Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulær sagsudarbejdelse beskikkelsen (a) eneretten (b) og erhvervsudøvelsen (c) Særlige arbejder Landinspektørloven - oversigt (a) beskikkelsen indeholder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulær sagsudarbejdelse beskikkelsen (a) eneretten (b) og erhvervsudøvelsen (c) Særlige arbejder Landinspektørloven - oversigt (a) beskikkelsen indeholder."— Præsentationens transcript:

1 Matrikulær sagsudarbejdelse beskikkelsen (a) eneretten (b) og erhvervsudøvelsen (c) Særlige arbejder Landinspektørloven - oversigt (a) beskikkelsen indeholder bestemmelser om udøvelse af landinspektørvirksom- hed og omfatter bl.a.: betingelserne for tildeling (§ 1) og muligheden for bortfald (frakendelse) § 3 Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

2 Matrikulær sagsudarbejdelse matrikulære arbejder (fastlæggelse af skel og udarbejdelse af matrikulære sager jf. UL § 13, stk.1) må kun udføres af praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse (ej i Kbvn. og Frb.) ikke til hinder for at andre udfører matrikulært arbejde, men da under tilsyn Særlige arbejder Landinspektørloven - oversigt Eneretten er (b) eneretten (§ 4) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj baggrunden for § 6, som giver ministeren mulighed for at pålægge landinspektører at udføre matrikulære arbejder og for §§ 7-13, der vedrører landinspektøransvaret

3 Matrikulær sagsudarbejdelse virksomheden kan udøves i de firmaformer, der er anført i § 4a og b (enkeltmandsfírma eller firmafællesskaber, ak- tie- eller anpartsselskaber) § 5 indeholder (vigtige) bestemmelser om habilitet Særlige arbejder Landinspektørloven - oversigt Praktiserende landinspektører, der er medlemmer af Den dan- ske Landinspektørforening er endvidere bundet af forenin- gens ”Vedtægt for landinspektørvirksomhed”, som indeholder bl.a. kollegiale bestemmelser, etiske regler, bestemmelser om erhvervsansvarsforsikring og normalydelser for forskellige arbejder. (c) erhvervsudøvelsen Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

4 Matrikulær sagsudarbejdelse forestås af landinspektører indebærer en bindende fastlæggelse af ejendomsgrænsen (medmindre afgørelsen indbringes for domstolene) hvorfor der også kan tages stilling til hævd (§ 38) Særlige arbejder Skelforretninger (UL §§ 35 -41) indført for at aflaste domstolene Er et særligt konfliktløsningsinstitut, som der først kan behandle sager om ”skels beliggenhed”, efter at der er afholdt en skelforretning der er dog forskellige opfattelser om, hvornår der forelig- ger en skelsag (”,jf. VSF afsn. 1., hvis striden alene angår hævdsspørgsmålet, ikke grænsernes beliggenhed) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

5 Matrikulær sagsudarbejdelse der kan ikke føres vidner forhandlingsprincippet gælder ikke, men landinspektøren må selv bidrage med relevante oplysninger Særlige arbejder Skelforretning Væsentligt, at formalia nøje overholdes er en udenretlig afgørelse tilsidesættelse vil let kunne bevirke forretningens ugyldighed Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj NBSkelforretning kan ikke afholdes i Københavns og Frede- riksberg kommuner

6 Matrikulær sagsudarbejdelse rekvisition habilitet indkaldelse åstedsmøde erklæring indbringelse for byretten notering omkostninger Særlige arbejder Skelforretningens forløb Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

7 Matrikulær sagsudarbejdelse Men véd rekvirenten egentlig, hvad han beder om? Problemet kan være at afklare, om skelforr. er nødvendig –bare tvivl? –hvad er sagens genstand? Hvis rekvirenten er en ikke-ejer: retlig interesse? Er skelforretning mulig? –hvilken type skel (fællesjord, off. vej., labil grænse, særskilt ejen- dom/areal) –andre retlige spørgsmål (f.eks. servitutfortolkning, adkomstspørgs- mål) - herom kan landinspektøren kun rådgive Hvilke ejendomme involveres? Særlige arbejder Skelforretning - rekvisition Kun grund til at afholde skelforretning, hvis der er tvist Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

