Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 1 Projekt- og gruppeorganiseret læring – hvordan overføres erfaringer med AAU-modellen til fjernundervisning?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 1 Projekt- og gruppeorganiseret læring – hvordan overføres erfaringer med AAU-modellen til fjernundervisning?"— Præsentationens transcript:

1 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 1 Projekt- og gruppeorganiseret læring – hvordan overføres erfaringer med AAU-modellen til fjernundervisning? Indledning Projekt- og gruppeorganiseret læring (AAU-modellen) har haft stor succes indenfor ingeniøruddannelserne Erfaringer viser, at denne succes ikke direkte kan overføres til teknologistøttet fjernundervisning Det har ført til: Fornyede refleksioner over, hvad der fungerer godt i nærstudierne og hvorfor Spørgeskema – og interviewundersøgelser af fjernuddannelse: Master i Industriel IT (MII) Mål: En velfungerende model for projekt- og gruppeorganiseret læring i IT- støttet fjernundervisning indenfor ingeniøruddannelserne. En del af Vill-projektet (Det Digitale Nordjylland)

2 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 2 Overordnede erfaringer Projekt- og gruppearbejde er ved Ordinære uddannelser En god motivator En god regulator af studieindsatsen Fjernuddannelser En god motivator En dårlig regulator af studieindsatsen

3 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 3 MII-uddannelsen - indhold 2-årig (tidligere 3 år), 60 ECTS (90), anslået 20 timer pr uge –1-årig grunduddannelse –2. år med mulighed for at specialisere Projektarbejde (50%) –Pilotprojekt, 2 måneder –Hovedprojekt, 8 måneder Kurser (50%) –Studieenhedskurser –Projektenhedskurser (nødvendige for at gennemføre projektarbejdet)

4 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 4 MII-uddannelsen - form Seminarer på AAU 5 årlige, fredag morgen til lørdag eftermiddag med –Kursusoplæg –Gruppemøder med og uden projektvejleder –Kursus- og projektevalueringer –Plenummøder med diskussioner –Gæsteforelæsninger –Socialt samvær Hjemmearbejde alene og i samarbejde med medstuderende

5 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 5 MII-uddannelsen - form Hjemmearbejde, kurser Standardform på UNIFLEX Diskussioner via newsgrupper Kommunikation med lærer (news og e-mail) Hjemmearbejde, projekt Ugentlige synkrone virtuelle aftenmøder med vejleder (Yahoo Messenger: tale, tekst og video) Dokumentudveksling via UNIFLEX E-mails

6 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 6 MII-uddannelsen - målgruppe Voksne i arbejde med familie Har en uddannelse svarende til bachelor Inhomogen m.h.t. alder, uddannelse og fagligt niveau Uddannelse og arbejde indenfor IT-området IT spiller en central rolle i uddannelsen, såvel i form som indhold – de studerendes baggrund betyder, at de gennemgående har let ved og er motiverede for den teknologiske side af IT-støttet læring.

7 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 7 Gruppearbejde i det fysiske og det virtuelle rum Arbejds- og sociale omgangsformer Nærundervisning –Grupperummet er en fælles base hver dag fra 8 til 16 –Samarbejder i kurserne –Samarbejder om projektet –Fælles pause – masser af uformel kommunikation –Løbende motivering fra medstuderende, lærere og vejledere Fjernundervisning –Kun sammen ansigt til ansigt ved seminarerne –Det kræver initiativ at bede om hjælp, og man er bange for at forstyrre. Derfor tager små problemer lang tid. –Må motivere sig selv når de starter studierne kl. 21 efter en lang dags arbejde mm.

8 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 8 Gruppearbejde i det fysiske og det virtuelle rum Formelle kommunikationsformer Nærundervisning –Forelæsninger –Fælles opgaveregning –Vejledermøder Fjernundervisning – hjemme –Synkrone virtuelle vejledermøder - med god forberedelse og mødedisciplin –Dokumentudveksling og e-mails –News i kurser – udnyttes for lidt Den formelle kommunikation kan på flere områder foregå elektronisk uden væsentlige ulemper – det kniber mere med den uformelle

9 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 9 Resultater af spørgeskemaundersøgelser, plenummøder m.m. Spørgeskema hvert år 2000, 2001 og 2002 indenfor kategorierne Pilotprojekt Hovedprojekt Gruppearbejde Kurser Studiet generelt Teknologi Organisation og private/familie-forhold Anden information: Plenummøder Interviewundersøgelse Studerendes procesrapporter Lærernes observationer

