arbejdsprocesser, med større materialespild og bonus for højt tempo). Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5

18 18 Har også danskere ansat Har ingen danske ansat Virksomheder startet før maj 200492,0 %8,0 % Virksomheder startet efter maj 200475,9 %24,1 % Der er relativt mange nystartede virksomheder blandt de forhåndsgodkendte, og de er kendetegnet ved, at… Antal østeuropæere tilknyttet virksomheden Virksomheden startet før maj 2004 Virksomheden startet efter maj 2004 ’1-5 østeuropæere’60,7 %41,9 % ’6- østeuropæere’39,3 %58,1 % … og oftere har flere østeuropæere tilknyttet …de i mindre grad har danske ansatte… Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen Bygningskonferencen den 8. november 2007

19 19 Der er relativt mange større virksomheder blandt de forhåndsgodkendte. De prøver forskellige rekrutteringsstrategier (igennem udenlandske filialer, direkte søgning, igennem samarbejdspartnere, via personlige kontakter) og forskellige tilknytningsformer (direkte ansættelse, vikarer og underentrering). Fælles er at import af udenlandsk arbejdskraft ses som strategisk løsning ikke bare på arbejdskraftmangel, men også på problemer med stigende lønninger under højkonjunkturerne. Fordelingen af virksomheder efter størrelse? I branchen år 2004 Blandt forhåndsgodke ndte ’1 ansat’39,7%36,5% ’2-4 ansatte’27,0%10,4% ’5-9 ansatte’16,8%11,7% ’10-19 ansatte’10,1%12,8% ’20-49 ansatte’4,9%14,1% ’50-99 ansatte’1,1%6,1% ’100 +’0,4%8,3% Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen Bygningskonferencen den 8. november 2007

20 20 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Østeuropæernes lønninger afhængig af ansættelsesformer Efter arbejdsgivernes udsagn får; deres underentreprenørers ansatte mellem 40 og 160 kr. i timen, og gennemsnitligt omkring de 110 kr. deres vikarer mellem 30 og 160 kr. i timen, og gennemsnitligt omkring 105 kr. deres ansatte mellem 100 og 177 kr. i timen, med en gennemsnitsløn på omkring 121 kr. Lønforskel mellem ansatte danskere og østeuropæere

21 21 Arbejdsgiverne og overenskomsterne Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Har virksomheden tegnet overenskomst for at blive forhåndsgodkendt?% Var medlem af en arbejdsgiverforening i forvejen57 Havde en tiltrædelsesoverenskomst i forvejen17 Har meldt sig ind i en arbejdsgiverforening under DA11 Har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med et LO forbund11 Har meldt sig ind i Kristelig Arbejdsgiverforening1 Har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Kristelig Fagforening1 Har ingen overenskomst1

22 22 Hvilken kontakt har virksomheden haft med fagforeningen? % Er blevet kontaktet af fagforeningen28,4 Har selv taget kontakt til fagforeningen36,4 Har ikke haft kontakt til fagforeningen39,4 Fagforeningsstrategier: Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Samarbejde og konflikt med arbejdsgiverne

23 23 Fagforenings problemer: Lokalisering Overenskomstdækning Kontrol af overenskomstbrud Sanktionering Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5

24 24 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Organisering af migrantarbejdere i det danske byggeri – føderal politik og lokale strategier (Jens Arnholtz Hansen og Nana Wesley Hansen, WORK IN PROGRESS) Datamateriale: Længerevarende interview med fagforeningsfolk på forbundsniveau, 3F, TIB, Malerne, BAT-kartellet Spørgeskemaundersøgelse, telefoninterview med 84 lokalafdelinger

25 25 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Føderale fagforeningsniveau Forandring fra kontrol og konflikt til 1.nationale kampagner, praktisk hjælp ved tolkning mv. ( 3F ”På Lige Vilkår” 2005, BAT Konsulenter) 2.brug af tiltrædelsesoverenskomster (BAT 2005) 3.organisering af de nye arbejdstagere (BAT strategipapir 2006, samarbejdsaftale BAT-Byggefagenes Samvirke) (udenlandske og danske arbejdstagere!) Begrundelser: Stigende antal af migranter Pres fra det lokale niveau Bedre overblik over problemerne efter en årrække Ny indsigt i, at man har brug for medlemmernes og migrantarbejdernes medvirken i at sikre overenskomsterne holdes.

26 26 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Har I arrangeret specielle aktiviteter rettet imod de udenlandske arbejdstagere? Nej, ingen specifikke aktiviteter40 % Informationsmøder37 % Dannet forening for udenlandske arbejdstagere eller andre aktiviteter 23 % Lokale fagforeninger Har I afsat et særligt budget til at arbejde med udenlandske arbejdstagere? Ja12 % Nej88 %

27 27 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Har I inddraget almindelige danske medlemmer i arbejdet med at få de udenlandske arbejdstagere organiseret? Nej, medlemmer er ikke inddraget 29 % Vi har opfordret medlemmerne til at holde øje med udenlandsk arbejdskraft og opfordre dem til at blive medlemmer 52 % Vi har inddraget medlemmerne i forskellige organiseringstiltag / kampagner 19 % Lokale fagforeninger: Har man i afdelingen en (eller flere) personer, der har arbejdet med udenlandsk arbejdskraft som arbejdsområde? Ja, én (eller flere) person(er) arbejder kun med udenlandsk arbejdskraft4 % Ja, en (eller flere) person(er) er ansvarlige for arbejdet med udenlandsk arbejdskraft samtidig med at de har andre opgaver36 % Nej, udenlandsk arbejdskraft er et fælles ansvar og indgår I det daglige arbejde58 % Nej, udenlandsk arbejdskraft er ikke et væsentligt område i afdelingen2 %

28 28 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Foreløbige konklusioner De føderale fagforeninger har taget en del initiativ til at fremme og nemme organiseringen af udenlandsk arbejdskraft, men de lokale indsatser er meget varierende og ofte uden samlet strategi. Det daglige arbejde tager det meste tid og ressourcer, hvis ikke særlige medarbejdere er ansat til at tage sig af organiseringsindsatsen.

29 29 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Tendenser til lokale ”organiseringspraksisser”: –”Alliance praksis” med arbejdsgivere –”Sag for sag” –”Aktivisme er gammel vin på nye flasker” – det har vi altid gjort og er en naturlig del af det lokale arbejde

30 30 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Den ny arbejdskrafts insider –outsider status? Reguleringsmæssig – forsøgt at forebygge outsider status/pres, nu udfasning! Politisk – særlig udbudsorienteret og ikke-vidensbaseret forståelse af østarbejderne Arbejdsgivere – efterspørger strategisk? Særlige jobs? Fagforeninger – fra kontrol til organisering – øget aktivisme men også inkludering?

31 31 Vil i fremover bruge østeuropæisk arbejdskraft? VikarerUnderentreprenørerAnsatte Nej, slet ikke 38,5%18,2%4,3% Ved ikke/Måske 28,2%13,6%14,9% Ja, når der er meget at lave 28,2%36,4%27,9% Ja, som en fast bestanddel 5,1%31,8%52,9% Mange virksomheder vil bruge østeuropæisk arbejdskraft fremover Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5


Download ppt "1 Forårssemester 2009 Insiders og outsiders – den danske models rækkevidde, Lektion 5 Nye arbejdsmigranter på det danske arbejdsmarked – ”Østarbejderne”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google