8 Matrikulær sagsudarbejdelse habilitetskravet har særlig vægt vigtigt, at neutraliteten opretholdes (landinspektøren er ikke ”rekvirentens mand”) Særlige arbejder Skelforretning - rekvisition Landinspektøren kan Forholdet til rekvirenten orientere om regler og generelle forhold (sagsgangen, om- kostninger og -fordelingen m.v.) kan spørge med henblik på at afklare kan lytte, men ikke gå ind i sagens substans (ikke kommen- tere eller vurdere) rådgivning medfører inhabilitet (vedr. gennemførelsen), men ikke som bisidder Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

9 Matrikulær sagsudarbejdelse det centrale er, at der ikke må herske ”tvivl om landinspek- tørens upartiskhed” (jf. LL § 5) tidligere matrikulære arbejder –vedr. ejendommen –det pågældende skel (registret i en matrikulær sag) –den pågældende rekvirent Særlige arbejder Skelforretning - habilitet medfører ikke ubetinget inhabilitet anticiperende indkaldelse ikke mulig (skelafsætning med- fører stillingtagen) tvivl om habilitet –parternes skriftlige accept –evt. forelægges KMS Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

10 Matrikulær sagsudarbejdelse adkomst uvis: skel mod ejendom ejet af rekvirentens nærtstående familie: brugsretsgrænse, hvor lejeaftale er udløbet, men fortsat bru- ges: skel/skelerklæring yngre end 20 år: uregistreret skel: labil grænse: skellets beliggenhed afhænger af fortolkning af andet rets- grundlag: ejer udebliver: Særlige arbejder Skelforretning mulig? Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj nej ja nej (må forelægges domstolene) ja ja (for at afbryde råden) nej (hævd udelukket, den aktuelle grænse er skel), men i vandløb: ja (for at afklare skellets beliggenhed) ja nej (må forelægges domstolene)

11 Matrikulær sagsudarbejdelse landinspektøren –har en selvstændig undersøgelsespligt og –er derfor ikke bundet af parternes påstande Særlige arbejder Skelforretning - forberedelse relevant materiale –almindelige matrikulære informationer –historiske oplysninger –tingbogsoplysninger –tekniske kort og luftfotos –aktkopier –andre dokumenter markundersøgelser –nødvendige –uden partsmedvirken orientere –fuldt og –lige Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Sagen bør være forberedt i et sådant omfang, at afbry- delse/udsættelse undgås (ikke spilde folks tid)

12 Matrikulær sagsudarbejdelse at naboen kan få besked om rekvisitionen og om hvad, der skal ske (det efterfølgende forløb) at opfordre parterne til at indsende relevant materiale oplyse, hvem der kan deltage (f.eks. familie og bisidder) at oplyse om forberedende målinger og undersøgelser og ikke mindst om refusions- og retshjælpsmulighed Særlige arbejder Orienteringsskrivelse kræves ikke i det matrikulære regelsæt, men er hensigtsmæssig for Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

13 Matrikulær sagsudarbejdelse hvis et areal er inddra- get under trediemands tilgrænsende ejendom Særlige arbejder Skelforretning - indkaldelse Men kan også gennemføres f.eks. hvis Skelforretning forudsætter som udgangspunkt tinglyst/utvivl- som adkomst en del af fællesjord er inddraget under til- grænsende ejendom Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj en hel (eller en særskilt del af en) samlet fast ejendom er inddraget under naboejendommen R N B R N B R Gade Hvis N anerkender B´s ejendomsret, kan skel- forretningen også om- fatte dette skel

14 Matrikulær sagsudarbejdelse skal omfatte rekvirenten og berørte ejere (erhververe) med min. 14 dages varsel skal ske skriftligt ved anbefalet brev evt. ved stævningsmand med oplysning om –tid og sted –hvem, der er indkaldt –at parterne kan foreslå andre indkaldt –mulighed for at afgive fuldmagt –mulighed for at medtage bisidder –mulighed for at begære deltagelse af hegnssynsmænd Særlige arbejder Skelforretning - indkaldelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