10 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 10 Resultater af spørgeskemaundersøgelser, plenummøder m.m. Udvalgte spørgeskemasvar – specielt vedr. Projektarbejdet (Tallene i parentes er procent af afgivne svar) Var pilotprojektet udbytterigt som forberedelse til hovedprojektet: Ja (65) Hvor megen tid blev brugt på projekt i forhold til kurser: For meget (80) Er det for svært at abejde på flere kurser samtidig med projektet: Ja (90) Kunne kurserne udnyttes I projektarbejdet: Ja, noget (50) Hvad er din mening om AAU-modellen til fjern-uv.: Kræver justeringer (100) Arbejdede du primært med kurserne I de anbefalede perioder: Nej (75) Ønsker du tvungen gruppevis aflevering af opgaver I PE-kurser: Ja (90) Ønsker du projektfri perioder, hvor du kan koncentrere dig om kurser: Ja (90)

11 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 11 Resultater af spørgeskemaundersøgelser, plenummøder m.m. Udvalgte kommentarer i.f.m. spørgeskemaundersøgelsen: Hovedprojektet tog for meget af vores tid. Det er lettere at droppe kurserne Vi var ikke i stand til at begrænse omfanget af projektet Strammere opfølgning på kurser ønskes Opgaveaflevering med deadlines For lidt kommunikation i.f.m. kurser Skær ned på projektarbejdet Strammere styring af projektarbejdet Problemet er, at kurserne gives for lav prioritet derhjemme foran computeren, fordi der i projektet er deadlines, som gruppen har aftalt For megen tid blev spildt på mindre vigtige aktiviteter

12 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 12 Didaktiske justeringer For 1. år Strammere projektstruktur – mere opgaveorienteret, så en bedre koordinering med PE-kurser sikres Gruppevis aflevering af projektrelevante opgaver I PE-kurserne, deadlines Ny tidsplan med tidsmæssig adskillelse af kursus og projektarbejde

13 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 13 Generel projektstruktur. De enkelte blokke refererer til specifikke kurser

14 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 14 ActivityECTS 8/ 29 10/1 0 12/ 5 1/2 3 3/ 13 5/1 6/12 S-courses Obj Orient Sys2 E Datanets2 E P-courses Databases2 Tech collaborat1 www-technolog1 GUI1 Progrtamming2 Client/server2 Courses total 13 Projects Pilot project5 E Main project12 I E Total 30 Tidsplan for MII grunduddannelsen 2003/04

15 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 15

16 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 16 Konklusion Analyse af MII 1. år viser På grund af solidaritet med gruppen opprioriterer de det fælles projektarbejde på bekostning af kurserne Manglende indsigt i kursusstoffet vanskeliggør projektarbejdet, så der bliver endnu mindre tid til kursusarbejdet De studerende ønsker en strammere styring af såvel kursus- som projektarbejde På grundlag heraf foretoges didaktiske justeringer med henblik på grunduddannelsen 2002/03 Given struktur for projektet, så en bedre koordinering med PE-kurser kan opnås (mindre problemorienteret - desværre) Gruppesolidariteten og -kommunikationen forsøges delvis overført til kursusarbejdet ved at indføre gruppevis aflevering af projekrelevante opgaver En ny tidsplan, hvor man i perioder koncentrerer sig om enten kurser eller projektarbejde Kommentarer Problemorienterede projekter bibeholdes på overbygningsuddannelserne Erfaringer fra 2003/04 tyder på, at de didaktiske justeringer har haft de ønskede virkninger.

17 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 17 Erfaringer og konklusion af 2003-2004 forløbet Spørgeskemaundersøgelsen er ikke endeligt afsluttet og bearbejdet, så konklusionerne bygger til en vis grad på subjektive indtryk. Sammenhængen mellem pilotprojektet og database kurset forløb særdeles godt Efter pilotprojektets afslutning faldt kommunikationen på tværs af grupperne kraftigt, hvilket kunne tyde på at samarbejdet om opgaveløsning ikke fungerede optimalt I arbejdet med hovedprojektet konstateredes visse mangler i indlæring af kursusstof; en opprioritering af fælles opgaveløsning eller en faglig opsamling på seminarer kunne være en løsning Kommunikation med Yahoo Messenger til gruppemøder (tekst og tale) fungerede fint. Whiteboard og document sharing mangler, men et web camera gjorde udmærket fyldest.

18 September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 18 Erfaringer og konklusion af 2004-2005 forløbet - subjektive data Sammenhængen mellem pilotprojektet og database-kurset forløb særdeles godt Grupperne fortsatte samarbejdet om kurserne, dvs. diskussioner, opgaveløsning og milestones. I arbejdet med hovedprojektet konstateredes at kursernes support nu er meget fin, og at indlæring af kursusstof er rigtig god – bla. gennem milestones og opsamling på seminarerne Kommunikation til gruppemøder (tekst og tale) fungerede fint. Whiteboard og document sharing mangler, men et web camera gjorde udmærket fyldest.


Download ppt "September 2005, MK/ORO MII: Teknologistøttet samarbejde 1 Projekt- og gruppeorganiseret læring – hvordan overføres erfaringer med AAU-modellen til fjernundervisning?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google