Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det tekniske grundlag og anmeldelses-systemet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det tekniske grundlag og anmeldelses-systemet"— Præsentationens transcript:

1 Det tekniske grundlag og anmeldelses-systemet
Januar 2009, Malene Stadil

2 Regler FIL §§ 20 og 21 samt i følgende bekendtgørelser:
bekendtgørelse nr af om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed (anmeldelsesbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 312 af om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed (grundlagsrentebekendtgørelsen). bekendtgørelse nr af om livsforsikringsselskabers syge‑ og ulykkesforsikringsvirksomhed (syge- og ulykkesbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af om information om livsforsikringsaftaler (informationsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr af om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captiveselskaber (koncessionsbekendtgørelsen-skade), bekendtgørelse nr af om finansielle rapporter for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser,

3 Teknisk grundlag – hvad er det?
Det sæt regler, som livsforsikringsselskabet bruger, når man skal beregne, hvad prisen for en bestemt forsikring skal være. Beregningsgrundlaget indeholder forventninger om fremtidig rente, dødelighed og invaliditet blandt medlemmer/kunder. En af aktuarernes væsentligste opgaver i et Det tekniske grundlag skal anmeldes til Finanstilsynet, som fører et offentligt tilgængeligt register over alle anmeldelser. I skadesforsikringsselskaber har man også et vist teknisk grundlag, men dette grundlag skal ikke anmeldes til Finanstilsynet.

4 Indholdet af det tekniske grundlag
Indhold = Krav til anmeldelsen FIL § 20 – indhold FIL § 21 - styringsparametre Anmeldelsesbekendtgørelsen

5 Indholdet af det tekniske grundlag
De forsikringsformer, som selskabet agter at anvende: Indholdet af forsikring dødsfalds‑ og invaliditetsforsikringer, i forbindelse med hvilke der udbetales en sum eller en løbende ydelse i forbindelse med dødsfaldet eller invaliditeten, og oplevelsesforsikringer, i forbindelse med hvilke der forfalder en sum eller påbegyndes udbetalingen af en løbende ydelse ved opnåelse af en bestemt alder. Eller tegningsgrundlag forsikringer tegnet på et individuelt beregningsgrundlag, og forsikringer tegnet på et kollektivt beregningsgrundlag. Og aftaleform individuelt tegnede forsikringer, eller forsikringer tegnet i medfør af et ansættelsesforhold, og hvor tegningen enten er frivillig eller obligatorisk,

6 Indholdet af det tekniske grundlag
Grundlaget for beregning af forsikringspræmier, tilbagekøbsværdier og fripolicer Præmierne for nytegnede forsikringer skal være tilstrækkelige til, at forsikringsselskabet kan opfylde alle sine forpligtelser, således at der ikke er behov for systematisk og permanent tilførsel af midler, jf. FIL § 21, stk. 3. Beregningselementer (rentesatser, omkostningssatser og statistiske beregningselementer) skal vælges med forsigtighed, jf. FIL § 21, stk. 4. (Statistiske beregningselementer = forudsætningerne mht. den fremtidige dødelighed, invaliditet, ægteskabshyppighed, ægtefællens alder og antal børn). Grundlagsrentebekendtgørelsen bestemmer, at den maksimale grundlagsrentefod ved indgåelse og ændring af forsikringsaftaler er fastsat til 2 pct. p.a.

7 Indholdet af det tekniske grundlag
3. Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne Sædvanligvis opstår et (forsikringsmæssigt) overskud i selskabet, men også år med underskud. Derfor skal der være regler for fordeling af de realiserede resultater, jf. FIL § 20, stk. 1, nr. 3. Det realiserede resultat tilbageføres delvist til forsikringstagerne. FIL § 21, stk. 2, bestemmer, at de anmeldte regler for beregning og fordeling af det realiserede resultat skal være præcise, klare og føre til en rimelig fordeling over for den enkelte forsikringstager og andre berettigede efter forsikringsaftalerne. Det realiserede resultat skal fordeles i overensstemmelse med kontributionsprincippet. Dvs. at den enkelte forsikrings andel af det realiserede resultat skal stå i et rimeligt forhold til, hvad forsikringen har givet anledning til. Dette kan indebære, at det er nødvendigt at opdele det realiserede resultat på enkeltkomponenter (rente, risiko og omkostninger).

8 Indholdet af det tekniske grundlag
4. selskabets principper for genforsikring, herunder beløbsgrænser. Genforsikring foretages med henblik på at undgå: at enkeltstående forsikringsbegivenheder udløser uforholdsmæssigt store erstatningsbeløb, samt at en flerhed af forsikringsbegivenheder tilsammen kommer til at udgøre en fare for selskabets (fortsatte) eksistens.

9 Indholdet af det tekniske grundlag
Regler for, hvornår såvel de forsikringssøgende som forsikringstagerne skal afgive helbredsoplysninger til bedømmelse af risikoforholdene Fastsættelsen af præmier og livsforsikringshensættelser sker på baggrund af nærmere angivne forudsætninger med hensyn til den fremtidige dødelighed og invaliditet. Derfor nødvendigt at vurdere forsikringssøgendes helbred. I visse obligatoriske pensionsordninger afkræves ikke oplysninger om helbredsforhold. Til brug for indhentelsen af helbredsoplysninger har livsforsikringsselskaberne udarbejdet en "Helbredserklæring" samt en "Helbredsattest". På baggrund af de afgivne oplysninger vurderer livsforsikringsselskabet, hvorvidt selskabet er villig til at imødekomme den forsikringssøgendes ønske om tegning af en forsikring på normale vilkår.

10 Indholdet af det tekniske grundlag
6. Grundlaget for beregning af livsforsikringshensættelser såvel for den enkelte forsikringsaftale som for selskabet som helhed Som for præmier Beregningsgrundlaget G 82

11 Indholdet af det tekniske grundlag
Jobskifteregler overføres fra eller til selskabet i forbindelse med overgang til anden ansættelse eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse. Overførsel af en igangværende livsforsikring = to transaktioner: et genkøb og et indskud. (To omkostningsfradrag, skat mv.) Enten overførsel efter PBL § 41 eller gl. forsikring bliver fripolice med den konsekvens, at vedkommende ved opnåelse af pensionsalderen vil modtage pension fra 2 pensionsinstitutter. Jobskifteregler er selskabets regler for, i hvilket omfang de vil videreføre forsikringer fra andre selskaber. F&P’s jobskifteaftale. Hovedreglen er efter denne, at man kan overføre pensionsmidler mellem to forsikringsselskaber uden fradrag. Dog er det muligt for det afgivende selskab at opkræve et mindre beløb til dækning af omkostningerne ved opgørelse af forsikringen.


Download ppt "Det tekniske grundlag og anmeldelses-systemet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google