15 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Skelforretning - åstedsmødet Hovedpunkterne: Ikke ualmindeligt at mange deltager: foruden landinspektøren og dennes medhjælpere, parterne med familie og bisidder (advokat/ landinspektør) forretningens lovlighed sagens genstand fremmødte regelgrundlaget hvem der skal betale muligheden for refusion besigtigelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj lsp.´s egen undersøgelser oplysninger og påstande vurdering af problemet forligsprøve foreløbigt skel evt. udgiftsfordeling

16 Matrikulær sagsudarbejdelse forudsætter råden i en periode på min. 20 år i god tro? kontinuerligt retsvirkning tinglysning Særlige arbejder Hævdserhvervelse Begrebet DL 5-5-1 Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

17 Matrikulær sagsudarbejdelse intensitet –naturlig ejerråden eller begrænset råden? permanens –periodisk, afbrudt (og da hvorfor?) berettiget –dualismeelementet, ret til råden, overdragelse synlighed –snighævd, forsætlig uvidenhed substituerende –brugers råden, råden mod bruger stedfæstet –entydig grænse (?) lovgivningen –udelukker ikke ubetinget (passivitet) Særlige arbejder Ejendomshævd - krav vedr. rådighedsudøvelsen Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

18 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Hævd Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj fysisk modråden (problematisk hvis hævd er vundet) –hævdsvirkning fortsætter, hvis rådigheden fortsætter retligt –indsigelse (udenretlig påtale) ikke nok –skelforretning/søgsmål (stævning) retsvirkning af rekvisition indtræder –tidligst når naboen får at kendskab til rekvisitionen –har rekvisition suspensiv virkning? Afbrydelse

19 Matrikulær sagsudarbejdelse erhverver skal inden 2 år efter købet ”gøre sin ret gældende” udenretlig indsigelse tilstrækkeligt (dog bevisproblemer) undtagelse fra TL § 1 Særlige arbejder Hævdsfrigørelse men bestemmelse har begrænset gennemslagskraft regelgrundlaget: TL § 26 thi køber skal være i godt tro og skal være erhverver –domstolspraksis bedømmer aftalen Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Man køber som beset og kan der- for ikke forvente at erhverve jor- der uden for den fysiske grænse hvad har køber erhvervet? –byejendomme: vanskeligt (jf. U 1942.32 HD og 1991.27 HD) –land- og skovbrugsejendommen: muligvis (jf. LSP 1996.232 og 431, 1998.39 og 40)

20 Matrikulær sagsudarbejdelse ejendomsgrænsers beliggenhed hævdserhvervelse (grænsehævd) skal afgøres ved skelforretning Særlige arbejder Skelforretning eller dom? Spørgsmål vedr.: overdragelse eller andre retlige forhold, herunder fortolkning ekstinktion af hævd, samt tilfælde, hvor det er nødvendigt at få tinglyst adkomst som følge af hævd skal afklares ved dom Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj KMS tilkendegiver i VSF afsn. 1., at lsp. under en skelforret- ning også kan afgøre, om hævd er bortfaldet efter TL § 26, stk.1

21 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Hvad overdrages? Hegnet mellem 7 o og 7 p ikke anbragt i den matrikulære græn- se (hækken kan f.eks. være anbragt som eget hegn) 7 o har for nylig fået ny ejer K. Ejendommen besigtiget ved køb Sælger afhænder det, han ejer –ikke hævd: den matrikulære ejendom –hævd: end den matrikulære ejendom køber erhverver det, sælger ejer Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj 7 o7 p

22 Matrikulær sagsudarbejdelse parterne udtaler sig ikke under vidneansvar - men det vil være tilfældet, såfremt sagen går til domstolene lsp. skal sikre sig, at alle får mulighed for at fremlægge deres synspunkter bør afholdes sig fra at kommentere udsagn og opførsel i praksis vigtigt for et forlig, at ingen taber ansigt (man skal derfor ikke tilbagevise påstande) og til sidst tilkendegive og begrunde sin afgørelse og søge parternes tilslutning hertil Særlige arbejder Åstedsmødet - forligsprøve Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj NB!Når lsp. har truffet sin beslutning, kan sagen ikke hæves uden, at alle samtykker (jf. BSF § 3, stk. 2)

