Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Regulativtyper Keep it simpel. Regulativtyper MANNING Robert 1816 –1897.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Regulativtyper Keep it simpel. Regulativtyper MANNING Robert 1816 –1897."— Præsentationens transcript:

1 1 Regulativtyper Keep it simpel

2 Regulativtyper MANNING Robert 1816 –1897.

3 Regulativtyper Keep it simpel Q = M * a * r 2/3 * s 1/2 Vandføring = Manningtal x areal x (hydraulisk radius) 2/3 x fald 1/2 m 3 /s = m 1/3 /s * m 2 * m

4 Regulativtyper Grundlag: VLL § 27: Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, …

5 Regulativtyper Vandføringsevne - m 3 /s. Den mængde vand (m 3 ) som vandløbet kan føre/aflede pr. tidsenhed (s) under en given vandspejlskote.

6 Regulativtyper Advarsel Regulativtyper baseret på principper om Arealkote Tværsnitsareal Dynamisk skikkelse Arealfordeling Styrekote Q under en given kote er ikke forenelige med vandløbslovens bestemmelser

7 Regulativtyper Skikkelsesregulativ: Bundbredde, bundkote og skråningsanlæg. Eneste anvendelige regulativtype på stuvningspåvirkede strækninger. En ”gammeldags” måde at kontrollere vandføringsevnen på. Nemt at beregne – vanskelig at kontrollere

8 Regulativtyper Skikkelsesregulativ

9

10 Regulativtyper Skikkelsesregulativ. Hvordan findes vandløbets dimensioner og dermed vandføringsevnen? -Oplandsareal km 2 -Specifik afstrømning l/sec/km 2 1 l/sec/ha.!!!!!!!!!! -Mannings formel -Skikkelse Hvordan findes den vandføringsevne, der skal vedligeholdes?

11 Regulativtyper Cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984 Vandløbets fysiske tilstand skal fastlægges i regulativet. I denne forbindelse henleder man opmærksomheden på, at der bør tages udgangspunkt i vandløbets faktiske tilstand. Dog bør den hidtil fastlagte skikkelse i det gældende regulativ lægges til grund i de tilfælde, hvor vandløbets fysiske miljøkvalitet er ringere, end hvad der følger af regulativet.

12 Regulativtyper Vandføringsevneregulativer. Hvordan findes vandløbets vandføringsevne? -Placering af vandføringsmålestationer. -Gentagne målinger af Q og H ved varierende forhold – stor spredning. -Opstilling af krav- og vedligeholdelseskurve. Q = A(h-h 0 ) n

13 Regulativtyper

14

15 Krav til vedligeholdelsesbestemmelser -Klare og entydige -Administrerbare -Tilgodese afvandings- og miljøhensyn -Sikre, at vandføringsevnen ikke ændres over en længere periode.

16 Regulativtyper Kontrol af vandføringsevnen. Skikkelsesregulativ. Bundbredde, anlæg og fald Hvordan gør man det?

17 Regulativtyper Kontrol af vandføringsevne. Skikkelsesregulativ. Bundbredde, anlæg og fald

18 Regulativtyper Kontrol af vandføringsevne. Skikkelsesregulativ. Bundbredde, anlæg og fald

19 Regulativtyper

20 Kontrol af vandføringsevne. Skikkelsesregulativ: -Fixpunkter -GPS, totalstation, niv. Instrument. -Koter og stationer -Databehandling -Udtegning -Stuvningsberegning/vandspejlsberegning -Beslutning om vedligeholdelsesindsats. -Pris pr. km for opmåling og udtegning ca. 7000 kr./km.

21 Regulativtyper Kontrol af vandføringsevne Q/H – regulativ -Vedligeholdelse af skalapæle/alternativ GPS -Vandføringsmåling – Skal der måles ved alle kravkurvestationer? -Databehandling -Udtegning. -Beslutning om vedligeholdelsesindsats. -Pris pr. Q/H-station: 12–1500 kr. incl. databehandl. -

22 Regulativtyper

23 Hvilken regulativtype hvor? SkikkelsesregulativQ/H-regulativ - Stuvningspåvirkede - Strækninger med godt strækninger fald - Strækninger med lille - fald Vurdering af -de lokale forhold, -tidligere vedligeholdelseserfaringer -kontrolomkostningerne - Hvor ofte skal vandføringsevnen kontrolleres? § 36a For private vandløb

24 Regulativtyper ”Naturvandløb” Vandløbsloven § 12, stk. 4. Der kan i regulativet for offentlige vandløb, for hvilke det af vandplaner efter miljømålsloven fremgår, at der skal foretages en indsats, fastsættes bestemmelse om ændret vedligeholdelse således, at vandløbet eller dele heraf ikke eller kun i særlige tilfælde må vedligeholdes.

25 Regulativtyper

26

27 Husk, du skal kunne forklare og forsvare overfor dommeren, -at regulativet er fagligt korrekt og i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser, -at kontrollen af vandføringsevnen er udført faglig korrekt og til de fastsatte terminer, -at evt. vedligeholdelse er iværksat umiddelbart eller i overensstemmelse med regulativets bestemmelser – Husk: dokumentation for arbejdets udførelse.

28 Designvandspejlsprincippet Antagelser, der er forudsat: -Alle dræn har udløb over middelvandstanden i marts måned -Drænene udmunder i vandløbet mindst 1 m under terræn Initiativtagerne til designvandspejlsprincippet er af den opfattelse: -at disse antagelser var opfyldt ved drænenes etablering, -det var et krav for at kunne få tilskud til dræning og vandløbsregulering.

29 Designvandspejlsprincippet Fordele ifølge initiativtagerne -Bedre afvanding – større indtjening -Klimasikring af byer og huse -Nemt af kontrollere -Stor frihed for vandløbsmyndigheden til vælge vedligeholdelse, bare designvandspejlet ikke overskrides hyppigere end aftalt -God mulighed for miljøtiltag i vandløbene

30 Designvandspejlsprincippet Ulemper -Ikke foreneligt med vandløbslovens bestemmelser og tradition -Kræver meget betydelige uddybninger af vandløbene og ombygning af broer -Eksporterer evt. oversvømmelsesrisici nedstrøms -Bringer vandløbene endnu længere væk fra en ligevægtstilstand -Forringer de miljømæssige forhold -Øger vedligeholdelsesbyrden meget betydeligt -Risiko for at der skal foretages vedligeholdelse mange steder samtidigt -Vedligeholdelse skal foretages på baggrund af forventninger -Automatisk udbetaling af erstatning ved oversvømmelser -Der foreligger ikke datagrundlag til fastlæggende af designvandspejlsniveauet. Databehovet er stort.

31 Designvandspejlsprincippet

32 Keep it simpel Tak for opmærksomheden


Download ppt "1 Regulativtyper Keep it simpel. Regulativtyper MANNING Robert 1816 –1897."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google