23 Matrikulær sagsudarbejdelse Ikke-forlig: Særlige arbejder Skelforretning - åstedsmødet Mulige resultater Udsættes f.eks. for at foretage yderligere undersøgelser. Ny mødetid kan aftales Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj foreløbigt skel Forlig –om matriklens skel/hævdsgrænse: –om anden grænse: Hæves f.eks. for at gå til dom- stolene (f.eks. fordi sagen angår fortolkning af en aftale) skellet er endeligt skelforretningen hæves, registrering på grundlag af en alm. matrikulær sag ingen stilling- tagen til skellet - kan angå mere end skellet, men må ikke være betinget

24 Matrikulær sagsudarbejdelse at redegøre for sagen faktum –rekvirenten, de indkaldte, de fremmødte –baggrunden –åstedsmødet –forholdene på stedet –de nedlagte påstande og afgivne forklaringer –lsp.´s egne undersøgelser at præsentere afgørelsen Særlige arbejder Skelforretning - redegørelsen også af hensyn til hegnssynets anvendelse af fordelingskriterier Formålet er at redegøre for sagen faktuelt Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Fremsendes snarest efter skelforretningen jf. BSF § 5, stk. 2, sammen med omkostningsopgørelsen (stk. 3)

25 Matrikulær sagsudarbejdelse begrunde afgørelsen –omhyggeligt, pædagogisk, præcist og relevant –ikke uddybe og forklare efterfølgende Særlige arbejder Skelforretning - redegørelsen Sagsomkostninger Formålet er også at give et grundlag for parternes vurdering af, om afgørelsen skal indbringes for domstolene opgøres med angivelse af fristen for henvendelse til hegns- synet i forligssager skal der udfærdiges en udtalelse om skelfor- retningen, hvis forliget ikke omfatter omkostningerne (jf. BSF § 4, stk. 2) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

26 Matrikulær sagsudarbejdelse landinspektørens honorar og udlæg –incl. den matrikulære registrering, men ikke evt. renter rimelige udgifter for en part til fremskaffelse af oplysninger (ikke advokatbistand) evt. omkostninger til stævningsmand evt. omkostninger til hegnssynsmænd (ved skelforretningen) –ikke efter takst, skal derfor aftales –ikke vederlag til hegnssynet vedr. fordeling af omkostninger Særlige arbejder Skelforretning - sagens omkostninger omfatter Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

27 Matrikulær sagsudarbejdelse Udgangspunktet: rekvirenten betaler Hvis enighed: evt. fordeling på åstedsmødet Hvis uenighed/manglende stillingtagen: rekvirenten kan begære fordeling ved hegnssynet - frist 8 uger Intet til hinder for at indkalde landinspektøren Såfremt skelspørgsmålet indbringes for domstolene, skal der også fordeles skelforretningsomkostninger (evt. hegnssyns- sag må hæves) Videre prøvelse: domstolene (også selv om skellets belig- genhed ikke anfægtes) Særlige arbejder Skelforretning - udgiftsfordeling Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

28 Matrikulær sagsudarbejdelse rekvirenten/andre parter kan pålægges hele/dele af udgiften fordeling skal ske under hensyntagen til: –parternes interesse (ikke synligt/uskarpt skel?) –baggrunden for sagen (behov for, værn) –resultatet af sagen (hvem fik ret?) Særlige arbejder Skelforretning - udgiftsfordeling Fordeling kan derfor ikke alene fordeles efter, hvem der vandt/ tabte (ej heller, hvis fordelingen foretages af domstolene) Omkostningerne vedr. sagens førelse ved domstolene fordeles derimod på grundlag af de almindelige principper i RPL Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

29 Matrikulær sagsudarbejdelse før - NB! pas på habiliteten ved ansøgning til statsamt efter skelforretningen: senest 8 uger efter hegnssynets afgørelse Særlige arbejder Skelforretning - refusion af udgifter (”fri proces” - VSF afsn. 8.3.) Hvad refunderes? Skal søges kun >50% hvis hegnssynet/domstolene har fordelt udbetales kun til landinspektør efter fuldmagt fra parten refusion kun hvis sag er berettiget og hvis afsavn (BSF § 11, stk. 1) refunderes af KMS ”fri proces” ved hegnssyn/domstole udredes også af KMS Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

30 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Skelforretning - omkostningsfordeling Rekvirent 100% Vejledende reduktionsskema for omkostningsfordeling ved skelforretninger Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Reduktion med 25-50% hvis usikkerhed om skellets beliggenhed 25-50% hvis medhold 25-75% nødvendiggjort af nabo (chikane m.v.) kursiv markerer udgangspunktet

31 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Skelforretninger - oversigt (henvisninger til BSF) Skelforretningen rekvireres hos landinspektøren (§ 1) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Forberedelse og evt. orienteringsskrivelse Åstedsmøde (§ 2, stk. 2) Stævning udtages (§ 5, stk. 2) Forlig, skellet er endeligt (§§ 3 og 4) Parterne er passive - § 5, stk. 2 Skellet registreres i matriklen (§ 9, stk. 1) Ikke forlig (§ 5) Indkaldelse til åstedsmøde - § 2, stk. 1 Det afsatte skel er foreløbigt Dom, skellet er endeligt (§ 6)

32 Matrikulær sagsudarbejdelse forligserklæring eller landinspektørens erklæring om forretningen med kortbilag, samt attest fra byretten om, at stævning ikke er udtaget rådighedsdokumentation (hvis mulig) forandret skel: øvrig sagsdokumentation som ved ejendoms- berigtigelse uforandret skel: evt. dokumentation for teknisk ændring Særlige arbejder Skelforretning - registrering (BSF § 9) Skellet skal altid registreres Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Dokumentation, hvis retssag ikke har været anlagt:

33 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Skelforretning - registrering (BSF § 9) Dokumention, hvis skellet er fastlagt ved dom: dommen eller udskrift af retsbog (hvis indenretligt forlig) landinspektørens erklæring om forretningen med kortbilag (med påtegning, hvis skellet er ændret jf. BSF § 6, stk. 3) forandret skel: –øvrig sagsdokumentation som ved ejendomsberigtigelse eller –arealoverførsel (hvis forlig om grænse, der hverken svarer til matrik- lens grænse eller til grænsen i marken) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

34 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Skelforretning ? Ejeren af matr.nr. 1 bk anmoder en landinspektør om at afholde skelforretning vedr. skellet mellem matr.nr. 1 bk og 1 qs. På åstedsmødet oplyser ejeren af matr.nr. 1 bk, at hun havde købt ejendommen - en landbrugsejendom - for ca. 1 år siden, og at den tidligere ejer ikke havde oplyst noget om skelproblemer. Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Ejeren af matr.nr. 1 qs oplyser, at han købte ejendommen for 15 år siden og da fik påvist ejendommens vest- og østgrænse som henholdsvis en skelgrøft og et plankeværk, og at han siden har disponeret over dette areal, bl.a. ved opsætning af trådhegn, opførelse af et beboelseshus og en værkstedsbygning. Landinspektøren har gennem sine undersøgelser fundet frem til, at matr.nr. 1 qs er udstykket fra 1 bk for 18 år siden, men først blev afhændet nogle år senere. Den tidligere ejer af i l bk, er nu død. Hvilken betydning har disse oplysninger for skellets beliggenhed og for skelfor- retningen?

35 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Skelforretning ? Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj privat fællesvej 1 aæ 1 qs 1 bk skelgrøft trådhegn plankeværk matriklens skel 1 qr SituationsplanMatrikelkortet 1 qr1 qs 1 bk 1 aæ 6.00 m br. pr. fl.vej værksted

36 Matrikulær sagsudarbejdelse er ikke nogen samlet fast ejendom, men i tinglysningsmæs- sig henseende(som disse) en ”bestemt fast ejendom” (jf. U 1990.480 VLK) i særskilt eje, hvortil hører en uadskillelig andel i fællesejendommen i et samejeforhold (EJL § 2, stk. 2) som dog ikke er til hinder for afståelse af (dele af) fælles- ejendommen hvoraf grunden fortsat består som en samlet fast ejendom (jf. U 1987.971 ØLK) Særlige arbejder Ejerlejligheder Begrebet Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj en hybrid

37 Matrikulær sagsudarbejdelse hvorfor udstykning da er mulig Særlige arbejder Opdeling eller udstykning? Ejerlejlighedsopdeling er sekundær i f.t. udstykning (jf. EJL § 3) BL § 10 a forlanger, at bebyggelse med flere énfamilieboliger efter april 1992 er opført således, at udstykning er mulig. f.s.v.a. boligbebyggelse opført efter 1966 men før 1992, kan opdeling ske, hvis udstykning ikke er mulig mens opdeling af boligbebyggelser (med én beboelseslej- lighed) opført før 1966 ikke er mulig Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

38 Matrikulær sagsudarbejdelse Fri opdeling –bygninger opført efter 1. juli 1966 –fredede bygninger (kræver tilladelse fra miljømin.) –bygninger, der udelukkende anvendes til andet end beboelse (erhvervsbygninger og ferieboliger) Betinget opdeling –bygninger med højst 2 beboelseslejligheder opført senest 1. juli 1966 –bygninger, som delvis skal indrettes til ældreboliger, hvis ældreboli- gerne og resten af bygningen hver for sig udgør en samlet ejerlejlighed –kondemnerede bygninger, hvor mindst halvdelen af bruttoetagearealet indrettes til ungdomsboliger som én ejerlejlighed, hvis den resterende del indrettes til andet end beboelse Særlige arbejder Ejerlejligheder - opdelingsbetingelserne (EJL § 10, stk. 1) Ejerlejligheder etableres ved opdeling af bygninger Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

39 Matrikulær sagsudarbejdelse lejlighedsstørrelse (boliger min 26 m 2 netto) køkken (min 7 m 2 netto) bad (min. 2.5 m 2 netto) installationer (varmt og koldt vand, afløb og el) opvarmning (alle beboelsesrum) Særlige arbejder Ejerlejlighedsopdeling - kvalitetskravene (§ 10, stk. 1, pkt. 2) Dokumenteres af kommunen Dokumenteres af landinspektøren isolering tilpasning af varmeanlæg brandsikring beboelsesrum funktionelle Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

40 Matrikulær sagsudarbejdelse udstykning ikke er mulig, hvilket kan skyldes fysiske eller retlige forhold men kan også omfatte flere selvstændige ejendomme (jf. U 1979.27 HD) Særlige arbejder Ejerlejlighedsopdeling (§ 3) En bygning kan udgøre én ejerlejlighed Skal omfatte hele ejendommen (alle bygninger), såfremt men det forudsætter, at udstykning ikke er mulig og hvis kun én beboelseslejlighed –enten, at bygningen er opført efter 1.7.1966 eller –ikke benyttes til beboelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj NB§ 3 muliggør næppe, at flere beboelseslejligheder udgør én ejerlejlighed (jf. EJLC pkt. 30, se Peter Blok, 3. udg. s. 75)

41 Matrikulær sagsudarbejdelse Er udstykning mulig (fysisk og retligt)? Hvis fysisk mulig, skal udstykningen være nægtet (ansøgning nødvendig) Hvis udstykning ikke er mulig: skal alle bygninger opdeles Opdeling kan ske, hvis den enkelte bygning kan opdeles (bygningerne kan være sammenbyggede men skal være funktionelt adskilte) Videreopdeling af lejligheder med højst 2 beboelseslejlighe- der Særlige arbejder Vurdering af mulighederne for opdeling Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

42 Matrikulær sagsudarbejdelse landbrugsejendomme beboelseslejligheder beliggende i ejendomme, som tilhører almene boligforeninger ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger Særlige arbejder Ejerlejlighedsopdeling Opdeling af den samlede ejendom kan foretages, hvis den en- kelte bygning kan opdeles Eller: opdeling kan foretages efter forskellige bestemmelser (U 2001.2269 ØLK) Opdeling er ikke mulig Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

43 Matrikulær sagsudarbejdelse kun bygninger (men ikke nødvendigvis alle boliger) særskilt afgrænsede, lukkede husrum også erhvervslokaler (butikker, kontorer, produktionslokaler, lagerrum m.v.) lokaler under én ejerlejlighed kan ligge spredt birum kan udgøre (en del af ) en fællesareal brugsrettigheder vedrørende fællesejendom kan stiftes –ved servitut eller –i vedtægten Særlige arbejder Ejerlejlighedsopdeling Hvilke enheder kan opdeles? Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

44 Matrikulær sagsudarbejdelse kan angives ved en brøk såfremt fordelingstal ikke er fastsat, er lejlighederne lige- stillede ingen retningslinjer for hvordan fordelingstallet fastsættes –indbyrdes værdi –ensartet benyttelse: areal (eller i kategorier), mens –erhvervslokaler efter art og brug sker normalt på foranledning af lsp. med ejerens accept Særlige arbejder Fordelingstallet (EJLC pkt. 33) Angiver den enkelte ejerlejligheds andel ejerfællesskabet Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

45 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Ændring af opdeling (EJL § 10, stk. 3) Der kan ske videreopdeling af bestående ejerlejligheder jf. EJL § 10, stk. 3, hvis bestemmelsen omfatter kun ældre bygninger (nyere byg- ninger ingen begrænsninger) ejerlejligheden max. omfatter 2 beboelseslejligheder før videreopdeling kvalitetskravene er opfyldt Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

46 Matrikulær sagsudarbejdelse grænserne mellem ejerlejligheder etablering af nye ejerlejligheder (på fællesejendom eller i nybyggeri) Særlige arbejder Ændring af opdeling (EJLC pkt. 39) Nødvendiggør tinglysning af nye opdelingsdokumenter Kan omfatte: hvor der navnlig skal tages stilling til fordelingstallene kræver beslutning i ejerforeningen og fra rettighedshavere (panthavere) (jf. TL §§ 21-24) –uskadelighedsattest ønskelig, men vanskelig at opnå Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Kan ske i respekt af loven

47 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Opdelingsmulighederne - oversigt Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Opført senest 1.7.66 Opført efter 1.7.66 Bygninger med1 bolig:1 bolig: beboelsesbe-opdeling ikke mulig selv omopdeling mulig hvis byggelseudstykning er umuligudstykning er umulig 1) 2 boliger 2):2 eller flere boliger: opdeling mulig, hvis kvalitets-opdeling mulig, hvis kravene er opfyldt og udstyk-udstykning er umulig ning er umulig flere boliger: opdeling er ikke mulig Bygninger med1 eller flere lejligheder erhvervsbe-opdeling mulig, hvis byggelseudstykning er umulig 1)Hvis der findes byg- ninger, der ikke kan udstykkes (med lod- rette snit) er det tvivlsomt, om der kan foretages opdeling af særskilt beliggende boligenheder 2)Opdeling ikke mu- lig, hvis blandet bolig og erhverv

48 Matrikulær sagsudarbejdelse en ejerlejlighedsfortegnelse, med oplysning om –ejendommens beliggenhed –ejerlejlighedens nr., bestanddele, areal og fordelingstal kort evt. dokumentation for opfyldelse af kvalitetskrav Særlige arbejder Opdelingsdokumenterne Opdeling effektueres ved tinglysning af en anmeldelse som om- fatter: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

49 Matrikulær sagsudarbejdelse enten normalvedtægten (bkg. nr. 251 af 14.06.66) eller individuel (det normale!) Særlige arbejder Ejerforeningen Alle ejerlejlighedsejere er tvunget medlem af ejerforeningen, hvis virke er fastlagt i ejerlejlighedsvedtægten Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Regulerer ledelsen og medlemsskabet (bestyrelse, generalforsamling, tegningeret m.v.) økonomi (fællesudgifter, sikkerhed, revision, regnskab) brug og rådighed (af fællesejendom, særrum, grunden) saktionsmuligheder m.m.

50 Matrikulær sagsudarbejdelse Særlige arbejder Ejerlejlighedsopdeling mulig? Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Hjalmerstald Baghus 1930 Forhus 1911 Side- hus 1930 Den på skitsen viste ejendom ønskes renoveret og opdelt i ejerlejligheder til beboelse. Inden opdelingen er der: -i forhuset: 2 beboelseslejligheder -i sidehuset: erhverv -i baghuset 1 beboelseslejlighed (1. sal) og erhverv i stueetagen) I forhuset og i sidehuset ønskes der etableret 1 ejer- lejlighed I baghuset 3 ejerlejligheder Er det muligt at opdele ejendommen som ønsket?


Download ppt "Matrikulær sagsudarbejdelse beskikkelsen (a) eneretten (b) og erhvervsudøvelsen (c) Særlige arbejder Landinspektørloven - oversigt (a) beskikkelsen indeholder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google